טופס נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון – הסבת אקדמאים לסיעוד – סמסטר א' תשפ"ד להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון – הסבת אקדמאים לסיעוד – סמסטר א' תשפ"ד. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון – הסבת אקדמאים לסיעוד – סמסטר א' תשפ"ד להדפסה

מה זה טופס נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון – הסבת אקדמאים לסיעוד – סמסטר א' תשפ"ד?

שם הטופס: נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון – סמסטר א' תשפ"ד

תוכן:
הטופס הוא נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון באקדמיה האקדמית תל-אביב-יפו. הוא מספק מידע חשוב בנוגע לתנאי הקבלה ושכר הלימוד.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. אם התקבלת לתוכנית הלימודים שביקשת בעדיפות ראשונה, נעצור את טיפול בעדיפות השנייה.
2. אם התקבלת לתוכנית הלימודים בעדיפות שנייה, יימשיך הטיפול בעדיפות הראשונה. במקרה שתתקבל בעתיד לתוכנית הלימודים שביקשת בעדיפות ראשונה, תקבל הודעת קבלה נוספת.
3. תשלום המקדמה מחייב את המשלם להמשיך ולשלם את תשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד על פי תקנות שכר הלימוד של האקדמית תל-אביב-יפו.
4. תנאי החזר מקדמת שכר הלימוד מקבילים למועדי ביטול הרשמה ומשתנים בהתאם.
5. המסמכים חסרים יש להוסיף בהקדם לתיק הסטודנט.
6. סטודנט על תנאי צריך להציג אישור זכאות לתואר ראשון.

מטרת הטופס:
הטופס מספק הנחיות ותנאים נוספים לתלמידי תואר ראשון שהתקבלו לאקדמיה האקדמית תל-אביב-יפו ומביא את תנאי הרישום ותשלום הלימודים.

מטרת הטופס היא להציג את התנאים החיוניים להמשך לימודיך באקדמיה תל-אביב-יפו.

