טופס נוהל וטופס בקשה לחניה עקב מוגבלות ונסיבות רפואיות חריגות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נוהל וטופס בקשה לחניה עקב מוגבלות ונסיבות רפואיות חריגות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נוהל וטופס בקשה לחניה עקב מוגבלות ונסיבות רפואיות חריגות להדפסה

מה זה טופס נוהל וטופס בקשה לחניה עקב מוגבלות ונסיבות רפואיות חריגות?

שם הטופס: טופס בקשה לחניה בחניון סגל מנהל

מטרת הטופס: הטופס מיועד לסטודנטים עם מוגבלויות או בעיות רפואיות חריגות בכדי לבקש אישור לחניית רכבם בחניון הסגל המנהלי של המכללה האקדמית אחוה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הסטודנט, כולל שם, תעוזת זהות, תחום לימוד, שנת לימודים, מספר רכב, ופרטי יצירת קשר.
2. תיאור התקופה בה מבוקשת החניה.
3. סיבת הבקשה, כולל הוספת מסמכים רלוונטיים כמו צילום תעוזת זהות, אישור רופא מומחה, רישיון הרכב (אם קיים), והוכחה של האישור הרפואי.
4. חוות דעת רפואית הנכתבת על ידי רופא מומחה ומכילה מידע אודות הבעיה הרפואית, השפעתה על הלמידה והתמלול, והמלצות להתאמות מיוחדות.
5. חתימת הסטודנט על הבקשה.

מטרת הטופס:
מטרת הטופס היא להסדיר את דרכי הפנייה והטיפול בסטודנטים אשר זקוקים לחנייה קרובה בשל מוגבלויות או נסיבות רפואיות חריגות. כל סטודנט עם מוגבלות יכול לפנות לוועדת החניה בכדי לבקש התאמות מיוחדות וחנייה בתשלום בחניון הסגל המנהלי.

פרטי יצירת קשר לקבלת סיוע במילוי הטופס:
rakaz_dikan@achva.ac.il - עבור סטודנטים עם מוגבלויות
negishut@achva.ac.il - עבור סטודנטיות בהריון הכולל מצב רפואי חריג

סעיפים נוספים:
- סטודנטים עם תו חנית נכה על שמם ניתן לחנות בחניון המרצים ללא תשלום, לשימושם הפרטי בלבד.
- סטודנטים אלו לא צריכים להגיש בקשה לועדת חניה.
- סטודנטים אחרים עם מוגבלויות בהליכה או במצב רפואי חריג, אשר אין להם תו חניית נכים, יכולים להגיש בקשה לועדת חניה ולקבל הסכמת הועדה לחנייה בחניון סגל מנהלי בתשלום.
- לפרטי תהליך הגשת הבקשה וקבלת החלטת הועדה.

מועד החלטת הועדה יועבר בדואר או בדוא"ל עם העתק למחלקת תפעול ולקב"ט המכללה, ואין לנגוע בהחלטה אלא במקרים חריגים ובהתאם לשינויים במצב הרפואי המוגבל.

המימוש של החלטת ועדת החניה כולל תשלום בהתאם לתעריף הח

טופס נוהל וטופס בקשה לחניה עקב מוגבלות ונסיבות רפואיות חריגות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נוהל וטופס בקשה לחניה עקב מוגבלות ונסיבות רפואיות חריגות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נוהל וטופס בקשה לחניה עקב מוגבלות ונסיבות רפואיות חריגות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נוהל וטופס בקשה לחניה עקב מוגבלות ונסיבות רפואיות חריגות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

