טופס רישיון להקמה ולניהול של מטווח קליעה או חידוש רישיון ניהול מטווח קליעה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס רישיון להקמה ולניהול של מטווח קליעה או חידוש רישיון ניהול מטווח קליעה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס רישיון להקמה ולניהול של מטווח קליעה או חידוש רישיון ניהול מטווח קליעה להדפסה

מה זה טופס רישיון להקמה ולניהול של מטווח קליעה או חידוש רישיון ניהול מטווח קליעה?

שם הטופס: בקשה לרישיון להקמה וניהול מטווח קליעה.

מטרת הטופס:
הטופס המצורף הוא בקשה לקבלת או לחידוש רישיון להקמה וניהול מטווח קליעה במדינת ישראל. הטופס משמש למבקשים שרוצים לקמום ולנהל מטווח קליעה, והוא נדרש לציין פרטים אישיים ולספק מסמכים נדרשים כדי לקבל את הרישיון.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המטווח: שם המטווח, מספר ח"פ, כתובת, טלפון, פקס, דוא"ל.
2. פרטי בעלי המניות/התאגיד בעסק: שם, מספר זהות, תאריך לידה, כתובת, טלפון, פקס.
3. פרטי מנהל המטווח: שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות, תאריך לידה, כתובת, טלפון, פקס.
4. פרטי השירות בכוחות הביטחון/שירות לאומי/אזרחי (לצורך בקשת מידע).
5. פרטי השירות בצה"ל/משטרת ישראל/שב"ס (לצורך בקשת מידע).
6. הצהרה על ויתור סודיות והסכמה למסירת מידע לפקיד הרישוי.
7. מסמכים מסוימים כמו אישור ועדת בנין ערים מקומית, תרשימים של המטווח, כתב מינוי למנהל המטווח, רישיון מפקחי מטווח, ואישור משטרת ישראל/קצין קליעה ארצי על עמידות המבקש.

טופס רישיון להקמה ולניהול של מטווח קליעה או חידוש רישיון ניהול מטווח קליעה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס רישיון להקמה ולניהול של מטווח קליעה או חידוש רישיון ניהול מטווח קליעה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס רישיון להקמה ולניהול של מטווח קליעה או חידוש רישיון ניהול מטווח קליעה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס רישיון להקמה ולניהול של מטווח קליעה או חידוש רישיון ניהול מטווח קליעה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
ה א ג ף ל ר י ש ו י כ ל י י ר י י ה

בקשה לקבלת/לחידוש רישיון להקמה ולניהול מטווח קליעה
חוק כלי ירייה תש"ט 9191 ,סעיף 7
עליך למלא את הבקשה בכתב יד ברור, בצירוף המסמכים הבאים בשלושה העתקים:
 יש לצרף שלושה תרשימים של המטווח לפי קנה המידה 90211
 נא לצרף את כל האישורים הנדרשים
פרטי המטווח
שם המטווח מספר מטווח מספר ח"פ
יישוב רחוב מספר בית ת"ד מיקוד
טלפון נייד פקס'
פרטי בעלי המטווח
שמות בעלי המניות/תאגיד בעסק מספר זהות )1 ספרות( חתימת בעלי המניות / התאגיד
פרטי מנהל המטווח
שם משפחה שם פרטי שם האב
מספר זהות )1 ספרות( תאריך לידה תאריך עלייה
יישוב רחוב מספר בית ת"ד מיקוד
טלפון נייד פקס'
כתובת דוא"ל_____________@____________
שירות בכוחות הביטחון / שירות לאומי/אזרחי )הקף בעיגול את הערך המבוקש(
שירות בצה"ל / משטרת ישראל / שב"ס )הקף בעיגול(
מתאריך עד תאריך דרגה מס' אישי
סדיר מילואים פטור משרות אינו מחויב בשרות
שירות לאומי/אזרחי
מתאריך עד תאריךמדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
ה א ג ף ל ר י ש ו י כ ל י י ר י י ה

