טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה לרישום זמני להתמחות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום זמני להתמחות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה לרישום זמני להתמחות להדפסה

מה זה טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום זמני להתמחות?

שם הטופס: טופס בקשה לרישום זמני להתמחות בפסיכולוגיה שיקומית

תכנים עיקריים:
הטופס המצוין הוא טופס בקשה לרישום זמני להתמחות בפסיכולוגיה שיקומית. הטופס נועד לאנשים שרוצים לבקש התמחות זמנית בתחום הפסיכולוגיה השיקומית ממשרד הבריאות. הטופס כולל מידע אישי, פרטי השכלה, אישורי מוסד הלימודים, והוראות למילוי הטופס.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטים אישיים: מידע אישי כמו שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת, טלפון בבית ונייד, וכתובת דוא"ל.
ב. פרטי השכלה: פרטי הלימודים לתואר שני / דוקטורט בפסיכולוגיה, כולל פרטי האוניברסיטה, חוג, מגמה, ותאריך סיום חובות הלימודים.
ג. אישור המוסד המוכר: פרטי המוסד המוכר שבו נרשמת לתהליך ההתמחות וחתימות האישורים המקושרים לכך.
ד. הוראות למילוי הטופס: הוראות על איך למלא את הטופס ואילו מסמכים יש לצרף.

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לאנשים שרוצים להתמחות זמנית בתחום הפסיכולוגיה השיקומית. המילוי וההגשה של הטופס הם חלק מהתהליך לקבלת התמחות זמנית בתחום זה. הטופס מסייע למשרד הבריאות לאשר את ההתמחות ולנהל את התהליך בצורה מדויקת ושקופה.

שמות הסעיפים המרכזיים:
- א. פרטים אישיים
- ב. פרטי השכלה
- ג. אישור המוסד המוכר
- ד. הוראות למילוי הטופס
- ה. הצהרת המתמחה
- ו. החלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה שיקומית

אם יש צורך במידע נוסף או בהסברים מורחבים, אני כאן לשירותך.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום זמני להתמחות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום זמני להתמחות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום זמני להתמחות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום זמני להתמחות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
טופס בקשה לרישום זמני להתמחות בפסיכולוגיה שיקומית
א. פרטים אישיים
שם משפחה: ____________________________ שם פרטי: _______________________
מס' ת.ז.:ֹ ___________________ שם משפחה באותיות לטיניות: ___________________
שם משפחה קודם )במידה וקיים(: __________________ מין: זכר / נקבה
תאריך לידה:___________ ארץ לידה:____________ שנת עליה: __________________
כתובת מדויקת: רחוב: _______________________ מס' בית: _____________________
מס' דירה: _______________ ישוב:____________________ מיקוד: _______________
טלפון בבית: ______________________ טלפון נייד: _____________________________
דוא"ל: ________________________________________________________________
ב. פרטי השכלה
למודים לתואר שני / ישיר לדוקטורט בפסיכולוגיה באוניברסיטה: _____________________
חוג: __________________________ מגמה: _____________________________
תאריך סיום כל חובות הלימודים לקראת תואר מוסמך, למעט עבודת גמר: ________________
לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט - תאריך סיום הפרקטיקום וחובות לימודים מקבילים לתואר שני
הנני מתמחה בתחום נוסף )שאינו התחום המבוקש(: ________________________________
ג. אישור המוסד המוכר
שם המוסד: _____________________ כתובת: _________________________________
אנו מאשרים בזה כי ממלא הטופס יתקבל כמתמחה מתאריך
בהיקף משרה: ___________ לתקופה של:
מנהל המוסד: _____________________ חתימה וחותמת: _______________________
פסיכולוג ראשי: ___________________ חתימה וחותמת: _______________________
פסיכולוג אחראי על ההתמחות: ___________________חתימה וחותמת: _______________
תאריך: _______________________מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
ד. הוראות למילוי הטופס
יש למלא את הטופס ולהגישו לוועדה המקצועית בצירוף המסמכים הבאים:
 אישור על תאריך סיום כל חובות הלימודים לקראת תואר מוסמך, למעט עבודת גמר.
לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט - אישור סיום הפרקטיקום וחובות לימודים מקבילים לתואר שני.
 אישור על המגמה בה למדת.
 קוריקולום לימודים רשמי של התואר השני )רשימת קורסים מפורטת(.
ה. הצהרת המתמחה
עם כניסתי לתהליך ההתמחות אני מתחייב להודיע לוועדה בכתב על כל שינוי בתהליך או ברציפות
ההתמחות ולקבל את אישור הוועדה המקצועית על כך. במעבר ממוסד אחד למוסד אחר יש לשלוח טופס
בקשה לרישום להתמחות.ידוע לי כי שינויים שלא אקבל עליהם אישור מראש מהוועדה לא יחייבו את
הוועדה.
יש להודיע על כל שינוי כתובת, בצרוף צילום ת.ז. עם הכתובת המעודכנת, למנהל פנקס הפסיכולוגים
במשרד הבריאות וכן למשרד מועצת הפסיכולוגים.
כמו-כן, ידוע לי כי יום תחילת ההתמחות יחשב התאריך הנזכר בהודעת המוסד המוכר כיום תחילת ההתמחות
בפועל או התאריך שבו התקבלה הבקשה בוועדה המקצועית, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
תאריך: ______________________ חתימה: ______________________
ו. החלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה שיקומית
 מאושרת התחלת התמחות זמנית מתאריך: ____________________
 לא מאושרת מהסיבה: ________________________________________________
_________________________________________________________________
תאריך: _________________ שם המאשר: _______________חתימה: ______________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום זמני להתמחות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה לרישום זמני להתמחות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה לרישום זמני להתמחות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה לרישום זמני להתמחות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום זמני להתמחות

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס בקשה לרישום זמני להתמחות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס בקשה לרישום זמני להתמחות להורדה

דילוג לתוכן