טופס נוהל לקליטת עובד חדש להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נוהל לקליטת עובד חדש. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נוהל לקליטת עובד חדש להדפסה

מה זה טופס נוהל לקליטת עובד חדש?

שם הטופס: נוהל לקליטת עובד חדש באוניברסיטה העברית בירושלים - אגף משאבי אנוש.

מטרת הטופס: נוהל זה מתאר את התהליך של קליטת עובד חדש באוניברסיטה העברית בירושלים בכדי לספק תמיכה והכוונה לעובד בתקופת הקליטה והחניכה. המטרה העיקרית היא להבטיח קליטה מוצלחת ואפקטיבית שתשפר את תחושת השייכות של העובד לתפקיד ולסביבת העבודה.

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. היערכות המנהל לקליטת העובד וקביעת תכנית קליטה.
2. הכנת "מחברת חפיפה" המכילה את תיאור התפקיד ומטרתו, פירוט הפעולות המרכזיות, נהלי העבודה, תיאור מחזור חיי התפקיד, ממשקים ארגוניים, הגדרה וטיפול בנושאים חריגים, ורשימת אנשי קשר.
3. קליטת העובד ביום העבודה הראשון, כוללת הכנת טפסי עובד חדש למילוי, הכנת עמדת עבודה וסיסמאות למחשב, אישור כניסה לרכב, ובדיקת נהלי הבטיחות הנדרשים.
4. תקופת חפיפה בין העובד היוצא לעובד החדש.
5. תקופת חניכה של העובד החדש, כוללת מינוי חונך והתכנון של מפגשים תדירים במהלך תקופת החניכה.
6. איחוד ותיעוד של מספר פגישות לתיאום ציפיות במהלך תקופת הקליטה.

נוהל זה מקדם תהליך מדויק של קליטת עובד חדש והכוונה מערכתית שתבטיח את השלמות והיעילות בתהליך הזה.

טופס נוהל לקליטת עובד חדש חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נוהל לקליטת עובד חדש מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נוהל לקליטת עובד חדש הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נוהל לקליטת עובד חדש להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

נוהל קליטת עובד מנהלי חדש ביחידה
מבוא:
תורם מקצועית הן לעובד והן ליחידה, משפר את תחושת השייכות 1 תהליך קליטה מוצלח של עובד
שלו לאוניברסיטה בכלל וליחידה בפרט, מגביר את שביעות הרצון של העובד מן התפקיד ומסביבת
העבודה ומסייע בהעלאת המוטיבציה ובשיפור התפוקות.
תהליך הקליטה מתחיל מרגע ההודעה על קבלת העובד לתפקיד, נמשך דרך "חווית" היום הראשון
ביחידה ועובר דרך תהליכי החפיפה, עד תום תקופת החניכה )כשנה(.
תהליך החפיפה, מטרתו לאפשר למידה ממוקדת של התפקיד באמצעות העובד אשר מילא את
התפקיד עד כה. ראשיתו של תהליך החפיפה הינו מיום הגעת העובד ליחידה ועד כ-41 יום לאחר
מכן )תקפה זו יכולה להתקצר או להתארך בהתאם לתפקיד(, והוא מתרחש מקביל לתהליך החניכה.
תהליך החניכה מיועד לסייע לעובד ללמוד את התפקיד לעומקו, כמו גם להסתגל לתרבות הארגונית
ביחידה. תהליך זה נמשך בהתאם לצרכי הנחנך ועשוי להימשך עד כשנה מיום הקבלה ליחידה.
מטרת נוהל זה הינה לסייע לקליטה מוצלחת של עובד ביחידה. האחריות לתהליך הינו של המנהל
הקולט ועליו להיערך לקראתו ולוודא את הצלחתו.
קיימת הבחנה בין קליטת עובד לתפקיד חדש מתוך האוניברסיטה לבין עובד חדש חיצוני.
עובד חדש חיצוני יוזמן לימי עיון לעובדים חדשים המאורגנים ע"י יחידת ההדרכה באגף משאבי
אנוש. כמו כן, יש להביא לידיעת העובד החדש את קיומו של אתר משאבי אנוש הכולל את פירוט
תנאי ההעסקה של העובדים.

