טופס נוהל קופה קטנה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נוהל קופה קטנה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נוהל קופה קטנה להדפסה

מה זה טופס נוהל קופה קטנה?

שם הטופס: טופס בקשה לפתיחת קופה קטנה יחידתית

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת פתיחת קופה קטנה יחידתית ביחידה מסוימת וכללי הנהלת הקופה הקטנה במכללה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם היחידה המבקשת לפתוח את הקופה.
2. סיבות לבקשת פתיחת הקופה.
3. הסכום המבוקש לפתיחת הקופה.
4. תאריך וחתימת העובד המבקש לפתוח את הקופה.
5. אישור סמנכ"ל כספים ומינהל במכללה על פתיחת הקופה (סכום מאושר).

מטרת הנוהל: הנוהל מטרתו להפרט את אופן הניהול של קופות קטנות במכללה, כולל הגדרות של קופה קטנה מרכזית וקופה קטנה יחידתית, הגבלות לשימוש בהן, אחריות ובקרה, חידוש קופה קטנה, והליך החזרת הקופה לאחראי הקופה.

נוסח הנוהל מתיר הוצאות קטנות עד 150 שקל מהקופה הקטנה, אך מגביל את השימוש בהן רק לסוגיות מסוימות כמו נסיעות, כיבודים, וציוד משרדי, ואוסר את השימוש בהן לשכר.

טופס נוהל קופה קטנה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נוהל קופה קטנה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נוהל קופה קטנה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נוהל קופה קטנה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

- עמוד 1 מתוך 5 נושא קופה קטנה
14/2/11 עידכון תאריך

נוהל קופה קטנה
.1 מטרה
נוהל זה יפרט את אופן הניהול של קופות קטנות במכללה.
.2 הגדרות
"המכללה - " המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ;

"הוצאות קטנות -" הוצאות עד 150 שקל ;

"יחידה -" יחידה בה נדרש מדי פעם לשלם הוצאות קטנות במזומן ;

"קופה קטנה מרכזית -" קופה להחזר הוצאות קטנות המתנהלת במדור שכר לימוד ;

"קופה קטנה יחידתית -" קופה להחזר הוצאות קטנות המתנהלת ביחידה שאושר לה לנהל קופה כזו .

.3 קופה קטנה מרכזית
.א ככלל, רכישות של המכללה יתבצעו על פי נוהל רכש.
.ב במקרים של הוצאות בסכומים קטנים בהם לא ניתן לקבל אשראי ספקים, יש אפשרות לקבל
החזר סכומים ששולמו מהקופה הקטנה המרכזית.
.ג הקופה הקטנה נועדה להוצאות עד 150 שקל וכאמור אינה תחליף לתהליך הרכש הרגיל . ניתן
לשלם מקופה קטנה עבור הוצאות כגון נסיעות וחניה, כיבודים וציוד משרדי. חל איסור לשלם
מקופה קטנה עבור שכר.
.ד בקשר לרכישות כיבוד יש למכללה חשבון בסופרמרקט "מיסטר זול" בכיכר דניה. יש
להשתמש בחשבון זה ככל האפשר בקשר לכיבודים וכד .'
.ה החזר מקופה קטנה ייעשה כנגד קבלה מקורית בלבד ולא כנגד ספח אשראי או כל מסמך אחר
שאינו מהווה קבלה. במקרה שבו אבדה הקבלה וקיימת אסמכתא אחרת נדרש אישור של
סמנכ"ל כספים ומינהל לפני ביצוע ההחזר לעובד.
.ו על הגורם המבקש לקבל תשלום מהקופה הקטנה לצרף לקבלות המוגשות הסבר על גבי טופס
ייעודי שיכלול לפחות:
.1 תאריך ההוצאה;
.2 פרטי האירוע שבגינו נדרשה ההוצאה.
.3 מהות ההוצאה (מה נרכש , ) אלא אם הדבר מופיע בבירור על גבי הקבלה;
.4 כל מידע רלוונטי אחר.
- עמוד 2 מתוך 5 נושא קופה קטנה
14/2/11 עידכון תאריך

.5 סיכום מסודר (במידה ומדובר ביותר מחשבונית אחת).
.ז על בקשת ההחזר מקופה קטנה להיות מאושרת על ידי מנהל המחלקה שמתקציבה מבוצעת
ההוצאה.
.ח לאחר בדיקת הבקשה להחזר מקופה קטנה לפי המבחנים לעיל, רשאי אחראי הקופה הקטנה
להחזיר למבקש את הסכום הנדרש.
.ט כספי הקופה הקטנה יישמרו כדלהלן:
.1 בשעות העבודה - בקופת מתכת נעולה;
.2 מחוץ לשעות העבודה - בכספת נעולה.
.י מקדמה מהקופה:
.1 לעתים מבקש עובד לקבל מקדמה מהקופה כדי לא לשלם הוצאה מכספו האישי. מתן
מקדמה כאמור הוא בסמכות אחראי הקופה ועל פי שיקול דעתו. במקרה של מתן
מקדמה ייערך על כך תיעוד עליו יחתום המקבל, הכולל ציון שהוא אחראי באופן אישי
להחזרת מלוא הסכו /ם ו או המצאת תיעוד מלא על ההוצאה כאמור בס . וק " לעיל.
.2 יודגש כי מקדמה כאמור נועדה למטרה ספציפית בלבד, ולהחזר הכספים ו/או התיעוד
תוך ימים בודדים. אסור להקים "קופות בנות" של הקופה המרכזית שיתנהלו באופן
אוטונומי. במקרה הצורך יש לפעול לפי סעיף 4 להלן.
.יא חידוש הקופה:
.1 יש לדרוש חידוש יתרת הקופה לאחר ניצול %70 מהיתרה.
.2 דרישת החידוש תוגש להנהלת החשבונות, והיא טעונה אישור סמנכ"ל כספים ומי .נהל
.3 חידוש הקופה יהיה באמצעות המחאה לפקודת האחראי על הקופה.
.4 קופת קטנה יחידתית
.א יחידה הסבורה שתדירות הביצוע של הוצאות קטנות בה גבוהה עד כדי כך שיש צורך לנהל
קופה קטנה עצמאית ביחידה, תוכל לבקש זאת על גבי הטופס המופיע בנספח.
.ב לקופה קטנה יחידתית ייקבע אחראי קופה, ראה סעיף 5. א.
.ג קופה קטנה יחידתית תנוהל על פי כל הכללים החלים על קופה קטנה מרכזית, בשינויים
המתחייבים.

