טופס שאלון למבקש היתר הקמה חדש למתקן רדיואקטיבי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שאלון למבקש היתר הקמה חדש למתקן רדיואקטיבי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שאלון למבקש היתר הקמה חדש למתקן רדיואקטיבי להדפסה

מה זה טופס שאלון למבקש היתר הקמה חדש למתקן רדיואקטיבי?

שם הטופס: טופס משרד להגנת הסביבה - שאלון למבקש היתר הקמה חדש למתקן רדיואקטיבי

מטרת הטופס:
הטופס המתוארך מכיל שאלות והגברות נדרשות על ידי מבקשי היתר להקמת מתקן רדיואקטיבי במטרה להבטיח את הגנת הסביבה והבריאות הציבורית מסיכוני הקרינה הרדיואקטיבית. הטופס מכליל את השלבים השונים שיש לעבור במהלך קבלת היתר, החל מההצדקה לשימוש בקרינה מייננת ועד לבניית מתקן רדיואקטיבי והפעלתו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. סעיף כללי - המבקש יענה על הסעיפים הרלוונטיים לעיסוקו.
2. סעיף 1 - אישור עקרוני למקום המיועד להקמת המתקן.
3. סעיף 2 - אישור עקרוני לאתר המדויק להקמת המתקן.
4. סעיף 3 - אשור למערכות לפני הפעלה.
5. סעיף 4 - אישור לסימולציה לפני הפעלה וללא מקורות רדיואקטיביים.
6. סעיף 5 - אישור להפעלה ניסיונית, כולל מקורות רדיואקטיביים.
7. סעיף 6 - אישור להפעלה סופית והיתר עיסוק.
8. סעיף בחירת מקום ואישור אתר.
9. סעיף 3 - התהליך שבו נעשה שימוש בקרינה רדיואקטיבית.
10. סעיף 4 - התיאור המפורט של מערכת האבטחה והפיזית של המתקן.
11. סעיף 5 - רשימת מקורות הקרינה והאקטיביות שבשימוש, סוגיהם, ומבנה כימי ותכונות פיסיקליות.
12. סעיף 6 - רשימת הציוד המקרין במקרה של מאיצים או מכשירי רנטגן.
13. סעיף 7 - הוראות בטיחות לעבודה עם חומרים ומקורות קרינה רדיואקטיביים.
14. סעיף 8 - רשימת ציוד קבוע ו/או נייד לניטור קרינה וקביעת רמת זיהום.
15. סעיף 9 - תיאור מתקני האחסון לחומרים ולפסולת רדיואקטיבית.
16. סעיף 10 - הערכת הסיכונים הכוללת בחינה מעמיקה של מערכת הבטיחות והתכנון לתהליכי עבודה נדרשים לשימוש במקורות פתוחים.
17. סעיף 11 - הנהלים עבור תכנון ייעודי לתהליכי עבודה עם מקורות פתוחים.
18. סעיף 12 - הכנת מדריך להגנה מקרינה.
19. סעיף 13 - תוכנית הדרכת ורענון העובדים.
20. סעיף 14 - שיטות הרישום והבקרה האדמיניסטרטיביים של רמות ה

