טופס פסיכולוגיה קלינית – טופס ריכוז נתוני חו"ל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס ריכוז נתוני חו"ל. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פסיכולוגיה קלינית – טופס ריכוז נתוני חו"ל להדפסה

מה זה טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס ריכוז נתוני חו"ל?

שם הטופס: גליון ריכוז נתונים לצורך קביעת מעמד מקצועי בפסיכולוגיה קלינית

מטרת הטופס: הטופס מיועד למסייעים בתחום הפסיכולוגיה הקלינית שרוצים לבדוק את בקשתם להכרה במעמדם המקצועי, ונדרשים למלא את הטופס ולספק מסמכים רלוונטיים כדי לקבל הכרה מהועדה המקצועית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים, כוללים שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, שם משפחה באותיות לטיניות, שם משפחה קודם (אם קיים), מין, תאריך לידה, ארץ לידה, שנת עליה, וכתובת מדויקת.
2. פרטי יצירת קשר, כוללים טלפון בבית, טלפון נייד, ודוא"ל.
3. רשומים איזו תעודת רישום בפנקס הפסיכולוגים כן/לא.
4. קורות חיים מקצועיים כן/לא.
5. צילום תעודת A.M (במידה ויש) כן/לא.
6. צילום תעודת D.H.P (במידה ויש תואר שלישי) כן/לא.
7. אישור האוניברסיטה כי בתקופת הלימודים לא היתה מגמה קלינית באוניברסיטה כן/לא.
8. רשימת מפורטת של הקורסים לתואר שני כן/לא.
9. רשימה מפורטת של הקורסים לתואר שלישי (במידה ויש) כן/לא.
10. אישור האוניברסיטה על תוכן הקורסים כולל המבחנים שנלמדו בקורסים באיבחון כן/לא.
11. דיווח מהפרקטיקום בנוגע לפרטים אישיים, מסגרות קליניות מובהקות בלבד, ומידע נוסף כמו סוג היחידה, תקופת העבודה, היקף המשרה, ומספר שעות הדרכה שקיבלת.
12. אישורים מתאימים לפרקטיקום טיפול ראיון במספר שלושה שלבים (ראה הערה א').
13. אישור פסיכולוג קליני ראשי במוסד המתייחס לכל סעיפי הטופס א-ז.

כתובת למשלוח המילוי והמסמכים: מועצת הפסיכולוגים, משרד הבריאות, רחוב הרבי מבכרך 5, תל אביב-יפו, מיקוד 66849.

ניתן ליצור קשר באמצעות הדוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.il, טלפון: 5400, פקס: 02-6474804.

טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס ריכוז נתוני חו"ל חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס ריכוז נתוני חו"ל מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס ריכוז נתוני חו"ל הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס ריכוז נתוני חו"ל להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
גליון ריכוז נתונים לצורך קביעת מעמד מקצועי בפסיכולוגיה קלינית
למסיימי לימודים ו/או התמחות בחו"ל
על מנת לעזור לכם ולנו לבדוק את בקשתכם להכרה במעמדכם המקצועי בתחום הפסיכולוגיה
הקלינית, הנכם מתבקשים למלא את הטופס והטבלא המצורפת תוך שימת לב על מילוי כל ההוראות
המתבקשות.
הועדה המקצועית תוכל לדון בבקשתכם רק במידה וכל המסמכים הנדרשים מצורפים.
פרטים אישיים
שם משפחה: ____________________________ שם פרטי: _______________________
מס' ת.ז.:ֹ ________________שם משפחה באותיות לטיניות: ______________________
שם משפחה קודם )במידה וקיים(: __________________ מין: זכר / נקבה
תאריך לידה:___________ ארץ לידה:____________ שנת עליה: __________________
כתובת מדויקת: רחוב: _______________________ מס' בית: _____________________
מס' דירה: _______________ ישוב:____________________ מיקוד: _______________
טלפון בבית: ______________________ טלפון נייד: _____________________________
דוא"ל: ________________________________________________________________
יש למספר את כל האישורים והמסמכים הנלווים לפי מספר האישור המפורט בצד הימני של
הטבלא, במידה ויש מספר אישורים לאותו סעיף, יש למספר את כולם באותו מספר.
לדוגמא:
כל המסמכים הרלוונטיים לאישור מס' 9 ,ימוספרו כמספר 9.
אישור
מספר
שם המסמך האם מצורף אישור
יש לסמן בעיגול
1 תעודת רישום בפנקס הפסיכולוגים כן / לא
2 קורות חיים מקצועיים כן / לא
3 צילום תעודת .A.M כן / לא
4 צילום תעודת .D.H.P( באם יש תואר שלישי( כן / לא
5 במידה והלימודים אינם במגמה קלינית יש לצרף:
אישור האוניברסיטה כי בתקופת הלימודים לא היתה
מגמה קלינית באוניברסיטה זו
כן / לא
6 רשימת מפורטת של הקורסים לתואר שני כן / לא
7 רשימה מפורטת של הקורסים לתואר שלישי )באם יש( כן / לא
8 אישור האוניברסיטה על תוכן הקורסים כולל המבחנים
שנלמדו בקורסים באיבחון
כן / לא מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
יש לכלול בטבלא זו דיווח מהפרקטיקום ועד היום
אישור
מספר
א. שם המוסד
)ראה הערה א'(
ב. לפני או
אחרי קבלת
M.A תואר
מחק את המיותר
ג. סוג היחידה
מחק את המיותר
ד. תקופת
העבודה
ממתי עד מתי
ה. היקף
המשרה
ו. מספר שעות הדרכה שקיבלת ז.מספר
הטסטים
שהעברת
)ראה הערה ז'(
ח.יש לצרף
אישורים
מתאימים
)ראה הערה ח'(
איבחון טיפול ראיון
9 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
10 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
11 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
12 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
13 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
14 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
15 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
16 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
17 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
18 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
19 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
20 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
הערה א': 1 .יש לכלול "מסגרות קליניות מובהקות" בלבד, כלומר, עבודה בבית-חולים או מרפאה ציבורית לבריאות הנפש או מרפאה פרטית לבריאות
הנפש מוכרת, והכוללת צוות רב מקצועי, ישיבות צוות, הדרכות, דיון על מקרים וכו' )ראה סעיף ד' תוכנית ההתמחות 2.)
2 .יש לכלול את תאור המוסד בנפרד.
הערה ז': יש לצרף פרוט שמות הטסטים שהעברת.
הערה ח': 1 .אישור פסיכולוג קליני ראשי במוסד המתייחס לכל סעיפי הטבלא א-ז.
2 .חוות דעת הפסיכולוגים הקליניים על כל אחד מהתחומים שהדריכו אותך.
** במידה ואין בידך אישורים מתאימים, אין לכלול את הדיווח על המוסד הנ"ל במסגרת הדיווח על ותק ו/או נסיון

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס ריכוז נתוני חו"ל?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פסיכולוגיה קלינית – טופס ריכוז נתוני חו"ל, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פסיכולוגיה קלינית – טופס ריכוז נתוני חו"ל. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פסיכולוגיה קלינית – טופס ריכוז נתוני חו"ל.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס ריכוז נתוני חו"ל

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס פסיכולוגיה קלינית – טופס ריכוז נתוני חו"ל

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פסיכולוגיה קלינית - טופס ריכוז נתוני חו"ל להורדה

דילוג לתוכן