1השימוש ב "עובד" הינו מטעמי נוחות לשונית והוא מכוון גם לעובדתהיערכות לקליטת עובד חדש: ביחידה )מתוך / מחוץ לאוניברסיטה(
שלבי התהליך-
4 .היערכות המנהל לקליטת העובד וקביעת תכנית קליטה.
2 .הכנת "מחברת חפיפה" )ע"י העובד שסיים את התפקיד(. רצוי שיהיה קובץ ממוחשב אשר
במידת האפשר יופיע בתיקייה משותפת ויהיה נגיש לכל עובדי היחידה הרלוונטיים על פי
שיקולי המנהל.
3 .קליטת העובד ביום העבודה הראשון- בהתאם לנוהל קליטה ביחידה כפי שיפורט בהמשך.
1 .תקופת חפיפה.
5 .תקופת חניכה – ע"י קולגות ובעלי תפקידים רלוונטיים )כשנה(.
1 .הערכות המנהל לקראת קליטת עובד חדש ביחידתו:
א. אחריות ובקרה על כתיבת "ספר תפקיד"- מסמך הכולל סוגיות בעבודה, תרחישים,
תקדימים ודרכי טיפול )המלצה כי ספר זה יתנהל בשוטף(.
ב. אחריות ובקרה על כתיבת מחברת חפיפה מובנת וביצוע בקרה על תכניה.
ג. קביעת תכנית חפיפה וחניכה בהתאם להגדרות ודרישות התפקיד.
ד. הערכות לקליטת העובד- בהתאם לנוהל קליטה ביחידה.
ה. בקרה על תהליכי החפיפה והחניכה שנקבעו.
ו. מומלץ לקיים מספר פגישות לתיאום ציפיות במהלך תקופת הקליטה. ביום הראשון שיחת
הכרות ותיאום ציפיות. לאחר שלושה חודשים ולאחר חצי שנה יש לקיים שיחת מחצית
תקופת הניסיון. שיחות אלו תתועדנה וישתתפו בהן המנהל הישיר והעובד. רצ"ב קישור
לטפסים.
2 .הכנת מחברת חפיפה )קובץ ממוחשב(:
 תיאור התפקיד ומטרתו- בהתאם לתיאור התפקיד כפי שפורסם במכרז/ בפרסום המשרה.
 פירוט הפעולות מרכזיות.
 נהלי עבודה )מומלץ לצרף קישורים/ תרשימי זרימה(.
 תיאור מחזור חיי התפקיד לאורך שנה אקדמית, ע"פ ציוני דרך חודשיים.
 ממשקים ארגוניים.
 הגדרה וטיפול בנושאים חריגים.
 רשימת אנשי קשר.3 .קליטת עובד חדש ביחידה ביום העבודה הראשון:
יום העבודה הראשון משמעותי עבור העובד, כמו גם עבור הארגון.
קליטה מוצלחת ביום הראשון מותירה את אותותיה לאורך זמן ולכן דרושה תשומת לב ליום
חשוב זה.
היערכות מנהל היחידה הקולט את העובד החדש בהתאם להנחיות הבאות תתרום לקליטה
מוצלחת ואפקטיבית ביחידה:
4 .הכנה מבעוד מועד של עמדת עבודה - כולל מחשב, ציוד משרדי וכל פריט נוסף הנדרש
לתחילת עבודה מוצלחת.
2 .לעובד חדש )חיצוני( יש לצרף שי ואגרת לעובד חדש מטעם אגף משאבי אנוש. השי
יחולק ליחידות ויהיה באחריות מנהל כ"א/ עוזר המינהל ביחידה.
3 .בנוסף מומלץ לשים על שולחן העובד מכתב המברך אותו על הצטרפותו ליחידה/ארגון.
ניתן גם לצרף משהו אישי כגון שוקולד, פרח וכו'.
1 .יש לקבוע סדר יום עבור יומו הראשון של העובד אשר יכלול, הדרכה ראשונית ברמה
המקצועית וברמה הבינאישית, לרבות סיור היכרות עם עובדים בסביבתו ביחידה
ופונקציות נחוצות )שירותים, קפיטריה וכו'(, לרבות כל הדרכות הבטיחות הנדרשות
בהתאם לתפקיד
5 .אם המנהל אינו פנוי לבצע את כל ההדרכה הראשונית, יש למנות אדם אחר שילווה את
העובד לאורך יומו הראשון.
6 .יש ליידע את העובד לגבי תהליך החניכה והחפיפה הצפוי לו.
4 .החפיפה: )2 העובדים נמצאים, העוזב + החדש(.
4 .החפיפה האופטימלית תיערך בממוצע כשבועיים. יחד עם זאת, במצבים מסוימים
תתארך או תתקצר התקופה ובהתאם לכך יש להיערך להכנת מחברת חפיפה מפורטת
יותר.
2 .החפיפה ויעדיה יוגדרו על ידי המנהל באופן ממוקד ואופרטיבי, למשל על פי תפוקות
עבודה בשגרה, ממשקים ארגוניים, טיפול בחריגים.
3 .יש לגלות רגישות למצבים בהם העובד העוזב טרם סיים את תפקידו, והעובד החדש
