טופס מכתב לגופים נתמכים – סופי – דוחות על שנת פעילות 2018 – 2020 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס מכתב לגופים נתמכים - סופי - דוחות על שנת פעילות 2018 - 2020. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס מכתב לגופים נתמכים – סופי – דוחות על שנת פעילות 2018 – 2020 להדפסה

מה זה טופס מכתב לגופים נתמכים - סופי - דוחות על שנת פעילות 2018 - 2020?

שם הטופס: מכתב לגופים נתמכים - דוחות על שנת פעילות 2018-2020

מטרת הטופס: הטופס משמש כדרך לגופים נתמכים לדווח על פעילותם הנתמכת על ידי משרד האוצר בשנים 2018, 2019 ו-2020. הטופס גורם לגופים להציג את הפרטים הנדרשים ואת הדוחות השנתיים הנדרשים לסטטיסטיקות וביקורות שנעשו על פעילותם.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. גוף נתמך חייב להגיש דו"ח על הפעילות הנתמכת בפורטל התמיכות במשך השנה העוקבת לשנת התמיכה, עד ל-31 באוקטובר של השנה הנתמכת.
2. גופים שאינם מגישים את הדו"ח במועד הנדרש מחוייבים לשלם את החוב היחסי שנצבר, ולא יהיה להם זכאות לקבל תמיכה בשנת החובה המוקצת להם.
3. גופים שאינם מגישים את הדו"ח עד למועד האחרון המוגדר מספר חודשים לאחר המועד הנדרש, יחשבו כאילו לא עמדו בהוראות הנוהל ויתבטלו להם הקרדיטים שניתנו להם בשנת התמיכה ובשנת החובה הנוספת.
4. בשנת החובה העוקבת לשנת הגשת הדו"ח, לא תאושר תמיכה לגופים שלא התקבלו עליהם ממצאי ביקורת על הדוח שהוגש, או אם קיים חשש, לפי ממצאי הביקורת, כי לא עמדו בהוראות הנוהל וצריכים להשיב כספי תמיכה.
5. גופים יכולים להגיש דו"ח דו-שנתי ולא יהיו זכאים לקבל תמיכה אם לא ימצאו ממצאי הביקורת לטובתם.

