טופס נזקי רכב רכוש מונגש להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נזקי רכב רכוש מונגש. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

מה זה טופס נזקי רכב רכוש מונגש?

שם הטופס: טופס הודעה על מקרה ביטוח - נזקי רכב רכוש מונגש

מטרת הטופס: הטופס משמש להודעת מקרה ביטוח נזקי רכב רכוש מונגש לחברת הביטוח. הטופס מכיל מידע על המבוטח, הנהג, הרכבים המעורבים, ופרטי המקרה/התאונה. הוא משמש גם לבקשת הקבלת אומדן ראשוני או דוח שמאי ולהגשת הודעות נוספות במהלך בירור התביעה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח: שם, מספר זהות, טלפון נייד, טלפון נוסף, כתובת.
2. פרטי הנהג: שם, כתובת, טלפון נייד, תאריך לידה, מספר זהות, סוג/דרגת רישיון, תאריך הוצאת רישיון, רישיון ישראלי/זר.
3. פרטי המקרה/התאונה: תאריך המקרה, שעת המקרה, היום בשבוע, מקום המקרה, האם הובא לידיעת משטרה, האם רישיונך נפסל, מספר הנוסעים בעת התאונה.
4. פרטי הרכב המבוטח: מספר רישוי, שם היצרן, דגם, סוג רכב, שנת ייצור, רדיו תוספות.
5. פרטי רכבים מעורבים: מספר רישוי, שם הבעלים, מספר ת.ז, שם חברת הביטוח, טלפון נייד.

הטופס מכיל גם הצהרות משתמש, כולל הסכמה לפרטים להיות מועברים לחברת הביטוח ובקשה לקבלת אומדן ראשוני או דוח שמאי, ומכליל חתימה על ההצהרה.

טופס נזקי רכב רכוש מונגש חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נזקי רכב רכוש מונגש מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נזקי רכב רכוש מונגש הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נזקי רכב רכוש מונגש להורדה והדפסה - כרגע לא קיים טופס PDF.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

