טופס רישוי כלי ירייה לארגונים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס רישוי כלי ירייה לארגונים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס רישוי כלי ירייה לארגונים להדפסה

מה זה טופס רישוי כלי ירייה לארגונים?

טופס: טופס המשרד לביטחון הפנים לרישון כלי ירייה לארגונים

מטרת הטופס: בקשה לקבלת או לחידוש רישיון יישוב ראוי, מפעל ראוי, משרד ממשלתי, סרט, מחזה או חברת שמירה, לשימוש בכלי ירייה במדינת ישראל, על פי חוק כלי ירייה תש"ט 9191, סעיפים 1, 91, 91 א', 91 ב', 91 ג'.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הארגון:
- שם הארגון
- מספר ארגון
- מספר ח"פ
- כתובת (רחוב, מספר בית, ת"ד, מיקוד)
- טלפון ופקס

2. פרטי בעלי העסק או המניות:
- שמות בעלי המניות/תאגיד בעסק
- מספר זהות
- חתימת בעל המניות/תאגיד פרטי בעל רישיון מיוחד/ממלא מקום

3. פרטי המבקש:
- שם משפחה
- שם פרטי
- שם האב
- תאריך לידה
- תאריך עליה לארץ
- כתובת (רחוב, מספר בית, ת"ד, מיקוד)
- טלפון נייד
- כתובת דוא"ל

4. שירות בכוחות הביטחון/שירות לאומי/אזרחי:
- בחירת סוג השירות
- תאריך עד תאריך

5. פרטי הירייה הדרושים לארגון:
- כמות אקדחים
- כמות תתי מקלע
- כמות רובים

6. הצהרה על ויתור סודיות והסכמה למסירת מידע לפקיד הרישוי.

7. תאריך וחתימת המבקש.

מסמך מצורף לבקשה:
1. שני צילומים של האחראי על כלי ירייה בארגון.
2. שלושה תרשימים של מקום אחזקת כלי הירייה.
3. כתב מינוי בעל רישיון מיוחד/ממלא מקום במפעל/חברה.
4. העתק תעודת קצין צה"ל/משטרה/מילואים או תעודות אחרות רלוונטיות.
5. רישיון עסק מהרשות המקומית (במקרים מסוימים).
6. רשימת אנשים המוצעים לשאת כלי ירייה במפעל.
7. הוכחה על עמידת המפעל בתבחין מזכה (במקרים מסוימים).
8. רישיון ממשרד המשפטים למתן שירותי שמירה (לחברת שמירה בלבד).

המלצות:
- פקיד רישוי כלי ירייה לשכה ממליץ או לא ממליץ לתת רישיון לחברת שמירה או לארגון לפי הסעיף הרלוונטי בחוק.
- במקום בו הפניה בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

