טופס ניוד עובדים זרים בענף החקלאות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס ניוד עובדים זרים בענף החקלאות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס ניוד עובדים זרים בענף החקלאות להדפסה

מה זה טופס ניוד עובדים זרים בענף החקלאות?

שם הטופס: טופס בקשה לניוד עובדים זרים בענף החקלאות

תוכן הטופס: הטופס המתואר הוא טופס בקשה שנועד להגיש לרשות האוכלוסין וההגירה בקשה לניוד עובדים זרים בענף החקלאות. הטופס משלב הצהרות מצד המעסיק המנייד, המעסיק הקולט והעובדים המנויידים.

מטרת הטופס: הטופס מיועד לבקשת ניוד עובדים זרים בתחום החקלאות, ומכיל הצהרות מצד המעסיקים המניידים והמקבלים, כמו גם הצהרה מצד העובדים המנויידים בנוגע להסכמתם לניוד.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המעסיק המנייד (שם, מספר תעודת זהות / ח.פ, מספר סמל מעסיק, כתובת, טלפון, פקס).
2. תקופת הניוד המבוקשת (תאריך התחלה וסיום).
3. הצהרת המעסיק המנייד לבקשת הניוד.
4. פרטי המעסיק הקולט (שם, מספר תעודת זהות / ח.פ, מספר סמל מעסיק, כתובת, טלפון, פקס).
5. הצהרת המעסיק הקולט לבקשת הניוד.
6. הצהרת העובדים המנויידים להסכמתם לניוד.

סיכום: הטופס "בקשה לניוד עובדים זרים בענף החקלאות" משמש לפרוצדורה של ניוד עובדים זרים בתחום החקלאות. הטופס מכיל הצהרות מצד המעסיק המנייד, המעסיק הקולט והעובדים המנויידים, ומטרתו להבטיח שניוד העובדים יתבצע בהתאם לחוקים והנהלים הרלוונטיים.

צילום מסך טופס ניוד עובדים זרים בענף החקלאות טופס מקוון

טופס ניוד עובדים זרים בענף החקלאות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס ניוד עובדים זרים בענף החקלאות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס ניוד עובדים זרים בענף החקלאות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מינהל שירות למעסיקים
ולעובדים זרים
1
טופס בקשה לניוד עובדים זרים בענף החקלאות￾נספח א' לנוהל ניוד עובדים זרים בענף החקלאות-
תאריך הגשת הבקשה: ___________ )התאריך האמור צריך להיות זהה לתאריך המצויין על גבי קובץ
האקסל המצורף(.
1 .פרטי המעסיק המנייד:
שם המעסיק _________________________ מס' ת.ז./ ח.פ. ____________________
מס' סמל מעסיק: ____________________כתובת _____________________________
טל _________________ פקס ____________________.
2 .תקופת הניוד המבוקשת: מ _______________ עד ________________
3 .הצהרת המעסיק המנייד:
הנני מבקש לנייד את העובדים הזרים שפירטיהם מופיעים בפסקה 5 להלן ומועתקים לקובץ האקסל
המצ"ב, שמועד הגשתו זהה למועד הגשת טופס זה, למעסיק הקולט שפירטיו מופיעים להלן בטופס זה
למשך התקופה המצויינת בפסיקה 2 לעיל. הנני מאשר כי כל הפרטים לגבי הניוד המבוקש, ובכלל זה שמו
וכתובתו של המעסיק המנייד, תקופת ההעסקה, סוג העבודה ותנאי ההעסקה, הוסברו לעובד/ים שניודם
מבוקש בשפה שהם מבינים וכי כל העובדים המנוידים נתנו את הסמכמתם לניוד בכתב לנויד ולתנאיו. כן
הנני מתחייב כי אם בקשתי זו תאושר, אמסור לכל עובד העתק אישור הרשות לניוד ואסביר לו את תוכנו.
_____________ __________________ _________________
שם המעסיק המנייד חתימה תאריך
4 .פרטי המעסיק הקולט:
שם המעסיק _________________________ מס' ת.ז./ ח.פ. _____________________
מס' סמל מעסיק:____________________ כתובת _________________________
טל _____________ פקס ______________
הצהרת המעסיק הקולט:
אני מבקש לקלוט את העובדים הזרים שפירטיהם מופיעים בפסקה 5 להלן ומועתקים גם בקובץ האקסל
המצורף לבקשתי זו למשך התקופה הקבועה בפסיקה 2 לעיל. ידוע לי כי חל איסור להעסיק את העובדים
כל עוד לא התקבל אישור בכתב לכך מרשות האוכלוסין וההגירה. כן ידוע לי שאם תאושר בקשת הניוד,
כל חובות מעסיק כלפי עובדיו, בהתאם למשפט העבודה וכן לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991
ותקנותיו, וכן לפי נוהל העסקת עובדים זרים בחקלאות יחולו עלי כלפי העובדים הנ"ל, ובכלל זה הננימינהל שירות למעסיקים
ולעובדים זרים
2
מבין ומתחייב להתקשר עם העובדים בחוזה העסקה בכתב בעברית ובשפתם. כמו כן, ידוע לי כי ניוד
העובדים הזרים הינו כפוף ל"נוהל ניוד עובדים זרים בענף החקלאות".
כן אני מתחייב כי אם הניוד יאושר, אדאג כי לכל עובד מנוייד ינתן העתק אישור הניוד שישמר אצלו
למשך כל תקופת הניוד ולאחריו, לאחר שהוסבר לו את תוכן האישור.
____________ __________________ __________________
שם המעסיק הקולט חתימה תאריך
5 .הצהרת העובדים המנויידים:
הנני מאשר כי הוסברו לי תנאי הניוד והנני מאשר כי הסכמתי לניודי לעבודה אצל המעסיק
___________________ שמשקו נמצא ב_________________________
החל מיום ______________ ועד ליום________________.
אני מבין כי הניוד יותר רק לאחר קבלת אישור רשות ההגירה בכתב, וכי המעסיקים התחייבו למסור לי
העתק אישור הניוד.
5. ค ำยืนยันจำกแรงงำน:
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ฟังค าอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการย้ายงานแล้วและยินยอมย้ายไปท างานกับนายจ้างชื่อ________
__________สถานที่ท างานตั้งอยู่ที่_________________ตั้งแต่________________
จนถึง___________________.
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าสามารถย้ายงานได้หลังจากได้รับอนุมัติจากพีบ้าเป็นลายลักษณ์อักษรและหลังจากนายจ้างรับร
องจะมอบส าเนาหนังสืออนุมัติให้กับข้าพเจ้าแล้วเท่านั้น
מס' מס' דרכון שם העובד חתימה ותאריך
1
2
3
4
5
יש להעביר את הטופס בצירוף קובץ אקסל ובו מודפסים שמו ומספר דרכונו של העובדים המנויידים
למדור התשלומים המטפל בתיק החקלאי המנייד.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס ניוד עובדים זרים בענף החקלאות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס ניוד עובדים זרים בענף החקלאות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס ניוד עובדים זרים בענף החקלאות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס ניוד עובדים זרים בענף החקלאות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס ניוד עובדים זרים בענף החקלאות

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » רשות האוכלוסין וההגירה » טופס ניוד עובדים זרים בענף החקלאות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס ניוד עובדים זרים בענף החקלאות להורדה

דילוג לתוכן