טופס שאלון הכר את הלקוח (טופס G536) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שאלון הכר את הלקוח (טופס G536). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שאלון הכר את הלקוח (טופס G536) להדפסה

מה זה טופס שאלון הכר את הלקוח (טופס G536)?

שם הטופס: שאלון הכר את הלקוח - טופס G536

מטרת הטופס:
הטופס G536, "שאלון הכר את הלקוח," משמש לגורמים המעוניינים לפתוח חשבון פנסיה וגמל בחברת "כלל פנסיה וגמל בע"מ." הטופס מבקש מהלקוח למלא פרטים אישיים ומידע כללי בגין הפתיחה וניהול החשבון.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים, כולל שם, תעודת זהות או דרכון, וכתובת.
2. האם נדחתה בקשתך בעבר לפתוח חשבון/פוליסה במוצר דומה על ידי גוף מוסדי בעבר.
3. מידע אודות מעמד תעסוקתי.
4. מידע על התושבות וזיקתך למדינת ישראל.
5. האם אתה איש ציבור או משמש בתפקיד ציבורי ברמה בכירה בחברה או מוסד אחר.
6. מקור הכספים שינפקו לחשבון ומידע על הפעילות הצפויה בחשבון.
7. פרטים על גורמים אחרים שיהיו נהנים מהחשבון (במידה וישנם).
8. הצהרות והתחייבויות שונות שקשורות למידע המסופק בטופס.

כלל פנסיה וגמל בע"מ
כתובת: ראול ולנברג 36, קריית עתידים, מגדל 8, תל אביב
ת.ד. 58250, תל-אביב, מיקוד 6158102
שירות לקוחות: 5454
אתר אינטרנט: www.clal.co.il
קוד מסמך: 1497

טופס שאלון הכר את הלקוח (טופס G536) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שאלון הכר את הלקוח (טופס G536) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שאלון הכר את הלקוח (טופס G536) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שאלון הכר את הלקוח (טופס G536) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