רישיון עסק מהרשות המקומית לפי פריט 9.1 ב' _______________________________________________________
הצהרה על ויתור סודיות והסכמה למסירת מידע לפקיד הרישוי
 אני החתום מטה מצהיר כי אני מוותר על סודיות רפואית ואינני מתנגד להעברת פרטים על מצבי הבריאותי לפקיד הרישוי או למי
מטעמו ככל שהדבר נוגע לבקשה זו.
 הובא לידיעתי כי לצורך טיפול בבקשה, יפנה פקיד הרישוי לקבלת המלצת המשטרה, אשר תינתן בהתייחס למידע פלילי )מרשם
פלילי ורישומים משטרתיים אחרים( המצויים ברשותה, ככל שאלו נוגעים לבקשה.
 אני מאשר קבלת מידע מהאגף לרישוי כלי ירייה באמצעים דיגיטליים )דוא"ל, מסרון(.
 אני מאשר שימוש בתמונתי הממוחשבת המצויה במאגר התמונות הממוחשב )כולל מאגר משרד התחבורה(.
מצורפים בזה:
 אישור ועדת בנין ערים מקומית מס' _________________ מתאריך _________________
 תרשימים של המטווח )בשלושה עותקים. יצורפו רק לבקשה להקמה וניהול מטווח קליעה(.
 כתב מינוי למנהל המטווח מבעל המטווח.
 רישיון מפקחי מטווח )מדריכי ירי ( בתוקף.
 אישור משטרת ישראל / קצין קליעה ארצי על עמידתו של המבקש בתנאי המשטרה.
תאריך____________ שם וחתימת בעל המטווח ______________ שם וחתימת מנהל המטווח _____________
הטופס נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועד לגברים ולנשים כאחד.
כ"י / 63 /6מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
ה א ג ף ל ר י ש ו י כ ל י י ר י י ה

בקשה לקבלת/לחידוש רישיון להקמה ולניהול מטווח קליעה
חוק כלי ירייה תש"ט 9191 ,סעיף 7
לשימוש משרדי הממשלה בלבד
תאריך _______________________
מספר המטווח __________________
אל: משטרת ישראל / מטה מרחב ______________________________
מאת: המשרד לביטחון הפנים, פקיד הרישוי ______________________
הבקשה המצורפת )בשני העותקים( להקמה וניהול מטווח מועברת בזאת לשם קבלת חוות דעתכם והמלצותיכם לגבי0
9 .הקמת המטווח על ידי בעליו במקום המיועד.
2 .תנאי הקמתו.
6 .ניהול המטווח.
נא להחזיר עותק אחד מהבקשה חתום ומאושר בידיכם )על כל שלושת סעיפיה( בצירוף אישורו של קצין קליעה ארצי.
בתודה ובברכה,
פקיד הרישוי_______________
תאריך ________________
תיק מס' _______________
אל: המשרד לביטחון הפנים, פקיד הרישוי _________________
מאת: משטרת ישראל / מטה מרחב _________________
אנו ממליצים על מתן/חידוש רישיון להקמה ולניהול מטווח, ומחזירים בזאת העתק מהבקשה חתום ומאושר בידנו, וכן מצורף
אישורו של קצין קליעה ארצי במשטרת ישראל כנדרש לעיל.
מתן הרישיון מותנה בתנאים הרשומים מטה והמצורפים בזאת0
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
תאריך ________________ חתימה _________________
חותמת ממ"ר/סממ"ר משטרת ישראל ______________________
הטופס נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועד לגברים ולנשים כאחד.
כ"י / 63 /6

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס רישיון להקמה ולניהול של מטווח קליעה או חידוש רישיון ניהול מטווח קליעה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס רישיון להקמה ולניהול של מטווח קליעה או חידוש רישיון ניהול מטווח קליעה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס רישיון להקמה ולניהול של מטווח קליעה או חידוש רישיון ניהול מטווח קליעה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס רישיון להקמה ולניהול של מטווח קליעה או חידוש רישיון ניהול מטווח קליעה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס רישיון להקמה ולניהול של מטווח קליעה או חידוש רישיון ניהול מטווח קליעה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » האגף לרישוי כלי יריה » טופס רישיון להקמה ולניהול של מטווח קליעה או חידוש רישיון ניהול מטווח קליעה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס רישיון להקמה ולניהול של מטווח קליעה או חידוש רישיון ניהול מטווח קליעה להורדה

דילוג לתוכן