טופס פסיכולוגיה התפתחותית – טופס בקשה לתחילת הסמכה להדרכה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פסיכולוגיה התפתחותית - טופס בקשה לתחילת הסמכה להדרכה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פסיכולוגיה התפתחותית – טופס בקשה לתחילת הסמכה להדרכה להדפסה

מה זה טופס פסיכולוגיה התפתחותית - טופס בקשה לתחילת הסמכה להדרכה?

טופס: טופס בקשה לתחילת הסמכה להדרכה בפסיכולוגיה התפתחותית

מטרת הטופס:
טופס זה משמש לפסיכולוגים שרוצים להתמחות בהדרכה בתחום הפסיכולוגיה התפתחותית. הטופס מבקש מהמועמד למילוי פרטים אישיים, פרטי השכלה, פרטי ההדרכה, מסמכים נדרשים והוראות נוספות להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה התפתחותית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטים אישיים - שם משפחה, שם פרטי, תעודת זהות, שם משפחה קודם (אם יש), מין, שם האב, שם משפחה באותיות לטיניות, תאריך לידה, שנת עליה, כתובת מדויקת, פרטי יצירת קשר.

ב. פרטי השכלה - מספר רישום בפנקס הפסיכולוגים, תאריך הרישום, מספר מומחה בפנקס הפסיכולוגים, תאריך הרישום של מומחה בפנקס הפסיכולוגים, שמות של מדריכים בפסיכולוגיה התפתחותית הממליצים על התאמה לתהליך הסמכה להדרכה.

ג. אישור המוסד המוכר - פרטי המוסד שבו יתקבל המתמחה, והאישור מצד המוסד.

ד. תוכנית הדרכת מתמחים - פרטי המתמחה המודרך, מאושר לתהליך התמחות זמני/קבוע מתאריך, שם המדריך על ההדרכה, מס' מומחה מדריך, חתימת המדריך על ההדרכה.

ה. המסמכים שיש לצרף - רשימת המסמכים הנדרשים, כולל תעודת מומחה בפסיכולוגיה התפתחותית, אישור על ניסיון בעבודה כפסיכולוג התפתחותי, שתי המלצות ממדריכים בפסיכולוגיה התפתחותית.

ו. הצהרת המתמחה בהדרכה - התחייבות המתמחה להודיע על כל שינוי בתהליך, כתובת או כל שינוי אחר, ולקבל אישור מראש מהוועדה לשינויים שאינם מאושרים מראש.

טופס זה מוגש למועצת הפסיכולוגים במשרד הבריאות ודרוש אישור מועדת ההתמחות על כל שלב בתהליך.

