טופס שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות להדפסה

מה זה טופס שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות?

טופס: טופס משרד הבריאות - שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות

מטרת הטופס: הטופס משמש להגשת בקשה לרישיון / תעודת הכרה במעמד / תעודת מקצוע במקצועות הרפואה והבריאות. המבקשים לגשת לבחינות הממשלתיות מתבקשים למלא ולצרף גם את טופס הבקשה להרשמה לבחינה המתאימה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים:
- מקצוע
- תעודת זהות
- שם משפחה
- שם פרטי
- שם האב
- שם משפחה באותיות לטיניות
- שם פרטי באותיות לטיניות
- אזרחות נוכחית
- מס' דרכון (אם אין תעודת זהות)

2. פרטים נוספים:
- כתובת: ישוב, רחוב, מס' בית, כניסה, מס' דירה, מיקוד
- מס' טלפון בבית
- מספר טלפון נייד
- כתובת דוא"ל
- מאשר/ת קבלת מסרונים ודוא"ל ממשרד הבריאות
- שם משפחה קודם
- שם פרטי קודם
- אזרחות קודמת
- מין
- תאריך לידה
- ארץ לידה
- עולים חדשים: מס' תעודת עולה, ארץ העלייה, תאריך העלייה

3. השכלה:
א. פירוט הלימודים בתחום המקצועי בכל מוסדות הרפואה שנלמדו
ב. הכשרה מעשית (סטאז')
ג. רישוי וניסיון
ד. התמחויות מוכרות (במקצועות רפואה, רפואת שיניים ופסיכולוגיה)

4. הצהרות:
א. הצהרה בדבר מחלה מסכנת בריאות הציבור
ב. הצהרה בדבר הרישיון
ג. הצהרה בדבר עבירות
ד. הסכמה למסירת מידע פלילי
ה. הצהרה על נכונות הפרטים

טופס שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות
טופס זה משמש להגשת בקשה לרישיון / תעודת הכרה במעמד / תעודת מקצוע במקצועות הרפואה
והבריאות. המבקשים לגשת לבחינות הממשלתיות מתבקשים למלא ולצרף גם את טופס הבקשה להרשמה
לבחינה המתאימה.
1 .פרטים אישיים
מקצוע ________________________________
ת.ז. )9 ספרות( ׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀
שם משפחה ___________________________ שם פרטי _______________________
שם האב ________________________
שם משפחה באותיות לטיניות ____________________________
שם פרטי באותיות לטיניות ______________________________
אזרחות נוכחית 1 ______________ .2______________ .
מס' דרכון )אם אין ת.ז.( ____________________________
2 .פרטים נוספים
כתובת: ישוב ________________ רחוב ___________________ מס' בית ____________
כניסה _____________ מס' דירה _____________ מיקוד ________________________
מס' טלפון בבית _____________________
מספר טלפון נייד ________________________
כתובת דוא"ל _______________________________________________
 מאשר/ת קבלת מסרונים ודוא"ל ממשרד הבריאות
שם משפחה קודם ____________________________ שם פרטי קודם ______________
אזרחות קודמת 1 ______________ .2 ______________ .
מין: ז / נ
תאריך לידה ______/____/____ ארץ לידה ______________
עולים חדשים: מס' תעודת עולה ׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀
ארץ העלייה ______________ תאריך העלייה ______________
תמונה3 .השכלה
א. פירוט הלימודים בתחום המקצועי בכל מוסדות הרפואה שנלמדו )הקפד/י למלא את הפרטים באופן
מדויק, נא לציין שם המוסד/ות בעברית ובלועזית(:
שם המוסד/ות
בלועזית
ארץ ועיר תאריך
תחילת
לימודים
תאריך
סיום
הלימודים
תואר מקצוע תאריך
הדיפלומה
ב. הכשרה מעשית )סטאז'(:
שם המוסד ארץ ועיר תאריך התחלה תאריך סיום היקף שעות
ג. רישוי וניסיון )יש לצרף אישורי העסקה(:
מקצוע הרישוי מס' רישיון תאריך
הפקת
הרישיון
רשות מאשרת ארץ תוקף
הרישיון עד
ד. התמחויות מוכרות )במקצועות רפואה, רפואת שיניים ופסיכולוגיה(:
שם ההתמחות תאריך
התחלה
תאריך
סיום
תאריך
קבלת תעודה
רשות מאשרת ארץ
הערה לגבי תעודות ומסמכים:
יש לצרף לשאלון העתקים של התעודות המקוריות שאומתו על ידי נוטריון מורשה. אם התעודות
המקוריות אינן כתובות בעברית או בערבית - יש לתרגם אותן לעברית. נכונות התרגום ודיוקו צריכים
להיות מאושרים על ידי מתרגם מוסמך השולט בשפה העברית ובשפה המקורית.
במידה ולא ניתן לצרף מסמך כלשהו, יש לצרף על כך מכתב הסבר.
את רשימת המסמכים הנדרשים בכל מקצוע ומקצוע ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/professions/Pages/default.aspx :בכתובת4 .הצהרה:
סמן X במקום המתאים
א. הצהרה בדבר מחלה מסכנת:
הריני מצהיר בזה כי אינני סובל ולא סבלתי מעולם ממחלה, העלולה לסכן את בריאות הציבור שבטיפולי,
או ממחלה, או כושר לקוי, העלולים לשלול ממני את היכולת לעסוק ב______________________
לחלוטין, זמנית או חלקית.
___ נכון ___ לא נכון
א1 .הריני מצהיר/ה בזה כי לא עזבתי או פוטרתי ממקום עבודה, או שוחררתי משירות צבאי או לא
גויסתי כלל, בשל מחלה או כושר לקוי אשר מנעו ממני את היכולת לעבוד או לשרת.
___ נכון ___ לא נכון
ב. הצהרה בדבר הרישיון:
הריני מצהיר/ה בזה כי רשיוני לא נשלל או הותלה מעולם בארץ או בארץ אחרת.
___ נכון ___ לא נכון
ג. הצהרה בדבר עבירות:
1 .הריני מצהיר כי לא נפתח נגדי הליך משמעתי בארץ או בחו"ל.
___ נכון ___ לא נכון
2 .הריני מצהיר כי אין במשטרה בחו"ל תיק תלוי ועומד כנגדי, לא מתנהל נגדי הליך פלילי בבית
משפט בחו"ל בשל עבירה פלילית כלשהי וכן אין ברישומי המרשם הפלילי בחו"ל פרט רישום
שלגביו טרם עברה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק.
___ נכון ___ לא נכון
במקרים בהם השבת "לא נכון" נא פרט/י
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ד. הסכמה למסירת מידע פלילי
אני הח"מ, ת.ז. מס' ____________________, מסכים/ה בזאת כי משטרת ישראל תעביר לגורם
המוסמך במשרד הבריאות מידע פלילי אודותי לצורך הקבוע בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,
התשמ"א – 1981 בהיקף שהוא זכאי לקבלו על-פי חוק. ידוע לי כי הסכמתי פוטרת את המשטרה ואת
מקבל המידע ממשלוח הודעה אלי בדבר מסירת המידע אודותיי.
ה. הצהרה על נכונות הפרטים:
אני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי נכונים, ושידוע לי כי אם יתברר שאינם נכונים, אני צפוי/ה
לעונש בהתאם לחוק הישראלי.
תאריך ____/____/____ חתימה _______________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות להורדה

דילוג לתוכן