- עמוד 3 מתוך 5 נושא קופה קטנה
14/2/11 עידכון תאריך

.5 אחריות ובקרה
.א הקופ ה ה קטנה היא באחריות אישית של אחראי הקופה ומכאן שהוא אחראי לאיזון יתרת
הקופה בכל עת . הוא גם אחראי באופן אישי במידה ויתגלו חוסרים בקופה.
.ב במקרה שבו אחראי קופה קטנה נמצא בחופשה אפשר (אך לא חובה) להעביר את הקופה
לאחריותו של עובד אחר באותה יחידה, באמצעות "טופס העברת קופה" המצ"ב כנספח.
.ג החלפת אחראי קופה קטנה תיעשה באישור חשב המכללה. במועד ההחלפה תיערך ספירה של
הכסף ושל הקבלות הנמצאים בקופה וכן ייערך פרוטוקול וייחתם על ידי אחראי הקופה היוצא
ואחראי הקופה הנכנס.
.ד על כל אירוע חריג יש לדווח מיידית לחשב המכללה.
.ה חשב המכללה אחראי לבצע ספירת קופה ולתעד אותה , בתאריכים הבאים או בסמוך אליהם:
באפריל 30 1.
באוגוסט 31 2.
בדצמבר 31 3.
כמו כן, באותו מועד יש לוודא כי כל ההוצאות עד לתאריך ספירת הקופה נרשמו בספרי הנהלת
החשבונות.
.ו חשב המכללה ישמור תיעוד שיכלול את רשימת הקופות הקטנות הפעילות, את סכום הכסף
בכל קופה ואת כתבי ההתחייבות החתומים של כל אחד מן האחראים על הקופות.
.ז אישור פתיחת קופה קטנה וקביעת סכומה הוא בידי סמנכ"ל כספים ומינהל. סכום הקופה
ייקבע על סמך היקף השימוש הצפוי. כמו כן בסמכותו לסגור קופה קטנה על פי שיקולים כגון
היקף שימוש נמוך או התנהלות בלתי אחראית.

- עמוד 4 מתוך 5 נושא קופה קטנה
14/2/11 עידכון תאריך

נספח - טופס בקשה לפתיחת קופ ה קטנה יחידתית

הריני לבקש לפתוח קופ ה קטנה ביחידה שבניהולי :

שם היחידה ______________________________

הסיבות לבקשה ל ופת ח קופ ה קטנה :
__________________________________________________________________ •
__________________________________________________________________ •
__________________________________________________________________ •

סכום מבוקש לקופה ____________

הריני להצהיר כי קראתי את נוהל המכללה לגבי קופ ה קטנה ואני מתחייבת/ת לפעול על פיו .
מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע לי שהנוהל כולל סעיף הקובע שהקופה ה קטנה היחידתית היא
באחריות אישית של י ומכאן ש אני אחראי ת/ באופן אישי במידה ויתגלו חוסרים בקופה .

תאר ך י __________

שם מבקש _____________

חתימ הת מבקש __________
---------------------------------------------------------------------------------
אישור סמנכ"ל כספי יומם נהל :

סכום מאושר ___________________

תאריך וחתימה _________________

- עמוד 5 מתוך 5 נושא קופה קטנה
14/2/11 עידכון תאריך

נספח – טופס העברת קופה

תאריך העברת הקופה: ______________
סכום כסף בקופה: ______________
סכום הקבלות בקופה : ______________

אישור העובד המקבל ( אחראי קופה זמני ):
הריני להצהיר כי קראתי את נוהל המכללה לגבי קופה קטנה ואני מתחייבת/ת לפעול על פיו .
מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע לי שהנוהל כולל סעיף הקובע שהקופה ה קטנה היחידתית היא
באחריות אישית של י ומכאן ש אני אחראי ת/ באופן אישי במידה ויתגלו חוסרים בקופה .

: שם ___________ חתימה: ___________ __

אישור חשב המכללה :

תאריך: ________ חתימה: _____________

---------------------------------------------------------------------------------

החזר ת קופה לאחראי הקופה הקבוע:

תאריך החזרת הקופה: ______________
סכום כסף בקופה: ______________
סכום הקבלות בקופה : ______________

אישור העובד המקבל (אחראי קופה קבוע):

: שם ___________ חתימה: ___________

אישור חשב המכללה :

תאריך: ________ חתימה: ___________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נוהל קופה קטנה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נוהל קופה קטנה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נוהל קופה קטנה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נוהל קופה קטנה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נוהל קופה קטנה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות מים עירוניות » מי הרצליה » כספים » טופס נוהל קופה קטנה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נוהל קופה קטנה להורדה

דילוג לתוכן