טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת אובדן / גניבת ארנק להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת אובדן / גניבת ארנק. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת אובדן / גניבת ארנק להדפסה

מה זה טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת אובדן / גניבת ארנק?

שם הטופס: טופס חברת ביטוח AIG - ביטוח רכב - פירוט מידע ומסמכים לתביעת אובדן גניבת ארנק: אובדן / גניבת ארנק (ביטוח רכב)

תוכן הטופס ומטרתו: הטופס המתואר מיועד לבעלי ביטוח רכב שנזקקו להגיש תביעה לטובת תשלום או כיסוי ביטוחי עקב אובדן או גניבת ארנק בתוך הרכב. הטופס מסייע להם למלא ולהגיש את המידע והמסמכים הנדרשים על מנת לבצע את התהליך ולקבל את הכיסוי המתאים לפי תנאי הפוליסה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי תביעה: מספר תביעה, שם מבוטח/ת, תעודת זהות.
2. אישור פרטים: המבוטח/ת מאשר/ים את המידע המוזן והחתימה מחייבת.
3. פרטי העברה בנקאית: פרטי הבנק (שם, כתובת, מספר סניף), מספר חשבון, שם בעל החשבון. גם האפשרות לקבל את תשלום התביעה לכרטיס האשראי במקרה שהיא יכולה להתבצע.
4. חתימת המבוטח/ת: אישור חתימת המבוטח/ת על פרטי ההעברה בנקאית והמצהיר/ים שאין בהסכמתו/ה כל התחייבות של החברה לכיסוי הביטוחי.

הטופס מאפשר גם אפשרויות להעברת מסמכים, הן דרך האתר האישי של החברה והן באמצעות דואר אלקטרוני או פקס.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת אובדן / גניבת ארנק חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת אובדן / גניבת ארנק מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת אובדן / גניבת ארנק הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת אובדן / גניבת ארנק להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

