טופס מסמך השוואה – פוליסת ביטוח בריאות – מונגש להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס מסמך השוואה - פוליסת ביטוח בריאות - מונגש. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס מסמך השוואה – פוליסת ביטוח בריאות – מונגש להדפסה

מה זה טופס מסמך השוואה - פוליסת ביטוח בריאות - מונגש?

שם הטופס: טופס השוואת פוליסת ביטוח בריאות

מטרת הטופס: הטופס משמש לביטוחי בריאות ואינו מכיל פרטים מדויקים של המבוטחים או פרטי הפוליסה. מטרתו היא לאפשר השוואה בין פוליסות בריאות שונות ולסייע ללקוחות לקבוע אם יש להחליף את הפוליסה הקיימת בפוליסה חדשה ולהבין את היתרונות והחסרונות בכל אפשרות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח: כוללים מספר זהות, שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, מין, וכתובת מגורים.
2. החלפה בפוליסה: מספר הפוליסה הקיימת, סיכומים של השינויים בפוליסה החדשה (סעיף פוליסה שבתוקף, הכיסויים, הגדרת מקרה הביטוח, סכום הביטוח, החרגה בגין מצב רפואי קודם, שינויים במצב בריאות המבוטחת, קופת אכשרה, משך תקופת הביטוח, גובה הפרמיה).
3. המלצות להחלפה: סעיפים המתארים את היתרונות והחסרונות של הפוליסה החדשה והפוליסה הקיימת.
4. הצהרת הסוכן: פרטי הסוכן או הסוכנות הממליצים על החלפה, וחתימת הסוכן.

כמו כן, יש לשים לב שהטופס מתייחס לבריאות המבוטח ולפוליסות הבריאות המוצעות, ומציין את האפשרות לביטול פוליסת הביטוח הקיימת תוך 60 ימים ממקבלת הפוליסה החדשה.

מערכת ביטוח שלמה - ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ מספקת את הטופס ומסייעת בהשוואה ובביצוע ההחלפה.

טופס מסמך השוואה - פוליסת ביטוח בריאות - מונגש חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס מסמך השוואה - פוליסת ביטוח בריאות - מונגש מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס מסמך השוואה - פוליסת ביטוח בריאות - מונגש הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס מסמך השוואה - פוליסת ביטוח בריאות - מונגש להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

