טופס פדיון – מסלול לזמן פרישה (תיקון 190) – ביטוח חיים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פדיון – מסלול לזמן פרישה (תיקון 190) - ביטוח חיים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פדיון – מסלול לזמן פרישה (תיקון 190) – ביטוח חיים להדפסה

מה זה טופס פדיון – מסלול לזמן פרישה (תיקון 190) - ביטוח חיים?

שם הטופס: טופס פדיון – מסלול לזמן פרישה תיקון 190 - ביטוח חיים

מטרת הטופס:
הטופס משמש לבקשת פדיון כספים שהופקדו מעל תקרה לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. בעלי הפוליסה מבקשים למלא פרטים ולספק מידע שמאפשר לחברת הביטוח לבצע את הפדיון באופן תקין.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש לפדיון, כולל שם וכתובת.
2. מספר פוליסות שמתוכן הפדיון מתבצע.
3. סכום הפדיון הנדרש.
4. הצהרה על גיל 60 ומקבל קצבה חודשית מקופת גמל/פנסיה.
5. הצהרה בנוגע למס בניכוי בשיעור מופחת של 15%.
6. הצהרה על תשלומים נוספים שעלולים להיות חלים.
7. הצהרה אישית כי המבקש פועל בעצמו ואינו עובד עבור אחר.
8. פרטי החשבון הבנקאי להעברת הפדיון.
9. צילום תעודת הזהות של בעל החשבון אליו הפדיון מועבר.

לתשומת ליבך:
- יש לציין שמות באנגלית אם ישנם תיקונים על פי הוראות הטופס.
- יש לספק מידע על תשלומים אחרים אם קיימים.
- יש להצטיין מבדיקות אימות שבוצעות על ידי הבנק.
- יש לשלוח את הטופס יחד עם תעודת הזהות ותלושי התשלומים.

הטופס מיועד לפניות לחברת הביטוח וכולל גם פרטים לצורך אימות בבנק.

טופס פדיון – מסלול לזמן פרישה (תיקון 190) - ביטוח חיים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פדיון – מסלול לזמן פרישה (תיקון 190) - ביטוח חיים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פדיון – מסלול לזמן פרישה (תיקון 190) - ביטוח חיים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פדיון – מסלול לזמן פרישה (תיקון 190) - ביטוח חיים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

2 מתוך 1 דף | 18-07-21 | 300106318
וקבלת קהל: 3455 / *7332222-03 ׀ רחבעם זאבי 2 ,גבעת שמואל
חיסכון ארוך טווח
מרכז קשרי לקוחו ת
sherutlife@fnx.co.il ׀ www.fnx.co.il ׀ 03-7337986 :פקס ׀ 5345433 גבעתיים, 53 השלום דרך: ראשי משרד
קוד מסמך 1289
לכבוד
הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה")
בקשה לפדיון כספים שהופקדו מעל תקרה בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה
מוגשת לכם בזאת בקשתי שבנדון ("הבקשה"). חתימתי מטה מהווה אישור והצהרה בדבר נכונות הפרטים ,
ידיעתי והסכמתי לכל שנאמר בבקשה. בחירות בבקשה מסומנות ב- ✓.
קצבה מוכרת
הפדיון יתבצע מכל הפוליסות מפוליסות שמספריהן:
3 2 1
6 5 4
אבקש לפדות את הכספים (חובה לציין): הנחיות נוספות:
בניכוי מס בשיעור מופחת של %15 בלבד מהרווחים הנומינלים פדיון חלקי בסך ____________________ ש"ח
אני מצהיר בזאת כי הגעתי לגיל 60 ואני מקבל קצבה חודשית מקופת גמל/פנסיה הגבוהה
מסכום הקצבה המזערי בהתאם להסדר התחיקתי (יש לצרף שלושה תלושי קצבה אחרונים).
בניכוי מס מלא בהתאם לכללי משיכה שלא כדין
בהתאם להנחיות פקיד שומה המצורפות
ידוע לי כי:
• יתרת חוב הלוואה (אם קיימת) תקוזז מן הפדיון שביקשתי.
• אשלם לכם כל תשלום שהייתי חייב לשלמו בהתאם לתנאי הפוליסה, אם הוא לא בוצע עקב הפדיון.
• כעצמאי, אני מצהיר כנדרש בצו איסור הלבנת הון כי :
אני פועל עבור עצמי ולא עבור אחר.
מכיוון שהחשבון בו יופקד הפדיון אינו חשבוני, מצורף גם "טופס הצהרת בעל פוליסה/מבוטח (תוספת שנייה)" של בעל החשבון (הטופס נמצא
.(http://www.fnx.co.il :בכתובת, הפניקס באתר
במידה ואינך בעל החשבון (צד ג') צרף צילום ת.ז וצילום המחאה של בעל החשבון וכן ציין את הקרבה _____________
מהי סיבת הפדיון ______________________________________________________________________
הצהרה ממשק אדיב
ידוע לי ואני מורה לחברה כי לצורך טיפול בבקשתי למשיכת כספים ולטובתי, תפנה החברה לבנק הרלבנטי (להלן: "הבנק") באמצעות מרכז סליקה בנקאי (מס"ב)
לאימות כל פרטי חשבון הבנק שמסרתי לחברה, לרבות שם מלא, מס' זיהוי ומס' חשבון, וזאת לצורך בדיקת תקינות פרטי חשבון הבנק שלי ועל מנת לוודא כי
הכספים יועברו לחשבוני. הנני מאשר לבנק באמצעות מס"ב להשיב לבקשת האימות לעיל ובכך הנני מוותר על חובת הסודיות שהבנק ו/או החברה חייבים כלפיי תוך
ויתור על כל טענה ו/או דרישה כלפי הבנק ו/או מס"ב ו/או החברה בנוגע להליך האימות כאמור. ידוע לי ואני מסכים כי תיעוד הליך האימות יישמר במאגרי החברה.
עוד ידוע לי כי הנני רשאי לחזור בי מהסכמתי דלעיל.
אבקש להפקיד את כספי הפדיון ב חשבוני בחשבון על שם: _________________________ הנני מאשר העברת הכספים לצד ג'
פרטי החשבון להעברה: שם הבנק _____________ מס' בנק ____ שם סניף ________ מס' סניף _____ מס' חשבון ________________
מצורפים:
צילום קריא של תעודת הזהות של בעל החשבון אליו ביקשתי להפקיד את הפדיון (אם זהה לקודם- אין צורך).
שלושה תלושי תשלומי קצבה אחרונים.
הנחיות פקיד שומה
נשלח באמצעות:
דואר ישראל לכתובתכם
sherutlife@fnx.co.il :מייל
03-7337986 :פקס
שיחה מוקלטת (לשימוש החברה)
הפדיון הינו של הכספים הצבורים עבור ✓
✓ צילום קריא של תעודת הזהות שלי כולל הספח.
✓ צילום צ‘ק שבו נראים בברור פרטי החשבון, או אישור הבנק על ניהול החשבון. לחשבון זה נא הפקידו את כספי הפדיון.
✓ FATCA CRS שאלון ו- .
Dummy Text2 מתוך 2 דף | 18-07-21 | 300106318
וקבלת קהל: 3455 / *7332222-03 ׀ רחבעם זאבי 2 ,גבעת שמואל
חיסכון ארוך טווח
מרכז קשרי לקוחו ת
sherutlife@fnx.co.il ׀ www.fnx.co.il ׀ 03-7337986 :פקס ׀ 5345433 גבעתיים, 53 השלום דרך: ראשי משרד
חתימתי מהווה אישור והצהרה בדבר נכונות כל האמור בטופס זה.
נא עדכנו את פרטי במאגרי החברה על פי הרשום כאן:

