טופס מסמך בקשה מקדימה – שלב ב להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס מסמך בקשה מקדימה - שלב ב. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס מסמך בקשה מקדימה – שלב ב להדפסה

מה זה טופס מסמך בקשה מקדימה - שלב ב?

טופס: טופס רשות החדשנות - מסמך בקשה מקדימה - שלב ב

מטרת הטופס: הטופס הוא חלק מתהליך ההגשה המקדים להקמת מאגד טכנולוגי. המטרה העיקרית היא לספק מידע מראש לרשות החדשנות בישראל בנוגע לפרטי המבקשים להקים את המאגד, תיאור הרעיון שבסמקו, והנתונים הטכנולוגיים והכלכליים הקשורים לפרויקט.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. נושא / שם המאגד
2. שם המגיש
3. שם החברה
4. דוא"ל של המגיש
5. טלפון נייד של המגיש
6. תפקיד המגיש
7. תאריך הגשה
8. חברות וחוקרים השותפים להגשה
9. ח.פ/ח.צ איש הקשר
10. דוא"ל של איש הקשר
11. טלפון נייד של איש הקשר
12. בקשה מקדימה להקמת מאגד
13. הנחיות להגשת בקשה מקדימה להקמת המאגד
14. תוכן עניינים בקשה מקדימה להקמת מאגד
15. חזון ומטרת המאגד
16. הנושאים בהם יעסוק המאגד – טכנולוגיות מרכזיות
17. ניתוח השוק ומאפייניו
18. התכנות כלכלית בסיסית
19. הרציונל המסחרי של השותפים במאגד
20. חבילות עבודה מרכזיות ושיתופי פעולה טכנולוגיים
21. תיאור תמציתי של החברות והחוקרים המעורבים
22. אומדן תקציבי

נכון לשלב ב, המאגד מתעסק בפיתוח טכנולוגי מרכזי ובניית עסק סביבו, כשהתוכנית הכלכלית בסיסית מתמקדת באומדן התקציבי והרציון המסחרי של השותפים. כמו כן, הטופס מסייע בספק מידע על ניתוח השוק והמאפיינים הכלכליים של הפרויקט.

טופס מסמך בקשה מקדימה - שלב ב חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס מסמך בקשה מקדימה - שלב ב מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס מסמך בקשה מקדימה - שלב ב הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס מסמך בקשה מקדימה - שלב ב להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
נושא /שם המאגד:
שם המגיש: שם החברה:
דוא"ל של המגיש: טלפון נייד של המגיש:
תפקיד המגיש: תאריך הגשה:
חברות וחוקרים
השותפים להגשה:
ח.פ/ח.צ איש הקשר דוא"ל של איש הקשר: טלפון נייד:
בקשה מקדימה להקמת מאגד
03/2020( מסלול הטבה 5 א'(
הנחיות להגשת בקשה מקדימה להקמת המאגד
 את המסמך יש להגיש על ידי נציג אחת החברות בשם כל שותפי המאגד לא יאוחר מתום הקול הקורא.
 יש להביא לידי ביטוי בבקשה את דגשי הועדה שניתנו בשלב אישור מסמך הייזום
 אורכו של המסמך לא יעלה על 20 עמודים )לא כולל עמוד זה ועמוד תוכן העניינים(
 ניתן לבצע שינויים בפורמט המסמך ככל שהדבר הכרחי.
 את ההגשה יש לעשות בדואר אלקטרוני ל: il.org.innovationisrael@Tashtiot ול-
.באתר האישי ובאזור Klita@innovationisrael.org.il
המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.2
תוכן עניינים
בקשה מקדימה להקמת מאגד ...........................................................................................1
1 חזון ומטרת המאגד ..............................................................................................3
2 הנושאים בהם יעסוק המאגד – טכנולוגיות מרכזיות.....................................................3
3 ניתוח השוק ומאפייניו............................................................................................4
4 התכנות כלכלית בסיסית ........................................................................................4
5 הרציונל המסחרי של השותפים במאגד .....................................................................4
6 חבילות עבודה מרכזיות ושיתופי פעולה טכנולוגיים ......................................................5
7 תיאור תמציתי של החברות והחוקרים המעורבים........................................................6
8 אומדן תקציבי ......................................................................................................73
1 חזון ומטרת המאגד
]1 ]חזון המאגד –
]2 ]מטרת המאגד -
2 הנושאים בהם יעסוק המאגד – טכנולוגיות מרכזיות
]1 ]תיאור הרעיון
]2 ]הטכנולוגיות הנדרשות למימוש הרעיון
]3 ]פערים טכנולוגיים קיימים
]4 ]היתרון הטכנולוגי בפתרון הנבחר ורמת חדשנותו אל מול מתחרים בעולם
]5 ]הגדרת יעדים טכנולוגיים מדידים למאגד )ככל שניתן להגדיר בשלב זה(4
3 ניתוח השוק ומאפייניו
חברה מוצר/שירות % נתח
שוק צפוי
מכירות צפויות במיליוני ₪ לשנה מסיום
המאגד
T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+7
סה"כ
]1 ]נתונים על השוק העולמי )היקפי ומאפייני ומגמות שוק(
]2 ]שחקנים מרכזיים בשוק העולמי
]3 ]מיצובם של השותפים המרכזיים בשוק העולמי )נתח שוק(
4 התכנות כלכלית בסיסית
]1 ]עלות ייצור מוערכת אל מול מחירי שוק )ככל שרלוונטי(
]2 ]מחירי שירות מקבילים בעולם וצידוק כלכלי לפעילות )ככל שרלוונטי(
]3 ]אומדן עלויות להשקעה בתשתיות נדרשות לייצור מסחרי )ככל שרלוונטי(
5 הרציונל המסחרי של השותפים במאגד
]1 ]פירוט הרציונל המסחרי המאגדי )ככל שקיים(
]2 ]פירוט הרציונל המסחרי של כל חברה שותפה )קו מוצרים/שירות, מבוססי טכנ' שתפותח, שיימכר על ידה(5
6 חבילות עבודה מרכזיות ושיתופי פעולה טכנולוגיים
חבילת עבודה שם החברה/קבוצת
המחקר
תרומה צפויה למאגד

