טופס ערבות ביצוע בהתקשרות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס ערבות ביצוע בהתקשרות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס ערבות ביצוע בהתקשרות להדפסה

מה זה טופס ערבות ביצוע בהתקשרות?

שם הטופס: טופס משטרת ישראל - חוזים והסכמים - ערבות ביצוע בהתקשרות

תקציר התוכן: הטופס מתאר את הקריטריונים וההוראות הנדרשות להגשת ערבות ביצוע בהתקשרויות המפוקחות על ידי משטרת ישראל. הטופס מסביר שערבות היא תנאי להגשת הצעה למכרז וחתימה על חוזה התקשרות. הוא מתייחס לשני סוגי ערבויות: ערבות מכרז וערבות ביצוע. הטופס מספק הנחיות למילוי והגשת ערבות בהתקשרויות שונות, ומפרט את התנאים והמקרים בהם נדרשת הגשת ערבות.

סעיפים נדרשים למילוי:
1. הגשת ערבות על ידי הספק כתנאי להגשת הצעה למכרז וחתימה על חוזה התקשרות.
2. סיווג שני סוגי ערבויות: ערבות מכרז וערבות ביצוע.
3. מסמך זה מתמקד בדרישה להגשת ערבות ביצוע בלבד.
4. דרישת הגשת ערבות בהתקשרויות בכל המכרזים המנוהלים על ידי משטרת ישראל.
5. הסעיף מציין שבהתקשרויות המתבצעות על בסיס פטור, ערבות אינה דרושה עד היום.
6. נדרש הקביעה של קריטריונים לדרישת ערבות לפני התקשרות בדיונים בין החשבות למרו"ם.
7. נערך ניתוח של התקשרויות לפי משך וסוג ההתקשרות.
8. הוספת סעיף הנוגע לצורך בערבות בפרוטוקול וועדת מכרזים.
9. כלל דרישות לערבות וחרותן בהתקשרויות הנגזרות מפטור חשב/ס' חשב ופטור מרו"ם.
10. הפרטים שבהם יתבצע מענה לקריטריונים שהוגדרו לצורך דרישת ערבות.
11. הנחיות לוועדת מכרזים בנוגע לדרישת ערבות מספקים.
12. סעיפים בהם ניתן כשלד הן תוקפם לקבוע קריטריונים לאי דרישת ערבות.
13. התנאים לפטור מדרישת ערבות בהתקשרויות מסוימות.
14. תיאור תהליך הבחינה והפקת לקחים בתקציב וחשבונאות.

מטרת הטופס: הטופס מסביר את הדרישות והכללים הנדרשים להגשת ערבות ביצוע בהתקשרויות המפוקחות על ידי משטרת ישראל, ומסייע לספקים להבין את ההנחיות המדויקות והתנאים לפעילותם.

טופס ערבות ביצוע בהתקשרות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס ערבות ביצוע בהתקשרות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס ערבות ביצוע בהתקשרות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס ערבות ביצוע בהתקשרות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