טופס שאלון למבקש היתר הקמה חדש למתקן רדיואקטיבי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שאלון למבקש היתר הקמה חדש למתקן רדיואקטיבי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שאלון למבקש היתר הקמה חדש למתקן רדיואקטיבי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שאלון למבקש היתר הקמה חדש למתקן רדיואקטיבי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
אגף מניעת קרינה ורעש
_______________________________________________________________
65646 ירושלים 36233 .ד.ת, 5 נשרים כנפי' רח  4665942-20 4665946-20
1
תאריך עדכון הטופס:
כ"א/כסלו/תש"ע
2002 דצמבר 00
הנדון: שאלון למבקש היתר חדש הקמה למתקן רדיואקטיבי
הקדמה:
מאז שהתברר כי לקרינה מייננת עלולות להיות השפעות בריאותיות מסוכנות, במידה ולא יעשה בה
שימוש נכון, נכתבו נהלי בטיחות בעבודה עם קרינה זו והוגדרו ספים לחשיפה. הגופים העיקריים
המובילים בעולם בנושא הם הוועדה הבינלאומית להגנה מקרינה )ICRP )והסוכנות הבינלאומית
לאנרגיה אטומית – סבא"א )IAEA .)ב – 1220 המליצה ICRP על סדרת תקנים וספים חדשים ובשנת
1226 אומצו אלה ע"י סבא"א. מטרתם של התקנים היא להגדיר דרישות בסיסיות להגנה מפני סיכוני
הקרינה. התקנים מבדילים ושונים לעובדים, מטופלים והציבור והסביבה. למדינות החברות בסבא"א
ניתנו 5 שנים לאמץ את תיקני החשיפה הללו.
שלושה שלבים קיימים באישור עבודה עם מתקן קרינה מייננת. השלב הראשון הוא שלב ההצדקה. על
המבקש לנמק מדוע יש הצדקה להשתמש במקור הקרינה המייננת. לאחר שהוכיח זאת, מגיע שלב
האופטימיזציה של ההגנה. על המבקש להוכיח כי נקט בכל האמצעים הסבירים וההגיוניים כדי
להקטין מידת החשיפה ככל האפשר. בשלב השלישי על המבקש להוכיח כי לאחר ביצוע ההגנה
האופטימלית ספי החשיפה ישמרו, ע"י יישום נהלי בטיחות קרינה.
הבסיס החוקי לפעולת אגף מניעת רעש וקרינה של המשרד להגנת הסביבה הן תקנות הרוקחים
)חומרים רדיואקטיביים ומוצריהם( התש"מ – 1200 .ספי החשיפה לציבור ולסביבה שהומלצו ע"י
סבא"א אומצו ע"י המשרד להגנת הסביבה ופורסמו בחוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה מאוקטובר
.2000
השאלון בהמשך בנוי על בסיס שלושת העקרונות הנ"ל. לחלק מהשאלות ניתן להשיב במפורט בטפסים
הנמצאים בערכה זו.
1 .כללי:
א. המבקש יענה לסעיפים הרלוונטיים לעיסוקו. בכל מקום שאין רלוונטיות יציין המבקש -
"לא רלוונטי" וינמק.
ב. המבקש יענה לסעיפים השונים לפי השלב בו נמצא המתקן:
1 .אישור עקרוני למקום )"מיקום": אזור תעשייה, בניין משרדים וכד'(.
2 .אישור עקרוני לאתר - אשור הקמת המתקן )"אתר": החלקה המדויקת, חדר, קומה וכד'(.
3 .אשור למערכות לפני הפעלה - לאחר ביצוע ביקורות תוך כדי הקמת המתקן
ובשלבי הבנייה השונים.מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
אגף מניעת קרינה ורעש
_______________________________________________________________
65646 ירושלים 36233 .ד.ת, 5 נשרים כנפי' רח  4665942-20 4665946-20
2
4 .אישור לסימולציה לפני הפעלה וללא מקורות ר"א.
5 .אישור להפעלה ניסיונית, כולל מקורות ר"א.
6 .אישור להפעלה סופית והיתר עיסוק.
0 .בחירת מקום ואישור אתר:
א. על המבקש להגיש הערכת סיכונים להשפעות המתקן על הסביבה בצרוף מפת אזור
המתקן.
ב. המבקש יתאר התהליך בו נעשה שימוש בקרינה רדיואקטיבית.
ג. המבקש יצדיק התהליך מבחינות כלכליות, חברתיות ודמוגרפיות.
ד. המבקש יציג התארגנותו לבטיחות קרינה ויציג מבנה ארגוני של יחידת הפיקוח,
סמכויות והכשרה מקצועית של ממונה בטיחות וממלא מקומו.
3 .התהליך:
א. המבקש יגיש מפת גישה לאתר ותרשימים הנדסיים המציגים את מיקום מקורות הקרינה
במתקן. אלה יהיו בקנה מידה סביר ובאופן ברור.
ב. יגיש רשימת מקורות הקרינה והאקטיביות שלהם, סוגיהם, שימושם, מבנה כימי ותכונות
פיסיקליות. במקרה של מקורות חתומים יגיש גם העתקי בדיקות אבי הטיפוס המקורות
לתנאי סביבה ולדליפה. כן יציג לפי איזה תקנים נבחנו מקורות אלה.
ג. המבקש יגיש רשימת הציוד המקרין במקרה של מאיצים או מכשירי רנטגן.
ד. המבקש יצרף הוראות בטיחות לעבודה עם חומרים ומקורות קרינה ר"א ונהלים לזמן
רגיעה ולזמן חירום.
ה. המבקש יגיש רשימת ציוד קבוע ו/או נייד לניטור קרינה וקביעת רמת זיהום. יסופקו
מפרטים טכניים של הציוד ויתואר הקשר בין הציוד לבין מערכות בקרת כניסה ומערכת
ההתראות.
ו. המבקש יגיש תאור של מתקני האחסון לחומרים ולפסולת ר"א כולל מערכת הניטור
ובקרת הגישה וכניסה אליהם. יוגשו שרטוטים קריאים.
ז. יוגש תאור מערכת פינוי פסולת ר"א.מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
אגף מניעת קרינה ורעש
_______________________________________________________________
65646 ירושלים 36233 .ד.ת, 5 נשרים כנפי' רח  4665942-20 4665946-20
3
6 .הערכת הסיכונים תכלול:
א. בחינה מעמיקה של כל רכיבי מערכת הבטיחות לתקלות אפשריות ואמצעים להתגבר
עליהן.