סטודנט עם מוגבלות
זכאי לסיוע במילוי הטופס
ניתן לתאם פגישה:
rakaz_dikan@achva.ac.il
נוהל חניה במכללה האקדמית אחוה עקב מוגבלות או נסיבות רפואיות חריגות
1 .מטרת הנוהל
מטרת נוהל זה להסדיר את דרכי הפנייה והטיפול בסטודנטים אשר זקוקים לחניה קרובה עקב מוגבלות או נסיבות
רפואיות חמורות.
2 .אוכלוסיית היעד
סטודנטים פעילים עם צרכים מיוחדים אשר מצבם מונע מהם אפשרות הליכה מחניון הסטודנטים למכללה.
3 .זכאים לחניה בחניון מרצים ללא תשלום
א. בעלי תו חנית נכה על שמם בלבד, לשימושם הפרטי בלבד.
ב. סטודנטים אלה לא צריכים להגיש בקשה לועדת חניה
4 .זכאים להגיש בקשה לועדת חניה
א. ההליך מיועד לסטודנט עם מוגבלות בהליכה, או אשר מצב בריאותו אינו תקין ברמה העולה לכדי נכות
הקשורה לניידות, שאין להם תו חניית נכים.
ב. החניה בתשלום, בחניון סגל מנהלי )2 )בלבד, רק לאחר תהליך בקשה שאושר על ידי ועדת החניה.
ג. הליך הגשת הבקשה:
יש להגיש את האישורים הבאים:
)1 )מילוי טופס בקשה )נספח 1 )וצילום ת.ז.
)2 )הבאת מסמכים המעידים על מצבו הבריאותי וחתומים על ידי רופא מומחה בלבד.
)3 )על המסמכים להכיל הנחייה ישירה של הגורם המטפל על אי יכולת הליכה.
)4 )במסמכים יש לציין את פרק הזמן המוגבל לבעיה הרפואית.
ד. קבלת החלטת הועדה:
1 .הועדה תתכנס לכל הפחות אחת לשבוע בנוכחות שני נציגים לפחות.
2 .החלטת הועדה תאושר על ידי דיקן הסטודנטים.
3 .החלטות הועדה ישלחו בדואר/בדוא״ל עם העתק למחלקת תפעול ולקב"ט המכללה.
4 .לא ניתן לערער על החלטת הועדה, אלא אם חל שינוי במצב הרפואי ובהצגת מסמכים תומכים.
ה. מימוש החלטת ועדת החניה:1 .סטודנט שאושרה לו חניה יפעל בהתאם לדף ההנחיות שיקבל מהועדה. בין היתר, יידרש להשארת
צ'ק פיקדון בגין צ'יפ חניה ותשלום עבור החניה.
2 .סטודנט שאושרה לו חניה ישלם בגין החניה בהתאם לתעריף של מנוי לחניון הסטודנטים ובכפוף
לנהלי המכללה.
3 .לוועדת החניה זכות להחליט על פטור מתשלום במקרים חריגים במיוחד.
סטודנטים עם מוגבלויות או בעיה רפואית חמורה, יש להעביר את הבקשה אל רכזת נגישות במייל:
negishut@achva.ac.il
סטודנטיות בהריון הכולל מצב רפואי חריג בלבד, יש להעביר את הבקשה אל רכזת דיקן במייל:
rakaz_dikan@achva.ac.ilנספח 1
תאריך הגשת הבקשה:___________
טופס בקשה לחניה בחניון סגל מנהל )2 )מסיבה רפואית חריגה
שם הסטודנט/ית:___________________ ת"ז:_____________________________
תחום לימוד:______________________ שנת לימודים: ______________________
מס' רכב : _________________טלפון נייד : ________________________
ימים ושעות לימוד:______________________________________________________
התקופה עבורה מוגשת הבקשה: מתאריך: ____________ עד תאריך: ____________
סיבת הבקשה:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים :
- צילום ת.ז
- אישור רופא מומחה )אין לצרף תיק רפואי מלא, אלא רק סיכום רלבנטי לנסיבות העניין מרופא מומחה(
- אישורים על אחוזי נכות בתוקף במידה ויש
- צילום רישיון רכב
שים/י לב!
במידה ויתגלה כי המסמכים אינם קבילים למבקש החניה, החניה תבוטל לאלתר ותועלה/י לועדת משמעת.
חתימת הסטודנט/ית: _______________
החלטת ועדת חניה :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
סטודנטים עם מוגבלויות או בעיה רפואית חמורה, יש להעביר את הבקשה אל רכזת נגישות במייל il.ac.achva@negishut
סטודנטיות בהריון הכולל מצב רפואי חריג בלבד, יש להעביר את הבקשה אל רכזת דיקן במייל il.ac.achva@dikan_rakazתאריך_______________
חוות דעת רפואית
הסטודנט/ית __________________ ת.ז______________ פנה בבקשה לקבל התאמות בבחינות על רקע בעיה
רפואית בתחום מומחיותך.
הואיל ומתן התאמות ובעיקר הארכת זמן במבחנים עשויה להפלות לרעה את הסטודנטים האחרים, אנו מקפידים מאד
במתן ההתאמות.
נודה לך אם תארגן את חוות דעתך בצורה הבאה:
אנמנזה קצרה ואבחנה רפואית:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
טיפול )תרופתי או אחר( מומלץ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
כיצד משפיעה הבעיה הרפואית על תפקודו של הסטודנט כתלמיד?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
מהן המלצותיך להתאמות מיוחדות:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________עד מתי המלצות אלו תקפות?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
שם הרופא:___________________ מומחיות:_________________ מרפאה:_____________________
טלפון: _____________________ חתימה: ______________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נוהל וטופס בקשה לחניה עקב מוגבלות ונסיבות רפואיות חריגות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נוהל וטופס בקשה לחניה עקב מוגבלות ונסיבות רפואיות חריגות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נוהל וטופס בקשה לחניה עקב מוגבלות ונסיבות רפואיות חריגות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נוהל וטופס בקשה לחניה עקב מוגבלות ונסיבות רפואיות חריגות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נוהל וטופס בקשה לחניה עקב מוגבלות ונסיבות רפואיות חריגות

פקס: 08-8588152
כתובת לשליחת מכתבים: כללת אחוה, ד.נ שקמים 7980400
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » מוסדות לימוד » המכללה האקדמית אחוה » בית ספר לחינוך » טופס נוהל וטופס בקשה לחניה עקב מוגבלות ונסיבות רפואיות חריגות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נוהל וטופס בקשה לחניה עקב מוגבלות ונסיבות רפואיות חריגות להורדה

דילוג לתוכן