טופס פטירההצהרה / רישום להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פטירההצהרה / רישום. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פטירההצהרה / רישום להדפסה

מה זה טופס פטירההצהרה / רישום?

שם הטופס: טופס שגרירות צרפת - פטירה

מטרת הטופס:
הטופס משמש לבקשת רישום פטירה של אזרח צרפתי שנפטר בישראל או בירושלים ברשות הקונסולרית הצרפתית. המטרה היא לרשום את פרטי הפטירה על הרשומות הצרפתיות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. הודעת פטירה מבית החולים או דו"ח של מד"א או דו''ח משטרה.
2. אחד מהמסמכים המופיעים ברשימה הבאה (כהוכחת אזרחות צרפתית של המנוח/ה):
- דרכון ביומטרי או ת"ז בתוקף
- תעודה המעידה על אזרחות צרפתית
- עותק תעודת לידה נאמן למקור או ספר משפחה בציון הערת אזרחות צרפתית
- עותק מאומת של צו התאזרחות
- עותק של הצהרת אזרחות רשומה
- אישור רישום עדכני במאגר הקונסולרי של צרפתים השוהים מחוץ לצרפת
- כל מסמכך אחר שמעיד על אזרחות צרפתית.
3. תעודת לידה של המנוח /ה, גם בתוקף מעל 3 חודשים (מקור).
4. ספר המשפחה של המנוח/ה (מקור).
5. דרכון צרפתי ותעודת זהות צרפתית של המנוח/ה (מקור).
6. צילום דרכון ישראלי או ת"ז של המנוח/ה.
7. הוכחת מקום מגורים אחרון.
8. דרכון או ת"ז צרפתי או ישראלי של המצהיר (מקור).

כתובת מייל ליצירת קשר: etat-civil.tel-aviv-jaffa-fslt@diplomatie.gouv.fr

טופס פטירההצהרה / רישום חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פטירההצהרה / רישום מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פטירההצהרה / רישום הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פטירההצהרה / רישום להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

פטירה:הצהרה/רישום
רשימת המסמכים הנדרשים
לתשומת ליבך
בתום בדיקת התיק, במהלך הפגישה או בסיומה, ייתכן כי יידרשו מסמכים נוספים

