טופס שאלון לבחינת יחסי עובד מעביד (674) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שאלון לבחינת יחסי עובד מעביד (674). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שאלון לבחינת יחסי עובד מעביד (674) להדפסה

מה זה טופס שאלון לבחינת יחסי עובד מעביד (674)?

שם הטופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - דמי ביטוח - שאלון לבחינת יחסי עובד מעביד 674.

מטרת הטופס:
טופס זה מיועד למילוי על ידי העובד והמעסיק בעקבות תביעת העובד לגמלה. מטרת שאלון זה היא לבחון אם התובע עומד במבחנים המקובלים בדיני עבודה לקביעת יחסי עובד מעביד. השאלון דורש מילוי די מפורט, ואי מילויו עלול להביא לעיכוב בטיפול בתביעה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי העובד:
- שם משפחה
- שם פרטי
- מספר זהות
- כתובת
- טלפונים (קווי טלפון ונייד)

2. פרטי המעסיק:
- שם המעסיק
- מספר תיק ניכויים
- כתובת המעסיק
- טלפונים (קווי טלפון ופקס)

3. שאלות נוספות:
- האם קיימת קרבה משפחתית בין העובד למעסיק?
- היכן התבצעה העבודה?
- פרט את תקופת העבודה הכוללת.

4. שאלון לעובד:
- זמני העבודה ונוכחות
- האם יש רישום נוכחות?
- מהות העבודה והאם יש הכשרה מקצועית
- אם מדובר בחברה, פרטי ניהול ושיווק
- שכר וכיצד נקבע
- כיצד שולם השכר

5. שאלון למעסיק:
- מהות העבודה בחברה או העסק
- תנאי הקבלה ועמיתים לעבודה
- תנאי השכר והוכחות תשלום
- נסיבות סיום העסקה

6. הצהרת העובד והמעסיק:
- הצהרת נכונות למילוי נכון ומלא של הטופס

7. הצהרות נוספות וחתימות כלליות.

טופס שאלון לבחינת יחסי עובד מעביד (674) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שאלון לבחינת יחסי עובד מעביד (674) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שאלון לבחינת יחסי עובד מעביד (674) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שאלון לבחינת יחסי עובד מעביד (674) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 4
( 07.2018 674 ) /בל
פרטי העובד
פרטי המעסיק
לידיעתך

שאלון זה מיועד למילוי ע"י העובד והמעסיק בעקבות תביעת העובד לגמלה.
מטרת שאלון זה לבחון אם התובע עומד במבחנים המקובלים בדיני עבודה לקביעת יחסי עובד
מעביד .
יש למלא בקפידה את הטופס. אי מילוי הטופס כנדרש יוביל לעיכוב בטיפול בתביעה.

שם משפחה שם פרטי מספר זהות

ס"ב

כתובת
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
טלפון קווי טלפון נייד

שם המעסיק מספר תיק ניכויים

טלפון קווי

רחוב / תא דואר מס' בית יישוב מיקוד טלפון פקס
האם קיימת קרבה משפחתית בין העובד למעסיק? לא כן, ציין את סוג הקרבה: ________________________
היכן התבצעה העבודה? ציין כתובת מדויקת של מקום ביצוע העבודה:

במשרדי החברה ברחוב______________________________________________________________
בבית ברחוב______________________________________________________________________

אחר ___________________________________________________________________________
פרט את תקופת העבודה
ה כוללת :

שנה חודש יום
עד תאריך

שנה חודש יום

חותמת קבלה

לשימוש
פנימי
בלבד
(סריקה)