שם פרטי שם משפחה ת.ז. חתימה תאריך
כתובת (רח' ומספר) ישוב מס' טלפון מס' טלפון נייד דואר אלקטרוני
לתשומת ליבך, פרטי ההתקשרות שציינת בטופס זה יעודכנו עבור כלל המוצרים ככל שישנם ברשותך בקבוצת הפניקס
סוכן יקר, אם המסמכים לא נמסרו על ידך למשרדי החברה באותו יום בו התקבלו אצלך, הרי שעליך למלא טופס "הודעה על מועד קבלת מסמכי
המבוטח", המצוי בפורטל הסוכנים, ולהעבירו יחד עם בקשת המבוטח לחברתנו. יובהר כי ככל שלא יתקבל טופס כאמור, תראה החברה את מועד
קבלת המסמכים בחברה, כמועד בו נתקבלו אצל הסוכן.
טופס שאלות FATCA ו-CRS
פרטי בעל הפוליסה
שם פרטי בעברית שם משפחה בעברית כתובת בעברית כתובת באנגלית מס' ת.ז.
CRS-ו FATCA
האם אתה אזרח ארה"ב? כן לא
האם אתה תושב ארה"ב לצרכי מס? כן לא
ארץ לידה :________________
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית *במידה וענית "כן" לאחד מהסעיפים לעיל יש לצרף טופס W-9 ולציין שם פרטי ושם משפחה באנגלית.
האם יש לך תושבות לצרכי מס במדינה נוספת מלבד ישראל? כן לא
במידה וענית 'כן' אנא ציין מדינות תושבות ומספר TIN עבור כל מדינה:
מדינה מספר TIN
.1
.2
.3
הנני מצהיר בזאת כי הנני משלם מס כדין בכל אחת ממדינות התושבות שציינתי וכי חתמתי על הצעה זו ולרבות ההצהרות שבה נעשתה בישראל.
בחתימתי הנני מאשר כי הבנתי את משמעות הצהרותיי וכי הנני מסכים לאמור בהן.

תאריך חתימה חתימת בעל הפוליסה
Dummy Text

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פדיון – מסלול לזמן פרישה (תיקון 190) - ביטוח חיים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פדיון – מסלול לזמן פרישה (תיקון 190) – ביטוח חיים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פדיון – מסלול לזמן פרישה (תיקון 190) – ביטוח חיים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פדיון – מסלול לזמן פרישה (תיקון 190) – ביטוח חיים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פדיון – מסלול לזמן פרישה (תיקון 190) - ביטוח חיים

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הפניקס » תביעות ופידיון » טופס פדיון – מסלול לזמן פרישה (תיקון 190) – ביטוח חיים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פדיון – מסלול לזמן פרישה (תיקון 190) - ביטוח חיים להורדה

דילוג לתוכן