רישום תעודת פטירה הצהרת פטירה
1 .הודעת פטירה מבית החולים או דו"ח של מד"א או דו''ח משטרה
2 .אחד מהמסמכים המופיעים ברשימה הבאה :
)כהוכחת אזרחות צרפתית של המנוח/ה(
- דרכון ביומטרי או ת"ז בתוקף
- תעודה המעידה על אזרחות צרפתית
- עותק תעודת לידה נאמן למקור או ספר משפחה בציון הערת אזרחות
צרפתית
- עותק מאומת של צו התאזרחות
- עותק של הצהרת אזרחות רשומה
- אישור רישום עדכני במאגר הקונסולרי של צרפתים השוהים מחוץ לצרפת
- כל מסמכך אחר שמעיד על אזרחות צרפתית
3 .תעודת לידה של המנוח /ה, גם בתוקף מעל 3 חודשים (מקור)
4 .ספר המשפחה של המנוח/ה (מקור)
5 .דרכון צרפתי ותעודת זהות צרפתית של המנוח/ה )מקור)
6 .צילום דרכון ישראלי או ת"ז של המנוח/ה
7 .הוכחת מקום מגורים אחרון
8 .דרכון או ת"ז צרפתי או ישראלי של המצהיר (מקור(
1 - טופס בקשה לרישום הפטירה למילוי וחתימה
2 - תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים בצירוף חותמת ''אפוסטיל''
3 - אחד מהמסמכים המופיעים ברשימה הבאה :
)כהוכחת אזרחות צרפתית של המנוח/ה(
- דרכון ביומטרי או ת"ז בתוקף
- תעודה המעידה על אזרחות צרפתית
- עותק תעודת לידה נאמן למקור או ספר משפחה בציון הערת אזרחות
צרפתית
- עותק מאומת של צו התאזרחות
- עותק של הצהרת אזרחות רשומה
- אישור רישום עדכני במאגר הקונסולרי של צרפתים השוהים מחוץ לצרפת
- כל מסמכך אחר שמעיד על אזרחות צרפתית
4 - תעודת לידה של המנוח/ה, גם בתוקף מעל 3 חודשים )מקור)
5 - ספר המשפחה של המנוח/ה )מקור)
6 - דרכון צרפתי ותעודת זהות צרפתית של המנוח/ה )מקור)
7 - צילום דרכון ישראלי או ת"ז של המנוח/ה
8 - הוכחת מקום מגורים אחרון
9 - דרכון או ת"ז צרפתי או ישראלי של המצהיר (מקור(
לתשומת ליבך : אין צרוך להתקשר לקונסוליה על מנת לקבוע תור במח' מרשם אוכלוסין.
התורים הזמינים באתר הם עבור מחלקה אחרת.
etat-civil.tel-aviv-jaffa-fslt@diplomatie.gouv.fr :הבאה לכתובת מייל באמצעות לפנות יש, פגישה לקביעת Ministère des Affaires étrangères et européennes
Les informations figurant sur le document sont enregistrées sur un fichier informatisé. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 donne aux intéressés le
droit d’accès et de rectification pour les données les concernant sous réserve des lois et règlements en vigueur en matière d’état civil.
N° 141-17-E
DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE DECES
Je, soussigné(e) ………………………………………....................................,
Nom et prénom(s) du requérant
lien avec le(la) défunt(e) : ………………………................................,
Adresse postale : …………………………...................................
Numéro de téléphone : …………………………………………....................................
Adresse email : ……………………………………………………........................................
sollicite la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de décès concernant
…………………………………………………………..................................................................................................
Nom et prénom(s) du(de la) défunt(e)
Je suis informé(e) qu'en vue de la transcription, l'officier de l'état civil français s'assure de la régularité de l'acte
étranger produit.
A ............................... , le ..........................................
(Signature du ou des requérant(s))
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU (A LA) DEFUNT(E)
Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès
Dernière adresse connue
Prénom(s) NOM du parent 1
Prénom(s) NOM du parent 2
 Célibataire  Marié(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve)
 Pacsé (e)יש לקרוא היטב את ההוראות לפני עיון ברשימת המסמכים הנדרשים
הקונסוליה הצרפתית
בתל אביב
או
הקונסוליה הצרפתית
בחו''ל או בירושלים
חשוב: הקונסוליה הצרפתית בתל אביב אינה מוסמכת לרשום אירועים שהתרחשו
מחוץ לישראל או בירושלים.
במקרים של לידה, פטירה או רישום נישואין :
- בחו''ל, יש לפנות לקונסוליית צרפת של מיקום אירוע
- בירושלים, יש ליצור קשר עם קונסוליית צרפת שבירושלים.
אם בקשותיכם מחייבות פנייה ליותר מקונסטלייה אחת )למשל נישואין רישומים בתל-
אביב, לידה בירושלים(, חייבים להגיש את המסמכים הנדרשים מקוריים לכל
קונסוליה.
ספר משפחה
ספר משפחתה מונפק לראשונה :
- בעקבות רישום הנישואין
או
- בעקבות לידתו של הילד הראשון שנולד מחוץ לנישואין
ספר משפחה המקורי יידרש לעדכון לכל בקשה בהמשך
לקבלת ספר המשפחה בדואר רשום עם סיום הטיפול בבקשה, נא להביא, במועד הגשת
המסמכים, מעטפה בפורמט A5 מבוילת בסך 50.17( ₪ מחיר לדואר רשום מעל 50 גרם(
אפוסטיל
לבקשת אפוסטיל :
- על תעודות ישראליות
נא לפנות למשרד החוץ בירושלים טל: 58.33.530-02
www.mfa.gov.il
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47867 : צרפתיות תעודות על-
על תעודות זרות – דהיינו לא צרפתיות ולא ישראליות
נא לפנות למדינה שהנפיקה את התעודה
נישואין
נישואים דתיים שנערכו בישראל ונרשמו על פי חוקי ישראל, ניתן לרשום בקונסוליה על
מנת לקבל ספר משפחה.
לא ניתן להכיר בצרפת בנישואין דתיים שנערכו מחוץ לישראל ונרשמו בישראל.
הילדים שנולדו לאחר נישואין דתיים, שנערכו בישראל ונרשמו על פי חוקי ישראל,
מוכרים כילדים שנולדו במסגרת קשר הנישואין בצרפת כמו בישראל.
לכן אין לרשום אותם כמי שנולדו מחוץ לנישואין. עדיף שההורים ינפיקו ספר משפחה
כדי שיהיו רשומים בו.
תעודות צרפתיות :
- לידה
- נישואין
- פטירה
היכן לבקש זאת )תהליך בחינם(:
- אנשים שנולדו, נישאו או נפטרו בצרפת: בעירייה של מקום הלידה, הנישואין או
הפטירה
- אנשים שנולדו, נישאו או נפטרו מחוץ לצרפת: דרך הקישור הבא
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1405
תעודת לידה בתוקף פחות משלושה חודשים נדרשת רק עבור רישום נישואין או
גירושין.
אין צורך באפוסטיל עבור תעודות צרפתיות לרישום בקונסוליה הצרפתית בתל אביב.
חשוב: מחלקת רישום אוכלוסין אינה מטפלת בהנפקת דרכונים, רישומים קונסולריים ותעודות זהות צרפתיות. ליצירת קשר
עם השירות המוסמך לכך:
afe.tel-aviv-jaffa-fslt@diplomatie.gouv.fr

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פטירההצהרה / רישום?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פטירההצהרה / רישום, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פטירההצהרה / רישום. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פטירההצהרה / רישום.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פטירההצהרה / רישום

כתובת לשליחת מכתבים: טיילת הרברט סמואל 112, תל-אביב, 63572, ת.ד. 3480
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: אגפים ממשלתיים, שגרירות צרפת
טופס קל » אגפים ממשלתיים » שגרירות צרפת » טופס פטירההצהרה / רישום

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פטירההצהרה / רישום להורדה

דילוג לתוכן