טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס להכרה במוסד להתמחות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס להכרה במוסד להתמחות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס להכרה במוסד להתמחות להדפסה

מה זה טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס להכרה במוסד להתמחות?

שם הטופס: טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית

תוכן הטופס: הטופס הוא בקשה לרישום קבוע לתוכנית התמחות בפסיכולוגיה חינוכית. הטופס מבקש מידע אישי, פרטי השכלה לתואר שני או דוקטורט בפסיכולוגיה, אישור מוסד הלימודים ופרטים נוספים.

מטרת הטופס: המטרה העיקרית של הטופס היא להגיש בקשה למשרד הבריאות לרישום קבוע להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית ולקבל אישור מקצועי ממשרד הבריאות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטים אישיים: כולל שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, שם משפחה באותיות לטיניות, שם משפחה קודם (אם קיים), מין, תאריך לידה, ארץ לידה, שנת עליה, כתובת מדויקת, טלפונים, דוא"ל.
ב. פרטי השכלה למודים: פרטים על ההשכלה לתואר שני / ישיר לדוקטורט בפסיכולוגיה, כולל חוג, מגמה, מספר רישום בפנקס הפסיכולוגים ותאריך הרישום.
ג. אישור המוסד המוכר: פרטים על מוסד ההשכלה המוכר ואישור מוסד הלימודים לקבלת ההתמחות.
ד. הוראות למילוי הטופס: הציון של המסמכים הנדרשים להצפין ולצרף לטופס, כולל תעודות מגמה, רישום בפנקס הפסיכולוגים וקוריקולום לימודים.

תזכורת: הטופס צריך להגיע עם כל המסמכים הדרושים לוועדה המקצועית. יש גם הצהרת המתמחה להודיע על כל שינוי בתהליך ההתמחות וצורך לקבל אישור מהוועדה על שינויים מסוימים. הטופס צריך להיות מוגש למשרד הבריאות עם כל המסמכים הנדרשים.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס להכרה במוסד להתמחות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס להכרה במוסד להתמחות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס להכרה במוסד להתמחות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס להכרה במוסד להתמחות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
טופס בקשה לרישום קבוע להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית
א. פרטים אישיים
שם משפחה: ____________________________ שם פרטי: _______________________
מס' ת.ז.:ֹ ________________שם משפחה באותיות לטיניות: ______________________
שם משפחה קודם )במידה וקיים(: __________________ מין: זכר / נקבה
תאריך לידה:___________ ארץ לידה:____________ שנת עליה: __________________
כתובת מדויקת: רחוב: _______________________ מס' בית: _____________________
מס' דירה: _______________ ישוב:____________________ מיקוד: _______________
טלפון בבית: ______________________ טלפון נייד: _____________________________
דוא"ל: ________________________________________________________________
ב. פרטי השכלה
למודים לתואר שני / ישיר לדוקטורט בפסיכולוגיה באוניברסיטה: _____________________
חוג: __________________________ מגמה: _____________________________
מספר רישום בפנקס הפסיכולוגים: ______________ תאריך הרישום: ________________
הנני מתמחה בתחום נוסף )שאינו התחום המבוקש(: ________________________________
במוסד מוכר: __________________________ בהיקף משרה: ______________________
ג. אישור המוסד המוכר
שם המוסד: _____________________ כתובת: _________________________________
אנו מאשרים בזה כי ממלא הטופס יתקבל במוסדנו כמתמחה מתאריך: ___________________
בהיקף משרה: _______ מס' שעות שבועיות: ________ )היקף שעות לחצי משרה לא יפחת מ- 18
שעות שבועיות(
לתקופה של: __________________________
מנהל השפ"ח: _____________________ חתימה וחותמת: _______________________
פסיכולוג אחראי על ההתמחות: ___________________חתימה וחותמת: _______________
תאריך: _______________________מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
ד. הוראות למילוי הטופס
יש למלא את הטופס ולהגישו לוועדה המקצועית בצירוף המסמכים הבאים:
 צילום תעודת מ.א. ו/או דוקטורט או אישור זכאות למ.א. ו/או לדוקטורט.
 אישור על המגמה בה למדת.
 צילום תעודת רישום בפנקס הפסיכולוגים.
 קוריקולום לימודים )רשימת קורסים מפורטת ורשמית מהאוניברסיטה(.
ה. הצהרת המתמחה
עם כניסתי לתהליך ההתמחות אני מתחייב להודיע לוועדה בכתב על כל שינוי בתהליך או ברציפות
ההתמחות ולקבל את אישור הוועדה המקצועית על כך. במעבר ממוסד אחד למוסד אחר יש לשלוח
טופס בקשה לרישום להתמחות.ידוע לי כי שינויים שלא אקבל עליהם אישור מראש מהוועדה לא
יחייבו את הוועדה.
יש להודיע על כל שינוי כתובת, בצרוף צילום ת.ז. עם הכתובת המעודכנת, למנהל פנקס
הפסיכולוגים במשרד הבריאות וכן למשרד מועצת הפסיכולוגים.
כמו-כן, ידוע לי כי יום תחילת ההתמחות יחשב התאריך הנזכר בהודעת המוסד המוכר כיום תחילת
ההתמחות בפועל או התאריך שבו התקבלה הבקשה בוועדה המקצועית, הכל לפי התאריך המאוחר
יותר.
תאריך: ______________________ חתימה: ______________________
ו. החלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית
 מאושרת התחלת התמחות קבועה מתאריך: ____________________
 לא מאושרת מהסיבה: ________________________________________________
_________________________________________________________________
תאריך: _________________ שם המאשר: _______________חתימה: ______________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס להכרה במוסד להתמחות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס להכרה במוסד להתמחות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס להכרה במוסד להתמחות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס להכרה במוסד להתמחות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס להכרה במוסד להתמחות

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס פסיכולוגיה שיקומית – טופס להכרה במוסד להתמחות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פסיכולוגיה שיקומית - טופס להכרה במוסד להתמחות להורדה

דילוג לתוכן