טופס פסיכולוגיה רפואית – טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פסיכולוגיה רפואית – טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה להדפסה

מה זה טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה?

שם הטופס: טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה בפסיכולוגיה רפואית

מטרת הטופס:
הטופס מיועד למועמדים שרוצים להתמחות בהדרכה בתחום הפסיכולוגיה הרפואית ומבקשים אישור ממשרד הבריאות ומועצת הפסיכולוגים להתחיל את התהליך.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטים אישיים: משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, שם משפחה באותיות לטיניות, שם משפחה קודם (במידה וקיים), מין, תאריך לידה, שנת עליה, כתובת מדויקת, טלפון בבית, טלפון נייד, דוא"ל.

ב. פרטי השכלה: מספר רישום בפנקס הפסיכולוגים, תאריך הרישום, מספר מומחה בפנקס הפסיכולוגים, תאריך הרישום, שמות המדריכים בפסיכולוגיה הרפואית הממליצים על התאמה לתהליך הסמכה להדרכה.

ג. אישור המוסד המוכר: שם המוסד, כתובת, טלפון, אישור כי הפסיכולוג יתקבל במוסד כמתמחה בהדרכה.

ד. תוכנית הדרכת מתמחים: שם המתמחה המודרך, אישור לתהליך התמחות זמני / קבוע מתאריך, שם המדריך על ההדרכה, מס מומחה מדריך.

ה. המסמכים שיש לצרף: צילום תעודת מומחה בפסיכולוגיה רפואית, אישור נסיון של שלוש שנות עבודה כפסיכולוג רפואי, שתי המלצות ממדריכים בפסיכולוגיה רפואית המכירים את המועמד בעבודתו וממליצים עליו לתהליך הסמכה להדרכה.

ו. הצהרת המתמחה בהדרכה: המתמחה מתחייב להודיע על כל שינוי בתהליך או ברציפות ההתמחות בהדרכה ולקבל אישור מהוועדה המקצועית על כך. כמו-כן, הוא יתריע על שינוי כתובת וישלח צילום תעודת זהות עם הכתובת המעודכנת.

ז. החלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה רפואית: כאשר המועמד מקבל הסכמה להתחיל את התהליך, מתועדת תאריך ההתחלה והחתימה של המאשר. אם הוא לא מאושר, יש לספק הסיבה לאי אישור ולציין את תאריך ההחלטה ושם המאשר.

טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
טופס בקשה לרישום להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה רפואית
א. פרטים אישיים
שם משפחה: ____________________________ שם פרטי: _______________________
מס' ת.ז.:ֹ ____________________________ שם משפחה באותיות לטיניות: __________________
שם משפחה קודם )במידה וקיים(: __________________ מין: זכר / נקבה
תאריך לידה:____________________________ שנת עליה: ______________________
כתובת מדויקת: ישוב:_____________________ רחוב: _________________________
מס' בית: _______________ מס' דירה: _______________ מיקוד: _______________
טלפון בבית: ________________________ טלפון נייד: ____________________________________
דוא"ל: _________________________________________________________________________
ב. פרטי השכלה
מספר רישום בפנקס הפסיכולוגים: ______________ תאריך הרישום: _____________
מספר מומחה בפנקס הפסיכולוגים: ______________ תאריך הרישום: _____________
מדריכים בפסיכולוגיה רפואית הממליצים על התאמה לתהליך הסמכה להדרכה:
שם המדריך/כה: _______________________ מספר רישום בפנקס: _____________
שם המדריך/כה: _______________________ מספר רישום בפנקס: _____________
ג. אישור המוסד המוכר
שם המוסד: ___________________ כתובת: ________________________
טלפון: ___________________
אנו מאשרים בזה כי הפסיכולוג: _____________________יתקבל במוסדנו כמתמחה בהדרכה
מתאריך: _______________ בהיקף משרה: ________________ לתקופה של:__________
מנהל המוסד: __________________ חתימה וחותמת: __________________
פסיכולוג אחראי על ההתמחות: ___________________חתימה וחותמת: _______________
תאריך: _______________________מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
ד. תוכנית הדרכת מתמחים
יש לרשום לפחות מתמחה מאושר אחד:
שם המתמחה המודרך: _____________________ מאושר לתהליך התמחות זמני / קבוע
מתאריך: _______________
שם המדריך על ההדרכה: __________________ מס מומחה מדריך: ________________
חתימת המדריך על ההדרכה: ___________________ תאריך: _______________________
ה. המסמכים שיש לצרף
יש למלא את הטופס ולהגישו לוועדה המקצועית בצירוף המסמכים הבאים:
 צילום תעודת מומחה בפסיכולוגיה רפואית.
 אישור על נסיון של שלוש שנות עבודה כפסיכולוג רפואי.
 שתי המלצות ממדריכים בפסיכולוגיה רפואית המכירים אותך בעבודתך כפסיכולוג רפואי מומחה ומתייחסות
להתאמתך לתהליך הסמכה להדרכה. יש לצרף לכל המלצה ל"טופס המלצה להתחלת התמחות בהדרכה" )נמצא
באתר משרד הבריאות(.
 מכתב המנמק את בקשתך לתחילת הסמכה להדרכה.
ו. הצהרת המתמחה בהדרכה
עם כניסתי לתהליך ההתמחות בהדרכה אני מתחייב להודיע לוועדה בכתב על כל שינוי בתהליך או ברציפות
ההתמחות בהדרכה ולקבל את אישור הוועדה המקצועית על כך. במעבר ממוסד אחד למוסד אחר יש לשלוח טופס
בקשה לרישום להתמחות. ידוע לי כי שינויים שלא אקבל עליהם אישור מראש מהוועדה לא יחייבו את הוועדה.
יש להודיע על כל שינוי כתובת, בצרוף צילום ת.ז. עם הכתובת המעודכנת, למנהל פנקס הפסיכולוגים במשרד
הבריאות וכן למשרד מועצת הפסיכולוגים.
כמו-כן, ידוע לי כי יום תחילת ההתמחות בהדרכה יחשב התאריך הנזכר בהודעת המוסד המוכר כיום תחילת
ההתמחות בהדרכה בפועל או התאריך שבו התקבלה הבקשה בוועדה המקצועית, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
תאריך: ______________________ חתימה: ______________________
ז. החלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה רפואית
 מאושרת התחלת התמחות בהדרכה מתאריך ____________________
 לא מאושרת מהסיבה: ________________________________________________
_________________________________________________________________
תאריך: _________________ שם המאשר: _______________חתימה: ______________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פסיכולוגיה רפואית – טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פסיכולוגיה רפואית – טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פסיכולוגיה רפואית – טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס פסיכולוגיה רפואית – טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס בקשה לתחילת הסמכה בהדרכה להורדה

דילוג לתוכן