טופס שאלון אישי – לעובד חדש בסגל האקדמי​ להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שאלון אישי - לעובד חדש בסגל האקדמי​. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שאלון אישי – לעובד חדש בסגל האקדמי​ להדפסה

מה זה טופס שאלון אישי - לעובד חדש בסגל האקדמי​?

שם הטופס: שאלון אישי-לעובד חדש בסגל האקדמי באוניברסיטת בן גוריון בנגב - משאבי אנוש

תכנית עיקרית:
הטופס הנ"ל הוא שאלון אישי המיועד לעובדים חדשים בסגל האקדמי של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. הטופס מיועד לאיסוף מידע אישי, פרטי, ומקצועי על העובד החדש, כדי להשלים את התהליך המנהלי ולהכין את כל הנדרש להעסקה המוצלחת באוניברסיטה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים: כולל מגדר, ת.ז., כתובת, טלפון, דוא"ל ומידע אישי נוסף.
2. אזרחות: ארץ לידה וארץ עליה.
3. מצב משפחתי: הצהרה על מצב משפחתי, פרטי בן/בת הזוג.
4. מעמד בארץ: מידע אודות מעמד בארץ (תושב, עולה וכו').
5. פרטי שירות צבאי: מידע על שירות צבאי קודם.
6. פרטי קופות חולים: מידע אודות חברות הקופה לביטוח בריאות.
7. השכלה: מידע אודות השכלה ותחומי לימוד.
8. מקומות עבודה נוספים: אם עובד גם במקום אחר.
9. הצהרת בריאות: הצהרה על מצב בריאות ומגבלות רפואיות.

מטרת הטופס:
הטופס משמש לאוניברסיטה לאיסוף מידע אישי ומקצועי על העובד החדש בסגל האקדמי, כלול בפרטיותו של העובד. המידע הנאסף משמש לשלבים מנהליים בהעסקה, וכן למעמדי דיווחים ופרסום במסגרת הסגל האקדמי.

שמות הסעיפים שנדרשים למילוי בטופס:
1. פרטים אישיים.
2. אזרחות.
3. כתובת וטלפון.
4. מצב משפחתי ומעמד בארץ.
5. פרטי בן/בת הזוג.
6. פרטי שירות צבאי.
7. פרטי קופות חולים.
8. השכלה.
9. מקומות עבודה נוספים.
10. קרובי משפחה המועסקים באוניברסיטה.
11. מדדים סוציו-כלכליים.
12. הצהרות נוספות.
13. הצהרת המועמד/ת.

מטרת הטופס היא לאסוף מידע מרחבי בגין העובד החדש בסגל האקדמי, לרכז את המידע הזה ולהפעיל את הליך ההעסקה על פיו.