כלל פנסיה וגמל בע״מ
ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8 ,תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 58250 תל-אביב מיקוד 6158102 | שירות לקוחות 5454 | *il.co.clal.www
כלל פנסיה וגמל בע״מ
1 ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8 ,תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 58250 תל-אביב מיקוד 6158102 | שירות לקוחות 5454 | *il.co.clal.www
קוד מסמך: קוד מסמך: 1497
שאלון הכר את הלקוח
א. פרטים אישיים
ב. דחיית בקשה על ידי גוף מוסדי בעבר )סמן ב-X)
האם נדחתה בקשתך בעבר לפתוח חשבון/פוליסה במוצר דומה על ידי "כלל פנסיה וגמל בע"מ" ו/או כלל חברה לביטוח בע"מ ו/או גוף
מוסדי אחר מסיבות הקשורות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור?
לא כן - על ידי כלל פנסיה וגמל כן - על ידי כלל חברה לביטוח לא - על ידי גוף מוסדי אחר
ג. מועמד תעסוקתי )סמן ב-X - )בחירה מרובה
שכיר עצמאי גמלאי אינו מועסק סטודנט אברך/תלמיד ישיבה חבר קיבוץ
קטין אחר )פרט(
שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות/דרכון
- - -
לכבוד:
תאריך: כלל פנסיה וגמל בע"מ
ד. תושבות )סמן ב-X)
1 .האם הנך תושב חוץ*?
אם סימנת "כן", יש למלא את יתר השאלות
2 .מהן מדינות האזרחות/תושבות שלך? יש לציין את שם המדינה/מדינות:
3 .בירור זיקה לישראל יש לציין מהי זיקתך למדינת ישראל:
לא כן
עסקים/עבודה מגורים משפחה ללא זיקה אחר )פרט(
* תושב חוץ - מי שנמצא בישראל אך אינו אזרחי ישראלי או לא שוהה בה על פי אשרת עולה או תעודת עולה, או לא שוהה בה על פי רישיון לישיבת קבע.
ה. איש ציבור )סמן ב-X)
איש ציבור מקומי/זר )בתאגיד - נדרש למלא בעל השליטה(
האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו"ל ב- 5 שנים האחרונות?
לא
כן, יש לסמן: בארץ בחו"ל ככל וסומן כן יש למלא שאלון איש ציבור מקומי/זר
"איש ציבור" - איש ציבור זר או איש ציבור מקומי
220" איש ציבור מקומי" - תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בישראל או בחוץ לארץ, לרבות בן משפחה של תושב כאמור או תאגיד המצוי
בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה; לעניין זה, "תפקיד ציבורי בכיר בישראל"- לרבות נשיא המדינה,
/2 2
ראש הממשלה, שר, סגן שרים, חבר כנסת, ראש רשות מקומית, סגן ראש רשות מקומית, שופט, קצין צבא
| 1
1 - בדרגת תת אלוף ומעלה, קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה, מנכ"ל או סמנכ"ל במשרד ממשלתי, בחברות
ממשלתיות ובתאגידים סטטוטוריים, בעל תפקיד בכיר בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור
1ק7 1
ת7 אף אם תוארו שונה.
"איש ציבור זר" - תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר, בארץ או בחוץ לארץ בחמש שנים האחרונות, לרבות בן משפחה של
ר7 1
ל7ש ן1 1 תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה
"תפקיד ציבורי בכיר" - לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר מפלגה בכיר, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה
36
בכיר, נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית, בעל תפקיד קבוע בארגון בין לאומי או כל ממלא תפקיד כאמור
5 1
אף אם תוארו שונה.
711 01
63" בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
5 פנסיה גמל
בעל שליטה בתאגיד שהינו בעל פוליסה - אדם פרטי שאינו תאגיד
G 171
101 שותף עיסקי - בעל שליטה משותפת בתאגיד או בעל קשרים עסקייםכלל פנסיה וגמל בע״מ
ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8 ,תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 58250 תל-אביב מיקוד 6158102 | שירות לקוחות 5454 | *il.co.clal.www
כלל פנסיה וגמל בע״מ
2 ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8 ,תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 58250 תל-אביב מיקוד 6158102 | שירות לקוחות 5454 | *il.co.clal.www
קוד מסמך: קוד מסמך: 1497
הגורם המשלם הוא:
1 .מקור הכספים - מהו מקור הכספים אשר יופקדו בחשבון?
2 .במידה והנך עצמאי בעל עסק - מהו תחום פעילות העסק?
3 .במידה והנך עצמאי בעל עסק - האם ישנם לקוחות מחוץ למדינת ישראל*?
העמית
קרוב משפחה מדרגה ראשונה )בן זוג, ילד, אח, הורה(
קרוב משפחה שאינו דרגה ראשונה )עבור חשבון לקטין(
קיבוץ
מעסיק
אחר )נא ציין את הזיקה של הגורם האחר(
שם הגורם המשלם )יש למלא רק במידה והגורם המשלם אינו העמית(:
שם מלא: תעודת זהות/ח.פ:
משכורת/הכנסות מעסק חסכונות קצבה פיצויי פיטורין ירושה זכייה מתנה תרומה
מענק מכירת נכס העברה מקופת גמל אחרת תיקון 190( פיצויים או יורשים( אחר )פרט(
