טופס שאלון לרישום נפש (1050) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שאלון לרישום נפש (1050). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שאלון לרישום נפש (1050) להדפסה

מה זה טופס שאלון לרישום נפש (1050)?

שם הטופס: שאלון לרישום נפש 1050 - מוסד הביטוח הלאומי - אמנות בינלאומיות

טופס זה הוא שאלון לרישום נפש במוסד הביטוח הלאומי של ישראל. הטופס משמש לאספקת מידע אישי ופרטי אישות כדי לרשום אנשים במערכת הביטוח הלאומי ולסייע בהפקת דמי ביטוח וקצבות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטים אישיים: כולל שם, תאריך לידה, מגדר, ארץ לידה, אזרחות, ופרטי דרכון.
ב. אשרה: כולל פרטי תוקף אשרה ופרטי האשרה עצמה.
ג. כתובת בישראל: כולל מספר בית, מספר דירה, עיר, מיקוד, וטלפון.
ד. פרטי הורים: פרטי ההורים, כולל שמם, שמו של האב, מספר דרכון או מספר זהות ישראלית.
ה. מצב משפחתי: סטטוס משפחתי ופרטים על הבן/הבת זוג ומספר הילדים מתחת לגיל 18.
ו. מרכז חיים, עיסוק, תשלום דמי ביטוח לאומי וקבלת קצבות: מידע אודות מטרת השהייה בישראל, רכוש בישראל, מקום מגורים, חשבון בנק, חברת קופת חולים, ומידע אודות התשלום למוסד הביטוח הלאומי.
ז. פנסיונות וקצבות: אם המולך פנסיה או קצבה מהמוסד הביטוח הלאומי.

טופס שאלון לרישום נפש (1050) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שאלון לרישום נפש (1050) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שאלון לרישום נפש (1050) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שאלון לרישום נפש (1050) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

המוסד לביטוח לאומי
שאלון לרישום נפש
עמוד 1 מתוך 2
National Insurance Institute of Israel
Application for Registration
(02/2019 ) 1050 / בל
נא למלא את הטופס בכתב
ברור
חובה למלא את המקומות
המסומנים ב * -
נא לסמן "X "במקומות
מתאימים
Please fill in the form as clearly as
possible
Please fill in the form in all the
place sign with *
Please check "X" in the
appropriate place

עמודים מס' אחזור דרכוניסטים

מחלקה סניף תאריך
יש לצרף צלום דפי הדרכון בהם מופיעים פרטי הדרכון
ופרטי בעל הדרכון והאשרה.
Please enclose a copy of your passport showing the
passport number, passport owner name and visa details

א. הפרטים האישיים (כפי שהם רשומים בדרכון) (passport in shown as (details Personal. A
*שם המשפחה
(בעברית)
______
*שם פרטי
(בעברית)
_______
שם משפחה קודם

_____________
שם פרטי קודם

__________
*תאריך לידה
Date of birth
שנה חודש יום
Day Month Year

/ מין* Sex
Mז /
/ נF Surname*

________
Given name*

________
Previous surname
_____________
Previous given
name
__________
ארץ לידה
Country of
birth

________
עיר לידה
City of birth

_________
אזרחות
___________ Citizenship
*מס' דרכון
Passport Number
ארץ הוצאת דרכון
Country of
issuance

____________
*תאריך הוצאת דרכון
Date of issue
שנה חודש יום
Day Month Year
*תאריך פקיעת תוקף
Date of expiry
שנה חודש יום
Day Month Year
ב. אשרה Viza. B
*תוקף
-מ From

*Validity
עד Until
סוג אשרה Visa

תאריך כניסה לארץ
Date of arrival
שנה חודש יום
Day Month Year
/ ב2 /B
/ ב3 /B
/ ב4 /B
/ א4 /A
/ א5 /A
1 /B / ב
/ א1 /A
/ א2 /A
/ א3 /A
C. Address in Israel בארץ כתובת. ג
רחוב / ת.ד.
Street / P.O.B

_________
מס' בית
Number

כניסה
Entrance

_________
מס' דירה
Apt. no.
יישוב
City

__________
מיקוד
Zip code
טלפון
Telephone

__________
לשימוש המוסד בלבד החלטה (לגבי כל מי שמלאו לו 18 שנה) only use office For

לאחר בדיקת הנתונים החלטתי כי הנ"ל:

תושב ישראל מתאריך:

אינו תושב ישראל

__________________________

_______________
תאריך שם החותם ותפקידו חתימה
D. Details of Parents ההורים פרטי. ד
שם משפחה
)אב(

________
שם פרטי
)אב(
__________
מס' דרכון / מס' זהות ישראלית
Passport number / Israeli I.D.
I.D. זהות

דרכון
Passport
שם משפחה
(אם)
שם פרטי
)אם(
________
מס' דרכון / מס' זהות ישראלית
Passport number / Israeli I.D.
I.D. זהות

