טופס עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך – טופס 70 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך - טופס 70. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך – טופס 70 להדפסה

מה זה טופס עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך - טופס 70?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - ביטוח חיים עם חיסכון - עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך - טופס 70

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד, ומשמש למילוי פרטי המבוטח/העמית והמעסיק, במקרה של עזיבת מקום עבודה. גם מטרתו היא לאפשר למבוטח/העמית לבחור באפשרויות שונות בנוגע לביטוח חיים, פנסיה, וגמל, ולהגיש בקשות ובקשות לפדיון במקרה הצורך.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המעסיק:
- מספר ח"פ / ח"צ
- שם מעסיק
- שם איש קשר
- מספר טלפון איש קשר

2. פרטי המבוטח / העמית:
- מספר זהות
- שם משפחה
- שם פרטי
- מצב משפחתי
- כתובת (רחוב, מס' בית, מס' דירה, יישוב, מיקוד)
- מספר טלפון
- מספר טלפון נייד
- כתובת דוא"ל
- תאריכי תחילת וסיום עבודה במקום העבודה הקודם
- חודש תשלום פרמיה אחרונה

3. הודעת המעסיקה בנוגע לשחרור הכספים לטובת המבוטח/העמית והמסמכים הנדרשים.

4. ההנחיות למילוי הטופס בנוגע לפוליסת ביטוח, תכניות הפנסיה, תכניות הגמל, וההתממשות שונה שבאפשרות המבוטח/העמית לבחור.

5. אפשרויות למבוטח/העמית לבחור ולבצע שינויים בביטוח החיים והפנסיה, והוראות לגבי ביטול כיסויים והשלמת דמי ביטוח.

6. הנחיות בנוגע לפדיון של פיצויים ותנאים לפיצויים שלא ניתן לגבותם על פי הוראת הפדיון.

נציין שהטופס מציין את חשיבות ייעוץ פיננסי והוראות לביצוע שונות תוך כדי המילוי.

