טופס נספח א'1 – הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נספח א'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נספח א'1 – הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי להדפסה

מה זה טופס נספח א'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי?

שם הטופס: טופס מכון התקנים - יבואנים - נספח א'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי

מטרת הטופס: הטופס משמש יבואנים בישראל כדי להצהיר על יבואם של מוצרים וטובין ליבואנים בתחום התקנים הישראליים הרשמיים, בהתאמה לדרישות התקן הישראלי. הטופס מתיר ליוצאי המוצרים להצהיר על המוצרים שהם מייבאים והאמינות של ההצהרה חשובה לצורך בחינת המוצרים על ידי הממונה על התקנה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי היבואן, הספק, ועמיל המכס.
2. רשימה של טובין שיובאו, עם פרטים כמו שם יצרן, ארץ ייצור, כמות, מידה, מס' תקן רשמי והאם הם עומדים בדרישות התקן הרשמי.
3. מידע על תיק המוצר, האם נדרש לו תיק מוצר, ואם כן, האם יש פטור מתיק מוצר.
4. הצהרות נוספות בנוגע לשוק ולשפה בה יש לסמן את הטובין.

הערות:
- נא למלא את הטופס בהתאם לנוסח ההצהרה הרשמי ואין לבצע שינויים בנוסח.
- הטופס חייב להיות מוגש חתום ויש להימנע מכל שינויים בנוסח.
- משלוח הטופס יתבצע לממונה על התקנה במשרד הכלכלה והתעשייה.
- במידה ונמצא שינוי בטפסים מבלי לדווח על כך מראש, זה עשוי להיחשב כצירוף מסמך שקרי.
- ההצהרה מוגשת על ידי היבואן והיא מהווה ראיה חלוטה לכך שהמצהיר הצהיר על נוסח ההצהרה הרשמי בצורה מדויקה.

תקופת נטילת ההחלטה: התקופה לנטילת ההחלטה על המשלוח תהיה בהתאם להנחיות והוראות הממונה על התקנה.

חשיבות הטופס: הטופס מאפשר לממונה על התקנה לבחון את המוצרים שנוכחים לייבוא ולוודא את התאמתם לדרישות התקן הישראלי הרשמי.

טופס נספח א'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נספח א'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נספח א'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נספח א'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
נספח א'1
הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי
לכבוד: ה מ מונ ה ע ל ה ת קינ ה ב מ ש רד ה כלכל ה ו ה ת ע שיי ה

הערה: נוסח ההצהרה הינו בפורמט word בכדי לאפשר את מילויו הפשוט על ידי המשתמשים. הנוסח
המחייב הוא הנוסח המופיע בהחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי.
חל איסור מוחלט לבצע שינוי כלשהו בנוסח ההצהרה )ניתן אך ורק למלא את הנדרש במקומות הרלוונטיים
בקובץ(.
הגשת ההצהרה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמצהיר הצהיר את נוסח ההצהרה המלא בנוסחו המחייב
ולצרכי בחינת עמידת המצהיר בתוכן הצהרתו, יראו את השינויים האמורים כאילו לא נעשו כלל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שיימצא כי בוצע בנוסח ההצהרה מבלי שדווח על כך באופן מפורט ומפורש
מראש, עלול להיחשב כצירוף מסמך שקרי, על כל המשתמע מכך.2
בהמשך לבקשתי ל מ תן אי שו ר ע מיד ה בד רי שו ת ה מ מונ ה על התקינה לטובין
במשלוח:
חשבון מ כ ר _______________
ש ט ר מטען __________________
נמל יבוא/מעבר _______________
1 .פרטים בדבר היבואן, הספק ועמיל המכס
פרטי היבואן פרטי הספק פרטי עמיל מכס
שם היבואן:
_______________________
כתובת היבואן:
ה ק ף א ת ה ס פ ר ה הנ כונ ה
ו ה ש ל ם:
1 .עו ס ק מו ר ש ה מ ס'
_________
שם הספק:
_______________________
כתובת הספק:
_______________________
שם עמיל מכס:
_______________________
כתובת עמיל המכס:
_______________________3

