טופס רכישת חל"ת – חיוב חשבון בנק – 47722 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס רכישת חל"ת - חיוב חשבון בנק - 47722. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס רכישת חל"ת – חיוב חשבון בנק – 47722 להדפסה

מה זה טופס רכישת חל"ת - חיוב חשבון בנק - 47722?

שם הטופס: טופס משטרת ישראל - גמלאות ופרישה - רכישת חלת - חיוב חשבון בנק - 47722

מטרת הטופס: הטופס מיועד לאפשר למדינת ישראל לחיוב חשבוני בנק במסוומים ובמועדים ספציפיים בגין רכישת זכויות בפנסיה תקציבית בגין חל"ת (חיובי תקציב המדינה לתקציב הפנסיה).

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. תאריך ריקוע ההוראה לחיוב.
2. מספר חשבון בבנק וסוג החשבון.
3. קוד מסלקה בבנק.
4. פרטי הלקוח - שם, כתובת, מספר זהות/ח.פ.
5. אישור הלקוח לחיוב חשבונו לגין רכישת זכויות בפנסיה תקציבית בגין חל"ת.
6. פרטי החיוב - סכום לחיוב, תדירות, מועדי חיוב, וסוג החיוב.

 

טופס רכישת חל"ת - חיוב חשבון בנק - 47722 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס רכישת חל"ת - חיוב חשבון בנק - 47722 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס רכישת חל"ת - חיוב חשבון בנק - 47722 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס רכישת חל"ת - חיוב חשבון בנק - 47722 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הוראה לחיוב חשבון
תאריך .............................
לכבוד מספר חשבון בבנק סוג חשבון קוד מסלקה
בנק..................................................................... סניף בנק
סניף.................................................................... קוד מוסד אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה
4 7 7 2 2 ........................................................הסניף כתובת
שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק מס' זהות/ח.פ. 1 .אני/ו הח"מ ................................................................................................... ........................................................................
כתובת: רחוב............................................................... מס'....................... עיר............................................. מיקוד ................................
נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם בגין רכישת זכויות בפנסיה תקציבית- חל"ת.
בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי ע"י מדינת ישראל – רכישת זכויות בפנסיה תקציבית בגין חל"ת כמפורט מטה ב"פרטי
ההרשאה".
העובד)___________שתכנס לתוקף ,יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול ע"פ הוראת כל דין. א. הוראה זו ניתנת לבטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ל" מדינת ישראל – רכישת זכויות בפנסיה תקציבית בגין חל"ת" (משרד 2 .ידוע לי/נו כי:
ב.אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על-ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
3 .ידוע לי/לנו כי, הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב. שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו. ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים
5 .הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען. 4 .ידוע לי/לנו כי, סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
6 .הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון
הסיבה.
7 .נא לאשר ל- "עובדי מדינה –חופשה ללא תשלום" בספח המחובר לזה קבלת הוראות אלה ממני/מאתנו.
---------------------------------------------------------------------------פרטי ההרשאה------------------------------------------------------------------------------
1 .סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת ע"י " מדינת ישראל – רכישת זכויות בפנסיה תקציבית בגין חל"ת "
ע"פ (העקרונות לקביעתם ) : אחוז קבוע מהמשכורת – בתיאום עם חשבות השכר במשרדך.
2 .פרטי החיוב סכום לחיוב בודד מספר תדירות החיוב הצמדה מועד חיוב מועד חיוב
חיובים סוג בסיס ראשון אחרון
אחוז קבוע מהמשכורת  חודשי לשכר
חתימת בעל/י החשבון ................................................
------------------------------------------------------------------------------- אישור הבנק-------------------------------------------------------------------------------
מדינת ישראל – רכישת זכויות בפנסיה תקציבית בגין
חל"ת
מספר חשבון בבנק סוג חשבון קוד מסלקה
סניף בנק
לכבוד: מנהל מחלקת שכר – משרד ________
רח' _________________
העתק: מטה השכר בחשכ"ל
רח' קפלן 1 ירושלים, 91030
קוד מוסד אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה
4 7 7 2 2
קבלנו הוראות מ- ................................................................................ לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פעם
בפעם ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.
אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על-ידיכם. הוראת ביטול בכתב על-ידי בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר. רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו
בכבוד רב,
בנק ............................................................
תאריך ............................. סניף ..........................................................
מקור טופס זה, על שני חלקיו יישלח לסניף הבנק. חתימה וחותמת הסניף
העתק הימנו ימסר למשלם.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס רכישת חל"ת - חיוב חשבון בנק - 47722?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס רכישת חל"ת – חיוב חשבון בנק – 47722, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס רכישת חל"ת – חיוב חשבון בנק – 47722. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס רכישת חל"ת – חיוב חשבון בנק – 47722.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס רכישת חל"ת - חיוב חשבון בנק - 47722

פקס: 04-8184975
כתובת לשליחת מכתבים: מטה ארצי, דרך בר-לב 1, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משטרת ישראל » גמלאות ופרישה » טופס רכישת חל"ת – חיוב חשבון בנק – 47722

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס רכישת חל"ת - חיוב חשבון בנק - 47722 להורדה

דילוג לתוכן