טופס פסיכולוגיה קלינית – טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פסיכולוגיה קלינית – טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה להדפסה

מה זה טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה?

שם הטופס: טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה בפסיכולוגיה קלינית.

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת הרישום לתהליך ההסמכה להדרכה בתחומי פסיכולוגיה קלינית. הטופס מכיל פרטים אישיים של המבקש, בקשה לרישום לתהליך ההסמכה, תוכנית הדרכת המתמחים, פירוט הנסיון המקצועי, המסמכים הנדרשים, הצהרת המתמחה בהדרכה, והחלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטים אישיים - פרטים אישיים של המבקש, כולל שם, כתובת, מספר טלפון, ודוא"ל.
ב. הבקשה - בקשה לרישום לתהליך ההסמכה, כולל בחירת תחום פסיכולוגיה קלינית, התאריך ממנו מתחיל התהליך, ושם המוסד המוכר בו יתבצע ההדרכה.
ג. תוכנית הדרכת המתמחים - מילוי שמות המתמחים המודרכים, מספרי הרישום בפנקס, והחתימות הרלוונטיות.
ד. פירוט הנסיון המקצועי - פרטים אודות הנסיון המקצועי של המבקש לאחר קבלת המומחיות הקלינית.
ו. המסמכים שיש לצרף - רשימת המסמכים והמסמכים עצמם שנדרשים להגשה עם הטופס.
ז. הצהרת המתמחה בהדרכה - המתמחה מתחייב להודיע על כל שינוי בתהליך ולקבל אישור מהוועדה על כל שינוי. הוא גם מתחייב להודיע על שינויי כתובת.
ח. החלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית - החלטת הוועדה המקצועית בנוגע לאישור הרישום לתהליך ההסמכה.

מעבר לכך, הטופס מכיל פרטי המשרד, כולל כתובת, טלפון, פקס, ודוא"ל ליצירת קשר ושאלות נוספות.

טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
טופס בקשה לרישום להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה קלינית
א. פרטים אישיים
שם משפחה: ____________________________ שם פרטי: _______________________________
מס' ת.ז.:ֹ ______________________ שם משפחה באותיות לטיניות: _______________________
שם משפחה קודם )במידה וקיים(: __________________ מין: זכר / נקבה
תאריך לידה:____________________________ שנת עליה: ______________________
כתובת: ישוב:______________ רחוב: _________ מס' בית: ___ מס' דירה: ___ מיקוד: __________
טלפון בבית: ________________________ טלפון נייד: ____________________________________
דוא"ל: _________________________________________________________________________
ב. הבקשה
אני מבקש/ת להירשם לתהליך ההסמכה להדרכה בפסיכולוגיה קלינית בתחומים:
אבחון / טיפול / שני התחומים )סמן את התחום המבוקש(
החל מתאריך: _____________ במוסד מוכר: _________________ היקף משרה: ________
ג. תוכנית הדרכת המתמחים
יש לרשום לפחות מתמחה אחד בכל תחום מבוקש להתמחות בהדרכה:
שם המתמחה המודרך
מס'
רישום
בפנקס
שם המדריך הקליני על
ההדרכה
מס'
רישום
בפנקס
חתימת המדריך על
ההדרכה
אבחון
טיפולמועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
ד. פירוט הנסיון המקצועי לאחר קבלת המומחיות הקלינית
שם המוסד בו עבדת לאחר קבלת
המומחיות
היקף
המשר
ה
מתאריך עד תאריך אבחון טיפול פרטי
ה. אישור המוסד המוכר
שם המוסד: __________________ כתובת: ___________________טלפון: ____________
אנו מאשרים בזה כי הפסיכולוג: _____________________יתקבל במוסדנו כמתמחה בהדרכה
מתאריך: _______________ בהיקף משרה: ________________ לתקופה של:__________
מנהל המוסד: __________________ חתימה וחותמת: __________________
פסיכולוג אחראי על ההתמחות: ___________________חתימה וחותמת: _______________
תאריך: _______________________
ו. המסמכים שיש לצרף
יש למלא את הטופס ולהגישו לוועדה המקצועית בצירוף המסמכים הבאים:
 צילום תעודת מומחה בפסיכולוגיה קלינית.
 אישור על ניסיון של שלוש שנות עבודה כפסיכולוג קליני )אם עבדת במוסד-יש לצרף אישור מכח-אדם במוסד.
אם עבדת בעבודה פרטית-יש לצרף אישור עוסק מורשה והצהרה בפני עו"ד על היקף וסוג העבודה המקצועית(.
 שתי המלצות ממדריכים בפסיכולוגיה קלינית המכירים אותך בעבודתך כפסיכולוג קליני מומחה ומתייחסות
להתאמתך לתהליך הסמכה להדרכה, לפחות אחת מהן תתייחס לתחום המבוקש.
 במידה וההרשמה הינה להסמכה בהדרכה בתחום אחד בלבד, יש להגיש שוב טופס בקשה על מנת להתחיל
הסמכה בהדרכה בתחום נוסף ולצרף המלצה נוספת אחת לתחום המבוקש.מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
ז. הצהרת המתמחה בהדרכה
עם כניסתי לתהליך ההתמחות בהדרכה אני מתחייב להודיע לוועדה בכתב על כל שינוי בתהליך או ברציפות
ההתמחות בהדרכה ולקבל את אישור הוועדה המקצועית על כך. ידוע לי כי שינויים שלא אקבל עליהם אישור
מראש מהוועדה לא יחייבו את הוועדה.
יש להודיע על כל שינוי כתובת, בצרוף צילום ת.ז. עם הכתובת המעודכנת, למנהל פנקס הפסיכולוגים במשרד
הבריאות וכן למשרד מועצת הפסיכולוגים.
כמו-כן, ידוע לי כי יום תחילת ההתמחות בהדרכה יחשב התאריך הנזכר בהודעת המוסד המוכר כיום תחילת
ההתמחות בהדרכה בפועל או התאריך שבו התקבלה הבקשה כולל כל המסמכים המבוקשים בוועדה המקצועית,
הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
תאריך: ______________________ חתימה: ______________________
ח. החלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית
 מאושרת התחלת התמחות בהדרכה בתחום _________________
 מתאריך ____________________
 לא מאושרת מהסיבה: ________________________________________________
_________________________________________________________________
תאריך: _________________ שם המאשר: _______________חתימה: ______________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פסיכולוגיה קלינית – טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פסיכולוגיה קלינית – טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פסיכולוגיה קלינית – טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס פסיכולוגיה קלינית – טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה להורדה

דילוג לתוכן