טופס סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח להדפסה

מה זה טופס סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח?

טופס: טופס משרד העליה והקליטה - סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח

מטרת הטופס: בקשה ממעסיקים לסיוע בגין העסקת מדענים חדשים או תושבים חוזרים בישראל לעבודות בתחום המחקר והפיתוח.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המדען:
- שם משפחה ושם פרטי
- מספר תעודת זהות
- מספר תעודת עולה
- כתובת (רחוב, ישוב, מיקוד)
- טלפון

2. נושא המחקר ו/או הפיתוח.

3. דרגה ותפקיד המוצע למדען.

4. מסלול קידום קליטה צפויים.

5. היקף וסוג הסיוע המבוקש (שכר ו/או הוצאות מחקר).

6. המעסיק ישתתף/ישלם את שכרו של המדען.

7. אחראי מקצועי במוסד לקליטתו של המדען.

8. אישור המדען.

צילום מסך טופס סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח טופס מקוון

טופס סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
משרד העלייה והקליטה
Ministry of Aliyah and Immigrant Absorption
אגף קליטה במדע
20-4026426 פקס, 20-4026975 'טל 94581 ירושלים 51 הלל רחוב
מרכז מידע טל' 5722222-22
www.gov.il :הממשלה שער www.moia.gov.il :באינטרנט כתובתנו
תאריך: ___________
אל: המשרד לקליטת העלייה – המרכז לקליטה במדע
מאת: ____________________________
הנדון: בקשה לסיוע בגין העסקת מדען עולה חדש/ תושב חוזר
חלק א'
אנו מורשי החתימה של )שם המוסד( ______________________________________מבקשים קבלת
הסיוע בגין העסקתו של המדען )ת.ז.( _____________ )שם ומשפחה(________________________
בסכום שיקבע ע"י הועדה הבין משרדית לאישור סיוע למדענים עולים הפועלת על-יד המרכז
לקליטה במדע שבמשרד לקליטת העלייה )להלן "הועדה"(.
אנו מצהירים כי תנאי הסיוע ידועים לנו ומתחייבים אנו בשם המוסד לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל
סכום שיאושר לנו ע"י הועדה:
5 .כל סכום הסיוע וכן הסכום שיקבע ע"י הועדה כהשתתפות המוסד ייועד אך ורק למימון עלות העסקתו של
המדען ולא יעשה בסכומים אלו כל שימוש אחר.
2 .א. המוסד ישלם למדען את שכרו ויפריש עבור זכויות סוציאליות בהתאם לחוק.
ב. המוסד מתחייב להודיע למשרד על כל שינוי בהעסקת המדען מכל סיבה וגורם שהוא, תוך 03
)שלושים( ימים מיום התחלת השינוי.
ג. ידוע למוסד כי הסיוע מוענק אך ורק עבור העסקת מדען בישראל.
0 .סכומי הסיוע ישולמו ע"י המשרד ע"פ דרישה לתשלום בצירוף דו"ח בו יפורטו ההוצאות עבור העסקת
המדען לרבות ההטבות הסוציאליות וכן תלושי השכר החודשיים ששולמו.
4 .נאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר בכל עת סבירה במשרדנו ובמתקננו ולעיין בספרי
החשבונות שלנו.
1 .המשרד יהיה רשאי להפסיק, להקטין או לעכב את תשלום הסיוע, אם לדעתו אין אנו מבצעים את
הפעילויות, או חלקן – כיאות, או אם אין אנו מקיימים את כל התנאים או ההתחייבות, כאמור בכתב
התחייבות זה בקשר להעסקת המדען ומתן הסיוע.
6 .הננו מתחייבים להחזיר למשרד כל סכום ששולם בגין תקופה בה לא הועסק המדען במוסדנו, בצירוף
הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, מיד עם דרישתו הראשונה של המשרד.
7 .הננו מתחייבים לחתום על הסכם עם המשרד, בו יקבעו כל התנאים להעסקת המדען ולקבלת סיוע
המשרד. 20-4026426 פקס, 20-4026975 'טל 94581 ירושלים 51 הלל רחוב
www.gov.il :הממשלה שער www.moia.gov.il :באינטרנט כתובתנו
חלק ב'
פרוט הבקשה
5 .מדען
שם המשפחה שם פרטי מספר תעודת זהות מספר תעודת עולה
כתובת:
_______________ _____________ ______________ _____________
רחוב ישוב מיקוד טלפון
2 .נושא המחקר ו/או הפיתוח: __________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
0 .דרגה, תפקיד המוצע למדען: _________________________________________________
4 .מסלול קידום קליטה צפויים: _________________________________________________
__________________________________________________________________________
1 .היקף וסוג הסיוע המבוקש )שכר ו/או הוצאות מחקר( _________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6 .המעסיק ישתתף/ ישלם את שכרו של המדען _____________________________ ₪
7 .אחראי מקצועי במוסד לקליטתו של המדען:

___________________ ______________________ _______________________
שם תפקיד חתימה
8 .אישור המדען:
הנני מאשר כי הפנייה נעשתה בידיעתי ובהסכמתי.
_______________________ _______________________
תאריך חתימה20-4026426 פקס, 20-4026975 'טל 94581 ירושלים 51 הלל רחוב
www.gov.il :הממשלה שער www.moia.gov.il :באינטרנט כתובתנו
פרטי המבקשים

_________________________ ___________________________
שם מוסד המעסיק מספר עוסק מורשה/ עמותה
כתובת: ______________ _______________ ______________ ______________
רחוב ישוב מיקוד טלפון
________________ ________________ _________________ ________________
שם הבנק כתובת הבנק מספר חשבון מספר סניף
אישור מורשי החתימה: )רקטור, מנכ"ל, אחראי כ"א, גזבר(
תאריך ______________ ________________ _______________ _______________
שם מס' זהות חתימה
_______________ _______________ ________________
שם מס' זהות חתימה
______________ _______________ ________________ ________________
חותמת המוסד המעסיק שם מס' זהות חתימה
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
חלק ג'- אין למלא - לשימוש המשרד לקליטת העלייה
החלטת הועדה הבינמשרדית לאישור הסיוע שליד המרכז לקליטה במדע
לא מאשרים מאשרים
השתתפות המשרד לקליטת העלייה בעלות העסקתו של הנ"ל בסך: _______________________ ₪ ,
מותנה בהשתתפות המעסיק בגובה שכר של ________________________ ₪,
וכן השתתפות בהוצאות מחקר לשנה בסך: ________________________ ₪.
וזאת החל מתאריך: __________________ ועד תאריך: _______________.
הערות:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
תאריך: ___________________ תקנה תקציבית: ___________________
______________________________ ___________________________
חתימת מנהל המק"ב חתימת החשב
20-4026426 פקס, 20-4026975 'טל 94581 ירושלים 51 הלל רחוב
www.gov.il :הממשלה שער www.moia.gov.il :באינטרנט כתובתנו

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח

פקס: 072-3229697
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב קפלן 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד העליה והקליטה
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד העליה והקליטה » טופס סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס סיוע למעסיקים בקליטת עובדי מחקר ופיתוח להורדה

דילוג לתוכן