נותן שרותי מטבע אמצעי תשלום מתקדמים סחר מתכות יהלומים
פיצוציות וקיוסקים גמ"ח וקופות צדקה עמותות סחר בנשק
מגרשי מכוניות/חלקי חילוף שיפוצים סחר בחפצי אמנות נדל"ן
אחר )פרט(
חלק ניכר מלקוחותיי הינם ממדינות )פרט(:
חלק מזערי מלקוחותיי הינם ממדינות )פרט(:
לא קיימים לקוחות מחוץ למדינת ישראל
* לרבות לקוחות בשטחי הרשות הפלסטינאית
ו. מקור הכספים ותחום העיסוק )סמן ב-X)
2202/ 2 1| - 1ק1 1 ת7 ר7 11ן1 ל7 7ש 63 5 7111 01 63
גמל פנסיה 5 G 1711012202/ 21 | - 11ק7 1 ת7 ר7 11 1ן ל7ש7 36 5 1711 01 635 G171101
כלל פנסיה וגמל בע״מ
ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8 ,תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 58250 תל-אביב מיקוד 6158102 | שירות לקוחות 5454 | *il.co.clal.www
כלל פנסיה וגמל בע״מ
3 ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8 ,תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 58250 תל-אביב מיקוד 6158102 | שירות לקוחות 5454 | *il.co.clal.www
קוד מסמך: קוד מסמך: 1497
ז. פעילות צפויה בחשבון )סמן ב-X)
1 .מטרת פתיחת החשבון:
2 .תדירות ההפקדות הצפויה בחשבון:
3 .היקף ההפקדות הצפויה בחשבון בשנה )בהתאם להערכתי נכון למועד זה(:
4 .האם צפויות משיכות )פדיונות( מחשבון בשנה הקרובה?
5 .אם את/ה צופה הפקדות/משיכות של כספי החשבון מ/אל מחוץ למדינת ישראל?
6 .אופן הפקדת הכספים בחשבון:
חסכון לטווח ארוך חסכון לטווח קצר
הפקדה חד פעמית במועד פתיחת החשבון
הפקדות חד פעמיות עתידיות נוספות מעת לעת
הפקדות שוטפות : חודשי; רבעוני; שנתי; אחר
₪ 20,000 עד
₪ 50,000 עד ₪ 20,000
₪ 100,000 עד ₪ 50,000
₪ 500,000 עד ₪ 100,000
₪ 1,000,000 עד ₪ 500,000
₪ 2,000,000 עד ₪ 1,000,000
₪ 2,000,000 מעל
לא
כן
כן - הפקדות לחשבון מחוץ למדינת ישראל ממדינת
כן - משיכות מהחשבון אל מחוץ למדינת ישראל למדינת
לא - אינני צופה הפקדות/משיכות מ/אל מחוץ למדינת ישראל
המחאות העברה בנקאית הוראת קבע
פנסיה גמל
ח. פרטים נוספים )סמן ב-X)
1 .האם הכספים בחשבון יופקדו עבור גורם אחר?
2 .האם החשבון והכספים אשר יופקדו בו הינם בנאמנות עבור גורם אחר?
לא כן - )במידה וסומן כן יש למלא שאלון גורם נהנה/נאמנות(
לא כן - )במידה וסומן כן יש למלא שאלון גורם נהנה/נאמנות(כלל פנסיה וגמל בע״מ
ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8 ,תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 58250 תל-אביב מיקוד 6158102 | שירות לקוחות 5454 | *il.co.clal.www
כלל פנסיה וגמל בע״מ
4 ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8 ,תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 58250 תל-אביב מיקוד 6158102 | שירות לקוחות 5454 | *il.co.clal.www
קוד מסמך: קוד מסמך: 1497
ט. הצהרות
מספר חשבון
אני )שם העמית*( בעל מספר זהות
מצהיר בזה כי:
אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת העמית, למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי מוות בחשבון.
יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים.
הסיבה לכך
אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו
הנהנים בחשבון הם:
אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל
ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח א ו כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף
7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 ,מהווה עבירה פלילית
תאריך חתימת העמית
* * לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי
** * ימולא אם חסר שם או מספר זהות
התאגדות*** שם מספר תעודת זהות** כתובת*** תאריך לידה/
- - - -
- - - -
2202/ 2 1| - 1ק1 1 ת7 ר7 11ן1 ל7 7ש 63 5 7111 01 63
גמל פנסיה 5 G 171101

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שאלון הכר את הלקוח (טופס G536)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שאלון הכר את הלקוח (טופס G536), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שאלון הכר את הלקוח (טופס G536). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שאלון הכר את הלקוח (טופס G536).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שאלון הכר את הלקוח (טופס G536)

פקס: 077-6383290
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד. 37070 תל אביב 6136902
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » כלל ביטוח » טופס שאלון הכר את הלקוח (טופס G536)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שאלון הכר את הלקוח (טופס G536) להורדה

דילוג לתוכן