אובדן / גניבת ארנק (ביטוח רכב)
______________________________________________________________________
הנדון: פרוט מידע ומסמכים
על מנת לאפשר לנו לטפל בה בצורה מקצועית ויעילה, נבקשך לפעול על פי ההנחיות המצוינות מטה.
מה עלי לעשות?
עליך למלא את טופס ההודעה המצורף ולהעבירו אלינו בצירוף המסמכים המפורטים בהמשך.
אילו מסמכים עלי לצרף?
אישור משטרה (במקרה שהארנק נגנב).
אסמכתאות בגין הוצאות עבור החלפת הארנק וכן עבור כרטיסים אישיים וכרטיסי תשלום.
צילום המחאה ו/או אישור מהבנק בגין בעלות חשבון ע"ש בעל הפוליסה.
כיצד עלי להעביר את המסמכים:
www.aig.co.il/t/4atn1.a g.co. www.a g.co. L :החברה באתר" האישי האזור "באמצעות המסמכים את להעלות ניתן
ניתן את המסמכים לכתובת לשלוח דואר אלקטרוני: il.co.aig@doc.claims
ניתן לשלוח את המסמכים לפקס: 9272442-03
יש לציין על גבי כל אחד מהמסמכים את מס' התביעה כפי שמופיע בראש מכתב זה.
איך אדע שמהמסמכים התקבלו בחברה?
המסמכים יסרקו תוך יום עבודה ממועד קבלתם בחברה. בסיום פעולת הסריקה תשלח אליך הודעת טקסט (SMS(
המאשרת את קבלתם.
מהו המשך התהליך?
עם קליטתם של מלוא המסמכים הנדרשים בחברה, תיבחן זכאותך לכיסוי ביטוחי בהתאם לתנאי הפוליסה.
לנוחיותך ובכל עת, באזור האישי באתר החברה 4atn1/t/il.co.aig.www ניתן לצפות במסמכי התביעה, לבדוק את
סטטוס הטיפול בתביעה, ולהעלות מסמכים.אובדן / גניבת ארנק (ביטוח רכב)
______________________________________________________________________
אם הכל ברור ותקין לאור בדיקתנו:
נאשר זכאותך לתשלום, בהתאם לתנאי פוליסה. את התשלום המיועד עבורך, נוכל להעביר בהעברה בנקאית ישירה לחשבון
הבנק שלך.
לצורך כך, חשוב למלא את הפרטים המתאימים בטופס "העברה בנקאית".
במידה וידרשו הבהרות נוספות:
מסמכים נוספים יתבקשו ככל שיהיה צורך בהם. במקרים אלה תשלח אליך הודעה בכתב.
במידה ויתברר שאינך זכאי לכיסוי / תשלום בהתאם לתנאי הפוליסה:
ישלח אליך מכתב עם פרוט הסיבות שבגללן אינך זכאי לכיסוי או תשלום.
בכל מקרה, תשובה בכתב תשלח אליך תוך 14 ימים ממועד קבלת כל המסמכים.
מידע נוסף בדבר מערכת הכללים של החברה לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור מצוי באתר החברה בכתובת
.www.aig.co.il
על מנת למצות את זכויותיך ולבחון הגשת תביעה גם בפוליסות נוספות בחברתנו, אנו מפנים אותך לאזור האישי
באתר החברה, בכתובת: 3UUE1/t/il.co.aig.www בו תוכל לצפות בכל הפוליסות שלך וכן, לאתר המרכזי לאיתור
harb.cma.gov.il שכתובתו הביטוח מוצרי
בברכה,
מחלקת תביעות
לידיעתך, הודעות בדבר מהלך ברור התביעה ותוצאותיה, נשלחות בדרך כלל באמצעות דואר אלקטרוני. במידה וברצונך
לשנות את האופן בו תשלחנה ההודעות כאמור, יש ליצור קשר עם מוקד התביעות במספר: 9272400-03._________________________________________________________________________________________________________________ העברה בנקאית
לכבוד
AIG חברה לביטוח בע"מ
מחלקת תביעות רכב
מספר תביעה
שם מבוטח/ת מספר ת.ז
הנני/ו מצהיר/ים כי אני/ו המבוטח/ים על פי הפוליסה שבנדון ( להלן "המבוטח") וכי חתימתי/נו זו מחייבת לכל דבר ועניין.
הננו/נו מאשר/ים בזאת ל AIG חברה לביטוח בע"מ ( להלן "חברת הביטוח") כי סכום תגמולי הביטוח, במידה ומגיע/ים
לי/נו מכם, עקב האירוע שבנדון, יועבר באמצעות העברה בנקאית ישירות אל חשבון הבנק שלי/נו שפרטיו כדלקמן:
שם הבנק
כתובת הבנק
מספר סניף
מספר חשבון
שם בעל החשבון
ידוע לי שאין בהסכמתי זו משום התחייבות של חברת הביטוח להכיר בכיסוי הביטוחי או בגובה תגמולי הביטוח.
תאריך
חתימת מבוטח/ת חתימת מבוטח/ת
* יש לצרף צילום המחאה
האם תרצה לקבל את תשלום התביעה לכרטיס האשראי באמצעותו שולמה הפוליסה שברשותך
כן לא
לתשומת לבך. תשלום תביעה לכרטיס האשראי יבוצע במידה והדבר יתאפשר. אחרת תשלום התביעה יבוצע בהעברה
בנקאית

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת אובדן / גניבת ארנק?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת אובדן / גניבת ארנק, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת אובדן / גניבת ארנק. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת אובדן / גניבת ארנק.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת אובדן / גניבת ארנק

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, חברת ביטוח AIG, ביטוח רכב
טופס קל » חברות ביטוח » חברת ביטוח AIG » ביטוח רכב » טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת אובדן / גניבת ארנק

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת אובדן / גניבת ארנק להורדה

דילוג לתוכן