טופס נספח שתפ"ת להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נספח שתפ"ת. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נספח שתפ"ת להדפסה

מה זה טופס נספח שתפ"ת?

טופס: נספח שתפ"ת (חובת שיתוף פעולה תעשייתי)

מטרת הטופס: הטופס מתייחס לחובת ספקי חוץ לבצע שיתוף פעולה תעשייתי במכרזים או התקשרויות עם משרד הכלכלה והתעשייה בישראל. המטרה היא לקדם שיתוף פעולה תעשייתי עם ספקים זרים ולעודד את ההתערבות הישראלית בתהליכי הרכש הציבורי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. ההגדרות של "ספק חוץ," "טובין מתוצרת הארץ," ו"מחיר המרכיב הישראלי" מסבירות את המונחים העיקריים שבטופס.
2. תנאי הסף להשתתפות ספק חוץ במכרז מסבירים את התנאים הנדרשים להשתתפות ספק חוץ במכרז, וכמו כן, מתי יש דרישה לערבות למימוש מחויבות שיתוף הפעולה התעשייתי.
3. תכנית המימוש מסבירה את הדרך בה ספק החוץ יבצע את שיתוף הפעולה התעשייתי במכרז ואת הכללים הנדרשים לאישור הרשות לשיתוף הפעולה התעשייתי.

כללי: הטופס מכתיב את תנאי השתתפות ספקי חוץ במכרזים והתקשרויות עם משרד הכלכלה והתעשייה ומתיר להם להגיש תכנית מימוש לאישור הרשות. הטופס גורם לספקי חוץ להבין את הדרישות וההגבלות שבמכרזים והתקשרויות עם המשרד, ומפרט את המקורות לקבלת מידע נוסף וליציבת פגישות עם הרשות לתמיכה בבניית תכניות מימוש תעשייתיות.

פרטים נוספים:
משרד הכלכלה והתעשייה
כתובת: דרך מנחם בגין 86, ת"ד 36049, תל אביב 6136001
אימייל: Rashpat@Economy.gov.il
דצמבר 2017

טופס נספח שתפ"ת חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נספח שתפ"ת מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נספח שתפ"ת הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נספח שתפ"ת להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

משרד הכלכלה והתעשייה
דרך מנחם בגין 86 ,ת"ד 36049 ,תל אביב 6136001
Rashpat@Economy.gov.il
דצמבר 2017
1
נספח ____ נספח שתפ"ת )חובת שיתוף פעולה תעשייתי(
למכרז/התקשרות מס' __________
1 .ספק חוץ מתחייב לקיים שיתוף פעולה תעשייתי כהגדרתו בתקנות חובת
המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי(, תשס"ז-2007( להלן "התקנות"( בהיקף
של 20 או 35 או 50 אחוזים1 משווי ההתקשרות )לפי העניין(, כאשר 20 אחוזים
לפחות משווי ההתקשרות יתבצע בדרך של התקשרות משנה מקומית, דהיינו,
התקשרות לרכישת טובין מתוצרת הארץ או לביצוע עבודה או שירותים בארץ
לצורך ביצוע ההתקשרות נושא המכרז.
למען הסר ספק יובהר כי:
1.1".ספק חוץ" - לענין חובת שיתוף פעולה תעשייתי - הוא כל יצרן, ספק או
יבואן של טובין מיובאים, או ספק של עבודה שאינה מבוצעת בארץ, בין
בעצמו ובין באמצעות אחרים.
אין נפקא מינה לענין זה, היכן נמצא מקום ההתאגדות, הכתובת הרשמית
או מרכז העסקים של ספק החוץ או בעלי מניותיו.
2.1".טובין מתוצרת הארץ" - טובין שיוצרו בישראל או באזור או במקום אחר
שאישרה הרשפ''ת ושמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35 אחוזים
לפחות ממחיר ההצעה )לרבות מסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח
והובלה.
3.1".מחיר המרכיב הישראלי" - כמשמעותו בתקנות חובת המכרזים )העדפת
תוצרת הארץ(, תשנ"ה-1995.
4.1".טובין מיובאים"- טובין שאינם טובין מתוצרת הארץ.
2 .תנאי סף להשתתפות ספק חוץ במכרז הוא שיגיש, יחד עם הצעת המחיר למכרז,
כתב התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי )להלן: "כתב התחייבות"( הכולל תכנית

