טופס נוהל תמיכה למשלחות בחו"ל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נוהל תמיכה למשלחות בחו"ל. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נוהל תמיכה למשלחות בחו"ל להדפסה

מה זה טופס נוהל תמיכה למשלחות בחו"ל?

שם הטופס: טופס הרשות לנהיגה ספורטיבית - נוהל תמיכה למשלחות בחול

מטרת הטופס: הטופס מתאר את נוהל התמיכה בספורטאים בתחום הנהיגה הספורטיבית של אופנועים וטרקטורונים וטורף את התנאים והנהלים הנדרשים עבור ספורטאים המבקשים תמיכה כלפי ההתאחדות הספורט המוטורי בישראל.

הסעיפים הרלוונטיים למילוי:
1. הגדרות של "אירוע נתמך" ו"ספורטאי."
2. מטרות התמיכה בספורטאים בתחום הנהיגה הספורטיבית של אופנועים וטרקטורונים.
3. מדיניות מתן תמיכה במשלחות חו"ל, כולל תנאים לקבלת תמיכה ודרך הגשת הדיווח.

הטופס מתייחס לנושאים שונים בנוגע לתמיכה בספורטאים בתחום הנהיגה הספורטיבית ומגדיר את התנאים והכללים שיש לעמוד בהם כדי לקבל תמיכה מההתאחדות.

טופס נוהל תמיכה למשלחות בחו"ל חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נוהל תמיכה למשלחות בחו"ל מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נוהל תמיכה למשלחות בחו"ל הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נוהל תמיכה למשלחות בחו"ל להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