ב. תאור מערכות השליטה והבקרה, תצפית על התהליך ועל הכניסה לחדר החשוף לקרינה,
או המאחסן מקורות קרינה. תאור מפורט של מערכת האזהרה ומערכת הבטיחות
והנעילה.

ג. תאור של כל האמצעים להפחתת/מניעת קרינה וניטור קרינה.
ד. מערכות גילוי וכיבוי אש ומערכות אוורור. )כולל מפרט בדיקות קבלה(.
ה. סוג החומרים שבשימוש, עובי מיגון ותכונות אחרות של אמצעי המיגון השונים.
ו. חשובי חשיפה לעובדים, לציבור ולסביבה, שיטות החשוב והשיקולים שנלקחו בחשבון
וכן המקורות עליהם הסתמך עורך החישובים.
ז. הערכת הסיכונים צריכה להוכיח כי המתקן מסוגל לעמוד בדרישת הרשויות לבקרת
פסולת ר"א, אם יש.
ח. הדרישות הנ"ל מחייבות העמקה מיוחדת במקרה של טיפול רפואי קרינתי באמצעות
מאיצים, מחוללי נויטרונים, מתקני הקרנה מחקריים ותעשייתיים וכל מתקני היצור, כולל
תהליכים "רטובים" עם סיכוני התזה, דליפה ותהליכים "יבשים" לפי דרישות הרשויות.
5 .נהלים:
א. יבוצע תכנון ייעודי לתהליכי עבודה נדרשים לשימוש במקורות פתוחים כולל מערכת פינוי פסולת, טיהור,
התראה ובקרת גישה.
ב. המבקש יכין מדריך להגנה מקרינה שיכיל מערכת נהלי בקרת קרינה לעובדים ולציבור
ולסביבה והערכת חשיפה פנימית וזיהום סביבתי. כמו כן, חלוקת אזורי העבודה לפי
רמות הקרינה המתוכננות והאמצעים שננקטו להגנה ייוצגו לרשויות לצורך הערכתן
ואשורן כולל אופטימיזציה ו/או חלופות.
ג. תוצג תוכנית הדרכת ורענון העובדים.
ד. יוצגו שיטות הרישום והבקרה האדמיניסטרטיבית של רמות החשיפה והזיהום, רמות
המלאי, כיולים ותחזוקה, בדיקות דליפה ופינוי מקורות.מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
אגף מניעת קרינה ורעש
_______________________________________________________________
65646 ירושלים 36233 .ד.ת, 5 נשרים כנפי' רח  4665942-20 4665946-20
4
ה. תוצג מערכת המעקב על תנועות מקורות בתוך המפעל.
ו. הערכות לחרום.
ז. נהלים לשימוש במקורות מחוץ למפעל.
4 .אבטחה פיסית של המתקן:
א. תוצג תוכנית האבטחה הפיסית של המתקן, וכיצד מוגן מאירועים פליליים ובטחונים
שיכולים להשליך על בטיחות קרינה של האדם והסביבה.

ב. המבקש יגיש הערכת בודק חיצוני על מערכת אבטחת איכות תהליכי ההגנה מקרינה.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שאלון למבקש היתר הקמה חדש למתקן רדיואקטיבי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שאלון למבקש היתר הקמה חדש למתקן רדיואקטיבי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שאלון למבקש היתר הקמה חדש למתקן רדיואקטיבי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שאלון למבקש היתר הקמה חדש למתקן רדיואקטיבי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שאלון למבקש היתר הקמה חדש למתקן רדיואקטיבי

פקס: 02-6495892
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 7, בניין ג'נרי 2, ירושלים 9195024
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » המשרד להגנת הסביבה » לעוסקים בחומרים רדיואקטיביים » טופס שאלון למבקש היתר הקמה חדש למתקן רדיואקטיבי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שאלון למבקש היתר הקמה חדש למתקן רדיואקטיבי להורדה

דילוג לתוכן