טופס רישום במרשם הזוגיות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס רישום במרשם הזוגיות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס רישום במרשם הזוגיות להדפסה

מה זה טופס רישום במרשם הזוגיות?

שם הטופס: טופס 1 - רישום במרשם הזוגיות ממשרד המשפטים.

מטרת הטופס:
הטופס הוא בקשה לערוך ברית זוגיות ולהירשם במרשם הזוגיות במשרד המשפטים של מדינת ישראל.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם פרטי ושם משפחה, כולל שמות קודמים.
2. שפת ארץ המוצא ושם משפחה בשפת ארץ המוצא.
3. מספר הזהות.
4. פרטים אישיים כמו שם האם, שם משפחת האם, מצב אישי, כתובת מגורים, מספרי טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני.
5. האם שם משפחת האם, שם משפחת האב, מצב אישי, כתובת מגורים, מספרי טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני של השני בני הזוג.
6. האם הם קרובי משפחה או לא.
7. האם הם נשואים זה לזו או לא.
8. אם אחד מהם הוא פסולי דין או מונה לאיש מאתנו אפוטרופוס.

צילום מסך טופס רישום במרשם הזוגיות טופס מקוון

טופס רישום במרשם הזוגיות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס רישום במרשם הזוגיות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס רישום במרשם הזוגיות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס 1
תקנה 1
נא למלא הטופס בכתב ברור, רשום הפרטים על-פי תעודת הזהות שלך, על פי ההדרכה שלעיל ובהמשך הבקשה.
מדינת ישראל – משרד המשפטים
_________________________________________
בקשה לערוך ברית זוגיות ולהירשם במרשם הזוגיות
שם פרטי
לרבות שמות קודמים
שם משפחה
לרבות שמות קודמים
שם פרטי
בשפת ארץ
המוצא
שם משפחה
בשפת ארץ המוצא
מספר הזהות
שם האם שם משפחת האם שם האב שם משפחת האב מצב אישי ארץ המוצא
כתובת המגורים כתובת למשלוח דואר
מספר טלפון )בית( מספר טלפון )נייד( כתובת דואר אלקטרוני
שם פרטי
לרבות שמות קודמים
שם משפחה
לרבות שמות קודמים
שם פרטי
בשפת ארץ
המוצא
שם משפחה
בשפת ארץ המוצא
מספר הזהות
שם האם שם משפחת האם שם האב שם משפחת האב מצב אישי ארץ המוצא
כתובת המגורים כתובת למשלוח דואר
מספר טלפון )בית( מספר טלפון )נייד( כתובת דואר אלקטרוני
אנו הח"מ מבקשים לבוא בברית זוגיות בפני רשם הזוגיות ולהירשם במרשם הזוגיות. אנו מצהירים כי התנאים שבסעיף 2 לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-
2212 והמפורטים להלן מתקיימים לגבי כל אחת ואחד מאתנו:
)1 )אנו בני 11 שנים לפחות.
)2 )אנו: ]סמן במקום המתאים; אם קיים שוני בין בני הזוג, יש לציין
זאת[
אזרחים ישראלים
בעלי אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1592
בעלי רישיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-
.1592
)3 )אנו גרים בישראל במשך תקופה של 3 שנים מתוך 9 השנים
שקדמו ליום הגשת בקשה זו.
)4 )שנינו חסרי דת כאמור בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-
.2212
)9 )אנו רשומים במרשם האוכלוסין כחסרי דת.
חתימת המבקשת________________________
)6 )איננו קרובי משפחה )קרוב משפחה ייחשב מי שהוא הורה,
סב/סבתא, צאצא, בן זוג בהווה או לשעבר לרבות בני זוג רשומים או
שהיו במרשם הזוגיות, אח/אחות ובני זוגם(.
)7 )איננו נשואים זה לזו ואיננו רשומים במרשם האוכלוסין כנשואים זה
לזו.
)1 )איש מאתנו אינו נשוי לאחר, אינו רשום במרשם האוכלוסין כנשוי
לאחר ואינו רשום כבן זוגו של אחר במרשם הזוגיות או במרשם דומה
המתנהל על פי דין במדינה אחרת.
)5[ )סמן במקום המתאים[:
איננו פסולי דין ולא מונה לאיש מאתנו אפוטרופוס.
למבקש/ת ___________מונה אפוטרופוס.
חתימת המבקש_______________________________
פרטי המבקשת
בקשה ותצהיר
פרטי המבקששם מספר זהות כתובת למשלוח דואר
מספר טלפון )בית( מספר טלפון נייד כתובת דואר אלקטרוני
תתצהיר האפוטרופוס
אני החתום/ה מטה מאשר/ת כי למיטב ידיעתי התקיימו במבקש/ת_________________ התנאים שבסעיף 2 לחוק ברית הזוגיות, התשי"ע-2212 .
חתימת האפוטרופוס_____________________________
אני הח"מ____________________)עו"ד/בעל תפקיד אחר המוסמך לאשר תצהיר לפי פקודת הראיות ]נוסח חדש[ התשל"א-1571 ,מאשר/ת כי
היום__________________ הופיעו בפניי המבקשת המוכרת לי אישית/שזיהיתי אותה על פי ת"ז מס'___________________ והמבקש המוכר לי
אישית/שזיהיתי אותו על פי ת"ז מס' ______________________]האפוטרופוס ___________________ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתי אותו/ה על פי ת"ז מס'
______________________[ ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, הצהירו על נכונות
הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפניי.
חתימת עוה"ד/בעל תפקיד אחר_______________________
אנו הח"מ מצהירים על הסכמתנו לבוא בברית הזוגיות וכי מתקיימים בנו התנאים שבס' 2 לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-2212 כמפורט בבקשתנו.
הצהרתנו זו ניתנת בהסכמה חופשית, ובהביננו את משמעותה ותוצאותיה.
חתימת המבקשת_____________________________________ חתימת המבקש_______________________________________
היום_________________ הופיעו בפניי בני הזוג המבקשים ולאחר שזיהיתי את המבקשת על פי ת"ז מס' ___________________ואת המבקש על פי ת"ז
מס' ______________________ ונוכחתי כי בני הזוג נתנו את הצהרתם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותה ותוצאותיה, אני מאשר את הצהרתם.
חתימת הרשם____________________________
מצורפים לבקשה זו:
- שלושה תצלומי פנים עדכניים של כל אחד מבני הזוג.
- למי שנולד מחוץ לישראל – תעודת לידה ]אם היא איננה כתובה באנגלית או בערבית – יצורף תרגום מאושר לעברית[.
- לבני זוג המעוניינים באימות הסכם ממון בעת הרישום – נוסח הסכם הממון, אם קיים בעת הגשת הבקשה ולגבי הסכם ממון הכתוב
בשפה אחרת, גם תרגום מאושר לעברית של ההסכם.
- אם אישר בית המשפט לפסול דין או למי שמונה לו אפוטרופוס, לבוא בברית הזוגיות לפי סעיף 2(7 )לחוק.
- העתק מאושר של החלטת בית המשפט וצו מינוי אפוטרופוס.
פרטי האפוטרופוס
אישור
אישור הרשם
תצהיר האפוטרופוס
הצהרה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס רישום במרשם הזוגיות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס רישום במרשם הזוגיות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס רישום במרשם הזוגיות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס רישום במרשם הזוגיות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס רישום במרשם הזוגיות

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס רישום במרשם הזוגיות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס רישום במרשם הזוגיות להורדה

דילוג לתוכן