טופס סגירה כללי דו"ח טכני להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס סגירה כללי דו"ח טכני. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס סגירה כללי דו"ח טכני להדפסה

מה זה טופס סגירה כללי דו"ח טכני?

שם הטופס: טופס רשות החדשנות - סגירה כללי דוח טכני: נוהל מס': 03-200 נספח ח'

תכלית הטופס: הטופס הוא דוח טכני שמשמש לסכם פעילות הפיתוח וההתפתחות של חברה טכנולוגית וחדשנית, ומטרתו לספק מידע רלוונטי לרשות החדשנות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים כלליים, זיהוי והתקשרות: פרטי המגיש, כתובת החברה, מספרי טלפון ופקס, דוא"ל ואתר החברה.
2. משימות הפיתוח: מצגת את המשימות הטכניות שבוצעו על פי תוכנית הפיתוח, הגישה את המצב ביצוען, המשך ועלויות הפיתוח.
3. אבני דרך: מציין את אבני הדרך בתוך תהליך הפיתוח, תאריכי התוכנון והביצוע, והסברים נוספים על ההתקדמות.
4. הישגי התוכנית: סקירה של הישגים והתפתחויות בהתאם למטרות ואבני הדרך שהוצבו.
5. משימות ואבני דרך: סקירת המשימות ואבני הדרך שלא הושגו, וכן המשימות שהושגו אך לא תוכננו מראש.
6. פטנטים: סקירה של הפטנטים המפותחים בחברה ואצל המתחרים.
7. שיווק: סקירת התפתחויות בתחום השיווק, פעילויות שיווקיות, תחזית מכירות ופרטים נוספים.
8. שינויים מהותיים: סקירה של שינויים מהותיים שחלו בחברה, כמו שינויי בעלות, הנהלה, שותפים, הון ועוד.
9. טבלת השוואה תקציבית: השוואה בין התקציב המאושר לבין התקציב בפועל, כולל הסברים על הסיבות לסטאטוסים שטרם הושלמו.

כל הנתונים מופיעים בדוח הטכני ומשמשים להצגת ההתפתחות הטכנולוגית והעסקית של החברה, ולשם ניתוח מעמיק של ההתפתחות במגוון תחומים.

טופס סגירה כללי דו"ח טכני חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס סגירה כללי דו"ח טכני מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס סגירה כללי דו"ח טכני הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס סגירה כללי דו"ח טכני להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

נוהל מס': 03-200 נספח ח' תקף מתאריך: 2006/1/1 עמוד 1 מתוך 4
מדינת ישראל
משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
המדען הראשי
דו"ח מסכם
תיק מס':
מועד הגשת
הדו"ח:
1 .פרטים כלליים, זיהוי והתקשרות
פרטי מגיש הדו"ח
שם החברה/ המוסד:
רגיל
פעילות המו"פ
מתבצעת
באזור ? ציין:
מספר ברשם החברות שותפויות: התאגדות:חברה
מספר חברה בלשכת מדע"ר )אם
ידוע(:
שם קודם לחברה )אם יש(:
כתובת החברה
ישוב: ת.ד.:
רחוב: מספר: מיקוד:
מס. טלפון: - פקס: -
דוא“ל: אתר:
כתובת החברה למשלוח דואר
ישוב: ת.ד.:
רחוב: מספר: מיקוד:
הנחיות למילוי הדו"ח:
א. יש לענות בפירוט על כל השאלות
ב. אורך הדו"ח לא יעלה על 10 עמודים
חותמת קבלהנוהל מס': 03-200 נספח ח' תקף מתאריך: 2006/1/1 עמוד 2 מתוך 4
2 .משימות הפיתוח )ראה גם סעיף הבא(
פרט בטבלה שלהלן את המשימות שהוצגו בבקשה )סעיף 3.4.6 )והצג את התכנון מול ביצוע בפועל, לרבות
משימות חדשות שנוצרו במהלך התוכנות.
פעילות /
משימה משך בחודשים מועד סיום שנות אדם
עלות כוללת
)אלפי ש"ח(
מצב ביצוע
המשימה
)*(
מתוכנן בפועל מתוכנן בפועל מתוכנן בפועל מתוכנן בפועל
1 הושלמה
2 הושלמה
3 הושלמה
4 הושלמה
5 הושלמה
6 הושלמה
7 הושלמה
8 הושלמה
9 הושלמה
10 הושלמה
משימות
חדשות
1 הושלמה
2 הושלמה
3 הושלמה
4 הושלמה
* יש לפרט בטבלה הבאה את הסיבות לסטאטוסים שטרם הושלמו.
פעילות/משימה פירוט למצב המשימה
1
2
3
4
5
6
7

הערות הבודק המקצועינוהל מס': 03-200 נספח ח' תקף מתאריך: 2006/1/1 עמוד 3 מתוך 4
3 .אבני דרך
שם אבן הדרך
תאריך
מתוכנן
תאריך
בפועל הסברים
הערות הבודק
המקצועי
4 . הישגי התוכנית לאור המטרות ואבני הדרך שהוצבו )סעיף עיקרי וחשוב בדו"ח(
הערות הבודק המקצועי
5 .משימות ואבני דרך שלא הושגו ומשימות שהושגו ולא תוכננו מראש )יש להסביר את השינוי במשימות(
הערות הבודק המקצועי
6 . פטנטים- סקירת ההתפתחויות בחברה ואצל המתחרים
הערות הבודק המקצועי
7 .שיווק- סקירת ההתפתחויות בכל הקשור לתכנית המו"פ )בחברה, אצל מתחרים, פעילויות שיווקיות
שבוצעו, ארצות היעד, תחזית מכירות עדכנית, היזון חוזר מלקוחות, וכו'(
הערות הבודק המקצועי
8 .שינויים מהותיים שחלו בחברה )בעלות, שינויים פרסונליים בהנהלה הבכירה, שותפים חדשים, גיוסי הון,
תביעות משפטיות וכו'(
הערות הבודק המקצועינוהל מס': 03-200 נספח ח' תקף מתאריך: 2006/1/1 עמוד 4 מתוך 4
9 .טבלת השוואה תקציבית )פרט והסבר סטיות בין ביצוע בפועל לתקציב המאושר(
תקציב
מאושר
תקציב
בפועל
סיבות לשינויים* הערות הבודק
כ"א
חומרים
קב"מ
בארץ
קב"מ
בחו"ל
ציוד הוני
שונות
סה"כ
במידה ונדרש הסבר מפורט יש לכותבו כאן
פרטי כותב הדו"ח
שם תפקיד תאריך חתימה וחותמת החברה
הערות כלליות של הבודק המקצועי
שם הבודק: תאריך: חתימה:
חוות דעת הבודק המקצועי לדו"ח רו"ח לשכה
א. התייחסות לבעיות מיוחדות )אם ישנן( המועלות בדו"ח
הערות הבודק המקצועי
ב. המלצת הבודק
שם הבודק: תאריך: חתימה:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס סגירה כללי דו"ח טכני?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס סגירה כללי דו"ח טכני, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס סגירה כללי דו"ח טכני. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס סגירה כללי דו"ח טכני.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס סגירה כללי דו"ח טכני

פקס: 02-5825581
כתובת לשליחת מכתבים: דרך אגודת ספורט הפועל, גן טכנולוגי מלחה, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות החדשנות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות החדשנות » טופס סגירה כללי דו"ח טכני

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס סגירה כללי דו"ח טכני להורדה

דילוג לתוכן