רח' היצירה 22 ,ת.ד 4099 קרית אריה, פתח תקווה מיקוד 49516 ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
www.shlomo-bit.co.il 03-6070550 :פקס 03-6070555 'טל
שם סוכן מספר סוכן מספר פוליסה
מסמך השוואה-פוליסות לביטוח בריאות
סעיף 4( 2 )בחוזר המפקח על הביטוח 10/2004
הינך שוקל רכישת פוליסת בריאות חדשה תוך אפשרות ביטול פוליסת ביטוח הבריאות שברשותך. לידיעתך,שינוי
כזה, עשוי לדרוש ייעוץ מקצועי,שכן ייתכן,כי ביצועו לא ישרת את מיטב האינטרנס שלך.אולם,ייתכן כי שינוי כזה
ייטיב עימך,לאור האמור,דורש המפקח על הביטוח להציג בפניך מסמך השוואה בו יוצגו עיקרי היתרונות
והחסרונות של העיסקה הכוללת לגביך.
המידע המפורט במסמך זה התקבל מ/או מבוסס על )יש לסמן X במקום המתאים(:
 המבטח הקיים.
 הערכות )במקרה שהמבטח הקיים לא סיפק מידע מלא,או בכלל ,או לא סיפקו בזמן שנקבע לשם כך בהוראות המפקח
על הביטוח(.
א. פרטי המבוטח
מספר זהות שם פרטי שם משפחה תאריך לידה מין
ז  נ
כתובת מגורים )רחוב( מספר בית יישוב מיקוד טלפון
Dummy Textרח' היצירה 22 ,ת.ד 4099 קרית אריה, פתח תקווה מיקוד 49516 ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
www.shlomo-bit.co.il 03-6070550 :פקס 03-6070555 'טל
ב. ההחלפה תתבטא בעיקר ב:
סעיף פוליסה שבתוקף פוליסה חדשה
הכיסויים /הגדרת מקרה הביטוח שבפוליסה
סכום הביטוח
החרגה בגין מצב רפואי קודם ושינויים במצב
בריאות המבוטח
תקופת אכשרה  עברה  לא עברה  עברה  לא עברה
משך תקופת הביטוח
סך הכל גובה הפרמיה
אחר:
Dummy Textרח' היצירה 22 ,ת.ד 4099 קרית אריה, פתח תקווה מיקוד 49516 ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
www.shlomo-bit.co.il 03-6070550 :פקס 03-6070555 'טל
ג. לאחר שבדקתי את מסמך ההשוואה ,להלן היתרונות, החסרונות ופרטים נוספים בקשר להחלפה:
1.יתרונות הפוליסה החדשה
2 .חסרונות הפוליסה החדשה
3 .היתרונות של המשך פוליסת הביטוח שבתוקף
ללא שינוי הם:
4 .קיימים/לא קיימים שינויים במצב בריאות
המבוטח אשר עלולים להשפיע על תנאי הקבלה
לביטוח באופן הבא:
5 .הסיבות העיקריות להמלצה על החלפת
פוליסת הביטוח שבתוקף הן:
6 .הסיבות העיקריות להמלצה על החלפת
הנספחים )ריידרים( לפוליסה שבתוקף הן:
Dummy Textרח' היצירה 22 ,ת.ד 4099 קרית אריה, פתח תקווה מיקוד 49516 ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
www.shlomo-bit.co.il 03-6070550 :פקס 03-6070555 'טל
ד. הצהרת הסוכן
אני סוכן הביטוח החתום מטה, מילאתי מסמך השוואה זה באופן אישי והנני מאשר שהוא נכון למיטב ידיעתי ושיקול דעתי
המקצועי. וזאת לאחר שבדקתי את ההשלכות של מצב רפואי קודם או תקופת אכשרה.
 אני ממליץ על החלפה מהסיבות הבאות:
 אני ממליץ שלא לבצע את ההחלפה מהסיבות הבאות:
תאריך שם הסוכן וסוכנות הביטוח מספר סוכן/רישיון חתימת הסוכן/סוכנות
_____________________ __________________ ___________________ __________
Dummy Textרח' היצירה 22 ,ת.ד 4099 קרית אריה, פתח תקווה מיקוד 49516 ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
www.shlomo-bit.co.il 03-6070550 :פקס 03-6070555 'טל
ה. למבוטח
עיין היטב במסמך ההשוואה, הכולל את תמצית ההשוואה האמורה.
זכותך, תוך 60 ימים מקבלת פוליסת ביטוח הבריאות החדשה ובתאי שלא קרה מקרה ביטוח, לבטלה, והנך זכאי להחזיר
לקדמותן את כל פוליסות ביטוח הבריאות המקוריות שביטלת, סילקת או שינית במסגרת עסקת ההחלפה וזאת רטרואקטיבית
ממועד ביטולן.
חשוב: אין לראות בזכות זו החזרה לקדמות או שיחזור פוליסת ביטוח הבריאות שלך לאותו מצב כאילו לא הוחלפה מעולם.
עלולות להיות תוצאות להחזרה או לשחזור פוליסת ביטוח הבריאות שלך. כללים אלה עלולים לחייב תשלום הן של פרמיה והן
של ריבית. מכל מקום, לא תהיה חייב במילוי הצהרת בריאות לזכאות הביטוח, ולא יחולו עליך תקופות אכשרה ו/או המתנה
חדשות.
הנני מאשר בזאת שקראתי את "מסמך ההשוואה" דלעיל והנני מבקש לבצע את השינויים הבאים בפוליסות המפורטות להלן:
מס, פוליסה סוג שינוי מועד שינוי הערות
שם מבוטח מספר זהות טלפון תאריך חתימה
______ ______ _______ __________________ ____________
Dummy Text

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס מסמך השוואה - פוליסת ביטוח בריאות - מונגש?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס מסמך השוואה – פוליסת ביטוח בריאות – מונגש, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס מסמך השוואה – פוליסת ביטוח בריאות – מונגש. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס מסמך השוואה – פוליסת ביטוח בריאות – מונגש.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס מסמך השוואה - פוליסת ביטוח בריאות - מונגש

פקס: 03-5653470
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב מרטין גהל 10, ת.ד. 4099, קריית אריה פתח תקווה
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » שלמה ביטוח » ביטוח תאונות אישיות » טופס מסמך השוואה – פוליסת ביטוח בריאות – מונגש

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס מסמך השוואה - פוליסת ביטוח בריאות - מונגש להורדה

דילוג לתוכן