טופס שאלון אישי - לעובד חדש בסגל האקדמי​ חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שאלון אישי - לעובד חדש בסגל האקדמי​ מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שאלון אישי - לעובד חדש בסגל האקדמי​ הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שאלון אישי - לעובד חדש בסגל האקדמי​ להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1 .פרטים אישיים
מגדר
זכר / נקבה
הבנק באמצעותו הנני מבקש/ת לקבל את המשכורת
2 .אזרחות
ארץ לידה ארץ עליה
3 .כתובת וטלפון
ישוב / עיר רחוב ומס' בית מיקוד טלפון בבית טלפון נייד דוא"ל
4 .מצב משפחתי ומעמד בארץ
5 .פרטי בן/בת הזוג
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מחלקת משאבי אנוש
שאלון אישי
לעובד חדש
בסגל אקדמי
הנחיות למילוי הטופס:
א. נא להקפיד על מילוי כל הפרטים
בטופס בכתב יד קריא
ב. נא להשתמש בעט
מס' ת"ז / דרכון שם משפחה שם פרטי שם האב תאריך לידה
באותיות לטיניות
שם הבנק סמל בנק שם הסניף סמל סניף מספר חשבון
1 רווק/ה 3 גרוש/ה
2 נשוי/אה 4 אלמן/נה
מעמד בארץ מתאריך
1 תושב 3 תושב ארעי 5 עולה
2 תושב חוץ 4 תושב חוזר
מס' ת.ז תאריך לידה שם מגדר
זכר / נקבה
עבודת בן/בת זוג שם המעביד
220
□ עובד/ת □ לא עובד/ת
200
554
218
205
2196 .פרוט שמות ילדים ופרטיהם
מס' ת.ז תאריך לידה שם פרטי מין
7 .פרטי שירות צבאי
מס' אישי תאריך גיוס תאריך שחרור חייב שירות מילואים דרגה
□ כן □ לא
8 .קופת חולים בה הנני חבר/ה
שם הקופה האם הינך חבר בהסתדרות חבר בהסתדרות
1 כללית 4 מאוחדת
2 לאומית 5 אסף/אוצר הרופאים
3 מכבי 6 אינו חבר
□ כן
□ לא
2 כללית 6 נוער עובד
3 קופת חולים לאומית 8 הפועל המזרחי
4 אגודת ישראל 9 פועלי אגודת ישראל
9 .השכלה
10 .קרובי משפחה המועסקים באוניברסיטה )בן/בת זוג, בן/ת, אב/ם, אח/ות, ידוע-ה בציבור, גיס/ה, דוד/ה, נכד/ה,
אחיין/נית, חותן/נת, חם/ה, חתן/כלה, סבא/סבתא(: □ כן □ לא
במידה וכן, נא לפרט
השם המלא יחס הקרבה יחידה / פקולטה תפקיד
קוד השכלה שנות לימוד מועד סיום לימודים מוסד לימוד תחום לימוד
2 תואר ראשון
3 תואר שני
5 תואר שלישי
אחרת
255
207
53911 .מקומות עבודה נוספים
האם הינך עובד/ת במקום אחר נוסף לעבודתך
באוניברסיטה □ כן □ לא
שם המעביד הנוסף מען המעביד הנוסף
תפקיד % משרה האם הינך מקבל זכויות
סוציאליות במקום עבודתך
האחר? □ כן □ לא
האם הינך מקבל זכויות
שבתון, כרטיסי טיסה וקרן
השתלמות במקום עבודתך
האחר?
□ כן □ לא
האם בדעתך להפסיק עבודתך הנוספת □ כן □ לא אם כן מתי ?
12 .הצהרה על מצב בריאות
לתשומת לבך – אינך חייב/ת לענות על השאלות הבאות, כולן או חלקן. בכל מקרה, מובטח כי המידע שיועבר על ידך יישמר בסודיות,
ולא יעשה בו שימוש, אלא לצורך עמידה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות הנובעות מכוחו.
א. האם את/ה אדם עם מוגבלות כלשהי? □ כן □ לא
ב. אם כן, האם המוגבלות שלך היא:
1 □ .קבועה □זמנית
2 .מוכרת על ידי □ המוסד לביטוח לאומי □ משרד הבריאות □ משרד הביטחון
3 .האם נדרשת לך התאמה כלשהי על מנת לבצע את תפקידך? □ כן □ לא
אם כן, אנא פרט/י איזו התאמה? _________________________________
ג.
□ לפי מיטב ידיעתי מצב בריאותי תקין ואין לי מגבלות רפואיות.
□ יש לי מגבלות רפואיות ואלה הן:

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
חתימה: _______________________
13 .הצהרת המועמד/ת
1.13 .הנני מצהיר/ה, כי הפרטים שנמסרו על ידי בשאלון הם נכונים ומלאים.
2.13 הנני מתחייב/ת להודיע בכתב ובאופן שוטף למחלקת משאבי אנוש על כל שינוי שיחול בפרטים הנ"ל.
תאריך: ________________________ חתימה: _____________________________
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 ,מגדיר אדם עם מוגבלות כ"אדם בעל לקות פיזית,
נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום
אחד או יותר מהתחומי החיים העיקריים".
הגדרת התאמה: "השינוי, התוספת, האביזר או השירותים הנדרשים עבור עובד עם מוגבלות מעבר לנדרש
לעמיתו ללא מוגבלות, לשם השתלבותו המקצועית ולשם תפקוד יום יומי במקום העבודה ככל העובדים."

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שאלון אישי - לעובד חדש בסגל האקדמי​?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שאלון אישי – לעובד חדש בסגל האקדמי​, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שאלון אישי – לעובד חדש בסגל האקדמי​. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שאלון אישי – לעובד חדש בסגל האקדמי​.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שאלון אישי - לעובד חדש בסגל האקדמי​

פקס: 08-6472971​
כתובת לשליחת מכתבים: שד' בן-גוריון 1, ת.ד 653 באר-שבע
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » מוסדות לימוד » אוניברסיטת בן גוריון בנגב » משאבי אנוש » טופס שאלון אישי – לעובד חדש בסגל האקדמי​

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שאלון אישי - לעובד חדש בסגל האקדמי​ להורדה

דילוג לתוכן