טופס שאלון חברה – תעשיה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שאלון חברה - תעשיה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שאלון חברה – תעשיה להדפסה

מה זה טופס שאלון חברה - תעשיה?

שם הטופס: שאלון חברה - במאגד מגנט - 2017

תכנית ומטרת הטופס: הטופס "שאלון חברה - במאגד מגנט - 2017" משמש למילוי על ידי התאגיד התעשייתי כחלק מבקשת תמיכה בתכנית "רשות החדשנות". הטופס מכיל פרטים כלליים ומידע מגובש הנדרשים לשם טיפול בבקשה לתמיכה כלכלית ותמיכה תכנולוגית בתחומי החדשנות.

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. פרטים כלליים, זיהוי והתקשרות: כולל שם החברה/המוסד, כתובת, פרטי יצירת קשר, ומידע נוסף הקשור לזיהוי החברה.

2. חומר המצורף לבקשה: בחלק זה צריך לסמן אילו מסמכים משותפים עם הבקשה, כמו תעודת רישום, אשור מורשי חתימה, ותעודות נוספות.

3. נתוני חברה/חטיבה עסקית: מידע על מספר החברה בלשכת רשות החדשנות (אם ידוע), תיאור החברה ומאפייניה, ומידע על המכירות והמוצרים העיקריים.

4. פרטי בעלות/בעלי מניות: מידע על הבעלות בחברה ומניותיה.

5. פרוט תמיכה במו"פ/בקשות לתמיכה ממסלולים נוספים: מידע אודות תוכניות תמיכה אחרות שהחברה משתתפת בהן, כמו תכניות ברשות החדשנות.

6. הצהרה: החתימה על הצהרה שבה מצהיר הנציג המורשה שהמידע המסופק בטופס הוא מלא ונכון, והוא מתחייב לפעול לפי הנחיות רשות החדשנות.

מטרת הטופס היא לאפשר לרשות החדשנות לקבוע האם החברה עונה על קריטריונים מסוימים לקבלת תמיכה כלכלית ותכנולוגית בתחומי החדשנות.

טופס שאלון חברה - תעשיה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שאלון חברה - תעשיה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שאלון חברה - תעשיה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שאלון חברה - תעשיה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מתוך 4
1
עמוד
2017
תקף
מתאריך
ב-
ח
נספ
ח
נוהל מס': **-02-02
שאלון חברה - במאגד מגנט - 2017( למילוי ע"י התאגיד התעשייתי(
מועד הגשת
השאלון:
1 .פרטים כלליים, זיהוי והתקשרות
פרטי מגיש הבקשה
עברית ואנגלית
שם החברה/
המוסד:
מפעל/חטיבה: עברית ואנגלית
התאגדותחברה
מספר ברשם החברות
שותפויות
מספר חברה ב" רשות החדשנות"
)אם ידוע(
עברית ואנגלית
שם קודם לחברה )אם
יש(
כתובת החברה
ישוב: ת.ד.
רחוב: מספר: מיקוד:
מס. טלפון: - פקס: -
Web Site E-MAIL
כתובת החברה למשלוח דואר
ישוב: ת.ד.
רחוב: מספר: מיקוד:
2 .חומר המצורף לבקשה
יש לסמן ב- X במשבצת המתאימה, במידה ומוגש בעותק "רך", יש לציין שם הקובץ.
חומר מצורף כן נמק מדוע לא שם קובץ
שאלון חברה )מסמך זה(מתוך 4
2
עמוד
2017
תקף
מתאריך
ב-
ח
נספ
ח
נוהל מס': **-02-02
מסמך הצדקה לבקשה זו
בקשת תקציב
* תעודת רישום
* אשור מורשי חתימה
אישור על ניהול ספרי
חשבונות
* תעודת עוסק מורשה
אחר, פרט:
אחר, פרט:
* במקרה שהחומר הומצא בעבר, יש לצרפו שוב רק אם חלו שינויים.מתוך 4
3
עמוד
2017
תקף
מתאריך
ב-
ח
נספ
ח
נוהל מס': **-02-02
נתוני חברה/חטיבה עסקית
מס' חברה בלשכת רשות
החדשנות )באם ידוע(
שם
החברהחטיבה:
3 .תאור החברה ומאפיינים ייחודיים
תאר את החברה ויכולותיה הרלבנטיות לבקשה המצורפת, המוצרים והשווקים בהם החברה פעילה.
%
ממכירות
5 .מוצרים עיקריים של
החברה/חטיבה עסקית
4 .נתוני בעלות/בעלי מניות )מעל % #
)10%
#
4 .פרופיל עסקי של החברה )אלפי $(
תחזית
2017
2016אומדן 2015 2014 תאור
סה"כ מכירות מיצור בארץ
מזה מכירות ליצוא
רווח )הפסד( גלמי
רווח )הפסד( נקי )לפני מס(
סה"כ עובדים בישראל )לסוף שנה(
מזה עובדי פיתוח )לסוף שנה(מתוך 4
4
עמוד
תקף
מתאריך
ב-
ח
נספ
ח
נוהל מס': **-02-02
5 פרוט תמיכה במו"פ/ בקשות לתמיכה ממסלולים נוספים שכעת
מנוהלים במסגרת "רשות החדשנות", לתקופה המבוקשת: קרן המחקר
)התכנית הרגילה( / מאגד מגנ"ט / מגנטון / מימ"ד/ קרן דו-לאומית
סכום ההשתתפות
)אלפי ש"ח(
היקף התכנית
)אלפי ש"ח(
# תאור המוצר/התכנית שם המקור הנוסף
1
2
3
4
6 .הצהרה:
הריני מצהיר בזה כי אני מתחייב לפעול בהתאם לנהלים והנחיות של רשות החדשנות
לרבות נהלי "זירת תשתית טכנולוגית" ולהפעילם בחברה החל מיום תחילת המחקר או
יום הגשת הבקשה )המוקדם מביניהם(, כמפורט להלן:
הגשת בקשה לתמיכה בתכנית המו"פ בתאום עם המאגד.
ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצוע במהלך תקופת המו"פ
ובסיומה.
אישורים ובקשות מיוחדות במסגרת הוראות מגנ"ט )הוראת מנכ"ל 5.8 ונהלי
זירת תשתית טכנולוגית(.
הריני מצהיר בזה כי כל הנתונים שנמסרו בבקשה זו ובנספחיה הינם מלאים ונכונים
תאריך תפקיד החותם ת.ז. שם החותם חתימה וחותמת
מנכ"ל )הכרחי(
חשב החברה
)הכרחי(
מנהל הפיתוח
)הכרחי(

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שאלון חברה - תעשיה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שאלון חברה – תעשיה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שאלון חברה – תעשיה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שאלון חברה – תעשיה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שאלון חברה - תעשיה

פקס: 02-5825581
כתובת לשליחת מכתבים: דרך אגודת ספורט הפועל, גן טכנולוגי מלחה, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות החדשנות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות החדשנות » טופס שאלון חברה – תעשיה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שאלון חברה - תעשיה להורדה

דילוג לתוכן