מס' זהות / דרכון

דפים
סוג
המסמך

3 6

שאלון לבדיקת יחסי עובד
מעסיק

המוסד לביטוח לאומי
מינהל ביטוח גבייה וחקירות
מינהל הגמל אות

1
2
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחדעמוד 2 מתוך 4
( 07.2018 674 ) /בל
שאלון לעובד
תנאי עבודה – יש למלא ולצרף אסמכתאות לפי העניין
1 .זמני העבודה ונוכחות – היקף המשרה/ רישום נוכחות
א. באלו ימים בשבוע עבדת ומה היו שעות עבודתך? ______________________________________________.
ב. האם קיים רישום נוכחות? לא כן, פרט וצרף אישורים ____________________________________.
2 .מהות העבודה –סוג העבודה/ הכשרת העובד/עסק או חברה
א. מהי העבודה שביצעת בפועל? פרט ______________________________________________________.
ב. האם יש לך הכשרה מקצועית לביצוע התפקיד? לא כן, נא לצרף תעודות
ג. אם מדובר בחברה, האם אתה נמנה עם בעליה? לא כן, חלקי הוא בשיעור _______%
ד. אם מדובר בחברה, האם נמנית עם בעליה בעבר? לא כן, פרט את השינוי שחל _________________.
ה. אם מדובר בחברה שאינך בעל מניות בה, נא לפרט האם היו לך סמכויות ניהוליות בחברה, וכן האם נהגת מנהג בעלים
בחברה, והאם היית מורשה החתימה בחברה וכל מידע נוסף המפרט תפקידך בחברה:
3 .שכר - גובה השכר/ הוכחות תשלום
א. איזה שכר קיבלת ? __________________ ₪.
ב. כיצד נקבע השכר שלך ועל ידי מי ? _______________________.
ג. כיצד שולם השכר? העברה בנקאית שיקים מזומן
נא לצרף הוכחות כי שולם שכר בפועל כגון: הפקדות בחשבון שלך, העברה בנקאית לחשבון שלך, ספיחי שיקים וכד'.
4 .תנאי הקבלה – תנאי הקבלה/עמיתים לעבודה/מי עבד לפניו ומי החליפו/ נסיבות סיום העסקה
א. מי קיבל אותך לעבודה? ______________________________________________________________.
ב. מי סיכם אתך את תנאי ההעסקה וקבע באיזה תפקיד לשבץ אותך? _________________________________.
ג. האם נחתם חוזה? לא כן, נא לצרף העתק
ד. האם ביצעת את העבודה לבד? לא, נעזרתי באחרים – ציין במי : ____________________ כן
ה. האם היו עובדים נוספים שעבדו אתך באותו תפקיד? לא כן, מה שמותיהם? ____________________.
ו. האם היית ממונה על עובדים אחרים? לא כן, נא לפרט את שמות העובדים ותחום עיסוקם:
_______________________________________________________________________________
._______________________________________________________________________________
3עמוד 3 מתוך 4
( 07.2018 674 ) /בל
שאלון למעסיק

שאלון למעסיק

יש למלא ולצרף אסמכתאות לפי העניין
1 .מהות העבודה
.א מה תחום העיסוק של החברה או העסק ? פרט:________________________________________________ .
.ב מדוע נוצר הצורך להעסיק את העובד? פרט __________________________________________________ .
חובה לצרף הוכחות תומכות המצדיקות את העסקת העובד כגון: כרטיס חו"ז, דו"ח רווח והפסד לשנה האמורה וכל
הוכחה אחרת לעניין זה.
.ג איזו מיומנות מקצועית או השכלה או ניסיון יש לעובד שאפשרו לו למלא התפקיד? ______________________ .
.ד איזה כלים נדרשו לביצוע העבודה ומי סיפק לו את כלי העבודה? ____________________________________ .
.ה מי פיקח על העובד והורה לו מה לעשות? ___________________________________________________ .
.ו האם העובד נהג לעזור גם ללא קבלת תמורה לפני העסקתו? לא כן, פרט מה גרם לשינוי ומתי חל השינוי
. _______________________________________________________________________________
.ז מהן נסיבות סיום העסקתו? פיטורין לידה/שמירת היריון/דמי פגיעה אחר – נא לפרט :
. __________________________________________________________________________________
.
2 .תנאי הקבלה
.א האם מסרת הודעה לעובד בדבר תנאי העסקתו במהלך 30 יום מיום העסקתו? לא, הסבר מדוע ___________ .
,כן נא לצרף העתק.
.ב מי ביצע את התפקיד לפני העסקת העובד? נא לציין שם ות : ז" ______________________________________ .
.ג מי החליף את העובד בשל הפסקת עבודתו או פיטוריו? נא לציין שם ות : ז"
. _________________________________________________________________
.ד אם לא מונה מחליף, מה הסיבה לכך? ______________________________________________________ .
.ה האם אתה מתכוון לשוב ולהעסיקו? לא, ציין מדוע __________ כן, ציין מועד חזרה משוער ___________
3 .תנאי השכר
.א האם השכר ריאלי ביחס לעבודה שבוצעה וכמקובל בענף? לא, מדוע ? _____________________ כן
.ב האם קיימות תנודות בשכר? לא כן, פרט את השינויים שחלו ומה הסיבה לכך ___________________ .
.ג ציין מהו שכרו של העובד לעומת שכר של עובדים אחרים באותה תקופה (ברמתו של התובע או ברמות אחרות) :
. ______________________________________________________________________________
העובד השתכר ________ ₪ לחודש לשבוע לשעה אחר, פרט _______________________ .
עובד אחר ברמתו השתכר ___________ ₪ ל חודש לשבוע לשעה אחר, פרט ____________ .
עובד אחר לא ברמתו השתכר ________ ₪ לחודש לשבוע לשעה אחר, פרט ____________ .
.ד האם העובד קיבל בפועל את שכרו הנקוב בתלוש? לא, מדוע _____________________ כן
.ה האם הופרשו כספים כחוק עבור ק"ג או קרן פנסיה? כן, פרט ________________________ ._
.ו האם נוהלו מאזני חופשה, מחלה כחוק? כן, פרט ___________________________________ ._