טופס פסיכולוגיה התפתחותית - טופס בקשה לתחילת הסמכה להדרכה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פסיכולוגיה התפתחותית - טופס בקשה לתחילת הסמכה להדרכה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פסיכולוגיה התפתחותית - טופס בקשה לתחילת הסמכה להדרכה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פסיכולוגיה התפתחותית - טופס בקשה לתחילת הסמכה להדרכה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
טופס בקשה לרישום להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה התפתחותית
א. פרטים אישיים
שם משפחה: _______________________ שם פרטי: __________________ ת.ז: __________________
שם משפחה קודם )במידה וקיים(: ___________________________ מין: זכר / נקבה
שם האב: _____________________שם משפחה באותיות לטיניות: _______________________________
תאריך לידה:____________________________ שנת עליה: ___________________________________
כתובת מדויקת: ישוב:___________________ רחוב: ________________________מס' בית: ________
מס' דירה: _______מיקוד: _______________ נייד: ________________ טלפון בעבודה: ______________
דוא"ל: ____________________________________________________________________________
ב. פרטי השכלה
מספר רישום בפנקס הפסיכולוגים: ______________ תאריך הרישום: _____________
מספר מומחה בפנקס הפסיכולוגים: ______________ תאריך הרישום: _____________
מדריכים בפסיכולוגיה התפתחותית הממליצים על התאמה לתהליך הסמכה להדרכה:
שם המדריך/כה: _______________________ מספר רישום בפנקס: _____________ )המלצה מצורפת(
שם המדריך/כה: _______________________ מספר רישום בפנקס: _____________ )המלצה מצורפת(
ג. אישור המוסד המוכר
שם המוסד: ________________________________________________________________________
כתובת: ____________________________________________טלפון: _________________________
אנו מאשרים בזה כי הפסיכולוג: ________________________________יתקבל במוסדנו כמתמחה בהדרכה
מתאריך: ____________________ בהיקף משרה: ________________ לתקופה של:________________
מנהל המוסד: _____________________________ חתימה וחותמת: ___________________________
פסיכולוג אחראי על ההתמחות: ____________________________חתימה וחותמת: __________________
תאריך: _______________________מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
ד. תוכנית הדרכת מתמחים
יש לרשום לפחות מתמחה מאושר אחד:
שם המתמחה המודרך: ____________________________________ ת.ז: _________________________
מאושר לתהליך התמחות זמני / קבוע מתאריך: __________________
שם המדריך על ההדרכה: ______________________________ מס' מומחה מדריך: __________________
חתימת המדריך על ההדרכה: _______________________________ תאריך: _______________________
ה. המסמכים שיש לצרף
יש למלא את הטופס ולהגישו לועדה המקצועית בצירוף המסמכים הבאים:
 צילום תעודת מומחה בפסיכולוגיה התפתחותית.
 אישור על ניסיון של שלוש שנות עבודה כפסיכולוג התפתחותי )אם עבדת במוסד-יש לצרף אישור מכח-אדם
במוסד. אם עבדת בעבודה פרטית-יש לצרף אישור עוסק מורשה והצהרה בפני עו"ד על היקף וסוג העבודה
המקצועית(.
 שתי המלצות ממדריכים בפסיכולוגיה התפתחותית המכירים אותך בעבודתך כפסיכולוג התפתחותי מומחה
ומתייחסות להתאמתך לתהליך הסמכה להדרכה.
ו. הצהרת המתמחה בהדרכה
עם כניסתי לתהליך ההתמחות בהדרכה אני מתחייב להודיע לוועדה בכתב על כל שינוי בתהליך או ברציפות
ההתמחות בהדרכה ולקבל את אישור הוועדה המקצועית על כך. ידוע לי כי שינויים שלא אקבל עליהם אישור
מראש מהוועדה לא יחייבו את הוועדה.
יש להודיע על כל שינוי כתובת, בצרוף צילום ת.ז. עם הכתובת המעודכנת, למנהל פנקס הפסיכולוגים במשרד
הבריאות וכן למשרד מועצת הפסיכולוגים.
כמו-כן, ידוע לי כי יום תחילת ההתמחות בהדרכה יחשב התאריך הנזכר בהודעת המוסד המוכר כיום תחילת
ההתמחות בהדרכה בפועל או התאריך שבו התקבלה הבקשה בוועדה המקצועית, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
תאריך: ______________________ חתימה: ______________________
ז. החלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה התפתחותית
 מאושרת התחלת התמחות בהדרכה מתאריך ____________________
 לא מאושרת מהסיבה: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
תאריך: _________________ שם המאשר: ________________________חתימה: _________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פסיכולוגיה התפתחותית - טופס בקשה לתחילת הסמכה להדרכה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פסיכולוגיה התפתחותית – טופס בקשה לתחילת הסמכה להדרכה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פסיכולוגיה התפתחותית – טופס בקשה לתחילת הסמכה להדרכה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פסיכולוגיה התפתחותית – טופס בקשה לתחילת הסמכה להדרכה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פסיכולוגיה התפתחותית - טופס בקשה לתחילת הסמכה להדרכה

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס פסיכולוגיה התפתחותית – טופס בקשה לתחילת הסמכה להדרכה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פסיכולוגיה התפתחותית - טופס בקשה לתחילת הסמכה להדרכה להורדה

דילוג לתוכן