טופס מתווה לתקציב המשכי לשנת 2023 – 3א להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס מתווה לתקציב המשכי לשנת 2023 - 3א. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס מתווה לתקציב המשכי לשנת 2023 – 3א להדפסה

מה זה טופס מתווה לתקציב המשכי לשנת 2023 - 3א?

שם הטופס: טופס משרד הביטחון - מתווה לתקציב המשכי לשנת 2023 - 3א

מטרת הטופס:
הטופס מתאר את הנהלת התמיכות כספיות למוסדות ציבור בשנת התקציב המשכי לשנת 2023, במקרים שאין תקציב מדינה מאושר ובמקרים בהם משרדי הממשלה רוצים לחרוג מהנוהל הרגיל.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. הוראות סעיף 27(ו) - המצייתות לנוהל התמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור בשנת התקציב המשכי לשנת 2023.
2. הוראות סעיף 32(ג) - המתירות למשרדי הממשלה לשלם מקדמות על-חשבון כספי התמיכה בשיעור כולל שלא יעלה על %70 מהיקף התמיכה ששולמה למוסד ציבור בשנה התקציבית הקודמת.

תוכן כללי:
הטופס מתווה את הכללים למתן מקדמות למוסדות ציבור בשנת 2023. המוסדים הרשאים לקבל מקדמות הם אלו שעמדו בתנאים הבאים:
1. קיבלו תמיכה מתקציב המדינה לשנת 2022 לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב.
2. הגישו בקשה למבחן תמיכה שאושר בשנת 2022.
3. סכום המקדמות שישולמו לא יעלה על %70 מהיקף התמיכה ששולם בשנת 2022.
4. הגישו את בקשת התמיכה כנדרש ומספקים את המסמכים הנדרשים לפי הנוהל.

כמו כן, הטופס מתיר למשרדי הממשלה לשלם מקדמות גם למוסדים שחרגו מההוראות, בתנאי שיש הצדקה מפורטת ואישור מוועדת החריגים.

הטופס מציין את התנאים, השיעורים והמועדים לשלם מקדמות בשלבים שונים בתהליך.

תוקף הטופס הוא עד לאישור תקציב המדינה לשנת 2023 או במועד מוקדם יותר לפי ההוראות הרלוונטיות.

טופס מתווה לתקציב המשכי לשנת 2023 - 3א חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס מתווה לתקציב המשכי לשנת 2023 - 3א מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס מתווה לתקציב המשכי לשנת 2023 - 3א הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס מתווה לתקציב המשכי לשנת 2023 - 3א להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