טופס עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך - טופס 70 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך - טופס 70 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך - טופס 70 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך - טופס 70 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שם בעל הרישיון מספר בעל הרישיון
שם המפקח
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון
עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך
פוליסת ביטוח תכנית פנסיה תכנית גמל והשתלמות
טופס מספר 70
א. פרטי המעסיק
מספר ח"פ / ח"צ שם מעסיק שם איש קשר מספק טלפון איש קשר
ב. פרטי המבוטח / העמית
מספר זהות שם משפחה שם פרטי מצב משפחתי
ר נ א ג
כתובת (רחוב) מס' בית מס' דירה יישוב מיקוד מספר טלפון מספר טלפון נייד
דואר אלקטרוני תאריך תחילת עבודה תאריך סיום עבודה חודש תשלום פרמיה אחרונה
* לשינוי הכתובת במערכת, יש לצרף תצלום תעודת זהות ותצלום ספח
ג. הודעת המעסיק
הנני משחרר את הכספים לטובת המבוטח/העמית על פי המסומן להלן: מסמכים אותם חובה לצרף
1 .מלוא התגמולים והפיצויים • טופס 161 / 161א
• טופס 2740 בקשת מעסיק להשבת כספי פיצויים
• טופס 2743 הסכמת מבוטח להשבת כספי פיצויים למעסיק
2 .התגמולים בלבד ואת הפיצויים להחזיר אלינו
הערות:
חתימת
תאריך המעסיק וחותמתו
ד. הנחיות המבוטח / העמית
מסמכים אותם חובה לצרף,
ההנחיה הבהרות למילוי והסברים
מספר הפוליסה/תכנית הפנסיה/
תכנית גמל.
(לכל פוליסה/תכנית יש לרשום
הנחייה אחת בלבד מסעיפים 1 עד 5(
• הוראה לחיוב חשבון (טופס מס' 5(
המשך הפוליסה/התוכנית על -שמי לפי תכנית ביטוח תגמולים לעצמאיים
במלואה
לפי פרמיה ש"ח
לפי סכום ביטוח ש"ח
.1
• הוראה לחיוב חשבון (טופס מס' 5(
הסדר ריסק זמני:
המשך הכיסוי הביטוחי בלבד ללא מרכיב
החסכון בפרמיה אשר תשולם על ידי בצמוד
למדד ללא מרכיב החסכון ותשתנה בהתאם
לתנאי הפוליסה/תקנון קרן הפנסיה.
• ביטול כיסוי אבדן כושר עבודה בפרמיה
קבועה אשר כולל מנגנון חישוב בונוס
מצטבר, יגרום לביטול הבונוס שהצטבר.
הסדר ריסק**
ריסק זמני בפוליסת הביטוח מתאריך עזיבת מקום העבודה
למשך:
א.
שנה עד שנה למשך חודשים
ריסק זמני בפוליסות קלאסיות :
ברצוני להימנע מתשלום דמי הביטוח בגין מרכיב החיסכון
בתקופה בה אהיה בכיסוי של ריסק זמני. בהתאם, אני מורה
לכם להזיז את תחילת הביטוח בגין תקופה זו, וזאת בכדי
לשמר את התפתחות ערכי הפדיון הצפויה בפוליסה עד לתום
תקופת הביטוח.
בתום תקופת הריסק הזמני, שבמהלכה לא אשלם דמי ביטוח
בגין מרכיב החיסכון, אבצע השלמת דמי הביטוח הנדרשים בגין
החיסכון.
ריסק זמני בקרן הפנסיה מתאריך עזיבת מקום העבודה ועד
לתום תקופת הריסק המקסימלית.
בסיום התקופה אבקש לגבות את הפרמיה התקופתית
באמצעות תשלום מהוראת הקבע/כרטיס האשראי הקיימים.
ב.
אם לא תסומן בחירת המבוטח, תשלחנה הודעות תשלום לצורך
גביית הפרמיה.
-
ג. * ביטול הכיסויים
.2
^
)40. 0202 הר ודהמ ( 130303294 ט ''קמ
529
ik
עמוד 1 מתוך 2 דפים 012470700102190420
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 247ד. הנחיות המבוטח / העמית - המשך
• ביטוח חיים - שינויים בפוליסת מנהלים
(טופס מס' 80(
• פנסיה - הודעה על התחלת עבודה (טופס
מס' 459(
3 .תחילת עבודה אצל מעסיק חדש**
• ביטוח חיים ופנסיה - ידוע לי כי משמעות
הסילוק הינה שמירה על הזכויות הנובעות מן
הצבירה בלבד לטובת גיל הפרישה, וביטול
הכיסויים הביטוחים.
סילוק או הקפאת הפוליסה / התכנית שבבעלותי**
בביטוח חיים: ידוע לי כי בקשה לחדש את הכיסויים הביטוחים תעשה רק
בכפוף להסכמת החברה, ולאחר תהליך מחודש של הוכחת מצב בריאותי.
אני מבין שכתוצאה מכך, הפרמיה עשויה להתייקר, זאת בנוסף להתייקרות
עקב היותי בגיל מבוגר יותר.
במידה והפוליסה כוללת נספח למקרה נכות, הובא לידיעתי כי באפשרותי
להמשיך ליהנות מכיסוי נכות על פי הנספח תמורת תשלום דמי ביטוח
ובחרתי לא לממש זכותי זו.
.4
• ביטוח חיים - בקשה לפדיון (טופס מס' 11(
• פנסיה - בקשה למשיכת כספים מקרן
הפנסיה (טופס מס' 510(
• קרן השתלמות - בקשה למשיכת כספים
(טופס מס' 422(
• קופת גמל - בקשה למשיכת כספים (טופס
מס' 431(
• טופס פרטי בנק להעברה בנקאית + דוגמת
המחאה מבוטלת, תצלום תעודת זהות +
ספח, פוליסה מקורית (ביטוח חיים בלבד) או
דוח מצב ביטוח אחרון.
5 .פדיון
טיפול בפיצויים שלא ניתנה לגביהם הוראת פדיון**
בהיעדר הנחיות, כספי הפיצויים ייועדו לרצף קצבה, או יעברו התחשבנות
וניכוי מס לפי העניין ובהתאם לכללים והתקרות שבדין
*ההנחייה לגבי ביטוח חיים בלבד **ההנחייה לגבי ביטוח חיים ופנסיה בלבד
חתימת
תאריך המבוטח
^
)40. 0202 הר ודהמ ( 130303294 ט ''קמ
529
i%k
עמוד 2 מתוך 2 דפים 012470700202190420
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 247

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך - טופס 70?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך – טופס 70, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך – טופס 70. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך – טופס 70.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך - טופס 70

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » ביטוח חיים עם חיסכון » טופס עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך – טופס 70

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך - טופס 70 להורדה

דילוג לתוכן