4עמוד 4 מתוך 4
( 07.2018 674 ) /בל
פרטי המייצג
הצהרת העובד והמעסיק
שאלון למעסיק - המשך

הבהרות
.ז האם שולמו פדיון ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה, החזר נסיעות כחוק? כן, פרט
. _ ___________________________________________
.ח האם הועמד לרשות העובד רכב חברה? , לא כן, נא ציין פרטי הרכב _____________________
.ט נא ציין ממתי עד מתי הועמד הרכב לרשות העובד: מתאריך ___________ עד תאריך ___________ .__
.י אם לא שולם שווי רכב, האם שולם החזר הוצאות נסיעה? כן, נא לצרף אישור.
י. אם עילת סיום העבודה היא פיטורין, האם שולמו לעובד פיצויי פיטורין? לא, מדוע ? _______________ __.
כן , נא לצרף אישור.

למילוי הבהרות נוספות הקשורות להעסקת העובד שאינן באות לידי ביטוי בשאלון: __________________________
_ ____________________________________________________________________________________

שם הנמען/המייצג רחוב/תא דואר מס' בית דירה יישוב + מיקוד

טלפון קווי

טלפון נייד

דואר אלקטרוני
הצהרת המייצג
אני מצהיר כי המעסיק הודיע לי לראשונה על העסקת העובד בתאריך _________________________ __.
אני מצהיר כי הודעתי לראשונה לביטוח הלאומי על העסקת העובד בתאריך ________________________ .
חתימת המייצג - חובה למלא כל השדות:
תאריך _____________ שם המייצג ותוארו _______________________ חתימה_____________

אנו החתומים מטה מצהיר ים בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידי נו ובנספחיה הם נכונים ומלאים.

ידוע ל נו שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים הן עבירה על החוק, וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן
קצבה לפי חוק זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר.

חתימת העובד – חובה למלא כל השדות :
תאריך_______________ שם ___________________ חתימה _______________________

חתימת המעסיק – חובה למלא כל השדות כולל חותמת העסק/החברה/המפעל אם יש:
תאריך________________ שם ___________________ חתימה וחותמת: ___________________

5
7
6

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שאלון לבחינת יחסי עובד מעביד (674)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שאלון לבחינת יחסי עובד מעביד (674), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שאלון לבחינת יחסי עובד מעביד (674). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שאלון לבחינת יחסי עובד מעביד (674).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שאלון לבחינת יחסי עובד מעביד (674)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » דמי ביטוח » טופס שאלון לבחינת יחסי עובד מעביד (674)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שאלון לבחינת יחסי עובד מעביד (674) להורדה

דילוג לתוכן