טופס נספח ב'1 – הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין – לאומי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נספח ב'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין - לאומי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נספח ב'1 – הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין – לאומי להדפסה

מה זה טופס נספח ב'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין - לאומי?

שם הטופס: טופס מכון התקנים - יבואנים - נספח ב'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין-לאומי

מטרת הטופס: הטופס מיועד ליבואנים שרוצים להביא לישראל טובין שחייבים להיות מותאמים לדרישות התקן הבין-לאומי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים בדבר היבואן, הספק ועמיל המכס.
2. הצהרה שהטובין אינם כלולים בתוספת השלישית לחוק התקנים ויש להם את המסמכים והאישורים הנדרשים.
3. תיק מוצר - יש לציין אם המשתמש מחזיק בתיק מוצר מתוך המוצרים המיובאים.
4. מוצר חשמלי - התחייבות לשווק את הטובין לאחר התאמתם לרשת החשמל הישראלית.
5. סימון - יש לציין אם הטובין מיועדים לשטחי ישראל ואם יש חובת סימון בשפה העברית או הערבית.
6. הצהרה כי נקרא והובנה התקנה והמצהיר יפקיד את ההצהרה לממונה על התקינה.
7. חתימה ותאריך.

נספח ב'1 מיועד ליבואנים שמביאים טובין לישראל ומחייבים את הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין-לאומי. הטופס מתוכנן למילוי על פי ההוראות והדרישות המופיעות בהוראות הממונה על התקינה ואינו יכול לשונות מהן. הגשת ההצהרה חתומה מהווה ראיה חלוטה שהמצהיר עומד בדרישות התקן ואין לשנות את הטקסט בהצהרה.

טופס נספח ב'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין - לאומי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נספח ב'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין - לאומי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נספח ב'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין - לאומי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נספח ב'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין - לאומי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
נספח ב'1
הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין-לאומי
לכבוד: ה מ מונ ה ע ל ה ת קינ ה ב מ ש רד ה כלכל ה ו ה ת ע שיי ה
הערה: נוסח ההצהרה הינו בפורמט word בכדי לאפשר את מילויו הפשוט על ידי המשתמשים. הנוסח המחייב הוא
הנוסח המופיע בהחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי.
חל איסור מוחלט לבצע שינוי כלשהו בנוסח ההצהרה )ניתן אך ורק למלא את הנדרש במקומות הרלוונטיים בקובץ(.
הגשת ההצהרה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמצהיר הצהיר את נוסח ההצהרה המלא בנוסחו המחייב ולצרכי
בחינת עמידת המצהיר בתוכן הצהרתו, יראו את השינויים האמורים כאילו לא נעשו כלל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שיימצא כי בוצע בנוסח ההצהרה מבלי שדווח על כך באופן מפורט ומפורש מראש,
עלול להיחשב כצירוף מסמך שקרי, על כל המשתמע מכך.2
בהמשך לבקשתי ל מ תן אי שו ר ע מיד ה בד רי שו ת ה מ מונ ה על התקינה לטובין
במשלוח:
חשבון מ כ ר __________________
ש ט ר מטען ___________________
נמל יבוא/מעבר ________________
1 .פרטים בדבר היבואן, הספק ועמיל המכס
פרטי היבואן פרטי הספק פרטי עמיל מכס
שם היבואן:
_______________________
כתובת היבואן:
ה ק ף א ת ה ס פ ר ה הנ כונ ה
ו ה ש ל ם:
שם הספק:
_______________________
כתובת הספק:
_______________________
שם עמיל מכס:
_______________________
כתובת עמיל המכס:
_______________________3

