טופס פסיכולוגיה רפואית – בקשה לקבלת תואר מומחה ו / או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פסיכולוגיה רפואית - בקשה לקבלת תואר מומחה ו / או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פסיכולוגיה רפואית – בקשה לקבלת תואר מומחה ו / או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות להדפסה

מה זה טופס פסיכולוגיה רפואית - בקשה לקבלת תואר מומחה ו / או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות?

שם הטופס: טופס משרד הבריאות - פסיכולוגיה רפואית - בקשה לקבלת תואר מומחה ו/או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות

מטרת הטופס:
הטופס משמש לפסיכולוגים הרוצים לקבל תואר מומחה בפסיכולוגיה רפואית ו/או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות בפסיכולוגיה רפואית, והוא מוגש למועצת הפסיכולוגים במשרד הבריאות בישראל.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטים אישיים: כולל שם, מספר תעודת זהות, מקום ושנת לידה, כתובת נוכחית, מקום עבודה נוכחי, מידע אקדמי ומידע על ההתמחות הקודמת בפסיכולוגיה הרפואית.

ב. בקשה לבחינה: הציון של המועד הרצוי לגשת לבחינת סיום ההתמחות בפסיכולוגיה רפואית ואם אחד מחלקי הבחינה המוגשת מתמקד בילדים.

ג. הוראות להגשת הבקשה: כלל ההוראות הנדרשות להגשת הבקשה, כולל תאריכים והמסמכים הנדרשים לצרף.

טופס פסיכולוגיה רפואית - בקשה לקבלת תואר מומחה ו / או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פסיכולוגיה רפואית - בקשה לקבלת תואר מומחה ו / או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פסיכולוגיה רפואית - בקשה לקבלת תואר מומחה ו / או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פסיכולוגיה רפואית - בקשה לקבלת תואר מומחה ו / או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
הועדה מקצועית
לפסיכולוגיה רפואית
בקשה לקבלת תואר מומחה בפסיכולוגיה רפואית
ו/או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות בפסיכולוגיה רפואית
לפי תקנה 31( א( )2( ,)3 )בתקנות המומחיות
תאריך הגשת הבקשה: _______________________
א. פרטים אישיים
שם ושם משפחה: _________________________ מספר ת"ז:___________________
מקום ושנת לידה: __________________ שנת עליה: __________
כתובת נוכחית: ישוב _____________ רחוב ___________ מס' בית_____ מיקוד ______
מקום עבודה נוכחי: ________________ טל' בבית __________ נייד_______________
דוא"ל:
תואר אקדמי ________ משנת_________ מאוניברסיטה ________________________
תאריך סיום חובות לתואר שני בפסיכולוגיה רפואית, פרט לתזה _______
תאריך רישום בפנקס הפסיכולוגים _________
האם ניגשת בעבר לבחינת סיום ההתמחות הרפואית? כן / לא . באיזה תאריכים __________
שמות חברי צוות הבוחנים: _______________________________________________
========================================================
ב. בקשה לבחינה:
אני מבקש/ת לגשת לבחינת סיום ההתמחות בפסיכולוגיה רפואית בחודש מאי / נובמבר סמנ/י את
המועד הרצוי לך.
אנא ציין/ני האם אחד מחלקי הבחינה המוגשת )המקרה, ההתערבות המערכתית / הקבוצתית(
הינו במיקוד ילדים: כן / לא.
ציין/י את שמות המדריכים הרפואיים אתם היה )או יש( לך קשר חברתי או מקצועי משמעותי, ואשר
לא צוינו בגיליון ריכוז נתוני ההתמחות. זאת על מנת להבטיח כי לא ישובצו כבוחנים בבחינתך.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
מועד הבחינה מועד הגשת הטפסים רשאים להגיש בקשה לסיום התמחות
קיץ
1 מאי
עד
31 מאי
הגשת טפסים עד
1.3 לתאריך
לאחר תאריך זה, לא תתקבלנה
בקשות לגשת לבחינה
במועד קיץ
מתמחים שיסיימו התמחות בפועל
עד לתאריך 2.28
יהיה עליהם להשלים את כל המסמכים
הנדרשים עד לתאריך 3.15
חורף
1 בנובמבר
עד
30 בנובמבר
הגשת טפסים עד
1.9 לתאריך
לאחר תאריך זה, לא תתקבלנה
בקשות לגשת לבחינה
במועד חורף
מתמחים שיסיימו התמחות בפועל
עד לתאריך 8.31
יהיה עליהם להשלים את כל המסמכים
הנדרשים עד לתאריך 9.15
הערות
באחריות הנבחן לוודא
שהטפסים התקבלו במשרד
מועצת הפסיכולוגים עד
לתאריך הנדרש
אם עברו למעלה מ-5 שנים מיום סיום
ההתמחות בפועל יש לפנות בכתב לועדה
המקצועית טרם הגשת הבקשה לגשת לבחינה
הנחיות להגשת הבקשה:
 נא לשלוח את הטופס בשני עותקים.
 נא לשלוח את גיליון ריכוז נתוני ההתמחות המלא, בשני עותקים.
 נא לצרף אישורי כ"א מהמוסדות הכוללים תאריכי העסקה והיקף משרה )כולל פירוט חל"ד,
חל"ת וחופשות מעל חודש ימים ברציפות(.
 נא לצרף צילום ת.ז.כולל הספח.
ודא/י שכל מדריכיך יעבירו לוועדה את חוות דעתם עד למועד הגשת בקשה זו.
חתימת המבקש: __________________________
לשימוש הועדה המקצועית
זכאות לגשת לבחינה: זכאי / פטור / אחר _________________________________________
תאריך: ________________ חתימת המאשר: __________________________
החלטת הועדה המקצועית לפסיכולוגיה רפואית על קבלת המומחיות:
 מאושר תואר מומחה בפסיכולוגיה רפואית מתאריך: _____________________________
 לא מאושרת מהסיבה: ___________________________________________________

תאריך: _________________ שם המאשר: ______________ חתימה: __________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פסיכולוגיה רפואית - בקשה לקבלת תואר מומחה ו / או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פסיכולוגיה רפואית – בקשה לקבלת תואר מומחה ו / או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פסיכולוגיה רפואית – בקשה לקבלת תואר מומחה ו / או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פסיכולוגיה רפואית – בקשה לקבלת תואר מומחה ו / או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פסיכולוגיה רפואית - בקשה לקבלת תואר מומחה ו / או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס פסיכולוגיה רפואית – בקשה לקבלת תואר מומחה ו / או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פסיכולוגיה רפואית - בקשה לקבלת תואר מומחה ו / או הרשמה לבחינת סיום ההתמחות להורדה

דילוג לתוכן