תאריך גרסא פרטים
תמיכה נוהל 1.0 01/01/2022
1.1 מעבר יועמ"ש התאחדות
תיק נהלים
נוהל תמיכה בספורטאים בחו"ל התאחדות הספורט המוטורי בישראל
הגדרות
1" .אירוע נתמך" – תחרות או מרוץ בין-לאומי הנכלל בלוח התחרויות של ההתאחדות הבין-לאומית )FIM )ומוכר על
ידי FIM או ע"י פדרציה בינלאומית המשויכת ל-FIM( FMN .)
2" .ספורטאי" – ספורטאי, חבר התאחדות, אשר התחרה בשני מרוצים לפחות במסגרת אליפות ישראל בשנת
התמיכה; ומתחרה או מבקש להתחרות ב"אירוע נתמך".
מטרות
3 .קידום וסיוע לספורטאים בתחום הנהיגה הספורטיבית שלאופנועים וטרקטורוני ם .
4 .עידוד ספורטאים להתחרות במרוצים בינלאומיים בחו"ל של אופנ ועים וטרקטורונים וייצוג מדינת ישראל.
5 .עידוד רכישת ידע בחו"ל הכולל מיומנויות נהיגה, ניווט ושיטות עבודה, אותן יוכלו לשתף הספורטאים המתחרים
בחו"ל עם הנהגים המתחרים בישראל.
6 .שיפור רמת הנהיגה וההתנהלות של הספורט המוטורי של אופנועים וטרקטורונים בישראל, בעזרת צבירת ניסיון
בינלאומי של המתחרים ושימורם, כך שיוכלו להמשיך ולהתחרות בחו"ל ובשאיפה לשיפור הישגיהם.
7 .יצירת תמריץ לספורטאים להתחרות ולהצטיין בחו"ל, ע"י הבעת הערכה והכרה ממסדית בהישגיהם.
8 .מיסוד סגל ייצוג ישראלי אשר ימצב אותנו על מפת ההישגים הבינלאומית.
מדיניות מתן תמיכה במשלחות חו"ל
9 .ההתאחדות תקצה כספי תמיכה לתמיכה ולעידוד ספורטאים המתחרים בחו"ל, בתחרויות העונות על הקריטריונים
המוגדרים לעיל כ"אירוע נתמך" ולפי השיטה המפורטת להלן:
10 .תקציב התמיכה הכללי לשנת 2022 עבור כל הספורטאים וכל האירועים הנתמכים יחד הוא 000,150 .₪ על אף
האמור, היה ויחול שינוי בכספי התמיכה המגיעים להתאחדות ממשרד הספורט, עשוי התקציב להשתנות.
11 .התמיכה לספורטאי תיקבע ע"פ מספר הספורטאים הנתמכים ומספר התחרויות בהם השתתפו, על פי מפתח
אירועים שיפורט להלן:
א. השתתפות באליפות עולם - 20 נקודות
ב. השתתפות באליפות יבשת – CONU - 5 נקודות
ג. תחרות Cup World - 5 נקודות
ד . מרוץ בינלאומי אחר המופיע בלוח התחרויות של FIM - 1 נקודה
12 .ספורטאי יוכל לקבל ניקוד נוסף בעבור הישגים ע"פ הפירוט שלהלן:
א. כל תוצאה של מקום ראשון עד שלישי באירוע נתמך תזכה את הרוכב ב- 2 נקודות נוספות.
ב. כל תוצאה של מקום רביעי עד עשירי באירוע נתמך תזכה את הרוכב ב- 1 נקודה נוספת.
13 .לצורך התמיכה יוכרו אירועים שהתקיימו באותה שנה קלנדרית בלבד. היינו עבור קבלת תמיכה לשנת 2022 יוכרו
אירועים שהתקיימו בשנת 2022 בלבד.
14 .ספורטאי רשאי לקבל תמיכה עבור עד 3 אירועים לכל היותר בשנה קלנדרית. תאריך גרסא פרטים
תמיכה נוהל 1.0 01/01/2022
1.1 מעבר יועמ"ש התאחדות
תנאי סף להשתתפות "ספורטאי" ב"אירוע נתמך"
15 .ספורטאי, כהגדרתו לעיל, המבקש להשתתף באירוע נתמך כהגדרתו לעיל נדרש לעמוד בדרישות הסף הבאות:
א. על הספורטאי להיות חבר התאחדות בשנה בה מבוקשת התמיכה.
ב. על הספורטאי להודיע להתאחדות על כוונתו להשתתף באירוע נתמך לפני הנסיעה. בהודעה יפרט הספורטאי
את פרטיו האישיים, שם האירוע הנתמך, ענף, תאריך האירוע, הקטגוריה והמדינה בה עתיד האירוע להתקיים.
את ההודעה יש לשלוח אל משרד ההתאחדות בכתובת il.co.imsf@office
ג. להודעה יצרף הספורטאי צילום תשלום חברות להתאחדות.
ד . הספורטאי יתחרה תחת רישיון FIM של IMSF או לחילופין תחת רישיון בינלאומי של IMSF .
ה. במרוץ יישא הספורטאי את הלוגו של IMSF ומשרד הספורט על הביגוד ובנוסף יאזכר את ההתאחדות בפוסטים
ברשתות החברתיות.
ו. בכל תקשור אישי של הספורטאי בתקשורת וברשתות החברתיות יופיע אזכור, תיוג והלוגו של IMSF ומשרד
הספורט כתומכים בספורטאי או באירוע
תנאים לקבלת תמיכה ודרך הגשת הדיווח
16 .ספורטאי שמילא אחר כל תנאי הסף שפורטו לעיל, יוכל, לאחר השתתפותו באירוע הנתמך, לקבל תמיכה – כפי
שתיקבע על ידי האיגוד בהתאם לאמור בסעיפים 14-9 לעיל.
17 .לצורך קבלת התמיכה על הספורטאי לשלוח אל משרד ההתאחדות בכתובת שצוינה לעיל דיווח על ההישג כדלקמן:
א. פרטים אישיים: שם פרטי, שם משפחה, מס' ת.ז.
ב. שם המרוץ, המדינה המארחת, תאריך המרוץ, קטגוריה ומיקום במרוץ.
ג. טבלת תוצאות רשמית של המרוץ;
ד . קישור לאתר האינטרנט של המרוץ;
ה. תמונות במידה ויש.
קבלת תמיכה
18 .לאחר קבלת הדיווח כאמור בסעיפים 17-16 לעיל ייבדקו הנתונים על ידי וועדה בת 3 חברים שתמונה ע"י הוועד
המנהל של ההתאחדות.
19 .לאחר אישור הוועדה את הנתונים, יקבלו הספורטאים הודעה בדואר אלקטרוני המפרטת את סכום התמיכה לו הם
זכאים

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נוהל תמיכה למשלחות בחו"ל?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נוהל תמיכה למשלחות בחו"ל, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נוהל תמיכה למשלחות בחו"ל. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נוהל תמיכה למשלחות בחו"ל.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נוהל תמיכה למשלחות בחו"ל

פקס: 072-3452334
כתובת לשליחת מכתבים: ת"ד 20757, החשמונאים 88, ת"א-יפו
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » אגפים ממשלתיים » הרשות לנהיגה ספורטיבית » טופס נוהל תמיכה למשלחות בחו"ל

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נוהל תמיכה למשלחות בחו"ל להורדה

דילוג לתוכן