דרכון
Passport
Father's
surname
__________
Father's
first name
_________
Mother's
surname
_________
Mother's
first name
_________

ה. מצב משפחתי Status Personal. E
*מצב משפחתי status Personal* *פרטי בן/בת זוג Spouse of Details*
מתאריך date From שם משפחה

________
Surname

________
שם פרטי

________
First Name

_________
מס' דרכון / מס' זהות ישראלית
Passport number Israeli I.D.
רווק/ה
נשוי/אה
אלמן/ה
גרוש/ה
אחר

Single
Married
Widow(er)
Divorced
Other
מס' ילדים מתחת לגיל 18
No. of children under
age 18
____________
I.D. זהות

דרכון
Passport
5 9

תמונה
רק למי
שמלאו לו 18
שנההמוסד לביטוח לאומי
שאלון לרישום נפש
עמוד 2 מתוך 2
National Insurance Institute of Israel
Application for Registration
(02/2019 ) 1050 / בל

ו. מרכז חיים, עיסוק ותשלום דמי ביטוח לאומי
(ימולא עבור מי שמלאו לו 18 שנה)
F. Center of life, Occupation, National insurance
payments and reception of benefits
My purpose for staying in Israel is: _____________________________ : למטרת בארץ שוהה אני
1. I own the following assets in Israel: : בארץ בבעלותי 1.
דירה
Apartment
עסק
Business
רכוש אחר
____________Other property
רצ"ב אישור בעלות
Ownership certificate attached
2. Residence in Israel: :בארץ גר אני 2.
בדירה שכורה
I am living in Israel in rental apartment

רצ"ב חוזה שכירות
Attach apartment rental agreement
אחר:
Other

__________
3. Detail on Bank account in Israel בישראל הבנק חשבון פרטי 3.
בנק:
Bank

_________________
סניף:
Branch

____________
מספר חשבון:
Account number

___ ____________________
4. Health corporation Health Fund ("kupat cholim") חולים קופת 4.
אני רשום / מבקש להירשם
כחבר בקופת חולים:
כללית / Clalit
מאוחדת /Meuhedet
לאומית / Leumit
מכבי / Maccabi
I am member would like to registrer as a
member of the following health corporation:
5. Occcupation in Israel: :בארץ עיסוק. 5
אני מועסק בארץ כשכיר
I am an employee
מעסיק:
_____________________ Employer
כתובתו:
____________________ Address
אני עובד בארץ כעצמאי
I am self employed in Israel
מתאריך: :From סך ההכנסה השנתית:
._____________ Total yearly income
אינני עובד ויש לי הכנסות
I am not working and have income
מתאריך: :From סך ההכנסה השנתית:
._____________ Total yearly income
אינני עובד ואין לי הכנסות
I am not working and have no income
6. Payment for the National Insurance Institute of Israel: :ביטוח דמי תשלום. 6
אני משלם / שילמתי בעבר דמי ביטוח לאומי
I pay have paid National Insurance payments
שכיר
Employee
עצמאי
Self employed
לא עובד
Unemployed
File number in the National Insurance Institute: _________________________ :בגביה שלי התיק' מס
לא שילמתי בעבר דמי ביטוח לאומי
I have not made payments to the National Insurance Institute
7. During the 24 months I have stayed abroad: :ל"בחו שהיתי האחרונים החודשים 24 -ב. 7
מתאריך From עד תאריך Until מטרת שהות בחו"ל Purpose
______________________
______________________
______________________
G. Pensions and allowances paid by the National Insurance לאומי לביטוח מהמוסד קצבה פרטי. ז
Institute
האם קיבלת או שהינך מקבל כעת קצבה מה ביטוח
הלאומי?
Have you received, or do you currently receive, an allowance or
pension from the Israeli National Insurance Institute?
No / לא o
Yes / כן o

סוג הקצבה:
מס' תיק בביטוח הלאומי:

_________________________________
_________________________________
Type of allowance:
INS file number:
ח. הצהרה Declaration. H
אני מצהיר כי כל הפרטים שמלאתי בשאלון זה הם נכונים, מלאים
ומדויקים. ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים או העלמת פרטים,
מהווה עבירה על החוק.
I hereby declare under penatly of prejury that I have examined all the
information on this form, and on any accompanying statements or
forms, and it is true and correct to the best to my knowledge.
אני מתחייב/ת להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיחול במען
ובפרטים האישיים.
I have been notified that it is my responsibility to inform the National
Insurane Institute about any change in my living address and/or in
personal details.

תאריך Date
שם החותם
_______ Name of the person filling the Application
חתימת המצהיר
__________ Signature of the person filling the Application

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שאלון לרישום נפש (1050)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שאלון לרישום נפש (1050), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שאלון לרישום נפש (1050). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שאלון לרישום נפש (1050).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שאלון לרישום נפש (1050)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » אמנות בינלאומיות » טופס שאלון לרישום נפש (1050)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שאלון לרישום נפש (1050) להורדה

דילוג לתוכן