טופס נספח ב2 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נספח ב2. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נספח ב2 להדפסה

מה זה טופס נספח ב2?

שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - גמל והשתלמות - נספח ב2: הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (מינוי בעל רישיון)

תכנית ומטרת הטופס: הטופס הנזכר הינו חלק מתהליך הרשמת בעלי רישיון לגוף מוסדי מנורה מבטחים, המסייע באישור הרשאה לבעלי רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות במוצרים פנסיוניים מסוימים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם הגוף המוסדי: יש למלא את שם הגוף המוסדי בעליו המשמש למסמך זיהוי של הלקוח.
2. מייפה הכוח (הלקוח): מלאו את הפרטים האישיים של הלקוח, כולל שם, מספר זיהוי, וכתובת.
3. מייפה הכוח (בעל הרישיון): ציינו את הפרטים האישיים של בעל הרישיון, כולל שם ומספר רישיון.
4. בקשה לקבלת מידע: הסמינו האם הרשאתכם כוללת קבלת מידע בלבד אודות המוצרים, ובמקרה כן, מהם מספרי החשבון או קידודי המוצרים הרלוונטיים.
5. בקשה לביצוע פעולות: הסמינו האם הרשאתכם כוללת ביצוע פעולות במוצרים פנסיוניים, ובמקרה כן, מהם מספרי החשבון או קידודי המוצרים הרלוונטיים.
6. תקופת תוקפו של ייפוי הכוח: הסמינו את תקופת הזמן שבה תקופת תוקפו של ייפוי הכוח,

טופס נספח ב2 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נספח ב2 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נספח ב2 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נספח ב2 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (מינוי בעל רישיון) (נספח ב2(
הרשאה זו מתייחסת רק למוצרים המפורטים מטה, ומבטלת ייפוי כוח של בעל רישיון אחר עבור מוצרים אלו
(* צורף מסמך זיהוי של הלקוח מייפה הכוח)
לכבוד
___________________________________ (שם הגוף המוסדי)
מייפה הכוח (הלקוח):
שם: ____________________________________ מספר זיהוי
כתובת: ___________________________________________________________________
מיופה הכוח (בעל הרישיון, במקרה של בעל רישיון שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו התאגיד):
שם (יחיד /תאגיד): ______________________________ רישיון מס'
אשר הינו: 1 (יועץ פנסיוני * ; 2 (סוכן ביטוח פנסיוני * ; 3 (משווק הפנסיוני *
סמן את האפשרות המתאימה.
אני, הח"מ, מייפה את כוחו של בעל הרישיון ומי מטעמו , לפנות בשמי לגוף המוסדי המפורט לעיל לשם 1 2 טלפון _________________________ מייל ________________________________________
קבלת מידע אודות המוצרים שלי מעת לעת במסגרת ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך, העברת 3 4
בקשותיי להצטרפות למוצר או העברת בקשותיי לביצוע פעולות בו. העברת מידע אודותיי, כאמור לעיל,
יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית.
הרשאה זו מתייחסת רק למוצרים הפנסיוניים המפורטים
(1 (מספר חשבון הלקוח במוצר
הפנסיוני
(2 (מספר קידוד של המוצר הפנסיוני (3 (בעל הרישיון יקבל מידע בלבד
לגבי מוצר זה (רשות) ולא ימונה בגוף
המוסדי כבעל רישיון מטפל
* במקרה של הצטרפות לראשונה למוצר אין חובה למלא את עמודה (1 .(במקרה זה יש לצרף לייפוי הכוח
את טפסי ההצטרפות, וייפוי הכוח יתייחס גם למוצר זה.
* במקרה של בקשת מידע בלבד אין חובה לקדד במספר הקידוד של המוצר הפנסיוני את ספרות המסלול.
* אם סימנתי V בעמודה (3 ,(בעל הרישיון יוכל לקבל מידע בלבד בנוגע למוצרים המנויים לעיל ולא יוכל
להעביר בקשות בשמי לביצוע פעולות בהם.
"מי מטעמו" - עובד הקשור לעבודתו של בעל הרישיון, הפונה בשמו לגוף המוסדי. פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית 1
מרכזית תעשה בכפוף לתקנות בפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)(אבטחת מידע במערכת סליקה
"גוף מוסדי" - כל אחד מאלה: חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל, של קרן השתלמות או של קרן פנסיה. 2פנסיונית מרכזית), התשע"ב -2012
"מידע אודות מוצר" - לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי השקעה, 3
מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים,
"מוצר" - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(2 (4נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.
לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח שאינה כלולה במוצר פנסיוני ואינה נמכרת אגב אותו מוצר כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(1 (לחוק הייעוץ
.הפנסיוני, למעט תכנית ביטוח כאמור הכלולה במוצר ביטוח שאינו מוצר פנסיוני.1 .ביטול הרשאה קודמת
בחתימה על הרשאה זו הריני מבטל כל הרשאה מתמשכת קודמת לבעל רישיון אחר לגבי המוצרים
הכלולים בהרשאה ושאינם עבור קבלת מידע בלבד זו תוך 10 ימי עסקים מהמועד בו התקבלה בגוף
המוסדי.
2 .תוקפו של ייפוי כוח
שים לב! באפשרותך לסמן רק אפשרות אחת בסעיף זה
 הרשאה זו תעמוד למשך 10 שנים או לתקופה קצרה יותר וכל עוד לא נמסרה הודעה על ביטול
ההרשאה
 הרשאה זו תעמוד למשך תקופה קצרה מ-10 שנים - עד ליום ______________.
ולראיה באתי על החתום:
____________________ ____________________
חתימת הלקוח תאריך החתימה
___________________ ___________________ ___________________
חתימת בעל רישיון תאריך החתימה שם בעל הרישיון

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נספח ב2?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נספח ב2, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נספח ב2. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נספח ב2.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נספח ב2

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נספח ב2 להורדה

דילוג לתוכן