נכנס לתפקיד ושניהם נמצאים בו זמנית )במיוחד במצבים בהם העובד פורש לגמלאות(5 .החניכה:
4 .החונך ייקבע בתאום עם המנהל.
2 .מיהו חונך טוב: החניכה תתבצע ע"י עובד מתחום עיסוק דומה אשר במקצועיותו ובאישיותו
מתאים לערוך תהליך חניכה. החונך יהיה עובד אשר החניכה עבורו תהיה בגדר העשרת
עיסוקים, והעצמה דו כיוונית שלו ושל הנחנך. יש לבחור אדם סבלני אשר מוכן לקבל טעויות
ולהבין שהן כר ללמידה.
3 .תוגדר מסגרת חניכה בהתאם לצרכי הנחנך, כאשר בתחילת התהליך הפגישות תהיינה
תכופות יותר ובהמשך תרד התכיפות עד לסיום התהליך. מומלץ לקיים פגישת חניכה אחת
לשבועיים ולאחר כשלושה חדשים יש לקיים פגישה חודשית. יש לעדכן את המנהל במהלך
החניכה.
1 .ישנן סוגיות מקצועיות אשר העובד יוכל ללמוד באמצעות בעלי תפקידים אחרים בארגון. יש
להגדיר את הנושאים ובעלי התפקידים לכך.
5 .תוגדר מחברת/קובץ חניכה אשר תכניה יעסקו בדילמות ודרכי פתרון להתמודדות עמן.
בברכת קליטה מוצלחת!דף הכנת תכנית קליטה לעובד חדש )למנהל הקולט(
4 .בדיקה שמחברת חפיפה הוכנה ע"י העובד העוזב ________________________
2 .קליטה ביום הראשון
 הכנת טפסי עובד חדש למילוי + כרטיס אישי )מומלץ לעשות זאת כמה ימים לפני
מועד תחילת העבודה(
 הכנת עמדת מחשב + ציוד אישי
 סיסמאות למחשב
 אישור כניסה לרכב
 בדיקת נהלי הבטיחות הנדרשים בהתאם לתפקיד )לומדות בטיחות נדרשות וכו'(
 לעובד חדש )חיצוני( - שי ואגרת לעובד חדש מטעם אגף משאבי אנוש
 מכתב/ שי לעובד המברך את העובד לבואו.
3 .חפיפה- זמן החפיפה בפועל )בו שני העובדים נמצאים(
נושאים עיקריים ותוכנית חפיפה
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
1 .חניכה –
 מינוי חונך )קולגה לתפקיד(__________________________________
 נושאים עיקריים + תכנית מפגשים _______________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
 גורמים מקצועיים רלוונטיים נוספים שעליו לפגוש – שמות בעלי התפקידים + נושאי
המפגש-
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________אגרת לעובד שעוזב את התפקיד
שלום רב,
בתקופה הקרובה תסיים את תפקידך ביחידה.
על מנת לצור מעבר טוב של ידע למחליפך העתידי, הנך מתבקש לכתוב מחברת חפיפה.
המחברת צריכה לכלול את הנושאים הבאים:
 תיאור התפקיד ומטרתו
 פירוט הפעולות המרכזיות
 נהלי עבודה )מומלץ לצרף קישורים/תרשימי זרימה(
 תיאור מחזור חיי התפקיד לאורך שנה אקדמית, ע"פ ציוני דרך חודשיים
 ממשקים ארגוניים
 הגדרה וטיפול בנושאים חריגים
 רשימת אנשי קשר )פנימיים + חיצוניים(
אנא העבר את המחברת לעיונו ולהערותיו של המנהל.
תודה על שיתוף הפעולה!

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נוהל לקליטת עובד חדש?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נוהל לקליטת עובד חדש, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נוהל לקליטת עובד חדש. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נוהל לקליטת עובד חדש.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נוהל לקליטת עובד חדש

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » מוסדות לימוד » אוניברסיטת בר אילן » אגף משאבי אנוש » טופס נוהל לקליטת עובד חדש

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נוהל לקליטת עובד חדש להורדה

דילוג לתוכן