טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה למלגה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה למלגה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה למלגה להדפסה

מה זה טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה למלגה?

טופס: טופס בקשת זכאות למלגה וכניסה לרשימות המתנה לצורך התמחות בפסיכולוגיה שיקומית

מטרת הטופס:
טופס זה משמש למבוגרים בעלי תואר שני או שלישי בפסיכולוגיה ומעוניינים להתמחות בתחום הפסיכולוגיה שיקומית ולבקש מלגה לצורך התמחות זו. הטופס מכיל פרטים אישיים, פרטי השכלה, פרטים נוספים על המוגבלויות (אם ישנן), ואופציה לציין העדפה לקבלת המלגה במגזרים מסוימים. למילוי הטופס יש לצרף מסמכים רלוונטיים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטים אישיים: שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, שם האב, שם משפחה באותיות לטיניות (אם קיים), מין, תאריך לידה, ארץ לידה, שנת עליה, כתובת מדויקת (רחוב, מס' בית, מס' דירה, ישוב, מיקוד), דוא"ל, טלפון נייד.

ב. פרטי השכלה: תואר שני או שלישי בפסיכולוגיה מאוניברסיטה מסוימת, חוג, מגמה, מתאריך, מספר רישום בפנקס הפסיכולוגים, תאריך הרשמה בפנקס הפסיכולוגים.

ג. פרטים נוספים: האם המוגבלות קשה על המועמד להתמחות (יש לצרף אישור רפואי ואישור מביטוח לאומי), האם הינך זקוק להתמחות מלאה, תאריך סיום המסגרת הראשונה, מסגרת ההתמחות שנותרה לך, האם היית מתמח בתחום אחר בפסיכולוגיה (ואם כן, אז באיזה), האם קיבלת מלגת התמחות בפסיכולוגיה בעבר (ואם כן, אז ציין תאריך ותקופת המלגה).

ד. העדפה לקבלת המלגה: אפשרות לציין אם המועמד מתייחס לאחד ממגזרים המפורטים (חרדי, ערבי, בדואי, אתיופי) והאם יש לו/ה הקפים על פי המגזר הנבחר.

ה. החלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה שיקומית: אפשרויות החלטה - אישור זכאות למלגה, רשימת המתנה באשכול, או סיבת דחייה וציון הסיבה.

טופס זה מיועד למועמדים בעלי תואר שני או שלישי בפסיכולוגיה, המעוניינים לקבל מלגה להתמחות בפסיכולוגיה שיקומית. הטופס מכיל פרטים אישיים, פרטי השכלה, פרטים נוספים, אפשרות לציין העדפה לקבלת המלגה במגזר מסוים, והחלטת הוועד

ה המקצועית לפסיכולוגיה שיקומית.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה למלגה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה למלגה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה למלגה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה למלגה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
טופס בקשת זכאות למלגה וכניסה לרשימות המתנה לצורך התמחות בפסיכולוגיה שיקומית
א. פרטים אישיים
שם משפחה: __________________________________ שם פרטי: ___________________________
מס' ת.ז.:ֹ ___________________________________ שם האב: __________________________
שם משפחה באותיות לטיניות: _______________________
שם משפחה קודם )במידה וקיים(: __________________ מין: זכר / נקבה
תאריך לידה:______________ ארץ לידה: ______________________ שנת עליה: _______________
כתובת מדויקת: רחוב: _____________________________________ מס' בית: ________________
מס' דירה: ______________ ישוב:____________________________ מיקוד: _________________
דוא"ל: _____________________________________________ טלפון נייד: ___________________

ב. פרטי השכלה
בעל תואר שני / שלישי בפסיכולוגיה מאוניברסיטת: _____________________ חוג:_________________
מגמה: _____________________________________ מתאריך: _____________________________
מספר רישום בפנקס הפסיכולוגים: _______________ מתאריך: _____________________
ג. פרטים נוספים
עולה חדש: כן / לא הקף בעיגול שנת עליה ___________ )יש לצרף תעודת עולה חדש ממשרד הקליטה(
תושב חוזר: כן / לא הקף בעיגול שנת חזרה ___________ )יש לצרף אישור ממשרד הקליטה(
האם אתה זקוק להתמחות מלאה כן / לא הקף בעיגול תאריך סיום המסגרת הראשונה ___________________
מסגרת ההתמחות שנותרה לך: מסגרת ראשונה, מסגרת שניה, שניהם הקף בעיגול
האם הינך מתמחה בפועל או התמחית בעבר בתחום אחר בפסיכולוגיה: כן/ לא הקף בעיגול בתחום: ____________
האם הינך בעל תואר מומחה בתחום אחר בפסיכולוגיה: כן/ לא הקף בעיגול בתחום: ____________
האם קיבלת מלגת התמחות בפסיכולוגיה בעבר: כן/ לא הקף בעיגול
קיבלתי מלגה בתחום: __________________ מתאריך _________________ עד תאריך _______________מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
מילוי סעיף זה הינו רשות ולא חובה, הפרטים מתבקשים ע"מ לשקול, במקרים המתאימים, העדפה מתקנת לאנשים
בעלי מוגבלויות. יובהר כי אינך מחויב בהצהרה זו והחלטתך להצהיר היא לשיקול דעתך בלבד.
האם הינך בעל מוגבלות המקשה על קבלתך למקום התמחות: כן/ לא הקף בעיגול
)יש צרף אישור רפואי על סוג המוגבלות וכן אישור מביטוח לאומי על קביעת דרגת נכות(.
בדו"ח הקצאת המלגות בפסיכולוגיה שאושר ע"י מנכ"ל המשרד ופורסם בנובמבר 2015 ,נקבע כי יינתן תיעדוף
במלגות לקידום אוכלוסיות מהמגזר החרדי, האתיופי, הערבי והבדואי.
במידה ואת/ה עונה על אחת מההגדרות המפורטות את/ה מוזמן להצהיר על כך. יובהר כי אינך מחויב בהצהרה זו
והחלטתך להצהיר היא לשיקול דעתך בלבד.
המגזר החרדי – יש לצרף: גברים: פטור מצה"ל "תורתו אומנותו" / אישור שרות בצה"ל במסלול ייחודי לחרדים.
נשים: פטור מצה"ל מטעמי דת.
המגזר הערבי
המגזר הבדואי
המגזר האתיופי
ד. הוראות למילוי הטופס
יש למלא את הטופס ולהגישו לועדה המקצועית בצירוף המסמכים הבאים:
 צילום תעודת רישום בפנקס הפסיכולוגים.
 צילום תעודת מ.א. ו/או דוקטורט או אישור זכאות למ.א. ו/או לדוקטורט.
 אישור על המגמה אותה סיימת.
 שתי המלצות מפסיכולוגים בתחום.
ה. החלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה שיקומית
 מאושרת זכאות למלגה.
 רשימת המתנה באשכול:_________________
 לא מאושרת זכאות למלגה מהסיבה: _____________________________________
תאריך: _________________ שם המאשר: _______________חתימה: ______________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה למלגה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה למלגה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה למלגה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה למלגה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה למלגה

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה למלגה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה למלגה להורדה

דילוג לתוכן