טופס פסיכולוגיה חינוכית – טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פסיכולוגיה חינוכית – טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות להדפסה

מה זה טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות?

שם הטופס: טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית

תקציר:
הטופס הנ"ל הוא טופס בקשה שניתן למלא על מנת להתמחות בתחום הפסיכולוגיה החינוכית במסגרת המוסדות הרשמיים בישראל. המטרה העיקרית היא לאפשר למועמדים להתמחות קבועה בתחום זה לצורך רישום רשמי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטים אישיים: מספר תעודת זהות, שם משפחה, שם פרטי, תאריך לידה, מין, כתובת מדויקת, טלפונים, דוא"ל.
ב. פרטי השכלה: פרטי ההשכלה והתואר הראשון, מספר רישום בפנקס הפסיכולוגים.
ג. אישור המוסד המוכר: אישור מהמוסד בו למדת ובו התמחית, עם פרטי המוסד.
ד. הוראות למילוי הטופס: הציון של המסמכים הנדרשים לצרפם לטופס, כולל תעודת זהות, תעודת רישום בפנקס הפסיכולוגים, קוריקולום לימודים רשמי, וכו'.
ה. הצהרת המתמחה: התחייבות להודיע על שינויים בתהליך ההתמחות וקבלת אישור הוועדה על כך, וגם הצהרת התחייבות לשלוח עדכון של כתובת לפנקס הפסיכולוגים ולמועצת הפסיכולוגים.
ו. החלטת הוועדה המקצועית: אישור או דחיה של התמחות קבועה בתחום הפסיכולוגיה החינוכית על פי תאריך וחתימת חברי הוועדה.

מטרת הטופס:
הטופס מיועד למבקשים להתמחות בתחום הפסיכולוגיה החינוכית ולהגיש בקשה רשמית לקבלת אישור מוסדי להתמחות קבועה בתחום זה. הטופס מכיל את הפרטים האישיים של המבקש, פרטי ההשכלה והמוסד בו הוא למד, ומעמיד בפניו את ההחלטה של הוועדה המקצועית לאישור או דחיה של ההתמחות בהתאם לקריטריונים המוגדרים.

נדרש מלמלא את המסמכים הנדרשים לצירוף ולספק את פרטי ההשכלה, על מנת לאפשר לוועדה לבצע את הפקידה שלה בבחינת ההתמחות המבוקשת. הטופס גם מאמץ את המתמחה לציין שינויים בתהליך ההתמחות ולהודיע עליהם לוועדה, ולספק עדכונים לפנקס הפסיכולוגים ולמועצת הפסיכולוגים.

טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית
א. פרטים אישיים
שם משפחה: ____________________________ שם פרטי: _______________________
מס' ת.ז.:ֹ ________________שם משפחה באותיות לטיניות: ______________________
שם משפחה קודם )במידה וקיים(: __________________ מין: זכר / נקבה
תאריך לידה:___________ ארץ לידה:____________ שנת עליה: __________________
כתובת מדויקת: רחוב: _______________________ מס' בית: _____________________
מס' דירה: _______________ ישוב:____________________ מיקוד: _______________
טלפון בבית: ______________________ טלפון נייד: _____________________________
דוא"ל: ________________________________________________________________
ב. פרטי השכלה
למודים לתואר שני / ישיר לדוקטורט בפסיכולוגיה באוניברסיטה: _____________________
חוג: __________________________ מגמה: _____________________________
מספר רישום בפנקס הפסיכולוגים: ______________ תאריך הרישום: ________________
הנני מתמחה בתחום נוסף )שאינו התחום המבוקש(: ________________________________
במוסד מוכר: __________________________ בהיקף משרה: ______________________
ג. אישור המוסד המוכר
שם המוסד: _____________________ כתובת: _________________________________
אנו מאשרים בזה כי ממלא הטופס יתקבל במוסדנו כמתמחה מתאריך: ___________________
בהיקף משרה: _______ מס' שעות שבועיות: ________ )היקף שעות לחצי משרה לא יפחת מ- 18
שעות שבועיות(
לתקופה של: __________________________
מנהל השפ"ח: _____________________ חתימה וחותמת: _______________________
פסיכולוג אחראי על ההתמחות: ___________________חתימה וחותמת: _______________
תאריך: _______________________מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
ד. הוראות למילוי הטופס
יש למלא את הטופס ולהגישו לוועדה המקצועית בצירוף המסמכים הבאים:
 צילום תעודת מ.א. ו/או דוקטורט או אישור זכאות למ.א. ו/או לדוקטורט.
 אישור על המגמה בה למדת.
 צילום תעודת רישום בפנקס הפסיכולוגים.
 קוריקולום לימודים )רשימת קורסים מפורטת ורשמית מהאוניברסיטה(.
ה. הצהרת המתמחה
עם כניסתי לתהליך ההתמחות אני מתחייב להודיע לוועדה בכתב על כל שינוי בתהליך או ברציפות
ההתמחות ולקבל את אישור הוועדה המקצועית על כך. במעבר ממוסד אחד למוסד אחר יש לשלוח
טופס בקשה לרישום להתמחות.ידוע לי כי שינויים שלא אקבל עליהם אישור מראש מהוועדה לא
יחייבו את הוועדה.
יש להודיע על כל שינוי כתובת, בצרוף צילום ת.ז. עם הכתובת המעודכנת, למנהל פנקס
הפסיכולוגים במשרד הבריאות וכן למשרד מועצת הפסיכולוגים.
כמו-כן, ידוע לי כי יום תחילת ההתמחות יחשב התאריך הנזכר בהודעת המוסד המוכר כיום תחילת
ההתמחות בפועל או התאריך שבו התקבלה הבקשה בוועדה המקצועית, הכל לפי התאריך המאוחר
יותר.
תאריך: ______________________ חתימה: ______________________
ו. החלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית
 מאושרת התחלת התמחות קבועה מתאריך: ____________________
 לא מאושרת מהסיבה: ________________________________________________
_________________________________________________________________
תאריך: _________________ שם המאשר: _______________חתימה: ______________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פסיכולוגיה חינוכית – טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פסיכולוגיה חינוכית – טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פסיכולוגיה חינוכית – טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס פסיכולוגיה חינוכית – טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות להורדה

דילוג לתוכן