1 היקף שיתוף הפעולה התעשייתי הנדרש עומד על סכום השווה ל %35 משווי ההתקשרות.
במכרזים שעניינם רכש ציוד ביטחוני של משרד הביטחון, לרבות יחידת סמך כמשמעותה בתקנות מערכת
הביטחון, יעמוד היקף שיתוף הפעולה התעשייתי הנדרש על %50 משווי ההתקשרות.
במכרזים או התקשרויות שעניינם רכש אזרחי שהסכם ה-GPA חל עליהם, היקף שיתוף הפעולה התעשייתי
הנדרש מספקי חוץ מהמדינות החתומות על ההסכם יעמוד על %20 בלבד.משרד הכלכלה והתעשייה
דרך מנחם בגין 86 ,ת"ד 36049 ,תל אביב 6136001
Rashpat@Economy.gov.il
דצמבר 2017
2
למימוש מחויבותו לביצוע שיתוף פעולה תעשייתי )להלן: "תכנית מימוש"(,
בנוסח המופיע כטופס ג' בהנחיות הרשפ"ת לגופים מזמינים, כשהם מלאים,
חתומים ומאושרים, כנדרש בטפסים אלו.
מצ"ב כתב ההתחייבות שיש להגיש יחד עם הצעת המחיר.
במקרה של ספק חוץ שהוא יבואן נדרשת חתימת יצרן הטובין )ובנוסף חתימת
היבואן(.
ככל שמדובר בספק חוץ החתום על הסכם מסגרת מול הרשות לשיתוף פעולה
תעשייתי )להלן "הרשפ"ת"( יגיש הספק, יחד עם הצעת המחיר למכרז,
''התחייבות ספק תחת הסכם מסגרת'' הכוללת תכנית מימוש מעודכנת )טופס
ח' להנחיות הרשפ"ת לגופים מזמינים(.
ידוע לספק החוץ, כי עצם הגשת המסמכים המלאים הנ"ל )טופס ג' או טופס ח'(
אין משמעה שהמסמכים מאושרים על-ידי הרשפ"ת. מסמכים אלה טעונים
בדיקה ואישור לגופם על-ידי הרשפ"ת, וזאת כתנאי לאישור ההתקשרות בין הגוף
המזמין לבין ספק החוץ שזכה במכרז. ייתכן שספק החוץ יידרש לתקן מסמכים
אלה בהתאם לדרישות הרשפ"ת וכתנאי לחתימת ההסכם בינו לבין הגוף המזמין.
3 .ידוע לספק החוץ כי חתימת ההסכם בינו לבין הגוף המזמין מותנית באישור
הרשפ"ת, כי הוראות תקנות הרשפ"ת והנחיותיה מולאו במלואן, ובכלל זה
אושרה תכנית המימוש שהוגשה על-ידו.
4 .ידוע לספק החוץ, כי במידה והוא מוגדר אצל הרשפ"ת כספק חוץ במעקב, רשאית
הרשפ"ת לדרוש ממנו, בנוסף לכתב ההתחייבות ותוכנית המימוש, להגיש כתב
ערבות למימוש מחויבותו לשיתוף הפעולה התעשייתי, כתנאי לאישור חתימת
ההסכם בינו לבין הגוף המזמין במידה שזכה במכרז וזאת לפי הנוסח המחייב
בטופס ד' להנחיות הרשפ"ת לגופים מזמינים.
סכום הערבות יהיה שווה לסכום הפיצויים המוסכמים השנתיים המצטברים
הנדרשים על פי כתב ההתחייבות או הסכם המסגרת, לפי העניין.
ספק חוץ במעקב, שנדרש להגיש כתב ערבות כאמור, יהא זכאי לדרוש שינוי או
עדכון סכום הערבות, בהתאם לקצב המימוש השנתי שלו, ובלבד שעמד ביעדי משרד הכלכלה והתעשייה
דרך מנחם בגין 86 ,ת"ד 36049 ,תל אביב 6136001
Rashpat@Economy.gov.il
דצמבר 2017
3
תכנית המימוש )במידה ולא מצוין אחרת בתכנית המימוש, הקצב השנתי
המינימלי הינו קצב לינארי(.
5 .ספקי החוץ הפוטנציאליים מוזמנים לתאם פגישות עם נציגי הרשפ"ת לצורך
קבלת סיוע בתכנון ובבניית תכנית מימוש מיטבית אשר תוגש יחד עם ההצעות
במכרז.
6 .טפסים, הנחיות ופרטי קשר של הרשפ"ת באתר האינטרנט: il.gov.ica.www

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נספח שתפ"ת?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נספח שתפ"ת, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נספח שתפ"ת. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נספח שתפ"ת.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נספח שתפ"ת

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נספח שתפ"ת להורדה

דילוג לתוכן