טופס רישום במרשם הזוגיותשירות זה מאפשר לבני זוג חסרי דת להירשם במרשם ברית הזוגיות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס רישום במרשם הזוגיותשירות זה מאפשר לבני זוג חסרי דת להירשם במרשם ברית הזוגיות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס רישום במרשם הזוגיותשירות זה מאפשר לבני זוג חסרי דת להירשם במרשם ברית הזוגיות להדפסה

מה זה טופס רישום במרשם הזוגיותשירות זה מאפשר לבני זוג חסרי דת להירשם במרשם ברית הזוגיות?

שם הטופס: טופס יחידת המרות דת, העדות הנוצריות ומרשם ברית הזוגיות - רישום במרשם הזוגיות (טופס 1 תקנה 1)

מטרת הטופס:
הטופס משמש לבני זוג חסרי דת בישראל המעוניינים להירשם כזוג במרשם ברית הזוגיות. הטופס מאפשר להם להצהיר על עמידתם בתנאים שנקבעו בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שמות פרטיים ושמות קודמים של בני הזוג.
2. מידע אישי כולל מספר תעודת זהות, שפת ארץ המוצא, מספרי טלפון, וכתובת למשלוח דואר.
3. הצהרה כי בני הזוג עומדים בתנאים המפורטים בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-2212.
4. הצהרות מהם בני הזוג לא נשואים זה לזו, אינם רשומים כנשואים לאחר, ואינם רשומים כבני זוג במרשם הזוגיות או במרשם דומה במדינה אחרת.
5. הצהרה כי בני הזוג אינם פסולי דין ואינם מונים לאיש מאתנו אפוטרופוס.
6. החתימות הנדרשות מבני הזוג ומהאפוטרופוס, אם ישנו.

כללי הטופס:
הטופס משמש כדי להצהיר על תוכן הברית ולשם רישום במרשם הזוגיות. בני הזוג מתחייבים לעמוד בתנאים החקוקים בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת ולהסכים להצהרתם בטופס זה בחופשיות. הטופס כולל גם מידע אודות האפוטרופוס, אם קיים, ופרטי הבני זוג המבקשים להירשם במרשם הזוגיות.

נא לשים לב שהטופס דורש הצהרות מהאפוטרופוס (אם ישנו) ומבני הזוג, ויש לספק תעודת לידה (אם רלוונטית), תרגום מאושר של ההסכם ממון (אם רלוונטי), והוכחה שבני הזוג רשומים במרשם האוכלוסין כחסרי דת.

צילום מסך טופס רישום במרשם הזוגיותשירות זה מאפשר לבני זוג חסרי דת להירשם במרשם ברית הזוגיות טופס מקוון