1 .עו ס ק מו ר ש ה מ ס'
_________
2 .ח.פ ___________________
3 .מ ס' ע מו ת ה/ מ ל כ"ר
_________
4.אחר____________________
________________________4
2 .אני מצהיר כי הטובין המיובאים אינם כלולים בתוספת השלישית לחוק התקנים וכי לכל הטובין קיימים המסמכים והאישורים הנדרשים, בהתאם לתקינה הבין-לאומית
ובהתאם למפורט ברשימה החיובית לרבות התאמה לתנאים המיוחדים, כמפורט בטבלה כלהלן:
פרט מכס תי או ר ה טובין )כולל ד ג ם( שם יצרן ארץ יצור כמות
מ ס' ת קן
רשמי
ישראלי
התאמה לדרישות התקן
הבינלאומי/ האירופי/ האמריקאי/
אחר
)כפי שמוגדר ברשימה החיובית(
פירוט המסמכים שמצורפים
להצהרה בהתאם לרשימה
החיובית
1

2

3

4
5
3 .תיק מוצר:
☐ אני מצהיר כי אני מחזיק ב תי ק מו צ ר כ נד ר ש ב ס עי ף 2יב ובתוספת לפקודת היבוא
והיצוא .
☐ אני מ צ הי ר כי אני ז כ אי ל פ טו ר מ ה חז ק ת תי ק מו צ ר ל טו בין
ה מ פו ר טי ם ב ב ק ש ה ו כ מ פו ר ט בנ ס פ ח ג' ) ר צ"ב ה צ ה ר תי(.
4 .מוצר חשמלי:
אני מתחייב לשווק את הטובין רק לאחר שהתאמתי אותם לרשת החשמל הנוהגת בישראל.
5 .סי מון:
☐ לטובין המיועד לשטחי ישראל:
אני מתחייב לשווק את הטובין רק לאחר שהם סומנו בשפה העברית לפי הדין הישראלי.
☐ לטובין המיועד לשטחי המועצה הפלסטינית:
אני ב מ ת חיי ל פ נו ת מ ת ל"ק איו"ש/עזה לקבלת פטור מסימון בשפה העברית, בהתאם
לצו התקנים )פטור מחובת סימון בשפה העברית(, התשפ"ב 2022.
אני מתחייב לשווק את הטובין רק לאחר שהם סומנו בשפה הערבית בהתאם לדרישות
התקן.
6 .אני מצהיר כי קראתי את הו ר או ת ה מ מונ ה ע ל ה ת קינ ה ו כי אני מ כי ר א ת הדין
ה ח ל ע ל י בו א ה טו בין.
7 .בנו ס ף לאמור לעיל, ידוע לי כי על בסיס הצהרתי זו יינתן לי אישור ע מיד ה בדרישות
ה מ מונ ה ע ל ה ת קינ ה וכי במידה שיי מ צ א כי ה צ ה ר תי כוזבת או ניתנה על יסוד מידע
כוזב או שגוי, אהיה צפוי לסנקציות הקבועות בחוק.
הצהרה זו מוגשת לממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה לפי פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[,
התשל"ט-1979 והנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי, על
עדכוניהן מעת לעת, המפורסמות באתר משרד הכלכלה והתעשייה בקישור הבא: 6
https://www.gov.il/he/departments/policies/goods_imports_with_official_standard
_procedure_march_2018
אני מצהיר לגבי המשלוח כמפורט לעיל, כאשר ידוע לי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לסנקציות
הקבועות בחוק אם לא אעשה כן.
ז ה שמי, זו חתימתי ותוכן ה צ ה ר תי ל עניין משלוח טובין זה
_______________ _________________ ______________
חו ת מ ת היבואן חתימה ותפקיד תאריך

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נספח ב'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין - לאומי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נספח ב'1 – הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין – לאומי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נספח ב'1 – הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין – לאומי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נספח ב'1 – הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין – לאומי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נספח ב'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין - לאומי

פקס: 08-6261666
כתובת לשליחת מכתבים: חיים לבנון 42, תל אביב
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: אגפים ממשלתיים, מכון התקנים, יבואנים
טופס קל » אגפים ממשלתיים » מכון התקנים » יבואנים » טופס נספח ב'1 – הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין – לאומי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נספח ב'1 - הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין - לאומי להורדה

דילוג לתוכן