את הטופס בצירוף צילום ת.ז, צילום רישיון נהיגה משני צדדיו ותמונות מעת קרות התאונה ,ככל שקיימות, יש לשלוח ל:
mokedtv@shlomo-bit.co.il :ל"דוא / 03-5653400 :פקס
tviotnew@m
שם הסוכן:_______________________
מספר טלפון סוכן: __________________
מספר פוליסה: _____________________
מספר תביעה: _____________________
הודעה על מקרה ביטוח – נזקי רכב רכוש
 הודעה בלבד
 אישור אי הגשה
 תביעה לפוליסה בהסדר
 תביעה לפוליסה לא בהסדר
פרטי המבוטח:
שם המבוטח:_____________________________ מס' זהות )כולל ספרת ביקורת(: ____________________
טלפון נייד:_______________________________ טלפון נוסף:__________________________________
פרטי הנהג:
שם הנהג: _______________________________כתובת: _______________________________________
מה הקשר/קרבה בין הנהג למבוטח: _____________ טלפון נייד: _______________תאריך לידה מלא: ________
מס' זהות )כולל ספרת ביקורת(: _______________ סוג/ דרגת רישיון: _______תאריך הוצאת רישיון: _________
 רישיון ישראלי
 רישיון זר
פרטי הרכב:
מספר רישוי: _____________ שם היצרן: ____________________ דגם: ___________________________
סוג רכב: ________________שנת ייצור: ________________ רדיו תוספות: _________________________
פרטי המקרה/ התאונה:
תאריך המקרה: _____________ שעת המקרה: __________ היום בשבוע: א/ב/ג/ד/ה/ו/שבת
המקום המדויק בו ארעה התאונה:
כתובת: ____________________________________________ עיר: _____________________________
האם הובא לידיעת משטרה:
 לא
 כן
שם התחנה________________ מס' יומן/תיק ______________
האם רישיונך נפסל:
 לא
 כן
מס' הנוסעים בעת התאונה )פרט לנהג(: _____________את הטופס בצירוף צילום ת.ז, צילום רישיון נהיגה משני צדדיו ותמונות מעת קרות התאונה ,ככל שקיימות, יש לשלוח ל:
mokedtv@shlomo-bit.co.il :ל"דוא / 03-5653400 :פקס
tviotnew@m
תיאור נסיבות המקרה:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
אני מבקש לקבל אומדן ראשוני/דוח שמאי/ לקבל הודעות בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיה )סמן ב X העדפה(
 דוא"ל: _______________________________
 פקס: _________________________________
 כתובת: _______________________________
מי לדעתך אחראי לקרות האירוע?
 אני
 נהג צד ג'
 לא יודע
נימוק: ______________________________________
 אני מאשר/ת טיפול בתביעת צד ג' בכפוף לתנאי הפוליסה
 אני מאשר/ת לחייב אותי בדמי השתתפות עצמית באמצעי התשלום המעודכן בפוליסה.
תיאור הנזקים ברכב המבוטח ) הקף בעיגול(:
קדמי / אחורי / ימני / שמאלי / אחר: ______________
תיאור הנזקים ברכב המבוטח )הקף בעיגול(:
קדמי / אחורי / ימני / שמאלי / אחר: ______________
פרטי רכבים מעורבים:
פרטים על רכב צד ג':
מספר רישוי:_______________ תוצרת/ דגם: ________________ סוג רכב: __________________________
שם חברת ביטוח: __________ מס' פוליסה: __________________שם בעל הרכב:_______________________
כתובתו: ________________________________ טל נייד: _____________טל נוסף:____________________
שם הסוכן: __________________________________________________ טל: _______________________
שם הנהג: ____________________ כתובתו: ___________________________________________________
מס' ת. זהות: __________________ רישיון נהיגה: ___________________טלפון נייד: ___________________
רכבים מעורבים נוספים:
מספר רישוי: _______________ שם הבעלים: _______________________________מס' ת.ז: _____________
שם חברת הביטוח: _______________________________ טלפון נייד: ________________________________
מספר רישוי: _______________ שם הבעלים: _______________________________מס' ת.ז: _____________
שם חברת הביטוח: _______________________________ טלפון נייד: ________________________________את הטופס בצירוף צילום ת.ז, צילום רישיון נהיגה משני צדדיו ותמונות מעת קרות התאונה ,ככל שקיימות, יש לשלוח ל:
mokedtv@shlomo-bit.co.il :ל"דוא / 03-5653400 :פקס
tviotnew@m
הרכב נמצא במוסך : _________________________________ טל:____________________ מוסך הסדר כן/ לא
שמאי: ________________________
הצהרה:
אני הח"מ, הרשום כבעל הרכב, שמספרו ______________ / כבעל רישיון נהיגה, שמספרו ______________ במאגר
משרד התחבורה מסכים בזה, כי משרד התחבורה יעביר לחברת הביטוח, באמצעות איגוד חברות הביטוח בישראל / מרכז
הסליקה של חברות ביטוח בע"מ את כל המידע על הרכב / רישיון הנהיגה, המצוי במאגר כלי הרכב של משרד התחבורה.
הסכמתי ניתנת לצורך בירור תביעתי כלפיכם / בקשתי לקבלת נתוני שאילתא 03 /04 /טופס 10/10.
תאריך:______________________ שם: ______________________________ מספר זהות:______________
חתימה :_______________________
הריני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים.
תאריך: ____________________
חתימה:____________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נזקי רכב רכוש מונגש?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נזקי רכב רכוש מונגש, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נזקי רכב רכוש מונגש. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נזקי רכב רכוש מונגש.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נזקי רכב רכוש מונגש

פקס: 03-5653470
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב מרטין גהל 10, ת.ד. 4099, קריית אריה פתח תקווה
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, שלמה ביטוח, ביטוח רכב
טופס קל » חברות ביטוח » שלמה ביטוח » ביטוח רכב » טופס נזקי רכב רכוש מונגש

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נזקי רכב רכוש מונגש להורדה

דילוג לתוכן