טופס נספח 6 – דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נספח 6 – דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים) להדפסה

מה זה טופס נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)?

שם הטופס: טופס רשות החדשנות - נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים.

מטרת הטופס:
הטופס נדרש לצורך הגשת בקשה לערוץ המהירה לקבלת תמיכה מרשות החדשנות. התוכן המוצג בטופס מגיע כחלק מתהליך הבקשה לתמיכה וכללי ההגשה והדרישות של המסמכים הפיננסיים הנדרשים למילוי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. רשימת חשבונות בנק של החברה.
2. אישורי יתרה בנקאיים נכון לתאריך הגשת הבקשה.
3. אישורי יתרה בנקאיים נכון לתאריך החתך של מאזן הבוחן לשנת 2020.
4. תעודת זהות בנקאית לתאריך 31.12.19.
5. קווי אשראי של החברה.
6. מאזן בוחן עבור שנת 2020.
7. דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2019 או תחליף לכך.
8. הסכמי השקעות צפויות.
9. טבלת השקעות.
10. דוחות תמחיר שכר.

טופס נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
רשימת המסמכים הפיננסיים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה לערוץ המהיר
הנחיות להגשת המסמכים:
א. יש להגיש את כלל המסמכים המופיעים ברשימה זו כקובץ ZIP יחד עם יתר מסמכי הבקשה המצוינים בדף הערוץ
באתר רשות החדשנות. קבצי ZIP לא יכללו קבצי WORDו EXCEL .קבצים מסוג זה יוספו בנפרד לקובץ ה ZIP .
רצוי מאד שכל הקבצים ב ZIP יהיו מסוג PDF.
ב. על שמות המסמכים להכיל שם ומספור הזהים לאופן בו מופיעים ברשימת המסמכים הפיננסים.
לדוגמא: "11 .דוח תמחיר שכר דצמבר 19" ," 2 .אישור יתרה חשבון פועלים לתאריך הגשת הבקשה".
ג. אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים:
# % & * : < > ? / { | }
שימו לב כי בקשה אשר תוגש ללא כל המסמכים הנדרשים, לא תטופל.
אילו מסמכים צריך להגיש?
סעיף מסמך דגשים להגשה
1
רשימת חשבונות בנק
של החברה
 מסמך פנימי של החברה, בו מפורטים כל חשבונות הבנק שלה.
 על המסמך להיות חתום ע"י המנכ"ל.
2
אישורי יתרה בנקאיים
נכון לתאריך הגשת
הבקשה
 יש להגיש אישורי יתרה הנכונים לתאריך בו הגשתם את הבקשה.
 על אישורי היתרה לכלול את כלל הנכסים )יתרת עו"ש, פיקדונות,
השקעות בניירות ערך וכו'( וכלל ההתחייבויות )הלוואות, מסגרות אשראי
וכו'(
 עבור אישורי יתרה נכון לתאריך ההגשה בלבד- ניתן להגיש צילום מסך
מתוך אתר האינטרנט של הבנק בו מתנהל החשבון.
 עבור אישורי יתרה נכון לתאריך ההגשה בלבד – יתקבלו גם אישורי יתרה
לתאריך של עד 3 ימים לפני תאריך הגשת הבקשה.
3
אישורי יתרה בנקאיים
נכון לתאריך החתך
של מאזן הבוחן לשנת
2020
 תאריך החתך של מאזן הבוחן לשנת 2020 נקבע בסעיף 6 ובהתאם לכך,
החברה צריכה להגיש את אישורי היתרה.
 על אישורי היתרה לכלול את כלל הנכסים )יתרת עו"ש, פיקדונות,
