טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – מקוצר (8002) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - מקוצר (8002). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – מקוצר (8002) להדפסה

מה זה טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - מקוצר (8002)?

טופס המוסד לביטוח לאומי - כללי - שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים-מקוצר 8002

מטרת הטופס: הטופס משמש למילוי על ידי מועמדים לתפקידים ציבוריים, חברי דירקטוריונים או גופים מקבילים בתאגידים ציבוריים ושאינם ציבוריים. הטופס מטרתו התמיכה במניעת ניגוד עניינים בתפקידים הללו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים (שם משפחה, שם פרטי, שם קודם, מספר זהות, תאריך לידה).
2. פרטי תעסוקה הקשורים לתפקידים ועיסוקים בארבע השנים האחרונות (שם המעסיק, כתובת מקום העבודה, טלפון, תפקיד, תחומי אחריות, מתאריך עד תאריך).
3. פרטי חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, ציבוריים ושאינם ציבוריים.
4. פרטי זיקות וקשרים עם גופים ותאגידים שבעלי עניין בהם.
5. הצהרה בנוגע לנכסים שבבעלותך או בבעלות קרוביך שיכולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד.

שם הטופס: שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים-מקוצר 8002

טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - מקוצר (8002) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - מקוצר (8002) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - מקוצר (8002) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - מקוצר (8002) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

)0712016( 8002 /בל
פרטי המועמד
תפקידים ועיסוקים/ תפקידים ציבוריים/חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים
שם משפחה שם פרטי שם קודם
)אם שונה(
מספר זהות
ס"ב
תאריך לידה
שנה חודש יום
מספר עובד בסאפ מועמד לתפקיד בסניף/ מינהל
פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים וקודמים בארבע השנים האחרונות )לרבות כשכיר, עצמאי, נושא משרה
בתאגיד, קבלן, יועץ ,וכד' (.
יש להתייחס לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה או שותפות, עמותה וכד'( וכן לתפקידים בשכר או בהתנדבות
)ציין במפורש לגבי תפקידים בהתנדבות(.
יש לפרט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, ציבוריים ושאינם
ציבוריים.
הערה: - דירקטור חיצוני או מטעם בעלי המניות - עליך לפרט שמות בעלי המניות אשר מינו אותך.
- עליך לציין האם היית חבר בוועדות או תפקידים אחרים בדירקטוריון.
אין חובה להתייחס לתפקיד התנדבותי שאינו קשור, במישרין או בעקיפין, לתפקיד אליו אתה מועמד או לתחומי
פעילות המשרד.
1 .שם מעסיק/מקום עבודה כתובת מקום העבודה
טלפון נייד / פקס
תחומי הפעילות של המעסיק תפקיד ותחומי אחריות מתאריך עד תאריך
2 .שם מעסיק/מקום עבודה
עבודה
טלפון נייד / פקס כתובת מקום העבודה
תחומי הפעילות של המעסיק תפקיד ותחומי אחריות מתאריך עד תאריך
3 .שם מעסיק/מקום עבודה כתובת מקום העבודה טלפון נייד / פקס
תחומי הפעילות של המעסיק תפקיד ותחומי אחריות מתאריך עד תאריך
חותמת קבלה
לשימוש
פנימי
בלבד
)סריקה(
פיצול מס' זהות / דרכון
דפים
סוג
המסמך
1
2
1
המוסד לביטוח לאומי
מינהל משאבי אנוש
אגף משאבי אנוש
שאלון לאיתור חשש
לניגוד עניינים - מקוצר
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד
המידע והפרטים הנמסרים בשאלון זה, בקשר לאדם, לקרוביו ולמקורביו, נמסרים מידע אישי1 במקרה בו הפרטים אינם ידועים
במלואם או בחלקם או אינם ידועים מידע אישי, יש לציין במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה1
חלק א' – ימולא ע"י המשרד)0712016( 8002 /בל
קשר לפעילות המשרד
נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים
הצהרה
האם יש או היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות המשרד בו אתה מועמד לעבוד
או לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבאחריות המשרד בו אתה מועמד לעבוד או לגופים אחרים
שהמשרד קשור אליהם(?
יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחיים ולזיקות וקשרים בארבע השנים האחרונות ולציין כל זיקה או קשר באופן מפורט1
"בעל עניין" בגוף – לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים בו או עובד בו או מייצג אותו או יועץ חיצוני
לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1969 ,בתאגידים הנסחרים בבורסה
)חוק ניירות ערך תשכ"ח – 1968)1
 לא  כן, פרט _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
האם קיימים נכסים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם יעמידו אותך במצב של חשש לניגוד
עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?1
יש להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )בכלל זה חברים ושותפים עסקיים(, של גופים בהם אתה בעל עניין ושל גופים
בהם קרוביך או מקורביך בעלי עניין בהם1
"בעל עניין" בגוף – לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף או זכויות הצבעה בו, במישרין או בעקיפין, או מכהן בדירקטוריון או בגופים
מקבילים בו או עובד או מייצג אותו או יועץ חיצוני לו1
"קרוב" – בן זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך1
 לא  כן, פרט ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3
אני החתום מטה מצהיר בזאת כי:
11 כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים ואמיתים1
12 מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שיכול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד
עניינים עם התפקיד.
13 אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שיכול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת
הנחייתו של היועץ המשפטי של המשרד בנושא1
4 .אני מתחייב כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה או יתעוררו במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו
מראש, שיכולות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, אתייעץ ביועץ המשפטי במשרד, אמסור לו את המידע
הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו.
15 הובהר לי כי ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופש המידע, התשנ"ח – 11998
16 אני מצהיר כי קראתי את חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט – 1969 ,הבנתי את תוכנו ואני מתחייב לפעול
לפי חוות דעת נציבות שירות המדינה ומשרד המשפטים, בכל הקשור לפירושן של הוראות החוק הנ"ל ויישומן1
_________________________ ___________________
שם מס' תעודת זהות
_________________________ __________________
תאריך חתימה
4
5

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - מקוצר (8002)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – מקוצר (8002), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – מקוצר (8002). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – מקוצר (8002).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - מקוצר (8002)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » כלליים » טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – מקוצר (8002)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - מקוצר (8002) להורדה

דילוג לתוכן