2 .ח.פ ___________________
3 .מ ס' ע מו ת ה/ מ ל כ"ר
_________
4.אחר____________________
________________________4
2 .לטובין שבקבוצה מספר 2 :
הטובין המיובאים תואמים את הדגם שנבדק על ידי מעבדת הבדיקה____________ ב בדי ק ת ד ג ם ו עו מדי ם בד רי שו ת ה ת ק ני ם ה ר ש מיי ם ה ח לי ם
ע לי ה ם כ פי ש מ פו ר ט ל ה לן :
תיאור טובין מס'
)כולל דגם(
התאמה לדרישות התקן
שם יצרן ארץ ייצור
כמות ויח'
מידה
מס'
תקן
מתאים
לכל סעיפי
התקן
הרשמיים
)לסמן )
מתאים לסעיפי התקן הרשמיים למעט
פרט מכס מס' תעודת
בדיקה סימון
)לסמן )
התאמה
לרשת
החשמל
)לסמן )
סעיפים
נוספים
)לפרט(
1
2
3
4
55
3 .לטובין שבקבוצה מספר 3 :
הטובין המיובאים עו מדי ם בד רי שו ת ה ת קני ם ה ר ש מיי ם ה ח לי ם ע לי ה ם כ פי ש מ פו ר ט ל ה לן:
תיאור טובין מס'
)כולל דגם(
התאמה לדרישות התקן
שם יצרן
ארץ
ייצור
כמות ויח'
מידה
פרט מכס מס' תקן מתאים
לכל סעיפי
התקן
הרשמיים
)לסמן )
מתאים לסעיפי התקן הרשמיים למעט
סימון
)לסמן )
התאמה
לרשת
החשמל
)לסמן )
הסעיפים
נוספים )לפרט(
1
2
3
4
56
4 .תיק מוצר:
☐ אני מצהיר כי אני מחזיק ב תי ק מו צ ר כ נד ר ש ב ס עי ף 2יב ובתוספת לפקודת היבוא
והיצוא .
☐ אני מצהיר כי אני זכאי לפטור מהחזקת תיק מוצר לטובין המפורטים בבקשה וכמפורט בנספח ג' )רצ"ב
הצהרתי(.
5 .לי קויי ם:
אני מ ת חיי ב ל שוו ק א ת ה טו בין ר ק ל א ח ר שסולקו ב ה ם ה לי קויי ם כ מ פו ר ט
ב ה צ ה ר תי ל עי ל.
6 .מו צ ר ח ש מ לי:
אני מתחייב לשווק את הטובין רק לאחר שהתאמתי אותם לרשת החשמל הנו ה ג ת בי שר א ל.
7 .סי מון:
☐ לטובין המיועד ל ש ט חי י שר א ל:
אני מתחייב לשווק את הטובין רק לאחר שהם סומנו בשפה העברית לפי הדין הישראלי.
☐ לטובין המיועד ל ש ט חי ה מו ע צ ה הפ ל ס טיני ת:
אני מתחייב ל פ נו ת למת"ק איו"ש/עזה לקבלת פטור מסימון בשפה העברית, בהתאם לצו התקנים )פטור
מחובת סימון בשפה העברית(, התשפ"ב 2022.
אני מתחייב לשווק את הטובין רק לאחר שהם סומנו בשפה הערבית בהתאם לדרישות התקן.
8 .אני מצהיר כי קראתי את הו ר או ת ה מ מונ ה ע ל ה ת קינ ה ו כי אני מ כי ר א ת הדין ה ח ל
ע ל י בו א ה טו בין.
9 .בנו ס ף לאמור לעיל, ידוע לי כי על בסיס הצהרתי זו יינתן לי אישור ע מיד ה בדרישות ה מ מונ ה
ע ל ה ת קינ ה וכי במידה שיי מ צ א כי ה צ ה ר תי כוזבת או ניתנה על יסוד מידע כוזב או שגוי, אהיה
צפוי לסנקציות הקבועות בחוק. 7
הצהרה זו מוגשת לממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה לפי פקודת היבוא והיצוא
]נוסח חדש[, התשל"ט-1979 ,צו היבו א ו הי צו א ) קבו צו ת יבו א(, התשפ"ב-2022
והנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי, על
עדכוניהם מעת לעת, המפורסמים באתר משרד הכלכלה והתעשייה בקישור הבא:
https://www.gov.il/he/departments/policies/goods_imports_with_official_stan
dard_procedure_march_2018
אני מצהיר לגבי המשלוח כמפורט לעיל, כ א שר ידו ע לי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי ל סנ ק ציו ת
הקבועו ת בחוק אם לא אעשה כן.
ז ה שמי, זו חתימתי ותוכן ה צ ה ר תי ל עניין משלוח טובין זה
_______________ _________________ ______________
חו ת מ ת היבואן חתימה ותפקיד תאריך

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נספח א'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נספח א'1 – הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נספח א'1 – הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נספח א'1 – הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נספח א'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי

פקס: 08-6261666
כתובת לשליחת מכתבים: חיים לבנון 42, תל אביב
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: אגפים ממשלתיים, מכון התקנים, יבואנים
טופס קל » אגפים ממשלתיים » מכון התקנים » יבואנים » טופס נספח א'1 – הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נספח א'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי להורדה

דילוג לתוכן