טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה להדפסה

מה זה טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה?

שם הטופס: טופס משרד הבריאות - פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות קבלת תואר מומחה

מטרת הטופס:
טופס זה משמש לבקשה לסיום התמחות בפסיכולוגיה התפתחותית ולבחינת התמחות על מנת לקבל תואר מומחה בתחום.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים, כולל שם מלא, תעודת זהות, תאריך לידה, מין, כתובת, טלפונים, דוא"ל, ומקום עבודה נוכחי.
2. פרטי ההשכלה: תואר שני בפסיכולוגיה עם פרטים כמו שנת הסיום, המגמה, ושם האוניברסיטה.
3. פרטי הרישום בפנקס הפסיכולוגים, כולל מספר רישום ותאריך הרישום.
4. פרטי מומחיות נוספת בפסיכולוגיה, אם ישנם.
5. פרטים אודות בחינת הסיום שביקשו בעבר והתשובה האחרונה.
6. מקום ההתמחות: יש להצריף אישורים ממוסדות בהם התמחת בעבר, כולל תאריכי עבודה והיקף משרה.
7. המלצת הפסיכולוג האחראי על ההתמחות, כולל החלטת הוועדה המקצועית על הזכאות לסיום ההתמחות.
8. הוראות למילוי הטופס והמסמכים שיש לצרף, כולל אישורי עבודה, השתלמויות, וצילום תעודת הזהות.
9. פרטי ביצוע תכנית ההתמחות, כולל אבחון והערכה, טיפול והתערבות, עבודה מערכתית, והדרכה.
10. הוספת טופסי הערכה, אם נשלחו.
11. החלטת הוועדה המקצועית על זכאות לבחינה.

מידע נוסף:
טופס זה משמש לבקשה לסיום התמחות בפסיכולוגיה התפתחותית ולבחינת התמחות על מנת לקבל תואר מומחה בתחום. הטופס מחייב מילוי פרטים אישיים, פרטי ההשכלה, פרטי הרישום בפנקס הפסיכולוגים, פרטי התמחות קודמת, ופרטי ביצוע תכנית ההתמחות, כולל אבחון, טיפול, התערבות, הדרכה, והשתלמויות.

כתובת משרד הבריאות:
משרד הבריאות, רח' הרבי מבכרך 5, תל אביב-יפו, מיקוד 66849
דוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.il
טל: 5400
פקס: 02-6474804

טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצת הפסיכולוגית
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
1
בקשה לסיום התמחות ורישום לבחינה לצורך קבלת תואר מומחה בפסיכולוגיה
התפתחותית
לפי תקנה 31( א( )2( ,)3 )בתקנות המומחיות
א. פרטים אישיים:
שם משפחה: ______________________ שם פרטי: ___________________ שם האב: _______________
מס' ת.ז.: ֹ _____________________________ תאריך לידה:_________________ מין: זכר / נקבה
כתובת: ישוב:______________ רחוב: ___________ מס' בית: _____ מס' דירה: _____ מיקוד: ________
טלפון בבית: ______________ טלפון בעבודה: ______________ טל. נייד: _________________________
דוא"ל : ____________________________________________________________________________
מקום עבודה נוכחי:
1 _____________________________________________________.טלפון: ______________________
2 _____________________________________________________.טלפון: ______________________
תואר שני בפסיכולוגיה משנת: _________ מגמה: ___________אוניברסיטה:________________________
לבוגרי מגמה התפתחותית תאריך מילוי כל החובות לתואר שני פרט לתיזה:_____________________________
תאריך סיום תכנית ההשלמות בפסיכולוגיה התפתחותית: _________________________________________
מספר רישום בפנקס הפסיכולוגים: ________________________ תאריך הרישום: ___________________
בעל/ת מומחיות נוספת בפסיכולוגיה _____________________ מתאריך: ___________________________
האם נגשת בעבר לבחינת סיום התמחות בפסיכולוגיה התפתחותית: כן / לא בתאריך: ____________________
צוות הבוחנים: _______________________________________________________________________מועצת הפסיכולוגית
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
2
ב. מקומות ההתמחות: יש לצרף אישורי כח-אדם על תקופת התמחותך במוסדות מוכרים, על האישור להיות רשמי ממחלקת
משאבי אנוש במוסד ולכלול תאריכי עבודתך במוסד והיקף המשרה.
שם המוסד
סוג היחידה
)מכון/תחום
נוסף(
היקף תקופת העבודה
משרה
חתימת הפסיכולוג
האחראי
ד. המלצת הפסיכולוג האחראי על ההתמחות )במוסד האחרון בו נעשתה ההתמחות( לגבי זכאות לסיום התמחות:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
האם לדעתך המודרך יכול לסיים כיום את ההתמחות ולהיות פסיכולוג התפתחותי עצמאי? כן / לא
ה. הוראות למילוי הטופס ומסמכים שיש לצרף:
יש למלא את הטופס בשני העתקים ולהגישם לוועדה המקצועית בצירוף המסמכים הבאים:
 אישורי כ"א הכוללים תאריכי העסקה והיקפי משרה )כולל פירוט חל"ד, חל"ת וכל חופשה מעל חודש ברציפות(.
 אישורי השתלמויות רשמיים )אין צורך במקור(.
 צילום ת.ז כולל ספח.
ודא/י שכל מדריכייך יעבירו לועדה את חוות דעתם עד למועד הגשת בקשה זו.
למועד קיץ )מאי( יש להגיש את טפסי ההרשמה עד לתאריך 1.1
מועד חורף) נובמבר( יש להגיש את טפסי ההרשמה עד לתאריך 7.1מועצת הפסיכולוגית
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
3
ז. החלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה התפתחותית:
זכאות לגשת לבחינה: זכאי / פטור / אחר _________________________________________________
תאריך: __________________ שם המאשר: _____________________חתימה: _____________________
החלטת הועדה המקצועית לפסיכולוגיה התפתחותית על קבלת המומחיות:
 מאושר תואר מומחה בפסיכולוגיה התפתחותי מתאריך: _______________________________________
 לא מאושרת מהסיבה: _______________________________________________________________
תאריך: ______________ שם המאשר: ___________________ חתימה: ________________________
ו. חתימות:
חתימת המתמחה: ________________________ חתימת המדריך המגיש: _______________________
תאריך :___________________________מועצת הפסיכולוגית
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
4
טופס ריכוז נתונים )יש למלא טופס נפרד לכל מוסד(
בתום תקופת התמחות בכל מוסד יש להחתים את המדריכים על ביצוע התכנית- על גבי טופס זה.
ג. ביצוע תכנית ההתמחות:
1 .אבחון והערכה )50 מקרים לפחות ממגוון המבחנים. מתוכם 25 מקרים של אבחון בגיל הרך 0-3 שנים(.
תחת הדרכה פרטנית של לפחות 100 שעות משני מדריכים:
אבחונים לגילאי 3-0 ש' אבחונים מגיל 3 ש' חתימת המדריך
שם המוסד שם המבחן
מס'
אבחונים
שם המבחן
מס'
אבחונים
סה"כ הערכות
פסיכולוגיות:מועצת הפסיכולוגית
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
5
2 .טיפול והתערבות )30 טיפולים לפחות ,מתוך כלל הטיפולים לפחות 8 מקרים ארוכי טווח(:
תחת הדרכה פרטנית של לפחות 100 שעות משני מדריכים
קצר מועד
)מס' מקרים(
ארוך )מס' מקרים-
מעל 9 חודשים(
מס' שעות טיפול חתימת המדריך
טיפול בילד
טיפול הורה-ילד
עבודה עם הורים
טיפול קבוצתי
טיפולים משולבים
3 .עבודה מערכתית )לפחות 12 התערבויות תחת הדרכה של לפחות 50 שעות פרטניות משני מדריכים לפחות(:
המוסד
התערבות עם צוות רב מקצועי הדרכות בגני ילדים ובקהילה
מספר התערבויות שעות מספר הדרכות שעות
סה"כ:
חתימת המדריך __________________________________
4 .הדרכה )סה"כ 300 שעות(:
שם המדריך תחומי הדרכה מס' שעות חתימת המדריך
האם נשלח
טופס הערכה
כן / לא
כן / לא
כן / לא
כן / לא
סה''כ:מועצת הפסיכולוגית
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
6
5 .השתלמויות )סה"כ 160 שעות( אישור השתלמות יכלול את תוכן ההשתלמות מספר השעות ואישור תשלום:
שם ההשתלמות שנה מס' שעות

סה"כ שעות:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה להורדה

דילוג לתוכן