טופס רישום במרשם הזוגיותשירות זה מאפשר לבני זוג חסרי דת להירשם במרשם ברית הזוגיות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס רישום במרשם הזוגיותשירות זה מאפשר לבני זוג חסרי דת להירשם במרשם ברית הזוגיות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס רישום במרשם הזוגיותשירות זה מאפשר לבני זוג חסרי דת להירשם במרשם ברית הזוגיות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס 1
תקנה 1
נא למלא הטופס בכתב ברור, רשום הפרטים על-פי תעודת הזהות שלך, על פי ההדרכה שלעיל ובהמשך הבקשה.
מדינת ישראל – משרד המשפטים
_________________________________________
בקשה לערוך ברית זוגיות ולהירשם במרשם הזוגיות
שם פרטי
לרבות שמות קודמים
שם משפחה
לרבות שמות קודמים
שם פרטי
בשפת ארץ
המוצא
שם משפחה
בשפת ארץ המוצא
מספר הזהות
שם האם שם משפחת האם שם האב שם משפחת האב מצב אישי ארץ המוצא
כתובת המגורים כתובת למשלוח דואר
מספר טלפון )בית( מספר טלפון )נייד( כתובת דואר אלקטרוני
שם פרטי
לרבות שמות קודמים
שם משפחה
לרבות שמות קודמים
שם פרטי
בשפת ארץ
המוצא
שם משפחה
בשפת ארץ המוצא
מספר הזהות
שם האם שם משפחת האם שם האב שם משפחת האב מצב אישי ארץ המוצא
כתובת המגורים כתובת למשלוח דואר
מספר טלפון )בית( מספר טלפון )נייד( כתובת דואר אלקטרוני
אנו הח"מ מבקשים לבוא בברית זוגיות בפני רשם הזוגיות ולהירשם במרשם הזוגיות. אנו מצהירים כי התנאים שבסעיף 2 לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-
2212 והמפורטים להלן מתקיימים לגבי כל אחת ואחד מאתנו:
)1 )אנו בני 11 שנים לפחות.
)2 )אנו: ]סמן במקום המתאים; אם קיים שוני בין בני הזוג, יש לציין
זאת[
אזרחים ישראלים
בעלי אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1592
בעלי רישיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-
.1592
)3 )אנו גרים בישראל במשך תקופה של 3 שנים מתוך 9 השנים
שקדמו ליום הגשת בקשה זו.
)4 )שנינו חסרי דת כאמור בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-
.2212
)9 )אנו רשומים במרשם האוכלוסין כחסרי דת.
חתימת המבקשת________________________
)6 )איננו קרובי משפחה )קרוב משפחה ייחשב מי שהוא הורה,
סב/סבתא, צאצא, בן זוג בהווה או לשעבר לרבות בני זוג רשומים או
שהיו במרשם הזוגיות, אח/אחות ובני זוגם(.
)7 )איננו נשואים זה לזו ואיננו רשומים במרשם האוכלוסין כנשואים זה
לזו.
)1 )איש מאתנו אינו נשוי לאחר, אינו רשום במרשם האוכלוסין כנשוי
לאחר ואינו רשום כבן זוגו של אחר במרשם הזוגיות או במרשם דומה
המתנהל על פי דין במדינה אחרת.
)5[ )סמן במקום המתאים[:
איננו פסולי דין ולא מונה לאיש מאתנו אפוטרופוס.
למבקש/ת ___________מונה אפוטרופוס.
חתימת המבקש_______________________________
פרטי המבקשת
בקשה ותצהיר
פרטי המבקששם מספר זהות כתובת למשלוח דואר
מספר טלפון )בית( מספר טלפון נייד כתובת דואר אלקטרוני
תתצהיר האפוטרופוס
אני החתום/ה מטה מאשר/ת כי למיטב ידיעתי התקיימו במבקש/ת_________________ התנאים שבסעיף 2 לחוק ברית הזוגיות, התשי"ע-2212 .
חתימת האפוטרופוס_____________________________
אני הח"מ____________________)עו"ד/בעל תפקיד אחר המוסמך לאשר תצהיר לפי פקודת הראיות ]נוסח חדש[ התשל"א-1571 ,מאשר/ת כי
היום__________________ הופיעו בפניי המבקשת המוכרת לי אישית/שזיהיתי אותה על פי ת"ז מס'___________________ והמבקש המוכר לי
אישית/שזיהיתי אותו על פי ת"ז מס' ______________________]האפוטרופוס ___________________ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתי אותו/ה על פי ת"ז מס'
______________________[ ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, הצהירו על נכונות
הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפניי.
חתימת עוה"ד/בעל תפקיד אחר_______________________
אנו הח"מ מצהירים על הסכמתנו לבוא בברית הזוגיות וכי מתקיימים בנו התנאים שבס' 2 לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-2212 כמפורט בבקשתנו.
הצהרתנו זו ניתנת בהסכמה חופשית, ובהביננו את משמעותה ותוצאותיה.
חתימת המבקשת_____________________________________ חתימת המבקש_______________________________________
היום_________________ הופיעו בפניי בני הזוג המבקשים ולאחר שזיהיתי את המבקשת על פי ת"ז מס' ___________________ואת המבקש על פי ת"ז
מס' ______________________ ונוכחתי כי בני הזוג נתנו את הצהרתם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותה ותוצאותיה, אני מאשר את הצהרתם.
חתימת הרשם____________________________
מצורפים לבקשה זו:
- שלושה תצלומי פנים עדכניים של כל אחד מבני הזוג.
- למי שנולד מחוץ לישראל – תעודת לידה ]אם היא איננה כתובה באנגלית או בערבית – יצורף תרגום מאושר לעברית[.
- לבני זוג המעוניינים באימות הסכם ממון בעת הרישום – נוסח הסכם הממון, אם קיים בעת הגשת הבקשה ולגבי הסכם ממון הכתוב
בשפה אחרת, גם תרגום מאושר לעברית של ההסכם.
- אם אישר בית המשפט לפסול דין או למי שמונה לו אפוטרופוס, לבוא בברית הזוגיות לפי סעיף 2(7 )לחוק.
- העתק מאושר של החלטת בית המשפט וצו מינוי אפוטרופוס.
פרטי האפוטרופוס
אישור
אישור הרשם
תצהיר האפוטרופוס
הצהרה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס רישום במרשם הזוגיותשירות זה מאפשר לבני זוג חסרי דת להירשם במרשם ברית הזוגיות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס רישום במרשם הזוגיותשירות זה מאפשר לבני זוג חסרי דת להירשם במרשם ברית הזוגיות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס רישום במרשם הזוגיותשירות זה מאפשר לבני זוג חסרי דת להירשם במרשם ברית הזוגיות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס רישום במרשם הזוגיותשירות זה מאפשר לבני זוג חסרי דת להירשם במרשם ברית הזוגיות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס רישום במרשם הזוגיותשירות זה מאפשר לבני זוג חסרי דת להירשם במרשם ברית הזוגיות

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: יחידות ממשלתיות, יחידת-המרות-דת
טופס קל » יחידות ממשלתיות » טופס רישום במרשם הזוגיותשירות זה מאפשר לבני זוג חסרי דת להירשם במרשם ברית הזוגיות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס רישום במרשם הזוגיותשירות זה מאפשר לבני זוג חסרי דת להירשם במרשם ברית הזוגיות להורדה

דילוג לתוכן