טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות להדפסה

מה זה טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות?

שם הטופס: טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות בפסיכולוגיה שיקומית

תכנית ומטרת הטופס:
הטופס המתואר הוא טופס בקשה מאת מועמד להתמחות בתחום הפסיכולוגיה שיקומית, המוגש למשרד הבריאות בישראל. המשקל המרכזי של הטופס נמצא במילוי פרטי המועמד והמידע האקדמי הקשור להתמחות בתחום הפסיכולוגיה שיקומית. המועמד מתבקש לספק מידע אישי, פרטי השכלה, אישורי רישום ופרטים נוספים הקשורים להתמחות בתחום זה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטים אישיים - כולל שם, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, מין, כתובת, טלפונים, דוא"ל ועוד.
ב. פרטי השכלה - פרטים על ההשכלה האקדמית, המגמה, תאריך רישום בפנקס הפסיכולוגים ופרטי המוסד האקדמי.
ג. אישור המוסד המוכר - כתובת המוסד המוכר ופרטי האחראים על התמחות.
ד. הוראות למילוי - הוראות לגבי אילו מסמכים יש להצריף ומה הנדרש למילוי נוסף.
ה. הצהרת המתמחה - הסכמה לתנאי ההתמחות והצהרה על הסכמת המתמחה לשינויים ועדכונים עתידיים.
ו. החלטת הוועדה המקצועית - החלטה האושר או אי אישור ההתמחות, עם פרטי החתימה.

כללי:
הטופס משמש למועמדים המעוניינים להתמחות בתחום הפסיכולוגיה שיקומית ומבקשים לרשום קבוע להתמחות זו. הטופס מכיל פרטים אישיים, אקדמיים ומקצועיים, וגם הצהרה מהמתמחה על הסכמתו לתנאי ההתמחות. הטופס נשלף מהמסמכים הרשמיים בוועדת המקצועית ובמשרד הבריאות, ובוועדת המקצועית מקבלים החלטה בנוגע לאישור או אי אישור ההתמחות.

בפסקה אחת:
הטופס "טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות בפסיכולוגיה שיקומית" הוא טופס בקשה מאת מועמד להתמחות בתחום הפסיכולוגיה שיקומית, הנצרך למילוי והגשה למשרד הבריאות בישראל. הטופס כולל פרטי המועמד, פרטי השכלה ואישורים, ומשמש לאישור או אי אישור ההתמחות על ידי ועדת המקצועית הרלוונטית.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות בפסיכולוגיה שיקומית
א. פרטים אישיים
שם משפחה: ____________________________ שם פרטי: _______________________
מס' ת.ז.:ֹ ___________________ שם משפחה באותיות לטיניות: ___________________
שם משפחה קודם )במידה וקיים(: __________________ מין: זכר / נקבה
תאריך לידה:___________ ארץ לידה:____________ שנת עליה: __________________
כתובת מדויקת: רחוב: _______________________ מס' בית: _____________________
מס' דירה: _______________ ישוב:____________________ מיקוד: _______________
טלפון בבית: ______________________ טלפון נייד: _____________________________
דוא"ל: ________________________________________________________________
ב. פרטי השכלה
למודים לתואר שני / ישיר לדוקטורט בפסיכולוגיה באוניברסיטה: _____________________
חוג: __________________________ מגמה: _____________________________
מספר רישום בפנקס הפסיכולוגים: ______________ תאריך הרישום: ________________
הנני מתמחה בתחום נוסף )שאינו התחום המבוקש(: ________________________________
ג. אישור המוסד המוכר
שם המוסד: _____________________ כתובת: _________________________________
אנו מאשרים בזה כי ממלא הטופס יתקבל כמתמחה _____________ מתאריך:
בהיקף משרה: ___________ לתקופה של:
מנהל המוסד: _____________________ חתימה וחותמת: _______________________
פסיכולוג ראשי: ___________________ חתימה וחותמת: _______________________
פסיכולוג אחראי על ההתמחות: ___________________חתימה וחותמת: _______________
תאריך: _______________________מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
ד. הוראות למילוי הטופס
יש למלא את הטופס ולהגישו לוועדה המקצועית בצירוף המסמכים הבאים:
 צילום תעודת מ.א. ו/או דוקטורט או אישור זכאות למ.א. ו/או לדוקטורט.
 אישור על המגמה בה למדת.
 צילום תעודת רישום בפנקס הפסיכולוגים.
 קוריקולום לימודים רשמי של התואר השני )רשימת קורסים מפורטת(.
ה. הצהרת המתמחה
עם כניסתי לתהליך ההתמחות אני מתחייב להודיע לוועדה בכתב על כל שינוי בתהליך או ברציפות
ההתמחות ולקבל את אישור הוועדה המקצועית על כך. במעבר ממוסד אחד למוסד אחר יש לשלוח טופס
בקשה לרישום להתמחות.ידוע לי כי שינויים שלא אקבל עליהם אישור מראש מהוועדה לא יחייבו את
הוועדה.
יש להודיע על כל שינוי כתובת, בצרוף צילום ת.ז. עם הכתובת המעודכנת, למנהל פנקס הפסיכולוגים
במשרד הבריאות וכן למשרד מועצת הפסיכולוגים.
כמו-כן, ידוע לי כי יום תחילת ההתמחות יחשב התאריך הנזכר בהודעת המוסד המוכר כיום תחילת ההתמחות
בפועל או התאריך שבו התקבלה הבקשה בוועדה המקצועית, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
תאריך: ______________________ חתימה: ______________________
ו. החלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה שיקומית
 מאושרת התחלת התמחות קבועה מתאריך: ____________________
 לא מאושרת מהסיבה: ________________________________________________
_________________________________________________________________
תאריך: _________________ שם המאשר: _______________חתימה: ______________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות להורדה

דילוג לתוכן