כתובתנו באתר :
www.police.gov.il
עמוד 1 מתוך 3
- בלמס -
המטה הארצי / חשבות
מחלקת כספים
20-2208300 :טלפון
20-2208025 :פקס
כ"ט בשבט, התשע"ד
4302 ינואר 03
סימוכין: 00377402
סגן חשב המשטרה
ר' מרו"ם
רמ"ח כספים
רמ"ד מסחר
רמ"ד קניות
הנדון: ערבות ביצוע בהתקשרות
1 .הגשת ערבות על ידי הספק מהווה תנאי להגשת הצעה למכרז וחתימה על חוזה התקשרות, בתנאי
שהוחלט על כך במשרד ופורסם במסמכי המכרז.
2 .ישנם 0 סוגי ערבויות:
א. ערבות מכרז – ערבות המוגשת עם הגשת הצעה למכרז.
ב. ערבות ביצוע – ערבות המוגשת על ידי ספק שזכה במכרז או על ידי ספק שנבחר בלא מכרז.
3 .מסמך זה דן בדרישה להגשת ערבות ביצוע בלבד.
4 .במצב הקיים מ"י דורשת הגשת ערבות בהתקשרויות בכל המכרזים המנוהלים ע"י מרו"ם.
5 .בהתקשרויות המתבצעות על בסיס פטור )ועדת מכרזים, פטור חשב / ס' חשב, פטור מרו"ם( מ"י
לא דרשה עד היום הגשת ערבות.
6 .בדיונים שהתקיימו בין החשבות למרו"ם סוכם כי עילת ההתקשרות אינה מהווה קריטריון לאי
דרישת הערבות ונדרש לקבוע קריטריונים בהם מ"י תדרוש ערבות ביצוע לפני התקשרות.כתובתנו באתר :
www.police.gov.il
עמוד 0 מתוך 3
7 .נערך ניתוח של ההתקשרויות בהן ניתן פטור ונערכה החלוקה הבאה:
א. חלוקה לפי משך ההתקשרות:
0 )פעילות חד פעמית
4 )פעילות מתמשכת
ב. חלוקה לפי סוג ההתקשרות:
0 )תחזוקה: מערכות, ציוד, כ"ר מיוחדים
4 )ייעוץ, חוו"ד מומחים
0 )שירותים: חנייה, רפואה, דיור
2 )חינוך, רווחה: סדנאות, סיורים, הצגות, אתרים
5 )שכירת ציוד: מירסים, איתוריות )תשלום על שירות(, רכב תלת גלגלי )תשלום על ציוד(
8 .לפרוטוקול וועדת מכרזים / ופרוטוקול פטור ס' חשב יתווסף סעיף הנוגע לצורך בערבות.
9 .בהתקשרויות הנגזרות מפטור חשב/ס' חשב )עד 22 אש"ח( ופטור מרו"ם כעקרון לא תידרש
ערבות, יחד עם זאת שמורה הזכות למרו"ם ולחשבות במקרים בהם קיים אלמנט לסכנת קבלת
השירות לדרוש ערבות.
11 .בכל יתר ההתקשרויות כעקרון תתבקש ערבות ביצוע מהספק, למעט במקרים שיפורטו בהמשך
)ועל פי הסייגים והכללים שהותוו(.
11 .ועדת מכרזים הינה הגורם המחליט על דרישת ערבות מספק והועדה רשאית להחליט כי אין מקום
לדרוש ערבות וזאת מנימוקים שיירשמו בפרוטוקול הוועדה.
12 .ועדת מכרזים תשקול לא לדרוש ערבות במקרים הבאים:
א. לא קיים אלמנט של סיכון בהתקשרות למ"י.
ב. פטור לפעילות חד פעמית – נושאים בהם לא קיימת רמת שירות מוגדרת, התקשרות מוגבלת
מול ספק.כתובתנו באתר :
www.police.gov.il
עמוד 3 מתוך 3
ג. לא נדרשה מהספק ערבות בעת התקשרות באותו נושא במסגרת מכרז )כלומר, כאשר לא
מדובר בפטור הניתן מתוקף הארכה לחוזה(.
ד. בכל מקרה, בסעיפים א-ג בתנאי שסכום ההתקשרות נמוך )עד 222 אש"ח(.
13 .במידה והועדה מצאה לנכון שלא לדרוש ערבות לא באחד מהמקרים הרשומים מעלה, פרוטוקול
הועדה יכיל נימוקים מיוחדים המסבירים את ההחלטה.
14 .בתום שנה להפעלת הקריטריונים יתבצע הליך משותף של בחינה והפקת לקחים ע"י מרו"ם
והחשבות.
בברכה,
איתי חומסקי, סנ"ץ
רמ"ד פיקוח תקציבי וחשבונאי

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס ערבות ביצוע בהתקשרות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס ערבות ביצוע בהתקשרות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס ערבות ביצוע בהתקשרות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס ערבות ביצוע בהתקשרות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס ערבות ביצוע בהתקשרות

פקס: 04-8184975
כתובת לשליחת מכתבים: מטה ארצי, דרך בר-לב 1, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משטרת ישראל » חוזים והסכמים » טופס ערבות ביצוע בהתקשרות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס ערבות ביצוע בהתקשרות להורדה

דילוג לתוכן