טופס נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון – הסבת אקדמאים לסיעוד – סמסטר א' תשפ"ד חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון – הסבת אקדמאים לסיעוד – סמסטר א' תשפ"ד מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון – הסבת אקדמאים לסיעוד – סמסטר א' תשפ"ד הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון – הסבת אקדמאים לסיעוד – סמסטר א' תשפ"ד להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון – סמסטר א' תשפ"ד
)נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהודעת הקבלה(
הערה: הנספח נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ועמכן המועמדות – סליחה.
א. כללי
1 .אם התקבלת לתוכנית הלימודים שביקשת בעדיפות ראשונה, מופסק הטיפול בעדיפות השנייה.
2 .אם התקבלת לתוכנית הלימודים בעדיפות שנייה, יימשך הטיפול בעדיפות הראשונה.
אם תתקבל בעתיד לתוכנית הלימודים שביקשת בעדיפות ראשונה, תקבל הודעת קבלה
נוספת. במקרה זה תיחשב המקדמה ששילמת כתשלום עבור תוכנית הלימודים בעדיפות ראשונה.
אם החלטת לא ללמוד בתוכנית הלימודים שאליה התקבלת בעדיפות שנייה, נא להודיע לנו על
כך ב כ ת ב )באמצעות "טופס ביטול הרשמה", המצוי באתר האינטרנט בנספחים(.
ב. תשלום שכר לימוד
1 .תשלום המקדמה מהווה הסכמה והתחייבות מצד המשלם להמשיך ולשלם את תשלומי שכר הלימוד
לשנת הלימודים תשפ"ד על פי תקנות שכר הלימוד של האקדמית תל-אביב-יפו.
2 .תקנות שכר הלימוד מפורסמות באתר האינטרנט של האקדמית: il.ac.mta.www .
3 .הנך מתבקש לקרוא תקנות אלה בעיון, כולל התקנות בדבר ביטול הרשמה/הפסקת לימודים, מאחר
ותקנות אלה יחולו על המשלם ב מ ל ו א ן. תקנון לשנת הלימודים תשפ"ד יעודכן לקראת שנת
הלימודים.
4 .על פי החלטת הממשלה, סטודנטים בשנה א' הלומדים לתואר ראשון, ייהנו מהפחתה בשכר לימוד אם יעמדו
בהצלחה בדרישות האקדמיות של 18 נקודות זכות לפחות. סטודנטים שלא יעמדו בתנאי כאמור, ישלמו שכר
לימוד מלא בעבור שנת הלימודים הראשונה ללא הפחתה. ההפחתה בשכר הלימוד אינה חלה על קורסים
הנלמדים בסמסטר קיץ. )להסבר נוסף ראו ניתוב לתקנות שכ"ל בסעיף 5 ,'ובתוך התקנות: 'הרכב שכר לימוד –
תשפ"ד(.
5 .באתר האקדמית מצוי מידע ופרטים נוספים בנושא מלגות ומעונות לסטודנטים והתנאים לקבלתן,
אותם ניתן למצוא באתר האינטרנט il.ac.mta.www > סטודנטים<מידע לסטודנט< דיקנט הסטודנטים
6 .חוזר הכולל מידע על ההתארגנות לפתיחת סמסטר א' יישלח למתקבלים ששילמו מקדמה, סמוך
לתחילת שנת הלימודים.
7 .האקדמית תל-אביב-יפו שומרת לעצמה את הזכות לבטל ללא הודעה מוקדמת את קבלתו של מי
שלא שילם את המקדמה במועד.
ג. תנאי החזר מקדמת שכר לימוד
1 .מתקבל ששילם את המקדמה שיודיע ב כ ת ב עד ליום 2023.08.15 על ביטול הרשמתו יהיה זכאי להחזר
מלא של סכום המקדמה.
2 .מתקבל ששילם את המקדמה, שיודיע ב כ ת ב מה-2023.08.16 עד ל-2023.09.15 על ביטול הרשמתו, יהיה
זכאי להחזר מחצית סכום המקדמה.
3 .מתקבל ששילם את המקדמה עד ל-2023.09.15( כולל(, שיודיע על ביטול הרשמתו מיום 2023.09.16 ואילך,
לא יהיה זכאי להחזר חלק כלשהו של המקדמה.
4 .מתקבל שהמועד לתשלום המקדמה שלו חל לאחר 2023.09.15 שיודיע ב כ ת ב על ביטול הרשמתו תוך 14
יום ממועד פירעון המקדמה, יהיה זכאי להחזר מחצית סכום המקדמה )הוראה זו תחול רק עד לתחילת שנת
הלימודים. מתחילת שנת הלימודים יחולו עליו התקנות הרגילות(.
5 .הסכום המלא ששילם מועמד על חשבון שכר הלימוד יוחזר לו במקרים הבאים:א. המועמד נדחה מתוכנית הלימודים שבחר בעדיפות הראשונה, התקבל
לתוכנית הלימודים שבחר בעדיפות שניה, והודיע כי אינו מעוניין ללמוד
בתוכנית זו.
ב. מועמד שהתקבל "על תנאי" ולא עמד בתנאי עד מועד תחילת
הלימודים.
ג. במקרה של החלטת המכללה על אי פתיחת תכנית הלימודים
מחמת מיעוט נרשמים )או מסיבה אחרת(.
לתשומת לב המתקבלים
הודעה על ביטול הרשמה יש למסור בכתב למרכז ייעוץ ורישום באחת מן הדרכים הבאות:
במסירה אישית
באמצעות מיופה כוח המצויד בייפוי כוח חתום )מצוי באתר האינטרנט בנספחים(
בדואר
באמצעות פקס 6803360-03
mirsham@mta.ac.il :מייל באמצעות
מתקבל השולח הודעה בכל אחד מהאמצעים המפורטים שלהלן, מחויב לוודא טלפונית כי הודעת הביטול התקבלה
במרכז ייעוץ ורישום. אם לא יעשה כן לא תשמע הטענה כי שלח ההודעה, אם זו לא הגיעה, לידי האקדמית תל-
אביב-יפו. מסירת הודעה שלא באופן האמור לעיל לא תחשב כמתן הודעה לעניין המועדים הנקובים בסעיף זה.
ד. פיקדון אישי
האקדמית תל-אביב-יפו מוכרת כמוסד שתלמידיו זכאים ליהנות מן "הפיקדון האישי" על-פי חוק קליטת חיילים
משוחררים )רצ"ב אישור(.
ה. מסמכים חסרים
אם קיבלת מן המכללה הודעה כי חסר מסמך בתיקך, הנך מתבקש להמציאו בהקדם למרכז יעוץ ורישום.
ו. קבלה על תנאי
מי שהתקבל במעמד "על תנאי" יהיה רשאי להתחיל בלימודים רק אם יעמוד עד יום תחילת הלימודים בתנאי/ם
שנקבע/ו לו.
למתקבל על תנאי מומלץ לוודא, לפני ביצוע תשלום המקדמה, אם ניתן להשלים את התנאי עד המועד הנדרש. הבירור
ייעשה במרכז יעוץ ורישום של האקדמית תל-אביב-יפו.
ז. סטודנט על תנאי
מתקבל במעמד "סטודנט על תנאי" עליו להציג אישור זכאות לתואר ראשון עד שבועיים מפתיחת הסמסטר
)2023.10.29 . )במידה ולא יעמוד בתנאי, כל הקורסים אליהם רשום בסמסטר א' וב' יבוטלו ויחוייב בגין המקדמה
ששולמה.
בנוסף, ניתן לבקש העברת תשלום המקדמה לשנה העוקבת ולהגיש מועמדות בשנית למרכז ייעוץ ורישום בכפוף
לתנאים להגשת מועמדות לאותה שנת הלימודים
למען הסר ספק, לא יתאפשר החזר של תשלום המקדמה.
נא לשמור את הקבלה על תשלום המקדמה,
המהווה כרטיס סטודנט זמני עד לקבלת כרטיס סטודנט קבוע.
הננו מאחלים לך הצלחה בלימודים
מרכז ייעוץ ורישום

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון – הסבת אקדמאים לסיעוד – סמסטר א' תשפ"ד?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון – הסבת אקדמאים לסיעוד – סמסטר א' תשפ"ד, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון – הסבת אקדמאים לסיעוד – סמסטר א' תשפ"ד. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון – הסבת אקדמאים לסיעוד – סמסטר א' תשפ"ד.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון – הסבת אקדמאים לסיעוד – סמסטר א' תשפ"ד

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » מוסדות לימוד » המכללה האקדמית תל-אביב יפו » תואר ראשון » טופס נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון – הסבת אקדמאים לסיעוד – סמסטר א' תשפ"ד

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון – הסבת אקדמאים לסיעוד – סמסטר א' תשפ"ד להורדה

דילוג לתוכן