טופס מכתב לגופים נתמכים - סופי - דוחות על שנת פעילות 2018 - 2020 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס מכתב לגופים נתמכים - סופי - דוחות על שנת פעילות 2018 - 2020 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס מכתב לגופים נתמכים - סופי - דוחות על שנת פעילות 2018 - 2020 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס מכתב לגופים נתמכים - סופי - דוחות על שנת פעילות 2018 - 2020 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
משרד האוצר
חטיבת משרדים חברתיים
רח' קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד 3115 טל': 5317500-02 פקס: 5695379-02
https://www.gov.il/mof/ag :ברשת ל"חשכ www.mof.gov.il :ברשת אוצר
www.gov.il :הממשלה שער
כ"א בחשוון ה'תשפ"ב
2021 באוקטובר 27
אל:
חשבי וסגני חשבי משרדי הממשלה
ועדות התמיכות במשרדי הממשלה
מוסדות הציבור הנתמכים לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב
הנדון: הגשת דו"ח על שנת הפעילות הנתמכת לשנים 2018 ,2019 ,2020
1 .בהתאם לפרק ח' בנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור )להלן – הנוהל(, שפורסם בילקוט
הפרסומים 8480 ביום 23 באוקטובר 2019 ,מוסד ציבור נתמך נדרש לדווח על הפעילות הנתמכת
בפורטל התמיכות באמצעות הגשת דו"ח על שנת הפעילות הנתמכת, בשנה העוקבת לשנה בעדה
ניתנה התמיכה.
2 .סעיף 36 לנוהל קובע כי הגשה במועד של דו"ח על שנת פעילות היא עד יום 31 ליולי בשנה העוקבת
לשנת התמיכה; הגשה מאוחרת היא החל מיום 1 באוגוסט עד ליום 31 באוקטובר בשנה העוקבת
לשנת התמיכה. לפיכך, המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי הוא יום 31 באוקטובר בשנה העוקבת
לשנת התמיכה.
3 .סעיף 38 לנוהל קובע כי מוסד ציבור שלא הגיש דו"ח שנתי על שנת הפעילות הנתמכת עד למועד
האחרון להגשה, יראו אותו כאילו לא עמד בהוראות הנוהל בשנת התמיכה, ולא יהיה זכאי לכספי
התמיכה שניתנו לו באותה השנה. מוסד ציבור שנקבע לגביו כי הוא רשאי להגיש דוח אחת לשנתיים
במתכונת דו-שנתית ולא הגיש את הדו"ח עד למועד האחרון להגשה, ייראו אותו כאילו לא עמד
בהוראות הנוהל בשנת התמיכה ובשנה שקדמה לה, ולא יהיה זכאי לכספי התמיכה שניתנו לו באותן
שנים.
4 .סעיף 39( ה( לנוהל קובע כי בשנה העוקבת לשנת הגשת הדו"ח השנתי, לא תאושר תמיכה למוסד
ציבור בטרם התקבלו לגביו ממצאי הביקורת על הדוח על שנת הפעילות, או אם קיים חשש, בהתאם
לממצאי הביקורת, כי לא עמד בהוראות הנוהל וכי עליו להשיב כספי תמיכה למשרד, זאת עד להחלטת
ועדת התמיכות בדבר הממצאים שהוגשו, ואולם לא תיפגע זכאותו של מוסד הציבור לקבל תמיכה עד
להשלמת הדיון בעניינו.
5 .נוכח התפרצות מגפת הקורונה והשפעותיה על כלל המשק ועל מוסדות הציבור הנתמכים בפרט,
ובהתאם לסמכות שניתנה לו לפי סעיף 36(ב( לנוהל, אישר אגף החשב הכללי להאריך את מועד הגשת
הדו"ח לשנות הפעילות 2019-2018 באופן שוויוני לכלל מוסדות הציבור מיום ה-01 בינואר 2021
ועד ליום ה – 18 באפריל 2021 .כמו כן, המועד האחרון להגשת הדו"ח על שנת הפעילות 2020 הינו
.31.10.2021-הרח' קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד 3115 טל': 5317500-02 פקס: 5695379-02
ag.mof.gov.il :ברשת ל"חשכ www.mof.gov.il :ברשת אוצר
www.gov.il :הממשלה שער
2
6 .לאור העובדה כי ישנם גופים רבים אשר התקשו בהגשת הדו"ח ולאור מגפת הקורונה והשפעותיה
שהקשו על מוסדות הציבור בשנה שחלפה, מאשר החשב הכללי את המתווה כדלקמן:
1.6 .דו"חות על שנות הפעילות 2019-2018:
לפנים משורת הדין, מאשר החשב הכללי לגופים נתמכים שטרם הגישו דו"ח על שנות הפעילות
2019-2018 להגישו במשך תקופה קצובה של 6 חודשים )כאמור, בין 2021.11.1 ועד ל-
2022.4.30 )בהתאם לתנאים הבאים:
1.1.6 .ככל והגופים הנתמכים יגישו הדו"ח במהלך ששת החודשים האמורים ובהתאם לתנאי
המתווה, יקוזז מכספי התמיכה רק החלק היחסי )בחישוב פר חודש( של החוב שנצבר
עד למועד הגשת הדו"ח ורק ביחס לתקופה הקצובה תוך מתן גרייס של חודש אחד
כדלקמן:
1.1.1.6 .גופים אשר יגישו את הדו"ח בתקופה שבין 2021.11.1 עד ליום 2021.11.30 ,חובם
יימחק במלואו והם לא יידרשו להשיב את כספי התמיכה.
