טופס צו הריסה מנהלי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס צו הריסה מנהלי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס צו הריסה מנהלי להדפסה

מה זה טופס צו הריסה מנהלי?

שם הטופס: טופס הרשות לאכיפה במקרקעין - צו הריסה מנהלי

מטרת הטופס: הטופס משמש למנהלי הריסה להנפיק צו הריסה אדמיניסטרטיבי על מקרקעים בהם בוצעה עבודה אסורה או בוצע שימוש אסור על פי חוק התכנון והבניה, ובו מופקח על ידי מפקח ואושר על ידי רשות האוכפת.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המקרקעין: גוש, חלקה, נצ, מיקום.
2. תיאור העבודה האסורה או השימוש האסור.
3. הוראות לביצוע הצו: זמן כיצד לפרסם את הצו ומתי ניתן לבצע את הריסה או להפסיק את השימוש האסור.
4. הזכות להגשת בקשה לביטול הצו לבית המשפט המוסמך.

תזכורת: הטופס חייב להיות מודבק במקום בו בוצעה העבודה אסורה או השימוש האסור, ויש להגיש את הטופס למנהלי הריסה בהתאם לזמנים המצויינים בטופס.

טופס צו הריסה מנהלי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס צו הריסה מנהלי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס צו הריסה מנהלי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס צו הריסה מנהלי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

סמל וועדה
וועדת תכנון ובניה שם הנחיה: 3.3 - .צו הריסה מנהלי
שם וועדה
משרד האוצר
היחידה הארצית לאכיפת
עדכני ליום 2019.09.04 דיני התכנון והבניה
צו הריסה מנהלי
أمر هدم إداري
מתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965( להלן: "החוק"(, לאחר שהוגש לי תצהיר מפקח ביום
____________, ולאחר ששוכנעתי כי בוצעה עבודה אסורה, וכי ביום הגשת התצהיר: / بموجب صالحيتي وفق البند 221 من قانون
التخطيط والبناء- 1965( فيما يلي: "القانون"( ، بعد أن قدم لي تصريح من المراقب/ة في يوم ______________، وبعد أن اقتنعت أنه تم تنفيذ
عمل ممنوع، وأنه في يوم تقديم التصريح: )מחק את המיותר(
o העבודה האסורה לא הסתיימה / العمل الممنوع لم يتنهي
o לא חלפו יותר משישה חודשים מיום שהסתיימה העבודה האסורה, لم يمر أكثر من ستة أشهر من يوم إنهاء العمل الممنوع,
בהסתמך על باإلستناد على תצ"א صوره جويه / עדות دليل / ביקור קודם מיום الزياره السابقه من ____________.
o ביחס לבית מגורים – ביום _________ טרם אוכלס / بخصوص بيت السكن- في يوم __________ لم يتم السكن به بعد
o ביחס לבית מגורים – טרם חלפו 30 יום מהאכלוס / بخصوص بيت السكن- لم يمر 30 يوم من يوم السكن
ולאחר שהתייעצתי עם תובע הועדה, הנני מצווה על הריסתה וסילוקה של העבודה האסורה, וכן על הפסקת השימוש האסור, המפורטים
להלן: / وبعد أن قمت بالتشاور مع المستشار القانون للوحدة القطرية ومع المخطط القطري، انني آمر بهدم وإزالة العمل الممنوع، وايضا التوقف
عن االستخدام الممنوع، وفق ما هو مفصل فيما يلي:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
מיקום המקרקעין: / موقع األرض:
צו הריסה זה יחול על העבודה האסורה שהוקמה על מקרקעין הידועים כ: / أمر الهدم يسري على العمل الممنوع الذي تم عمله على األرض
المعروفة بــ:
גוש/قسيمة ___ ,חלקה/ قطعة: ____ ,נ.צ/ نقاط االحداثيات: ________ ,מקום/الموقع:_____________________
צו הריסה מנהלי יהיה ניתן לביצוע: / يمكن تنفيذ أمر الهدم اإلداري:
א. לגבי עבודה אסורה שהסתיימה – שבעה ימים מיום הדבקת הצו. / لعمل ممنوع تم االنتهاء منه- سبعة أيام من يوم إلصاق األمر.
ב. לגבי עבודה אסורה שטרם הסתיימה – ארבעה ימים מיום הדבקת הצו. / بخصوص عمل ممنوع لم يتم اإلنتهاء منه- أربعى أيام من يوم
إلصاق األمر.
וכן יחול גם על כל תוספת עבודה אסורה נוספת באותם המקרקעין כאמור בסעיף 223 לחוק. / وايضا يسري على كل عمل ممنوع إضافي
في نفس األرض كما هو مذكور في البند 223 من القانون.
בהתאם לסעיף 228 לחוק, הרואה עצמו נפגע מצו מנהלי רשאי להגיש בקשה לביטול הצו לבית המשפט המוסמך בתוך 15 ימים מיום
המצאת הצו. הוגשה בקשה לביטול הצו, לא יהיה בהגשת הבקשה כשלעצמה כדי לעכב את ביצוע הצו. /بموجب البند 228 من القانون،
من يرى نفسه على أنه متضرر من األمر اإلداري يحق له تقديم طلب إللغاء األمر في المحكمة ذات الصالحية خالل 15 يوما من يوم إصدار
األمر. تم تقديم طلب إللغاء األمر، لن يكون بتقديم الطلب بحد ذاته لكي يؤخر تنفيذ األمر.
ניתן ביום / أصدر في يوم: ____________________
בכבוד רב / باحترام,
________________
נותן הצו )שם ותפקיד( مصدر األمر
)االسم(
מס' צו/תיק בוועדה המקומית: מנהלי )הריסה(/والوظيفة( رقم األمر/ الملف في الوحدة القطرية: إداري )هدم( ______
אישור הדבקת הצו / تصديق إلصاق األمر:
אני הח"מ أنا الموقع أدناه ________________, מאשר בזאת, כי הצו הודבק על קיר חיצוני או דלת של הבניין
שבו בוצעו העבודה האסורה או השימוש האסור או במקום אחר בולט לעין במקרקעין. / أصادق بهذا، أن هذا
األمر ألصق على الحائط الخارجي أو الباب الموجود على المبنى الذي تمت فيه األعمال الممنوعة أو االستعمال الممنوع
أو في مكان آخر بارز للعين في األرض.
בתאריך / في يوم: ________________, בשעה / في الساعة: ______________
תפקיד / الوظيفة: ____________________ חתימה / توقيع: _____________________סמל וועדה
וועדת תכנון ובניה שם הנחיה: 3.3 - .צו הריסה מנהלי
שם וועדה
משרד האוצר
היחידה הארצית לאכיפת
עדכני ליום 2019.09.04 דיני התכנון והבניה
---פרטים להתקשרות עם נותן הצו )הרשות האוכפת(---

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס צו הריסה מנהלי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס צו הריסה מנהלי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס צו הריסה מנהלי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס צו הריסה מנהלי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס צו הריסה מנהלי

פקס: 072-3988499
כתובת לשליחת מכתבים: בית השנהב, רחוב בית הדפוס 12, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס צו הריסה מנהלי להורדה

דילוג לתוכן