השקעות בניירות ערך וכו'( וכלל ההתחייבויות )הלוואות, מסגרות אשראי
וכו'(
 על היתרות המוצגות באישורים להיות תואמות באופן מלא ליתרות במאזן
הבוחן.2
4
תעודת זהות בנקאית
31.12.19 לתאריך
או
אישורי יתרה בנקאיים
31.12.19 לתאריך
 יש להגיש ת.ז. בנקאית עבור כל בנק.
 במידה שהבנק לא מנפיק לחברה ת.ז. בנקאית, החברה תצרף אישורי
יתרה בנקאיים מלאים לתאריך 19.12.31.
 על היתרות המוצגות בת.ז. הבנקאית/ באישורי היתרה להיות תואמות
באופן מלא ליתרות בדוחות הכספיים/ במאזן הבוחן של שנת 2019
)בהתאם לסעיף 7.)
 על הת.ז. הבנקאית/ אישורי היתרה לכלול את כלל הנכסים )יתרת עו"ש,
פיקדונות, השקעות בניירות ערך וכו'( וכלל ההתחייבויות )הלוואות,
מסגרות אשראי וכו'(.
5 קווי אשראי
 קווי אשראי הם מסגרות אשראי לא מנוצלות שיש לחברה וביכולתה לממש
אותם.
 יש לצרף מסמכים בנקאיים המעידים על קיום קווי אשראי העומדים לרשות
החברה נכון לתאריך החתך של מאזן הבוחן 2020( בהתאם לסעיף 6)
הכוללת את היתרה הפנויה לשימוש.
 דוגמא שכיחה לקווי אשראי לא מנוצלים – מסגרת בנקאית מאושרת.
 אם לחברה אין קיימים קווי אשראי– יש לצרף הצהרה חתומה ע"י
המנכ"ל בגין אי קיומם.
 כרטיס אשראי - במידה ופעילות החברה מתבצעת דרך כרטיסי אשראי
)פעילות מהותית כמו תשלומים לספקים, מוסדות וכדומה(, יש לצרף את
המסגרת הלא מנוצלת של כרטיסי האשראי.
6
מאזן בוחן עבור שנת
2020
 תקופת מאזן הבוחן תוגש בהתאם לתאריך הגשת הבקשה לתמיכה
באופן הבא:
 תאריכי מאזן הבוחן כאשר הגשת הבקשה תוגש עד ה - 14 לחודש:
2020.1.1( או ליום התאגדות החברה, המאוחר מבין השניים( ועד תחילת
או סוף החודש שקדם לחודש בו הוגשה הבקשה.
לדוגמא: במידה והגשת הבקשה התבצעה ב 20.5.10 ,תאריך החתך של
.30.4.20 או 1.4.20 הינו הבוחן מאזן
 תאריכי מאזן הבוחן כאשר הגשת הבקשה תוגש החל מה - 15 לחודש:
2020.1.1( או ליום התאגדות החברה, המאוחר מבין השניים( ומסתיימת
בסוף החודש שקדם לחודש בו הוגשה הבקשה.
לדוגמא: במידה והגשת הבקשה התבצעה ב 20.5.18 תאריך החתך של
מאזן הבוחן הינו ה- 20.4.30.
 דגשים:
 מאזן הבוחן יופק מתכנת הנהלת החשבונות של החברה כקובץ PDF
ויחולק לכרטיסי חשבון ולחשבונות מרכזים.
 מאזן הבוחן יהיה שלם, מאוזן, ויכלול יתרות מאזניות ותוצאתיות.
 מאזן הבוחן יציג נתונים תואמים לאלו המוצגים באישורי יתרות הבנק של
החברה )ראה סעיף 2.2 לעיל(.
 ככל שרלוונטי - מאזן הבוחן יכלול הפרדת הלוואות למרכיבי החלויות
השוטפות.3
7
דוחות כספיים
מבוקרים לשנת 2019
או:
א. מאזן בוחן 2019
ב. דוח ESNA לשנת
2019
ג. דוח כספי חתום
ומבוקר אחרון
 יש להגיש דוח כספי מבוקר וחתום לשנת 2019 .
 במידה ולחברה אין דוח מבוקר לשנת 2019 בעת הגשת הבקשה, היא
תגיש את 3 המסמכים הבאים:
א. מאזן בוחן מלא ושלם לשנת 2019 ,בהתאם לדגשים המופיעים
בסעיף 6 לעיל, בדגש על התאמה לת.ז. הבנקאית/אישורי היתרה ל
.31.12.19