]1 ]חבילות עבודה מרכזיות )ככל שידוע בשלב זה(
]2 ]ציר הזמן בתכנית המו"פ )ככל שידוע בשלב זה(
]3 ]פירוט שיתופי הפעולה המרכזיים הצפויים במסגרת המאגד )ככל שידוע בשלב זה(6
7 תיאור תמציתי של החברות והחוקרים המעורבים
חברות
שם חברה שנת הקמה מס' עובדים מתוכם במו"פ מכירות שנתיות * בעמ"נ מרכזי
תיאור עיסוק כללי :
יכולות מו"פ קיימות לטובת הפעילות במאגד:
שם חברה שנת הקמה מס' עובדים מתוכם במו"פ מכירות שנתיות * בעמ"נ מרכזי
תיאור עיסוק כללי :
יכולות מו"פ קיימות לטובת הפעילות במאגד:
שם חברה שנת הקמה מס' עובדים מתוכם במו"פ מכירות שנתיות * בעמ"נ מרכזי
תיאור עיסוק כללי :
יכולות מו"פ קיימות לטובת הפעילות במאגד:
חוקרים
שם החוקר מוסד התמחות
פרטי המחקר המקדים והרלוונטיות שלו למאגד :
)*( ככל שהמידע המבוקש חסוי מסחרית – הוא יועבר על ידי החברה בשלב הבדיקה.7
אלפי ₪ *
תקופה א' )18 חודשים( תקופה ב' )18 חודשים( סה"כ
חברות
מוסדות מחקר
סה"כ
שם חברה/חוקר תקופה א' )18 חודשים( תקופה ב' )18 חודשים( סה"כ
סה"כ
חבילת עבודה תקופה א' )18 חודשים( תקופה ב' )18 חודשים( סה"כ
סה"כ
* יש לאמוד את התקציב הנדרש בחלוקה המפורטת לעיל. ככל שלא ניתן בשלב זה לפרט כמבוקש, יש להעריך
את התקציב הכללי ולהסביר את בסיס ההערכה(
8 אומדן תקציבי

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס מסמך בקשה מקדימה - שלב ב?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס מסמך בקשה מקדימה – שלב ב, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס מסמך בקשה מקדימה – שלב ב. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס מסמך בקשה מקדימה – שלב ב.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס מסמך בקשה מקדימה - שלב ב

פקס: 02-5825581
כתובת לשליחת מכתבים: דרך אגודת ספורט הפועל, גן טכנולוגי מלחה, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות החדשנות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות החדשנות » טופס מסמך בקשה מקדימה – שלב ב

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס מסמך בקשה מקדימה - שלב ב להורדה

דילוג לתוכן