רח' קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד 3100 טל': 5317111 - 02 פקס': 5695344 - 02
www.gov.il :הממשלה שער http://mof.gov.il/ag :ברשת ל"חשכ www.mof.gov.il :ברשת אוצר
כ"א בחשוון התשפ"ג
2022 בנובמבר 15
מתווה כללי בדבר תשלום מקדמות ע"ח כספי תמיכה למוסדות ציבור בשנת התקציב ההמשכי 2023
המסגרת הנורמטיבית:
בהתאם להוראות סעיף 27(ו( לנוהל התמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור שנקבע מכוח סעיף 3א)ו( לחוק
יסודות התקציב, התשמ"ה-1985( להלן – הנוהל(, בהיעדר תקציב מדינה מאושר לא רשאים משרדי הממשלה לקבל
החלטות בדבר חלוקת תמיכות למוסדות ציבור. לצד זאת, בהתאם להוראות סעיף 32(ג( לנוהל, בהיעדר תקציב
מדינה מאושר כאמור, רשאים משרדי הממשלה לשלם מקדמות על-חשבון כספי התמיכה בשיעור כולל שלא יעלה
על %70 מהיקף התמיכה ששולמה לכל מוסד ציבור בשנה התקציבית הקודמת.
הוראת התכ"ם מס' 3.2.2.1 בנושא: "הנחיות לביצוע התקציב ההמשכי בשנת 2023 ,"מגדירה בסעיף 4 כללים
להתנהלות באשר למתן התמיכות וביצוען בשנת התקציב ההמשכי 2023 .על מנת להקל על עבודת הוועדות, מפרסם
החשב הכללי מתווה למתן מקדמות למוסדות ציבור.
יובהר, כי כל מקרה שאינו עולה בקנה אחד עם המתווה מטה או עם הנחיות הוראת התכ"ם – יש לפנות לוועדת
החריגים.
מתווה מתן מקדמות בשנת 2023:
וועדת התמיכות רשאית לאשר, בכפוף לאישור ועדת החריגים המיוחדת לתמיכות )להלן – ועדת החריגים(, תשלום
מקדמות למוסדות ציבור, שהגישו בקשת תמיכה, מתוך מכסת ההוצאה החודשית שתאושר למשרד, בכפוף לתנאים
המצטברים הבאים:
1 .בשנת 2022 ,אושרה תמיכה מתקציב המדינה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, למוסד הציבור הנוגע
לעניין.
2 .מוסד הציבור הגיש בקשה למבחן תמיכה, שאושרה בגינו תמיכה בשנת 2022.
3 .גובה סך כל המקדמות במצטבר, שיינתן למוסד הציבור, לא יעלה על %70 מסך התמיכה, ששולם לו בשנת
2022 ,בגין מבחן התמיכה האמור.
4 .מוסד הציבור הגיש את בקשת התמיכה כנדרש, על כל המסמכים הנדרשים לפי הנוהל, מבחני התמיכה
הנוגעים לעניין והוראות התכ"ם, לרבות אישור על ניהול תקין מהרשם הרלוונטי.
5 .הפעילות הנתמכת, כהגדרתה במבחן התמיכה הנוגע לעניין, מבוצעת באופן שוטף ורציף.
6 .המקדמה תינתן החל מ2023.1.1 ומתקציב שנת 2023.
משרדי הממשלה המחלקים תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985( להלן – החוק( רשאים
לפעול בהתאם להוראות מתווה זה ללא צורך בקבלת אישור פרטני מאת ועדת החריגים. משרד ממשלתי המעוניין
לחרוג מהוראות החלטה זו ולשלם מקדמות על-חשבון כספי התמיכה במתווה שונה מהמפורט להלן, יפנה לקבל
את אישור ועדת החריגים תוך נימוקים מפורטים.רח' קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד 3100 טל': 5317111 - 02 פקס': 5695344 - 02
www.gov.il :הממשלה שער ag.mof.gov.il :ברשת ל"חשכ www.mof.gov.il :ברשת אוצר
2
להלן יפורטו עקרונות המתווה:
1 .ועדת התמיכות תהיה רשאית לשלם מקדמות למוסדות הציבור שהגישו בקשות תמיכה לשנת 2023 ,אשר
עומדים בכל התנאים המצטברים המפורטים מעלה. נוסף על התנאים המפורטים מעלה, מקדמות ישולמו אך
ורק למוסדות ציבור שהגישו את הדו"ח על שנת הפעילות הנתמכת לשנת 2021 כנדרש לפי סעיף 36(ג()3 )לנוהל.
2 .היקף המקדמה הכולל שישולם בכל מבחן תמיכה לא יעלה בכל זמן נתון על התקציב המקורי לשנת 2022 ,
בניכוי כספים קואליציוניים שהתקבלו, אם התקבלו, בין אם נכללו בבסיס התקציב או נוספו לו, תוספות חד
פעמיות שניתנו, ככל שניתנו והקיצוצים הרוחביים שחלו מאז בהתאם להחלטות הממשלה )להלן – תקציב
הבסיס לחלוקה בשנת 2022.)
3 .תשלום המקדמות ייעשה בתנאים, בשיעורים ובמועדים המפורטים להלן:
1.3 .שלב א' – תשלום מקדמה בטרם בחינת עמידת בקשות התמיכה במבחן התמיכה:
ועדת התמיכות רשאית לאשר תשלום מקדמה חודשי למוסד ציבור, אף בטרם בחנה את בקשות התמיכה
במסגרת מבחן התמיכה כאמור בסעיף 2.2 להלן, בכפוף לתנאים המצטברים המפורטים להלן:
1.1.3 .סך המקדמה שרשאית ועדת התמיכות לאשר ולשלם למוסד ציבור מסוים מידי חודש לא יעלה
על שיעור של 12/1 מסך התמיכה ששולמה למוסד הציבור בעד שנת 2022 לפי מבחן התמיכה
הנוגע לעניין;
2.1.3 .סך המקדמה המצטברת המרבית לפי סעיף זה לא יעלה על %40 מסך התמיכה ששולמה למוסד
הציבור בעד שנת 2022 לפי מבחן התמיכה הנוגע לעניין.
2.3 .שלב ב' – בחינת עמידת בקשת התמיכה במבחן התמיכה:
כתנאי לתשלום מקדמות נוספות, תבחן ועדת התמיכות את בקשות התמיכה שהוגשו עבור שנת 2023
בהתאם להוראות מבחן התמיכה הנוגע לעניין. לצורך חישוב סכום התמיכה העקרוני שכל מוסד ציבור
עשוי להיות זכאי לו לאחר אישור תקציב המדינה ובכפוף לאישור מבחן התמיכה, ועדת התמיכות
תתבסס על תקציב הבסיס שעמד לחלוקה בשנת התקציב 2022 .בהתאם לממצאי הבדיקה כאמור לעיל,
תפעל ועדת התמיכות כמפורט להלן:
1.2.3 .לגבי מוסדות ציבור שנמצא כי עומדים בהוראות מבחן התמיכה – ועדת התמיכות תהיה
רשאית לשלם מקדמה נוספת, כך שיעור המקדמה המצטברת המרבית שניתן יהיה לשלם בשלב
זה למוסד ציבור לא יעלה על %50 מסך התמיכה שמוסד הציבור עשוי להיות זכאי לה בשנת
2023 בהתאם לבחינה כאמור, או %50 מסך התמיכה ששולמה לו בגין שנת 2023 ,לפי הנמוך.
2.2.3 .לגבי מוסדות ציבור שנמצא כי לא עומדים בהוראות מבחן התמיכה – ועדת התמיכות רשאית
להודיע להם על דחיית בקשת התמיכה שהגישו. ועדת התמיכות תפעל לגביית מקדמות ששולמו
לגופים אלו.
3.3 .שלב ג' – תשלום מקדמות נוספות בכפוף לבדיקת ביצוע
לאחר בחינת סכום התמיכה לו עשוי להיות זכאי מוסד הציבור לאחר אישור תקציב המדינה ובכפוף
לאישור מבחן התמיכה כאמור בסעיף 2.3 לעיל, תהיה רשאית ועדת התמיכות לשלם מקדמות נוספות,
בכפוף לתנאים המצטברים להלן:רח' קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד 3100 טל': 5317111 - 02 פקס': 5695344 - 02
www.gov.il :הממשלה שער ag.mof.gov.il :ברשת ל"חשכ www.mof.gov.il :ברשת אוצר
3
1.3.3 .תשלום המקדמות הנוספות יהיה בכפוף לכך שמוסד הציבור הוכיח את ביצוע הפעילות
הנתמכת באמצעות הגשת דוחות ביצוע בהתאם להנחיות חשב המשרד.
2.3.3 .סך המקדמה המרבית המצטברת שניתן יהיה לשלם למוסד ציבור לא יעלה על הנמוך מבין
אלה:
1.2.3.3 .ההיקף הכספי של הפעילות הנתמכת שבוצע בפועל על ידי מוסד הציבור בהתאם
לדוחות ביצוע שהוגשו לפי הנחיות חשב המשרד;
2.2.3.3 .שיעור של %70 מסך התמיכה ששולמה למוסד הציבור בעד שנת 2022.
4 .באשר לבקשות תמיכה של מוסדות ציבור שאינם עומדים בתנאים המצטברים המפורטים מעלה, ועדת
התמיכות מתבקשת לפנות לוועדת החריגים לקבלת אישור פרטני לתשלום המקדמה, ובלבד שהשתכנעה כי
מדובר בנסיבות מיוחדות וחריגות אשר מצדיקות את תשלום המקדמה כמבוקש.
5 .כתנאי לקבלת המקדמה, כל מוסד ציבור יתחייב באמצעות מורשי החתימה שלו, על גבי ההצהרה הנמצאת
כנספח להוראת התכ"ם 1.1.6" תהליך התמיכות במוסדות ציבור", כי יחזיר למשרד את המקדמה, בחלקה
או במלואה תוך 30 ימים מיום הדרישה, אם בסופו של דבר לא תאושר התמיכה או שתאושר תמיכה בסכום
נמוך מהמקדמה ששולמה, בתוספת הפרשי הצמדה. כמו כן, מוסד הציבור יצהיר כי הוא מודע שהאחריות על
ביצוע הפעילות הנתמכת בטרם אושרה התמיכה, תהא על מוסד הציבור בלבד.
6 .ועדת התמיכות תעדכן את מוסדות הציבור בדבר החלטה זו, לרבות בנוגע לסכום המקדמה המרבי המצטבר
שניתן לשלם בכל שלב, תעדכן אותם במתווה האמור בכל הקשור להוכחת הביצוע וכן תעדכן את מוסדות
הציבור כי ועדת החריגים רשאית, לפי שיקול דעתה, לשנות את המתווה האמור בהחלטה זו, ובכלל זה
להפחית את גובה המקדמות שניתן לשלם.
7 .תשלום מקדמות לפי החלטה זו כפוף למכסת מוזמן פנויה לאחר ביצוע ההוצאות והתשלומים המחויבים לפי
סעיף 3ב לחוק יסוד: משק המדינה ובהתאם להוראת התכ"מ.
8 .תוקף החלטה זו היא עד למועד אישור תקציב המדינה לשנת 2023 ,או במועד מוקדם יותר לפי הוראות החשב
הכללי.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס מתווה לתקציב המשכי לשנת 2023 - 3א?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס מתווה לתקציב המשכי לשנת 2023 – 3א, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס מתווה לתקציב המשכי לשנת 2023 – 3א. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס מתווה לתקציב המשכי לשנת 2023 – 3א.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס מתווה לתקציב המשכי לשנת 2023 - 3א

פקס: 073-3233711​
כתובת לשליחת מכתבים: הקריה, תל אביב 6473424​
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הביטחון
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הביטחון » טופס מתווה לתקציב המשכי לשנת 2023 – 3א

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס מתווה לתקציב המשכי לשנת 2023 - 3א להורדה

דילוג לתוכן