ב. דוח ESNA ממערכת רשות המסים המצביע על מחזור ההכנסות
אשר דווח בגין 2019.
ג. הדוח הכספי המבוקר והחתום האחרון שיש ברשות החברה.
8
הסכמי השקעות
צפויות
 השקעות צפויות באופן של הלוואה או הון.
כל סכום שלא נרשם במאזן הבוחן לשנת 2020( סעיף 6 לעיל( יובא
בנפרד במסגרת סעיף זה.
 במידה ומימון המחקר מתבסס על בעלי המניות בחברה, יש לצרף
התחייבויות של בעלי המניות לסכום המימון המתוכנן יחד עם אסמכתא
בדבר יכולתם הכלכלית להעביר סכום זה במהלך תקופת המו"פ )נכסים
נזילים(.
9 טבלת השקעות
 יש לצרף מסמך, החתום ע"י רו"ח )לאו דווקא רו"ח חיצוני לחברה( או
החתום ע"י עו"ד )חיצוני לחברה(, אשר יפרט את סבבי ההשקעות של
החברה. המסמך יכלול את הנתונים הנדרשים באופן הבא:
 אם אין לחברה נתונים להציג, יש לצרף הצהרה בדבר היעדר קיום של
סבבי השקעות, חתומה ע"י המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים.
תאריך סכום )₪/$- מחק
את המיותר(
שווי )לפני הכסף( משקיעים עיקריים
ותיאור הסבב
) Seed ,B,A(
דוח תזרים מזומנים 10
צפוי
 יש לצרף קובץ אקסל ייעודי הניתן להורדה כאן.
 יש לפרט את החלוקה למקורות ושימושים לכלל פעילות החברה )גם אלו
שאינן כלולות בבקשה( לתקופה המתחילה בתאריך החתך של מאזן
הבוחן לשנת 2020( בהתאם לסעיף 6 לעיל( ומסתיימת בסיום תקופת
ביצוע המו"פ המבוקשת.
 הקובץ יכלול את כל העלויות הצפויות בפועל לחברה ללא מגבלות כלשהן.
 על עמודת ההערות בתוך הקובץ להיות מלאה ולתאר כיצד בוצעו
החישובים, לצרף אסמכתאות לביסוס החישוב ולהפנות אליהן באופן
מובן.
 במידה וקיימות הזמנות חתומות יש לצרפן כנספח לדוח.
 ככל שקיים, יש לצרף מודל עסקי קיים שפועל בחברה ופעל לפחות בשנת
2019 ועד למועד הגשת הבקשה, בצרוף מסמך המעיד על התקבולים
הצפויים ממודל עסקי זה.
 יש למלא את הקובץ בהתאם לדגשים המופיעים בו.4
11 דוחות תמחיר שכר
 דוחות אלו מציגים את עלויות המעביד בחלוקה על פי שמות עובדי
החברה.
 יש להגיש 3 דוחות תמחיר כדלקמן:
א. דוח תמחיר לכל שנת 2019"( תמחיר מצטבר"(.
ב. דוח תמחיר לחודש דצמבר 2019"( תמחיר חודשי"(.
ג. דוח תמחיר לשנת 2020 החל מ 20.1.1ועד לתאריך החתך של מאזן
הבוחן )בהתאם לסעיף 6.)
 דוחות התמחיר יופקו מתכנת השכר של החברה ויוגשו כקובץ PDF.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נספח 6 – דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נספח 6 – דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נספח 6 – דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)

פקס: 02-5825581
כתובת לשליחת מכתבים: דרך אגודת ספורט הפועל, גן טכנולוגי מלחה, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות החדשנות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות החדשנות » טופס נספח 6 – דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים) להורדה

דילוג לתוכן