2.1.1.6 .החל מיום 2021.12.1 ועד ליום 2022.4.30 ,ככל שטרם הוגש הדו"ח, הגוף יידרש
להשיב את כספי תמיכה באופן יחסי ובחישוב של %20 עבור כל חודש של עיכוב
נוסף. הקיזוז יחל החל מיום 2021.12.1 באופן מלא. כך, במידה וגוף יגיש את הדו"ח
על שנת הפעילות ב2021.12.1 ,יקוזזו %20 מכספי התמיכה באופן זהה לכך שיגיש
את הדו"ח ביום 2021.12.5 וכן הלאה.
2.1.6 .יודגש כי מוסדות ציבור שלא יגישו את הדו"ח על שנת הפעילות הנתמכת עד למועד
האחרון כאמור, ייחשבו כאילו לא עמדו בהוראות הנוהל בשנים להן נוגע הדו"ח,
והמשרד הממשלתי התומך ינקוט בכלים העומדים לרשותו על מנת לגבות את כספי
התמיכה שניתנו למוסד הציבור בגין שנים אלו בהתאם לכללי המתווה מעלה. כמו כן,
נבהיר כי עד להגשת הדו"ח האמור, מוסד הציבור לא יהיה רשאי לקבל מקדמות על
חשבון כספי התמיכה לשנת 2021 ואילך בהתאם לאמור בסעיף 36(ה( לנוהל.
2.6 .דו"ח על שנת הפעילות 2020
1.2.6 .לפנים משורת הדין, מאשר החשב הכללי לגופים הנתמכים להגיש את הדו"ח על שנת
הפעילות לשנה זו עד ליום 2021.11.30 .גופים שיגישו עד למועד זה, חובם יימחק
במלואו והם לא ידרשו להשיב את כספי התמיכה.
2.2.6 .יודגש כי מוסדות ציבור שלא יגישו את הדו"ח על שנת הפעילות הנתמכת לשנת 2021
עד ליום 2021.11.30 ,המועד האחרון כאמור, ייחשבו כאילו לא עמדו בהוראות הנוהל
בשנה לה נוגע הדו"ח, והמשרד הממשלתי התומך ינקוט בכלים העומדים לרשותו על
מנת לגבות את כספי התמיכה שניתנו למוסד הציבור בגין שנה זו. כמו כן, נבהיר כי עד
להגשת הדו"ח האמור, מוסד הציבור לא יהיה רשאי לקבל מקדמות על חשבון כספי
התמיכה לשנת 2022 .יתרה מזאת, לא תאושר תמיכה בטרם נתקבלו ממצאי הביקורת
לגבי אותו גוף.
7 .נבקשכם לעדכן את מוסדות הציבור הנתמכים על ידי המשרד במועדים אלה על מנת שלא תהיה פגיעה
בפעילות השוטפת והביקורת תוכל להתבצע כראוי ובהתאם לכללים.רח' קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד 3115 טל': 5317500-02 פקס: 5695379-02
ag.mof.gov.il :ברשת ל"חשכ www.mof.gov.il :ברשת אוצר
www.gov.il :הממשלה שער
3
8 .מצ"ב מסמך הנחיות לגופים המסביר על הגשת הדוח על שנת הפעילות בשנה זו – אנא הפיצו אותו
לכלל הגופים הנתמכים והעלו אותו לאתר האינטרנט של משרדכם.
9 .אנא הפיצו לגופים כי מופעל מרכז תמיכה מקצועי בכתובת: il.gov.mof@tmichothelp אשר
ייתן מענה לגבי הנתונים שנדרש להגיש במסגרת הדוח השנתי. ניתן לפנות למרכז התמיכה באמצעות
כתובת המייל. מטרת מרכז התמיכה המקצועי היא לספק מענה לשאלות על הנתונים הנדרשים להגשה
במסגרתו. לשאלות טכניות יש לפנות למרכז התמיכה של מרכב"ה בכתובת: il.gov.mof@ccc.
תודה על שיתוף הפעולה,
מוריה שליסל, רו"ח
מנהלת תחום משרדים חברתיים
העתק:
מר עפר פלג - סגן בכיר לחשב הכללי
רו"ח אלון שלזינגר - סגן בכיר לחשב הכללי
רו''ח רוני רוזנבלום-אברך - מרכזת מערך הביקורת המרכזי על גופים נתמכים, משרד האוצר
עו"ד יפעת גורדון - הלשכה המשפטית, משרד האוצר
גב' נועה ביטמן - רפרנטית משרדים חברתיים
מר עוז דורון - סטודנט משרדים חברתיים, משרד האוצר

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס מכתב לגופים נתמכים - סופי - דוחות על שנת פעילות 2018 - 2020?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס מכתב לגופים נתמכים – סופי – דוחות על שנת פעילות 2018 – 2020, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס מכתב לגופים נתמכים – סופי – דוחות על שנת פעילות 2018 – 2020. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס מכתב לגופים נתמכים – סופי – דוחות על שנת פעילות 2018 – 2020.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס מכתב לגופים נתמכים - סופי - דוחות על שנת פעילות 2018 - 2020

פקס: 073-3233711​
כתובת לשליחת מכתבים: הקריה, תל אביב 6473424​
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הביטחון
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הביטחון » טופס מכתב לגופים נתמכים – סופי – דוחות על שנת פעילות 2018 – 2020

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס מכתב לגופים נתמכים - סופי - דוחות על שנת פעילות 2018 - 2020 להורדה

דילוג לתוכן