טופס נספח 2 לנהלי מסלול 4 – הצהרות והתחייבויות המציע להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נספח 2 לנהלי מסלול 4 – הצהרות והתחייבויות המציע להדפסה

מה זה טופס נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע?

טופס רשות החדשנות - נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע:

הטופס הנ"ל הוא חלק ממסלול הטבה מס' 4 - חממות טכנולוגיות 2020 של רשות החדשנות. הטופס משמש להצהרות והתחייבויות המציע בקשר להצעה שנמציעה לקבלת זיכיון מרשות החדשנות לחדשנות טכנולוגית בחממות הטכנולוגיות.

הסעיפים שנדרשים למילוי בטופס:

1. פירוט בעלי המניות במציע, כולל אחוזי המניות, שם, ת.ז., ואם הם ארגון ללא מטרות רווח.

2. היקף ההחזקות הכולל של בעלי מניות במציע, גופים שאינם למטרות רווח, ורשויות מקומיות או מוסדות מחקר, והאם הוא עולה על %33.

3. הכללות של בעל מניות במציע בחממות טכנולוגיות ובמסלולי טבה אחרים.

4. מקורות המימון לתפעול והשקעות בחברות החממה, כולל זהות המקור, היקף המימון, וזמינות המימון.

5. התחייבויות המציע, כולל הקמפיין הקרייני, השמירה על דיני קניין רוחני, והמניעים למימון ממקורות אחרים.

טופס נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
נספח מס' 2 למסלול הטבה מס' 4 – חממות טכנולוגיות 2020
הצהרות והתחייבויות המציע
אני הח"מ , מס' מזהה )להלן: "המציע"(, מצהיר ומבקש כדלקמן, בתמיכה
להצעתי לקבלת זיכיון שהוגשה במסגרת מסלול הטבה מס' 4 של הרשות הלאומית לחדשנות
טכנולוגית )להלן: "רשות החדשנות"( – חממות טכנולוגיות 2020( להלן: "הצעה"(:
1 .להלן פירוט הרכב בעלי המניות במציע, על בסיס דילול מלא )ניתן למחוק או להוסיף
שורות(*:
אחוז שם בעל המניות
בעלות
מס'
תאגיד/זהות
האם ארגון ללא
מטרות רווח?
Choose an item.
Choose an item.
Choose an item.
Choose an item.
Choose an item.
Choose an item.
Choose an item.
Choose an item.
Choose an item.
*אם המציע הוא שותפות, יש לרשום בסוגריים בשם בעל המניות אם מדובר בשותף כללי
או בשותף מוגבל.
2 .היקף ההחזקות הכולל, הישירות והעקיפות, של בעלי מניות במציע שהם גופים שאינם
למטרות רווח, של רשויות מקומיות ומוסדות מחקר אקדמאיים או חוץ אקדמאיים, לא עולה
יחד על %33( על בסיס דילול מלא(, והם לא בעלי שליטה במציע ביחד או לחוד.
3 .בעל מניות במציע, המציע בעצמו או חברת בת/חברה קשורה/חברה מסונפת/חברה
בבעלות או חברה בשליטה של המציע או של בעל מניות של המציע אינם בעלי שליטה
ביותר משתי חממות הפועלות מכוח מסלול הטבה זה ו/או מסלול הטבה מס' 3 של רשות
החדשנות – חממות טכנולוגיות ו/או מסלול הטבה מס' 22 של רשות החדשנות – חממות
ביוטכנולוגיות ו/או מסלול הטבה מס' 29 של רשות החדשנות – מעבדות לחדשנות
טכנולוגית ו/או מסלול הטבה מס' 39 של רשות החדשנות – חממות יזמות בפריפריה.2
4 .להלן פירוט מקורות המימון לטובת מינהלת החממה ולהשקעות בחברות החממה
ובחברות בוגרות:
מקורות המימון לתפעול השוטף של מינהלת החממה )יש לפרט את זהות המקור ואת
היקף וזמינות המימון(*
זהות מקור המימון
היקף המימון בש"ח למשך תקופת הזיכיון )5 שנים(:
זמינות מקור המימון:
מקורות המימון להשקעות מימון משלים ומימון עודף )מעבר למימון המשלים הנדרש(
בחברות החממה )יש לפרט את זהות המקור ואת היקף וזמינות המימון(*
זהות מקור המימון
היקף המימון בש"ח למשך תקופת הזיכיון )5 שנים(:
זמינות מקור המימון:
מקורות המימון להשקעות המשך בחברות בוגרות )יש לפרט את זהות המקור ואת היקף
וזמינות המימון(*
זהות מקור המימון
היקף המימון בש"ח:
זמינות מקור המימון:
*יש לצרף להצהרה זו מסמכים המאמתים את מקורות המימון שצוינו )כגון: תדפיסי חשבון,
נסח טאבו וכו'(.
5 .אני מתחייב בזאת כדלקמן:
א. להעמיד את מקורות המימון המפורטים בסעיף 4 לעיל לצורך התפעול השוטף של
החממה ולצורך השקעות בחברות חממה, והכול לפי צורכי החממה.
ב. לעמוד בכל הדרישות שבהוראת מסלול הטבה מס' 4 – חממות טכנולוגיות 2020 ,
ללא יוצא מן הכלל.
ג. לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת ישראל. ידוע לי ואני
מסכים לכך שאם אורשע בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל בעבירה על
דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל, רשות החדשנות תהיה רשאית לבטל למפרע
כל הטבה שאקבל מכוח מסלול הטבה מס' 4 – חממות טכנולוגיות 2020 ,ולדרוש
את החזרתם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חשכ"ל.
ד. שלא לקבל מימון מרשות החדשנות או מהמדינה בגין ההוצאות הקבועות לתפעול
מינהלת החממה שלא מכוח מסלול הטבה מס' 4 – חממות טכנולוגיות 2020 .3
תאריך שם המציע חתימה/ות ______________
חותמת ________________
אישור
אני הח"מ, עו"ד/רו"ח, מס' רישיון _______, מאשר בזאת כי , מס' מזהה
)להלן: "המציע"( רשום בישראל על פי דין, וכן אני מאשר/ת בזאת כי ה"ה ,
מס' ת"ז ו , מס' ת"ז , אשר חתם/מו בפני על מסמך זה, מוסמך/ים
לעשות כן בשמו של המציע.
שם תאריך חתימה וחותמת ____________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נספח 2 לנהלי מסלול 4 – הצהרות והתחייבויות המציע, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נספח 2 לנהלי מסלול 4 – הצהרות והתחייבויות המציע. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נספח 2 לנהלי מסלול 4 – הצהרות והתחייבויות המציע.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע

פקס: 02-5825581
כתובת לשליחת מכתבים: דרך אגודת ספורט הפועל, גן טכנולוגי מלחה, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות החדשנות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות החדשנות » טופס נספח 2 לנהלי מסלול 4 – הצהרות והתחייבויות המציע

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע להורדה

דילוג לתוכן