טופס נוהל ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים – תשפ"ד להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נוהל ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים – תשפ"ד. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נוהל ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים – תשפ"ד להדפסה

מה זה טופס נוהל ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים – תשפ"ד?

שם הטופס: נוהל ביטול הפסקה וחידוש לימודים – תשפ"ד

תקציר התוכן ומטרת הטופס:
הטופס "נוהל ביטול הפסקה וחידוש לימודים – תשפ"ד" מכללת האוניברסיטה האקדמית נתניה מסביר ומגדיר את הנהלים וההוראות הקשורות לביטול הרשמה ללימודים, הפסקת לימודים, הקפאת לימודים וחידוש לימודים במסגרת המכללה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. דיוור הודעה על ביטול ההרשמה או הפסקת הלימודים.
2. התנאים והדמיינויות הכלליים לביטול ההרשמה ללימודים.
3. התחייבות לשלם דמי ההרשמה.
4. תנאי ביטול לימודים לאחר התחלת הלימודים.
5. סעיף הקפאת הלימודים, כולל פרטי תהליך הקפאה ותקופות.
6. חידוש הלימודים, הנדרשו וטווח הזמן להגשת בקשה.
7. התנאים להפסקת לימודים במכינה הקדם אקדמאית.
8. התנאים להיחשבות כסטודנט פעיל עד סוף השנה.

מטרת הטופס היא להסביר את הנהלי התהליך של ביטול הרשמה, הפסקת לימודים, קפאת לימודים וחידוש לימודים ולהכוון את הסטודנטים לפעולות תהליך אלה בהתאם להוראות המכללה.

טופס נוהל ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים – תשפ"ד חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נוהל ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים – תשפ"ד מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נוהל ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים – תשפ"ד הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נוהל ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים – תשפ"ד להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
netanya.ac.il | 580242451 ר.ע( | 972-9( 8607777 :טל׳ | 4223587 נתניה, 1 האוניברסיטה רח׳
1 .סטודנט אשר נרשם למכללה, ומסיבות כלשהן החליט שלא ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ד יודיע על כך
reg@netanya.ac.il :רישום למדור
מועד הפרישה ייחשב המועד שבו התקבלה ההודעה ואושרה על ידי מדור רישום.
)הודעה טלפונית אינה נחשבת כהודעה על הפסקת לימודים רק הודעה בכתב שנתקבלה בפועל
במדור רישום תחשב לעניין זה(.
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו או על הפסקת לימודיו:
• עד 23/10/31 יחוייב בגובה המקדמה ששולמה ע"ח שכר הלימוד.
• החל מ- 2023/11/21 ,יחוייב בשכר לימוד ובכל התוספות הנלוות עבור
שנת לימודים מלאה.
2 .ביטול לימודים ע"י הסטודנט לאחר ששילם את המקדמה גורם עוול למועמד שיכול היה להתקבל למכללה
ונדחה עקב חוסר מקום. המשמעות הנה אובדן שכר לימוד של שלוש שנים למכללה מחד גיסא, וגרימת עוול
לתלמיד שנדחה מאידך גיסא, לכן לפני תשלום מקדמת שכר הלימוד חשוב היטב ושלם את המקדמה,
רק אם אתה בטוח והחלטי בכוונתך ללמוד במכללה.
3.דמי ההרשמה אינם מוחזרים.
הטיפול בהרשמה כרוך בעלויות מרובות של כוח אדם ומחשוב, דמי ההרשמה הינם 350,₪
לפיכך חשוב היטב לפני שאתה נרשם, כי כאמור דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
4.סטודנטים שיודיעו על הפסקת לימודים/הקפאה 21 יום לאחר תחילת הלימודים, לא יהיו זכאים להחזר
כספי, ואף יחויבו בשכר לימוד ובכל התוספות הנלוות עבור שנת לימודים מלאה.
5 .הקפאת לימודים: סטודנט במהלך לימודיו לתואר הראשון או השני, המבקש להקפיא לימודיו במכללה,
יגיש בקשה בכתב למדור רישום או למזכירות החוג. תקופת הקפאת הלימודים בתכניות לתואר הראשון לא
תעלה על שתי שנות לימוד, ובתכניות לתואר שני לא תעלה על שנת לימודים אחת. סטודנט שאושרה לו
הקפאת לימודים, ואשר טרם החל בלימודיו, יידרש לשלם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד.
נוהל ביטול/הפסקה/הקפאה
וחידוש לימודים תשפ"ד2
netanya.ac.il | 580242451 ר.ע( | 972-9( 8607777 :טל׳ | 4223587 נתניה, 1 האוניברסיטה רח׳
6 .חידוש לימודים: סטודנט אשר בקשתו להקפאת לימודים אושרה, והוא מבקש לחדש לימודיו, יפנה את
בקשתו בכתב למדור רישום במכללה לא יאוחר מחודש יולי. סטודנט שהקפיא את לימודיו ומחדש אותם,
יחולו עליו דרישות המכללה התקפות בשנה שבה יחדש את לימודיו.
סטודנט שהקפיא את לימודיו ובתום שנת ההקפאה החליט לבטל את הרשמתו, יחולו עליו ההחזרים
הכספיים על פי מועד ההקפאה.
7 .סטודנט אשר יפסיק את לימודיו במכינה הקדם אקדמאית עד שבעה ימים מתחילת המכינה,
יחויב ב - %10 מגובה שכר הלימוד.
המפסיק לימודיו לאחר שבעה ימים לא יהיה זכאי להחזר כספי.
8 .סטודנט או מועמד שלא יודיע על הפסקת לימודיו בכתב, כמצוין מעלה ייחשב כסטודנט פעיל עד סוף
השנה ויחויב בשכר לימוד מלא! במקרים חריגים ומיוחדים, שבהם הפסקת הלימודים נובעת
מנסיבות של כוח עליון, יהיה התלמיד רשאי לפנות בכתב להנהלת המכללה ולבקש החזר חלקי של שכר
הלימוד. ועדה מטעם ההנהלה תשקול את הבקשה לגופה, והחלטתה תהיה סופית. הוועדה תתכנס במהלך
החודש הראשון של שנת הלימודים ותמסור את החלטותיה תוך שלושה שבועות ממועד כינוסה.
9 .לבית המשפט בתל אביב יפו תהא הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך ומחלוקת שיתגלעו בין
הלקוח לבין המכללה.
* פתיחת תוכניות הלימודים מותנית במספר נרשמים.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נוהל ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים – תשפ"ד?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נוהל ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים – תשפ"ד, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נוהל ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים – תשפ"ד. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נוהל ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים – תשפ"ד.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נוהל ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים – תשפ"ד

פקס: 09-8844439
כתובת לשליחת מכתבים: המכללה האקדמית נתניה, רח' האוניברסיטה 1 נתניה מיקוד. 4223587 ת. ד. 120 נתניה 4210002
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: מוסדות לימוד, המכללה האקדמית נתניה
טופס קל » מוסדות לימוד » המכללה האקדמית נתניה » טופס נוהל ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים – תשפ"ד

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נוהל ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים – תשפ"ד להורדה

דילוג לתוכן