טופס רישוי כלי ירייה לארגונים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס רישוי כלי ירייה לארגונים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס רישוי כלי ירייה לארגונים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס רישוי כלי ירייה לארגונים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
ה א ג ף ל ר י ש ו י כ ל י י ר י י ה
בקשה לקבלת/לחידוש רישיון יישוב ראוי / מפעל ראוי / משרד ממשלתי /
סרט/מחזה / חברת שמירה )סמן בעיגול את הערך המבוקש(
חוק כלי ירייה תש"ט 9191 ,סעיפים 1 ,91 ,91 א', 91 ב', 91 ג'
סוג הארגון
שם הארגון מספר ארגון מספר ח"פ
יישוב רחוב מספר בית ת"ד מיקוד
טלפון - פקס' -
כתובת מקום אחסון כלי ירייה
יישוב רחוב מספר בית ת"ד מיקוד
פרטי בעלי העסק / המניות )הסכם בעלי המניות בדבר מינוי בעל גוף ראוי חתום בפני עו"ד ומאושר על ידו(
שמות בעלי המניות/תאגיד בעסק מס' זהות )1 ספרות( חתימת בעל המניות / תאגיד
פרטי בעל רישיון מיוחד/ממלא מקום
מספר זהות )1 ספרות( שם משפחה שם פרטי שם האב
תאריך לידה תאריך עליה העילה בגינה נדרש הרישיון
מען
היישוב הרחוב מספר בית המיקוד טלפון -
נייד -
כתובת דוא"ל_______________________@_____________________
שירות בכוחות הביטחון / שירות לאומי / אזרחי )סמן בעיגול את הערך המתאים(
שירות בצה"ל/משטרת ישראל/שב"ס )סמן בעיגול את הערך המתאים( שירות לאומי/אזרחי
מתאריך עד תאריך דרגה מס' אישי סדיר מילואים פטור משרות
אינו מחויב בשרות
מתאריך עד תאריך
כלי הירייה הדרושים לארגון
אקדחים - כמות ______________ תתי מקלע - כמות _______________ רובים - כמות __________________
הצהרה על ויתור סודיות והסכמה למסירת מידע לפקיד הרישוי
 אני החתום מטה מצהיר בזה, כי הנני מוותר על סודיות רפואית ואינני מתנגד להעברת פרטים אודות מצבי הבריאותי לפקיד הרישוי או מי מטעמו, ככל
שהדבר נוגע לבקשה זו. מובא בזאת לידיעתי כי לצורך טיפול בבקשה, יפנה פקיד הרישוי לקבלת המלצת המשטרה, אשר תינתן ההמלצה בהתייחס למידע
פלילי )מרשם פלילי ורישומים משטרתיים אחרים( המצויים ברשותה, ככל שאלו נוגעים לבקשה.
 כרטיס הרישיון מחייב לשאת את תמונת בעליו, לצורך שילוב תמונה ברישיון תצולם במטווח. עליך להתארגן בהתאם.
 אני מאשר קבלת מידע מהאגף לרישוי כלי ירייה באמצעים דיגיטליים ) דוא"ל ,במסרון(.
 אני מאשר שנתוני האישיים יובאו לידיעת מרכז שירות ומידע עבור האגף לרישוי כל ירייה.
תאריך ______________ חתימת המבקש ____________________ חותמת וחתימת הארגון ____________________
מצורף לבקשה:
9 .שני צילומים של האחראי על כלי ירייה בארגון.
2 .שלושה תרשימים של מקום אחזקת כלי הירייה.
3 .כתב מינוי בעל רישיון מיוחד/ממלא מקום במפעל/חברה.
9 .העתק תעודת קצין צה"ל/משטרה/מילואים, או: תעודת בוגר
קורס מאבטחי שב"כ, או: תעודת בוגר קורס קב"טים מוכר
בגופים מאובטחים, או: קורס הכשרה על פי הנדרש.
5 .רישיון עסק מהרשות המקומית לפי פריט )?( 9.1 א', 9.1 ג'.
6 .רשימת אנשים המוצעים לשאת כלי ירייה במפעל.
7 .הוכחה על עמידת המפעל בתבחין מזכה.
8 .רישיון ממשרד המשפטים למתן שירותי שמירה, לפי סעיף 98 א' לחוק -
לחברת שמירה בלבד.
1 .רישיון ממשרד המשפטים כמארגן שמירה לפי סעיף 91 לחוק - לחברת
שמירה בלבד.
בכל מקום בו הפניה היא בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
3 / 97 ,23 ,21 ,32 ,39 / ירייה כלימדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
ה א ג ף ל ר י ש ו י כ ל י י ר י י ה
בקשה לקבלת/לחידוש רישיון יישוב ראוי / מפעל ראוי / משרד ממשלתי /
סרט/מחזה / חברת שמירה )סמן בעיגול את הערך המבוקש(
חוק כלי ירייה תש"ט 9191 ,סעיפים 1 ,91 ,91 א', 91 ב', 91 ג'
לשימוש משרדי הממשלה בלבד
אל: משטרת ישראל, מטה/מרחב ____________________ הועבר בתאריך ______________
מבקש/ת המלצתכם למתן רישיון מיוחד לפי סעיף _____________________________________________
לחברת ___________________________________________________________________ ________
העילה שבגינה נדרש הרישיון ____________________________________________________________
כמות כלי הירייה הנדרשים וסוגיהם:
אקדחים - כמות ___________ תתי מקלע - כמות ___________ רובים - כמות ______________
מקום אחסון כלי הירייה ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
הערות ותנאים נוספים ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
תאריך ______________________ חתימה וחותמת פקיד רישוי_______________________
המלצת משטרת ישראל
אל: פקיד רישוי כלי ירייה לשכה ________________
אני ממליץ / אינני ממליץ )מחק את המיותר( לתת רישיון ל______________________________________
על-פי עילת _______________________________.
כמות כלים מאושרת למתן/חידוש רישיון ___________________________________
פירוט הסיבות לאי ההמלצה:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
תאריך ______________________
חתימה וחותמת ממ"ר/סממ"ר משטרת ישראל__________________________
בכל מקום בו הפניה היא בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
3/ 97 ,23 ,21 ,32 ,39 / י"כ

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס רישוי כלי ירייה לארגונים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס רישוי כלי ירייה לארגונים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס רישוי כלי ירייה לארגונים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס רישוי כלי ירייה לארגונים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס רישוי כלי ירייה לארגונים

פקס: 073-3233711​
כתובת לשליחת מכתבים: הקריה, תל אביב 6473424​
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » המשרד לביטחון לאומי » טופס רישוי כלי ירייה לארגונים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס רישוי כלי ירייה לארגונים להורדה

דילוג לתוכן